Byla 2-1104-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Darstamas“ direktoriui E. L., atstovei V. V., atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui A. N., trečiojo asmens atsakovo pusėje Mažeikių Mindaugo g. 13-ojo namo savininkų bendrijos pirmininkei A. V.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Darstamas“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims: UAB „Konsolė“ ir Mažeikių Mindaugo g. 13-ojo namo savininkų bendrijai,byloje dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai- Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimų atmesti tiekėjo pasiūlymą ir pretenziją vykdant supaprastintą ribotą viešąjį konkursą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Darsatamas“ savo ieškiniu (t.1, b.l. 1-3) ir patikslintu ieškiniu (t.2, b.l. 176-178) prašė teismo panaikinti atsakovo - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio 23 d. sprendimą dėl ieškovo UAB „Darstamas“ pasiūlymo atmetimo ir Viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. birželio 30 d. sprendimą dėl ieškovo UAB „Darstamas“ pretenzijos atmetimo, o taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas (tiekėjas viešajame pirkime) UAB „Darsatamas“ nurodė, kad dalyvavo atsakovo (pirkėjo viešėjame pirkime) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos paskelbtame supaprastintame ribotame konkurse (pirkimo kodas 88761) „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13, Mažeikiuose, modernizavimas“ bei 2010 m. birželio 7 d. pateikė pasiūlymą minėtiems darbams atlikti. Konkursas buvo skelbiamas pagal mažiausios kainos kriterijų.

72010 m. birželio 21 d. iš atsakovo (pirkėjo) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos gavo prašymą paaiškinti tris pateikto pasiūlymo pozicijas, į kurį ieškovas atsakė 2010 m. birželio 23 d. raštais Nr. 73 ir Nr.74, tačiau atsakovas (pirkėjas) tą pačią dieną, t.y. 2010 m. birželio 23d., raštu pranešė, kad UAB „Darstamas“ pasiūlymas atmestas, nes „pateiktos fasadų šiltinimo medžiagos neatitinka projektinių reikalavimų, t.y. vatos „Rockvvool Venti Max“ tankis mažesnis nei nurodyta projekte". 2010-06-23 atsakovas taip pat pranešė, kad darbų pirkimą laimėjo UAB „Konsolė", pasiūliusi 793573,61 Lt kainą, tuo tarpu kai UAB „Darstamas“ siūloma darbų kaina 590137,70 Lt buvo žymiai mažesnė.

8UAB „Darsatamas“, nesutikdamas su atsakovo pozicija ir manydami, kad atmetant pasiūlymą įvyko klaida, 2010 m. birželio 28 d. atsakovui pateikė pretenziją, kurioje nuodugniai paaiškino, kad pasiūlymo atmetimas nepagrįstas, tačiau 2010 m. birželio 30 d. gavo atsakovo pranešimą (Nr.R8-2.39-2234), kad pretenzija atmesta. Į UAB „Darstamas“ pretenzijoje pateiktus motyvus atsakovas iš esmės neatsakė, tik įrašė ta pačią trafaretinę frazę kaip ir pasiūlymo atmetime, kad „siūlomos fasadų šiltinimo medžiagos neatitinka Konkurso sąlygų 8 priede „Techniniame projekte" nurodytų techninių parametrų". Kadangi atsakovas atsisakė tenkinti ieškovo pretenziją, ieškovas 2010 m. liepos 8 d. pareiškė ieškinį teisme.

9Ieškovas mano, kad jo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai ir nurodė šiuos argumentus:

10- atsakovas (pirkėjas) netinkamai išnagrinėjo UAB „Darstamas“ pretenziją ir pateikė nemotyvuotą atsakymą, nes aiškiai nenurodė atmetimo motyvų ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 941 str. 3 dalyje nustatytą pareigą išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą;

11- mano, kad atsakovo sprendimai atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją yra neteisėti, nes neatitinka VPĮ nuostatų, priimti neteisingai traktuojant Viešųjų pirkimų įstatymą bei konkurso sąlygas ir todėl grubiai pažeidžia UAB „Darstamas“ teises bei teisėtus interesus;

12- teigia, kad VPĮ 25 str. 3 dalyje numatyta, jog perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje, kuri turi būti parengta pagal šios dalies 1-4 punktuose išvardintus reikalavimus. VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi 25 str. 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus;

13- nurodo, kad VPĮ 25 str. 5 dalyje numatyta, jog kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.

14Ieškovas mano, kad paminėtos VPĮ nuostatos buvo pažeistos rengiant konkurso sąlygas ir vertinant ieškovo pasiūlymą, kadangi jo pasiūlyta ventiliuojamų fasadų šiltinimo medžiaga yra lygiavertė techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir atitinka perkančios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus. Konkurso sąlygų Techniniame projekte, 22 lape, buvo numatyti reikalavimai apšiltinimo medžiagos plokštėms: tankis 100-180 kg/m, tinkuojamam fasadui 130-180 kg/m3. Kokia medžiaga turi būti naudojama ventiliuojamos fasado dalies šiltinimui nenurodyta. Pranešime apie pasiūlymo atmetimo priežastis atsakovas nurodė, kad „pagal projekto Nr.lO/11-SA brėžinyje Nr. 22 „Renovuojamos mūro sienos šiltinimo detalės" pateiktus reikalavimus ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis turi būti nuo 100 iki 130 kg/m3 ir tinkuojamo fasadų šiltinimo medžiagos tankis 130-180 kg/m3", tačiau toks ventiliuojamo fasado medžiagų tankio diapazonas niekur konkurso techniniuose dokumentuose nenurodytas.

