Byla 2-908/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Liturimex“ viešbučiai atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla Nr. 2-5900-345/2012 pagal paminėto ieškovo ieškinį atsakovams valstybės įmonei „Turto bankas“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl 2006 m. gruodžio 29 d. Pagalbos teikimo sutarties Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.6-02-05/0262 vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, sutarties atnaujinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo atlikti veiksmus, siekiant apginti viešąjį interesą, trečiasis asmuo – viešoji įstaiga „Lietuvos verslo paramos agentūra“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas RUAB „Liturimex“ viešbučiai ieškiniu, paduotu 2012 m. rugsėjo 17 d., atsakovams VĮ „Turto bankas“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija), prašė: 1) pripažinti, kad atsakovas Ūkio ministerija neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė su ieškovu sudarytą Pagalbos teikimo sutartį Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.6-02-05/0262 (toliau – Pagalbos teikimo sutartis, ginčo sutartis); 2) atnaujinti Pagalbos teikimo sutarties galiojimą; 3) pripažinti negaliojančiais atsakovo VĮ „Turto bankas“ reikalavimo teisę į projekto „Viešbučio „Regina“ plėtra ir sveikatingumo centro statyba“ (toliau – Projektas) vykdytojo RUAB „Liturimex“ viešbučiai skolą ir 2011 m. lapkričio 18 d. dokumentų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14/E10-14(7.5-42), kuriuo atsakovas Ūkio ministerija perleido atsakovui VĮ „Turto bankas“ reikalavimo teisę į ieškovo 2 218 977,68 Lt gautinas lėšas; 4) ginant viešąjį interesą, įpareigoti atsakovą Ūkio ministeriją atlikti veiksmus, būtinus, kad Lietuvos Respublika gautų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, išmokėtas UAB „Liturimex“ viešbučiai, vykdant Projektą pagal ginčo sutartį (1 b. t., 1-18 l.).

4Nurodė, kad tarp ieškovo, atsakovo Ūkio ministerijos ir trečiojo asmens VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ 2006 m. gruodžio 29 d. buvo sudaryta trišalė Pagalbos teikimo sutartis (su vėlesniais pakeitimais) dėl pagalbos teikimo Projektui, kuria nurodytas atsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – Ūkio ministras) 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-488 „Dėl paramos projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, skyrimo“, įsipareigojo Projekto vykdytojui (ieškovui) kompensuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, gaunamų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų dalį lėšų, reikalingų, vykdant Projektą. Tačiau Ūkio ministras 2010 m. balandžio 12 d. priėmė įsakymą Nr. 4-284 „Dėl Pagalbos teikimo sutarties Nr. S-BPD04-ERPF-3.1.6-02-05/0262 nutraukimo ir lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 4-488 pakeitimo“, kuriame nurodė, kad, atsižvelgęs į trečiojo asmens 2009 m. lapkričio 27 d. raštą Nr. R4-1498(1.7), kuriuo pasiūlyta atsakovui Ūkio ministerijai nutraukti su ieškovu sudarytą Pagalbos teikimo sutartį, nutraukia Pagalbos teikimo sutartį ir įpareigojo ieškovą per 60 kalendorinių dienų į atsakovo Ūkio ministerijos biudžetinę sąskaitą grąžinti iš viso 1 749 405,42 Lt finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau – Įsakymas).

5Ieškovo teigimu, nors įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimu buvo atmestas jo skundas dėl Įsakymo panaikinimo, tačiau administraciniai teismai negali nagrinėti skundžiamų administracinių teisės aktų ekonominio pagrįstumo pagal civilinės teisės normas, sprendžiant ginčą dėl Pagalbos teikimo sutarties nutraukimo pagrįstumo, atsakomybės proporcingumo, negalimumo vienašališkai nutraukti sutartį bei protingumo ir sąžiningumo principų taikymo, todėl ieškovas CPK nustatyta tvarka kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą dėl Pagalbos teikimo sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo atnaujinti šią sutartį bei jos nutraukimo padarinių (ABTĮ 3 str. 2 d.; CK 1.138 str. 3 p., 6.255 str. 1 d.).

6Atsiliepimuose į ieškinį atsakovai ir trečiasis asmuo prašė nutraukti civilinę bylą pagal CPK 293 straipsnio 1 ir 3 punktus, nurodydami, jog ieškovo pareikštas ieškinys yra tapatus jo skundui, išnagrinėtam Vilniaus apygardos administraciniame teisme, o nagrinėjama byla teisminga administraciniam teismui (1 b. t., 134-136, 179-185 l.; 2 b. t., 23-25 l.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą Nr. 2-5900-345/2012, remdamasis CPK 293 straipsnio 3 dalimi, konstatavęs, kad yra įsiteisėjęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I-244-624/2011, dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kaip ir nagrinėjamoje byloje (2 b. t., 47-48 l.; CPK 293 str. 3 p.).

9Teismo teigimu, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-244-624/2011 (kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi paliko nepakeistą (administracinė byla Nr. A662-2802/2011) atmetė, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, ieškovo skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Įsakymą. Teismas sprendė, jog yra pagrindo teigti, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje pareikštas tapatus ieškinys administraciniame teisme išnagrinėtam RUAB „Liturimex“ viešbučiai skundui, kad šioje ir administracinėje bylose ieškovo reikalavimai buvo reiškiami iš esmės toms pačioms šalims, t. y. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai bei VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“, be to, nurodytų bylų dalykas tas pats – pripažinimas, kad ginčo sutartis Įsakymu buvo nutraukta neteisėtai, o šioje byloje pareikštame ieškinyje dėstomi analogiški argumentai, nurodytiems ieškovo skunde. Dėl to teismas sprendė, kad sutampa faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio bei skundo, pateikto Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pagrindas.

10Teismas pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendime įvertino Įsakymo ir vienašalio Pagalbos teikimo sutarties nutraukimo teisėtumą, atsižvelgdamas ir į kasacinio teismo formuojamą CK 6.217 straipsnio 1 dalies aiškinimo bei taikymo praktiką. Teismo nuomone, nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad administraciniai teismai nevertino Įsakymo ekonominio pagrįstumo civilinės teisės prasme, sprendžiant ginčą dėl Pagalbos teikimo sutarties, tačiau šioje byloje nėra galimas nagrinėjimas pareikšto ieškinio, atsižvelgus į jo dalyką bei pagrindą, nes ieškovo reiškiamų materialinių teisinių reikalavimų patenkinimas šioje byloje reikštų įsiteisėjusių administracinių teismų sprendimų res judicata galios paneigimą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas RUAB „Liturimex“ viešbučiai atskiruoju skundu prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės; 2) panaikinus skundžiamą teismo nutartį, ir, apeliacinės instancijos teisme kilus klausimui dėl bylos rūšinio teismingumo, kreiptis į specialiąją teisėjų kolegiją (2 b. t., 53-57 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo nutraukė civilinės bylos nagrinėjimą, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 3 dalimi. Vilniaus apygardos administracinės bylos