15Teigia, kad atsakovo nurodytas pagrindas: šiltinimo medžiagų neatitikimas projektiniam reikalavimui negali būti pasiūlymo atmetimo priežastimi, kadangi Techninių specifikacijų 1.4.2. punkte „Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai", „Techninės specifikacijos", skyrius 1.4.p. „Medžiagos ir gaminiai" aiškiai nurodoma, kad specifikacijoje pateikiami tik bendrieji kokybės reikalavimai, o tokiu atveju, jei nėra konkrečiai nurodyta medžiaga, pvz., nenurodytas medžiagos pavadinimas ar standartas (šiuo konkrečiu atveju atsakovo specifikacijoje nepateiktas nei pavadinimas, nei standartas), prieš perkant medžiagą, ji turės būti pateikta Užsakovo patvirtinimui, ir tai, ieškovo manymu, reiškia, kad konkrečių medžiagų parinkimas turi būti vykdomas tik konkrečių darbų atlikimo eigoje. Supranta, kad užsakovas dėl to negali turėti jokių papildomų išlaidų (punktas 1.4.1). Mano, kad situacija dėl medžiagų pateikimo konkurso sąlygose buvo visapusiškai aptarta ir atsakovas be jokio pagrindo atmetė ieškovo pasiūlymą.

16Ieškovas teigia, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo UAB ”Darstamas” pasiūlymą ir nepagrįstai paskelbdamas laimėtoju kitą tiekėją, t.y. UAB ”Konsolė”, pateikusi net 34 proc. brangesnį pasiūlymą, pažeidė VPĮ 3 str. 2 dalies nuostatas, visai nepaisė viešojo konkurso tikslų ir netaupydamas namo gyventojų bei Valstybės lėšų, pažeidė proporcingumo, ekonomiškumo ir lygiateisiškumo principus.

17Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Mažeikių mažeikių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad Supaprastinto riboto konkurso „Projekto „Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13, Mažeikiuose, modernizavimas" darbų pirkimas" sąlygų, 1 punktas nustatė, jog „detaliai darbų sudėtis pateikiama pastato rekonstravimo techniniame projekte ir šis techninis projektas kaip konkurso sąlygų 8 priedas buvo pateiktas ieškovui kartu su konkurso sąlygomis.

18Nurodė, kad ieškovas UAB „Darstamas“ negalėjo nesuprasti, kokia šiltinimo medžiaga pagal konkurso sąlygas turės būti naudojama rekonstruojamo pastato ventiliuojamos fasado dalies šiltinimui, nes paties ieškovo teismui pateikto Techninio projekto brėžinio Nr. 22 "Renovuojamos mūro sienos šiltinimo detalės" pastabų 3 punkte nurodyta: „Reikalavimai apšiltinimo medžiagos plokštėms: tankis 100-180 kg/m3, tinkuojama fasadui 130-180 kg/m3“. Tai reiškia, kad Techninio projekto dokumentuose nustatyta, jog visoms apšiltinimo medžiagos plokštėms, kurios bus naudojamos mūro sienos šiltinimui taikomas reikalavimas, kad tankis turi atitikti 100-180 kg/m3 diapazoną, išskyrus tinkuojamą fasadą, kuriam atskirai nustatytas kitoks reikalavimas, t.y. tankis 130-180 kg/m3.

19Atsakovas nurodė, kad ieškovas neteisingai interpretuoja Techninės specifikacijos 1.4.2 punktą, kurio pirmoji pastraipa nustato, jog „visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus". Kadangi konkurso sąlygose (Techninio projekto brėžinio Nr. 22 "Renovuojamos mūro sienos šiltinimo detalės" pastabų 3 punkte) nurodyti konkretūs reikalavimai apšiltinimo medžiagų plokštėms, visų pasiūlymus pateikusių dalyvių (tame tarpe ir ieškovo) buvo paprašyta paaiškinti ir tiksliai išvardinti naudotinas šiltinimo medžiagas. Ieškovas 2010-06-23 raštu Nr. 73 paaiškino, kad tinkuojamai fasado daliai naudos „Rockwool Fasroc Max“, o plokštėmis aptaisomai pastato daliai – „Rockwool Venti Max“ šiltinimo medžiagas, kas atsakovo manymu reiškia, kad ieškovas sugebėjo pats sąmoningai suvokti ir atskirti, kad viena dalis fasado bus šiltinama aptaisant plokštėmis, o kita dalis - tinkuojama.

20Atsakovas mano, kad atskirai įvardinti ir ventiliuojamas plokštes nebuvo pagrindo, kadangi visas fasadas yra numatytas apšiltinti šiltinimo plokštėmis, kurioms keliamas bendras reikalavimas - tankis nuo 100 iki 130 kg/m3, išskyrus atskirą reikalavimą tinkuojamų plokščių tankiui, t.y. 130-180 kg/m3, juolab, kad pas ieškovą dirba statybos darbų specialistai.

21Nurodė, kad ieškovui raštu Nr.73 paaiškinus, jog plokštėmis aptaisomai pastato daliai jis naudos „Rockwool Venti Max“ šiltinimo medžiagas, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai, nes „Rockwool Venti Max“ šiltimo plokščių gamintojo ir pardavėjų interneto tinklapiuose viešai skelbiami tokie techniniai duomenys: vidutinis tankis kietesnio viršutinio sluoksnio apie 90 kg/m3, o minkštesnio apatinio sluoksnio apie 50 kg/m3, todėl tokia medžiaga neatiko konkurso sąlygose keliamų reikalavimų.

22Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB „Konsolė“ prašė ieškinio netenkinti, nurodė, kad visiškai palaiko atsakovo poziciją (t.2, b.l. 159).

23

24Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Darstamas“ direktorius E. L. ir atstovė V. V. palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus ir reikalavimus bei prašė ieškinį patenkinti.

25Ieškovo atstovai nurodė, kad UAB „Darstamas“ pasiūlymas negalėjo būti atmestas kaip neatitinkantis projektinių reikalavimų, nes konkurso Techniniame projekte ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos standartas nebuvo nurodytas. Kai projektuose nebūna nurodyta konkreti medžiaga, paprastai medžiaga yra derinama su pačiu užsakovu. Namo gyventojai turėjo teisę pareikalauti ir brangesnės medžiagos, o ventiliuojamo fasado šiltimo medžiagos kaina tesudarė tik apie 8000 Lt visos projekto sąmatinės kainos. Dėl to, kad projektinių reikalavimų neatitiko pateiktos ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis, buvo atmesti ir kitų įmonių pasiūlymai, todėl ieškovas daro prielaidą, kad Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) buvo pažeistas dar rengiant techninį projektą, nes jame nebuvo nurodyta ventiliuojamo fasado šiltinamoji medžiaga bei jos parametrai. Mano, kad ieškovo pasirinkta ir pasiūlyme nurodyta šiltinamoji medžiaga buvo tinkama gyvenamojo namo sienų šiltinimui. Paskelbus konkursą jokių klausimų, kokią būtent medžiagą reikia parinkti, ieškovui nekilo, viešojo konkurso sąlygos ieškovui buvo aiškios, nekilo jokių techninio projekto neaiškumų, nes jame ventiliuojamo fasado šiltinamoji medžiaga bei jos parametrai nebuvo nurodyti. Ventiliuojamo fasado šiltinamoji medžiaga techniniame projekte nebuvo apibrėžta nei konkrečiu pavadinimu, nei kokiais nors parametrais, kaip kad buvo apibrėžta, pavyzdžiui, tinkuojamoji medžiaga. Todėl ieškovas (tiekėjas) tiesiog parinko vieną iš šiuo metu Lietuvoje statybose naudojamų ventiliuojamųjų medžiagų, kuri naudojama ventiliuojamiems fasadams šiltinti. Jeigu ieškovo pasirinktoji medžiaga užsakovui būtų netikusi, jis ją būtų pakeitęs kita. Techninio projekto, kurį pateikė atsakovas, „Aiškinamojo rašto“ 4.1. punkte buvo nurodyta „Renkant konkrečias šiltinimo medžiagas reikia vadovautis šiame statybos reglamente nurodytomis norminėmis ir leistinomis šilumos perdavimo koeficiento reikšmėmis ir naudoti nurodytą jų apskaičiavimo būdą“; toliau yra nurodomi šilumos perdavimo koeficientai, o apie šiltinimo medžiagos tankį niekur nenurodoma, todėl ieškovo pasiūlyta medžiaga atitiko visus konkurso reikalavimus. Techninio projekto skyriaus „Techninės specifikacijos“ „Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai“, 1.4.2. punkte „Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai“ taip pat buvo nurodyta, jog „Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus >...< Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui“. Nebuvo nurodytas nei konkretus gamintojas, nei konkretus standartas. „Techninio projekto“ 22 lapo skyriuje „Pastabos“ 3-ame punkte „Reikalavimai apšiltinimo medžiagos plokštėms“ buvo nurodytas tankis 100-180 kg/m³, tinkuojamam fasadui 130-180 kg/m³“. Šį pastabų punktą ieškovas suprato taip, kad yra ypač išskirtas tinkuojamo fasado medžiagos tankis, o ventiliuojamo fasado medžiagos tankis nebuvo nurodytas. To nurodyto tankio „100-180 kg/m³ " ieškovas nesuprato, t.y. nesuprato, kam tas tankio parametras ten buvo įrašytas. Ieškovas suprato, kad šiltinamosios medžiagos tankio parametras „100-180 kg/m³“ yra skirtas tinkuojamo fasado medžiagai, nes tokie parametrai tinkuojamo fasado medžiagai yra įprasti, o nurodant dar ir „130-180 kg/m³“ tankį, tik pabrėžiami tinkuojamo fasado medžiagos parametrai. Ieškovas suprato, kad „Techninio projekto“ 22 lapo skyriuje „Pastabos“ visas pastabų 3 punkto eilutė „tankis 100-180 kg/m³, tinkuojamam fasadui 130-180 kg/m³“ yra skirta tinkuojamam fasadui. Ieškovo 2010-06-23 paaiškinime perkančiajai organizacijai buvo nurodyta, kad plokštėmis aptaisomai pastato daliai ieškovas naudos „Rockwool Venti Max“ medžiagas, nes tokia ventiliacinio fasado šiltinamoji medžiaga yra tinkama, nors jos tankis yra šiek tiek mažesnis, t.y. 90 kg/m³, bet ventiliuojamų fasadų apšiltinimui ji tinka. Kadangi dėl tų pačių šiltinamosios medžiagos parametrų konkurso nelaimėjo ir kitos jame dalyvavusios įmonės, mano, kad viešojo pirkimo konkurso sąlygos buvo neaiškios, ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagų parametrai nebuvo nurodyti.

26Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovas A. N. nurodė, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka, laikosi pozicijos, išdėstytos atsiliepime į ieškinį.

27Mano, kad ieškovas elgiasi nerūpestingai, savo pasisakymuose prieštarauja pats sau: ieškovo įmonės vadovas pats sakė, kad „22-ojo“ techninio projekto lapo atitinkamas vietas pasibraukė raudonai, vadinasi, jis tikrai viską išstudijavo, ir būtent šiame brėžinyje bei prie jo buvo aiškiai nurodyti du parametrai: bendrasis šiltinimo medžiagos tankis 100-180 kg/m³ ir tinkuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis 130-180 kg/m³. Ieškovas visur akcentavo šiltinimo medžiagos šilumos laidumo koeficientą, bet konkurso reikalavimuose buvo pasirinktas ne šis koeficientas, o šiltinimo medžiagos tankis. Vykdant konkursą, jokių klausimų ieškovas atsakovui (pirkėjui) nepateikė, jokių pretenzijų dėl konkurso sąlygų ar techninio projekto aiškumo nekėlė. Pateikdamas savo pasiūlymą, ieškovas nenurodė nei kokias medžiagas jis ketina naudoti, nei kokie bus tų medžiagų parametrai, todėl pirkėjui (atsakovui) paklausus, kokias medžiagas ieškovas ketina naudoti, pastarasis atsakė, kad ventiliuojamo fasado šiltinimui naudos „Venti Max medžiagas“.Viešųjų pirkimų komisija, pasinaudodama viešai prieinama informacija, pasitikslino, kad tos medžiagos tankis yra iki 90 kg/m³, o konkurso reikalavimas buvo ne mažiau kaip 100 kg/m³. Namo bendrija su tokiu medžiagos tankio parametru sutiko. Nors ieškovas pasiūlė mažesnė kainą, tačiau jis tą kainą pasiūlė ne už tą prekę, kurios buvo prašoma pagal konkurso sąlygas. Techninio projekto 22-ame lape esančiame brėžinyje buvo aiškiai išdėstyti konkretūs pirkėjo reikalavimai šiltinimo medžiagai. Į bylą pateiktoje Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje yra aiškiai pasakyta, kad pasiūlymas neatitinka pirkėjo reikalavimų, reikia jį atmesti, todėl pirkėjo pasiūlymas buvo atmestas. Ieškovo atstovo pretenzijos dėl to, kad nebuvo nenurodyta konkreti šiltinimo medžiaga ar jos gamintojas, yra nepagrįstos, nes pirkėjas viešųjų pirkimų dokumentacijoje konkrečios medžiagos ar konkretaus gamintojo nurodyti negalėjo, gali būti nurodyti tik atitinkami medžiagų parametrai. Konkurso dalyviai medžiagas ir medžiagų gamintojus turi pasirinkti patys, kad nebūtų pažeisti skaidrumo bei konkurencingumo principai. Kaip viena iš konkurso sąlygų buvo nurodytas šiltinimo medžiagos tankio diapazonas. Ieškovo cituotą Techninio projekto skyriaus „Techninės specifikacijos“ „Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai“, 1.4.2. punktą „Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai“ reikia suprasti taip, kad pirmiausia medžiagos turi atitikti konkurso reikalavimus, svarbiausia – tankį, o paskui, vykdant darbus, tos medžiagos gali būti keičiamos, bet turi atitikti nustatytus parametrus. Ieškovas UAB „Darstamas“ konkurso metu elgėsi neatsakingai,- nesiaiškino konkurso sąlygų. Konkretūs reikalavimai buvo pateikti techniniame projekte, tačiau esminis yra to projekto 22 puslapyje esantis brėžinys. Ieškovui, atmetus jo pasiūlymą, buvo nurodyta, dėl ko tas jo pasiūlymas buvo atmestas. Į ieškovo pretenziją taip pat buvo aiškiai atsakyta.

28Atsakovo atstovas nurodė, kad pranešime apie pasiūlymo atmetimą ir atsiliepime yra padarytas rašymo apsirikimas, kur atsakovas klaidingai nurodė, kad ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis turi būti nuo 100 iki 130 kg/m³, o turėtų būti nuo 100 iki 180 kg/m³, nes būtent toks šiltinimo medžiagos tankumo diapazonas buvo nurodytas Techniniame projekte. Atsakovas mano, kad ši klaida įtakos neturi, nes bet kokiu atveju šiltinimo medžiagos tankis pagal konkurso sąlygas negalėjo būti mažesnis nei 100 kg/m³.

29Trečiojo asmens Mažeikių Mindaugo g. 13-ojo namo savininkų bendrijos pirmininkė A. V. nurodė, kad gyvenamojo namo, dėl kurio rekonstrukcijos viešojo konkurso vyksta šis ginčas, Savininkų bendrija palaiko atsakovo–Mažeikių rajono savivaldybės administracijos poziciją ir paaiškino, kad ieškovo pasiūlymas nors ir su maža darbų kaina neatitiko Techninio projekto reikalavimų. Techninį projektą Bendrija buvo apsvarsčiusi su projektuotoju, pasirinko statybines medžiagas, žinojo, kad ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis buvo numatytas mažesnis, nei tinkuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis. Ieškovo UAB „Darstamas“ pasiūlytos ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis buvo mažesnis, nei numatyta projekte, o jei tankis yra mažesnis, vadinasi šilumos bus mažiau. Ventiliuojamo fasado šiltinamos medžiagos parametrai buvo nurodyti Techniniame projekte. Kiek jai yra žinoma, UAB „Pireka“ pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad kaip šiltinamąją medžiagą ji siūlė polisterolį, UAB „Mobusta“ pasiūlymas buvo atmestas, kad taip pat neatitiko reikalaujamo tankio, UAB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymas buvo atmestas dėl kainos, o UAB „Konsolė“ pasiūlymas atitiko visus reikalavimus. Projektuotojas jai sakęs, kad kai kurie dalyviai tikslinosi, kokia projekte buvo numatyta šiltinimo medžiaga, o ieškovas UAB „Darstamas“, nesitikslino. Jei ieškovui kas buvo neaišku, galėjo išsiaiškinti. Bendrijos atstovai dalyvavo Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje ir laimėtoju buvo pasirinkta ta įmonė, kuri atitiko visus konkurso reikalavimus.

30Trečiojo asmens UAB „Konsolė“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie bylos nagrinėjimą jam pranešta, atsiliepime dėl ieškinio yra nurodęs, kad prašo ieškinį atmesti ir bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (t.2, b.l. 159, 181).

31Valstybės institucija, duodanti išvadą-Viešųjų pirkimų tarnyba, teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nes yra pateikusi savo išvadą dėl ieškinio.

32Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.

33Pagal Mažeikų rajono avivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos patvirtintas „Supaparastinto riboto konkurso sąlygas“ (toliau – Konkurso sąlygos) Mažeikių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą ribotą konkursą (toliau-Konkursas) Projekto "Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13,Mažeikiuose, modernizavimas“ rekonstravimo darbų pirkimas (visa konkurso medžiaga prijungta prie šios civilinės bylos).

34Šio konkurso tikslas buvo supaprastinto riboto konkurso būdu pirkti 1925,48 kv.m bendro ploto 28 butų gyvenamojo namo, esančio Mindaugo g. 13 Mažeikių mieste, kurį administruoja Mažeikių Mindaugo g. 13-ojo namo savininkų bendrija, rekonstravimo darbus, finansuojamus 85 proc. ES finansinės paramos ir 15 proc. butų savininkų lėšomis. Konkurso sąlygų I dalies „Bendrosios nuostatos“ 1 –ame punkte buvo išvardinti numatomi rekonstravimo darbai ir jų finansavimo šaltiniai bei nurodyta, kad „detaliai darbų sudėtis pateikiama pastato rekonstravimo techniniame projekte“, kuris pridedamas kaip 8-as priedas.

35Apie šį Konkursą pirkėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracija paskelbė 2010 m. gegužės 5 d. „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" Nr.33 (pirkimo kodas Nr. 88761), Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ir Mažeikių savivaldybės internetinėje svetainėje www. mazeikiai.lt. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai pagal Konkurso sąlygų 67 punktą buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

36Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos ir Supaprastinto riboto konkurso medžiagos, Konkurso sąlygose nustatytu laiku Komisijai pasiūlymus pateikė 10 tiekėjų, tame tarpe ieškovas UAB „Darstamas“ bei tretysis asmuo UAB „Konsolė“ (t.2, b.l. 24-25, 27-28).

372010-05-31 Viešųjų pirkimų komisijos (toliau –Komisijos) posėdžio nutarimu (protokolo Nr. VP1-30/7) iš 10 pateiktų pasiūlymų atrinkti 5 tiekėjai, t.y. UAB „Konsolė“, UAB „Darstamas“, UAB „Pireka“, UAB „Mobusta“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“, kurie pakviesti iki 2010-06-07, 14 val., pateikti pasiūlymus (t.2, b.l. 31-33).

382010-06-07 Komisijos posėdyje (protokolo Nr. VP1-30/10), buvo atskleista tiekėjų siūloma darbų kaina: UAB „Darstamas“- 590 137,70 Lt; UAB „Pireka“- 675 324,94 Lt; UAB „Mobusta“ -679 405,00 Lt; UAB „Konsolė“ -793 573,61 Lt ir AB „Panevėžio statybos trestas“-865 961,26 Lt (t.2, b.l. 120-122).

392010-06-11 Komisijos posėdžio nutarimu (protokolo Nr. VP1-30/11) tiekėjai UAB „Pireka“, UAB „Mobusta“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įpareigoti pateikti išplėstus darbų kiekių žiniaraščius, detalizuojant darbų sąnaudas, naudojamas medžiagas ir mechanizmų poreikius (t.2, b.l. 128-129).

402010-06-18 Komisijos posėdžio metu (protokolo Nr.VP1-30/12) buvo išanalizuoti tiekėjų UAB „Pireka“, UAB „Mobusta“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikti darbų kiekių žiniaraščiai, konstatuota, kad visų 5 tiekėjų pateiktuose darbų žiniaraščiuose yra neaiškių ir neišsamių duomenų apie naudojamas medžiagas, todėl nutarta įpareigoti visus penkis tiekėjus patikslinti atitinkamus duomenis, tame tarpe UAB „Darstamas“ įpareigotas iki 2010-06-23 patikslinti sąmatą, paaiškinant ir tiksliai nurodant, kokias šiltinimo medžiagas tiekėjas naudos renovuojant pastato išorines sienas bei angokraščius, paaiškinti ir tiksliai išvardinti naudotinas šiltinimo medžiagas kiekvienu atveju. Taip pat nurodyta paaiškinti, kur sąmatose įsąmatinti šilumokaitis ir du energiją taupantys cirkuliaciniai siurbliai ir ar jie bus sumontuoti. Paprašyta paaiškinti, ar sąmatoje nurodyti šilumos apskaitos dalikliai-indikatoriai užtikrins suvartotos šilumos apskaitą, numatytą projekte (t.2, b.l. 130-131).

412010 m. birželio 23 d. pranešime Nr. 73 Pirkėjui UAB „Darstamas“ nurodė, kad „Išorinės pastato sienos bus šiltinamos naudojant šias medžiagas: a) Tinkuojama fasado dalis - Rockwool Fasroc Max; angokraščiai - Dachrock Max; b) Plokštėmis aptaisoma pastato dalis-Rockwool Venti Max; angokraščiai-Dachrock Max“;c) Pastato cokolis- Styrodur 3035 CS“.

42Tuo pačiu raštu, o taip pat 2010-06-23 raštu Nr. 74, UAB „Darstamas“ paaiškino dėl šilumokaičių ir šilimos apskaitos daviklių (t.2, b.l. 134,135).

432010-06-23 posėdyje (protokolo Nr. VP1-30/13) Viešųjų pirkimų komisija įvertino visų penkių tiekėjų pateiktus pasiūlymus su paaiškinimais ir savo nutarimu tinkamu pripažino UAB „Konsolė“ pasiūlymą, o kitus pasiūlymus atmetė. UAB „Darstamas“ pasiūlymas atmestas dėl to, kad „pateiktos fasadų šiltinimo medžiagos neatitinka projektinių reikalavimų, t.y. vatos „Rockwool Venti Max“ tankis mažesnis, nei nurodyta projekte. Pagal projekto Nr. 10/11-SA brėžinyje Nr. 22 „Renovuojamos mūro sienos šiltinimo detalės“ pateiktus reikalavimus ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis turi būti nuo 100 iki 130 kg/m3 ir tinkuojamo fasadų šiltinimo medžiagos tankis 130 iki 180 kg/m3“ (t.2, b.l. 136-138).

44Šio Komisijos posėdžio pagrindu atsakovas (pirkėjas) 2010 m. birželio 23 d. raštu Nr. R8-2.39-2197 pranešė ieškovui UAB „Darstamas“, kad jo pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 65.3 punkto, nes ventiliuojamo fasado šiltinimo medžiagos tankis „Rockwool Venti Max“ yra mažesnis, nei nurodyta projekte (t.2, b.l. 139).

45Ieškovas UAB „Darstamas“, nesutikdamas su Komisijos nutarimu, 2010 m. birželio 28 d. raštu Nr. R7-3010 pateikė pretenziją atsakovui, kuria prašė panaikinti atsakovo sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo (t.2, b.l. 140).

46Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010-06-30 posėdyje (protokolo Nr. VP1-30/15) apsvarstė UAB „Darstamas“ pretenziją ir balsų dauguma (vienam komisijos nariui susilaikius)

Nutarė

47pretenziją atmesti (t.2, bl. 144-145). Apie pretenzijos atmetimą ieškovas buvo informuotas 2010-06-30 raštu Nr. R8-2.39-2234 (t.1, b.l. 48).

48UAB „Darstamas“ ieškinys pateiktas teismui nepažeidžiant VPĮ 94 str. (VPĮ 2010-02-11 redakcija, įsigaliojusi nuo 2010-03-02) nustatyto termino.

49Atsakovo –Mažeikių rajono savivaldybės atstovas patvirtino, kad šiuo metu konkurso procedūros yra sustabdytos, pirkimo sutartis su UAB „Konsolė“ nesudaryta.

50UAB „Darstamas“ ieškinys atmestinas

51

52Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, taip pat 2010 m. spalio 8 d. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, pripažįsta UAB „Darstamas“ ieškinio reikalavimus nepagrįstais ir jų netenkina.

53Kadangi supaprastintas ribotas konkursas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas, vyko po 2010 m. kovo 2 dienos, tai taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo 2010 m. vasario 11 d. redakcija.

54Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovo –Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija neteisingai įvertino jo 2010-06-07 pateiktą pasiūlymą ir 2010-06-23 pasiūlymo paaiškinimą dalyje dėl šiltinimo medžiagos, skirtos ventiliuojamo (apkalamo lentelėmis) namo fasado šiltinimo, atitikimo Atsakovo paskelbto supaprastinto riboto konkurso sąlygoms.

55Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbto supaprastinto riboto konkurso sąlygų 1-ame punkte buvo nurodyta, kad „detaliai darbų sudėtis pateikiama pastato rekonstravimo techniniame projekte“, kuris pridedamas kaip 8-as priedas. Ieškovas UAB „Darstamas“ patvirtino, kad Techninis projektas jam buvo pateiktas ir jis su pastaruoju gerai susipažino. Techninio projekto „Techninės specifikacijos“ dalyje „Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai“, 1.4.2. „Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai“, buvo nurodyta, kad „visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus“.

56Techninio projekto brėžinyje „Renovuojamos mūro sienos šiltinimo detalės“ (projekto Nr.10/11-SA 22 lapas), skyriaus „Pastabos“ 3-ame punkte „Reikalavimai apšiltinimo medžiagos plokštėms“ yra nurodyta: „tankis 100-180 kg/m³, o tinkuojamo fasado - 130-180 kg/m³“, „vandens sugertis pagal tūrį <1,5 proc.“ ir kt. parametrai. Iš to pagrįstai seka, kad fasado ventiliuojamosios dalies šiltinimo medžiaga visų pirma turėjo atitikti pirkėjo (atsakovo) nustatytus parametrus tiek medžiagos tankiui, tiek vandens sugerčiai ir kt. reikalavimams, konkrečiai nurodytiems šiame projekte, o tik po to, atsižvelgiant į pagrindinį konkurso vertinimo kriterijų- mažiausią kainą, buvo galima nustatinėti, ar ši kaina apskaičiuota pagal Konkurso sąlygose reikalaujamas medžiagas, ar ji yra mažiausia. Kaip matyti iš Viešųjų pirkimų komisijos 2010-06-18 protokolo, visi penki Komisijos atrinkti tiekėjai buvo įpareigoti patikslinti duomenis apie naudojamas medžiagas ir jų vertę, todėl reikalavimas ieškovui UAB „Darstamas“ nebuvo išskirtinis, o tuo pačiu negali būti pripažintas diskriminuojančiu.

57Ieškovas UAB „Darstamas“ iš esmės neginčijo, kad jo 2010-06-23 rašte Nr.73 nurodytos šiltinimo medžiagos „Rockwool Venti Max“, skirtos ventiliuojamų sienų („plokštėmis aptaisomos pastato dalies“) šiltinimui tankis yra iki 90 kg/m³“, t.y. nesiekia minimalios pirkėjo nustatytos 100 kg/m³“ tankio ribos, todėl akivaizdžiai neatitinka minėtai medžiagai keliamų reikalavimų, o tuo pačiu ir konkurso sąlygų.

58Ieškovo argumentai, kad jis iš pirkėjo pateiktų konkurso sąlygų nesuprato, jog ventiliuojamų sienų („plokštėmis aptaisomos pastato dalies“) šiltinimo medžiagos tankis turi būti virš 100 kg/m³“, atmestini, nes pirma: projekto Nr.10/11-SA 22-ame lape tai aiškiai buvo nurodyta, o antra, tiekėjas, nesuprasdamas ar abejodamas dėl atitinkamų konkurso sąlygų, turėjo teisę išsiaiškinti šias sąlygas, ko ieškovas nedarė. Konkurso sąlygų 48 punkte nustatyta, kad konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami ne vėliau, kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebegalima“.

59Esant tokiam detaliam Konkurso sąlygų, susijusių su naudotinos šiltinimo medžiagos tankiu, išdėstymui brėžinyje ir „pastabose“, teismui nėra jokio pagrindo patikėti, kad ieškovas, t.y. tiekėjas UAB „Darstamas“, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas, negalėjo suprasti šių konkurso sąlygų. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad ieškovas, 2010-06-23 raštu paaiškindamas dėl naudojamos šiltinimo medžiagos, pats sąmoningai išskyrė medžiagas skirtas ventiliuojamų sienų („plokštėmis aptaisomos pastato dalies“) šiltinimui ir tinkuojamų sienų šiltinimui, todėl akivaizdžiai suprato, kad pastato fasado apšiltinimui galės būti naudojamos tik tos medžiagos, kurių tankis viršija 100 kg/m³“.

60Ieškovo argumentai, kad Techninis projektas buvo parengtas nekvalifikuotai, kad šiltinant ventiliuojamas sienas galima naudoti ir mažesnio tankio šiltinimo medžiagas, kad, užsakovui reikalaujant, ieškovas galėjo pakeisti medžiagas, negali būti pagrindu pripažinti tiekėjo pasiūlymą priimtinu, nes, pirma, tiekėjui iš anksto būtų numatyta galimybė keisti kainą, antra, būtų pažeisti kitų tiekėjų interesai, trečia, būtų pažeistos užsakovo ir namo bendrasavininkių teisės spręsti, kokiomis medžiagomis jie pageidauja atlikti namo renovaciją.

61Ieškovo argumentas, kad ieškovas kaip tiekėjas buvo suklaidintas, nes pirkėjas nebuvo nurodęs, kokių konkrečiai jis pageidauja šiltinimo medžiagų, atmestinas, nes pirkėjas, pagal VPĮ nuostatas negali nurodyti nei konkrečių medžiagų pavadinimų, nei jų gamintojų ar tiekėjų, nes tuo atveju būtų pažeistas Konkurencijos įstatymas ir trečiųjų asmenų interesai. „Supaprastinto riboto konkurso sąlygų“ 36 punkte nurodyta, kad Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti;

62Tai, kad dėl šiltinimo medžiagų neatitikimo konkurso sąlygoms buvo atmesti ir kitų tiekėjų pasiūlymai, neduoda pagrindo tenkinti UAB „Darstamas“ ieškinį, priešingai, tai reiškia, kad konkurso dalyviams buvo taikomi vienodi reikalavimai.

63Tai, kad atskiruose Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos dokumentuose ventiliuojamų sienų apšiltinimui reikalaujamos medžiagos tankis nurodytas nuo 100-130 kg/m³, o ne nuo 100-180 kg/m³, kaip tai buvo nurodyta Projekto Nr.10/11-SA 22 lape, skyriaus „Pastabos“ 3-ame punkte „Reikalavimai apšiltinimo medžiagos plokštėms“, ginčo esmės ir konkurso reikalavimų nekeičia, nes minimali šiltinimo medžiagos tankio norma vis tiek lieka ne mažesnė nei 100 kg/m³.

64 Nors Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad ji daro šią išvada tik jai pateiktos medžiagos pagrindu, nes nėra gavusi viso Konkurso sąlygų 8-to priedo „Techninis projektas“, tačiau šiai tarnybai buvo pateikti būtent tie esminiai dokumentai, tame tarpe Projekto Nr.10/11-SA 22 lapas, kuriais remiasi ieškovas, įrodinėdamas šį pareikštą ieškinį. Viešųjų pirkimų tarnybos manymu, jei ieškovui nebuvo aiškios Konkurso sąlygos, jis galėjo kreiptis dėl paaiškinimo į perkančiąją organizaciją ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, tačiau to nepadarė, pateikė pasiūlymą pirkėjui ir tokiu būdu sutiko su visomis pirkimo sąlygomis (t.2, b.l. 161-165).

65„Supaprastinto riboto konkurso sąlygų“ 65.3. punkte nurodyta, kad komisija Komisija atmeta paraišką ir pasiūlymą, jeigu pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta pastato rekonstravimo darbų sąmata (darbų kiekiai, medžiagos, technologija, įranga) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Būtent vadovaudamasi šiuo Konkurso sąlygų punktu Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. birželio 23 d. nutarimu ir atmetė ieškovo pasiūlymą (t.1, b.l. 45).

66Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 39 str. 2 dalies 2 punktas numato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu ”pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų”.

67Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovas - Mažeikių rajono savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintą ribotą konkursą Projekto "Daugiabučio namo, esančio Mindaugo g. 13,Mažeikiuose, modernizavimas“ rekonstravimo darbų pirkimas ir atmesdama ieškovo UAB „Darstamas“ pasiūlymą, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimų, o taip pat minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įvardintų principų, todėl ieškinys atmestinas.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

70Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl, atmetus ieškinį, iš ieškovo UAB „Darstamas“ Valstybei priteistinos tik išlaidos (t.1, b.l. 55), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

72Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

73Ieškovo prašymu Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi (t.1, b.l. 50) buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytos pirkimo procedūros.

74Tenkinant atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės atskirtąjį skundą ir atsižvelgiant į viešąjį interesą, t.y., kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu gali būti eliminuota galimybė šio objekto finansavimui panaudoti Europos Sąjungos skiriamas lėšas, Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartimi (t.1, b.l. 181-183) buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės. 2010-08-05 gavus ieškovo atskirtąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 30 d. nutarties (t.1, b.l. 188-191), minėtas skundas dėl laikinųjų priemonių taikymo su išskirta bylos medžiaga 2010-08-10 išsiųstas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui (t.1, b.l. 192), sprendimas nepriimtas.

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

76n u s p r e n d ž i a :

77Ieškovo UAB „Darstamas“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai atmesti.

78Priteisti iš ieškovo UAB „Darstamas“ (įmonės kodas 167368829, buveinė: Žemaitijos g. 69B, 89132 Mažeikiai, a/s ( - ), AB SEB bankas) Valstybei 53,46 Lt (penkiasdešimt tris litus 46 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

79Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Darstamas“... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Ieškovas UAB „Darsatamas“ savo ieškiniu (t.1, b.l. 1-3) ir... 6. Ieškovas (tiekėjas viešajame pirkime) UAB „Darsatamas“... 7. 2010 m. birželio 21 d. iš atsakovo (pirkėjo) Mažeikių rajono savivaldybės... 8. UAB „Darsatamas“, nesutikdamas su atsakovo pozicija ir manydami, kad... 9. Ieškovas mano, kad jo pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai ir nurodė šiuos... 10. - atsakovas (pirkėjas) netinkamai išnagrinėjo UAB „Darstamas“... 11. - mano, kad atsakovo sprendimai atmesti ieškovo pasiūlymą ir pretenziją yra... 12. - teigia, kad VPĮ 25 str. 3 dalyje numatyta, jog perkamų prekių, paslaugų... 13. - nurodo, kad VPĮ 25 str. 5 dalyje numatyta, jog kai perkančioji organizacija... 14. Ieškovas mano, kad paminėtos VPĮ nuostatos buvo pažeistos rengiant konkurso... 15. Teigia, kad atsakovo nurodytas pagrindas: šiltinimo medžiagų neatitikimas... 16. Ieškovas teigia, kad atsakovas, atmesdamas ieškovo UAB ”Darstamas”... 17. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Mažeikių mažeikių rajono... 18. Nurodė, kad ieškovas UAB „Darstamas“ negalėjo nesuprasti, kokia... 19. Atsakovas nurodė, kad ieškovas neteisingai interpretuoja Techninės... 20. Atsakovas mano, kad atskirai įvardinti ir ventiliuojamas plokštes nebuvo... 21. Nurodė, kad ieškovui raštu Nr.73 paaiškinus, jog plokštėmis aptaisomai... 22. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB... 23. ... 24. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Darstamas“ direktorius E. L. ir... 25. Ieškovo atstovai nurodė, kad UAB „Darstamas“ pasiūlymas negalėjo būti... 26. Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovas A.... 27. Mano, kad ieškovas elgiasi nerūpestingai, savo pasisakymuose prieštarauja... 28. Atsakovo atstovas nurodė, kad pranešime apie pasiūlymo atmetimą ir... 29. Trečiojo asmens Mažeikių Mindaugo g. 13-ojo namo savininkų... 30. Trečiojo asmens UAB „Konsolė“ atstovas teismo posėdyje... 31. Valstybės institucija, duodanti išvadą-Viešųjų pirkimų tarnyba,... 32. Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.... 33. Pagal Mažeikų rajono avivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų... 34. Šio konkurso tikslas buvo supaprastinto riboto konkurso būdu pirkti... 35. Apie šį Konkursą pirkėjas Mažeikių rajono savivaldybės administracija... 36. Kaip matyti iš civilinės bylos medžiagos ir Supaprastinto riboto konkurso... 37. 2010-05-31 Viešųjų pirkimų komisijos (toliau –Komisijos) posėdžio... 38. 2010-06-07 Komisijos posėdyje (protokolo Nr. VP1-30/10), buvo... 39. 2010-06-11 Komisijos posėdžio nutarimu (protokolo Nr. VP1-30/11) tiekėjai... 40. 2010-06-18 Komisijos posėdžio metu (protokolo Nr.VP1-30/12) buvo... 41. 2010 m. birželio 23 d. pranešime Nr. 73 Pirkėjui UAB „Darstamas“... 42. Tuo pačiu raštu, o taip pat 2010-06-23 raštu Nr. 74, UAB „Darstamas“... 43. 2010-06-23 posėdyje (protokolo Nr. VP1-30/13) Viešųjų pirkimų... 44. Šio Komisijos posėdžio pagrindu atsakovas (pirkėjas) 2010 m. birželio 23... 45. Ieškovas UAB „Darstamas“, nesutikdamas su Komisijos nutarimu, 2010 m.... 46. Atsakovo Viešųjų pirkimų komisija 2010-06-30 posėdyje (protokolo... 47. pretenziją atmesti (t.2, bl. 144-145). Apie pretenzijos atmetimą ieškovas... 48. UAB „Darstamas“ ieškinys pateiktas teismui nepažeidžiant VPĮ 94 str.... 49. Atsakovo –Mažeikių rajono savivaldybės atstovas patvirtino, kad šiuo metu... 50. UAB „Darstamas“ ieškinys atmestinas... 51. ... 52. Teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, taip... 53. Kadangi supaprastintas ribotas konkursas, dėl kurio yra kilęs šis ginčas,... 54. Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovo –Mažeikių rajono... 55. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skelbto supaprastinto riboto... 56. Techninio projekto brėžinyje „Renovuojamos mūro sienos šiltinimo... 57. Ieškovas UAB „Darstamas“ iš esmės neginčijo, kad jo 2010-06-23 rašte... 58. Ieškovo argumentai, kad jis iš pirkėjo pateiktų konkurso sąlygų... 59. Esant tokiam detaliam Konkurso sąlygų, susijusių su naudotinos šiltinimo... 60. Ieškovo argumentai, kad Techninis projektas buvo parengtas nekvalifikuotai,... 61. Ieškovo argumentas, kad ieškovas kaip tiekėjas buvo suklaidintas, nes... 62. Tai, kad dėl šiltinimo medžiagų neatitikimo konkurso sąlygoms buvo atmesti... 63. Tai, kad atskiruose Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų... 64. Nors Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad ji daro šią išvada tik jai... 65. „Supaprastinto riboto konkurso sąlygų“ 65.3. punkte nurodyta, kad... 66. Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 39 str. 2 dalies 2 punktas numato, kad... 67. Iš įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovas - Mažeikių rajono... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 70. Atsakovas Mažeikių rajono savivaldybės administracija nepateikė duomenų... 72. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 73. Ieškovo prašymu Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 12 d. nutartimi... 74. Tenkinant atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės atskirtąjį skundą ir... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 76. n u s p r e n d ž i a : ... 77. Ieškovo UAB „Darstamas“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono... 78. Priteisti iš ieškovo UAB „Darstamas“ (įmonės kodas 167368829, buveinė:... 79. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...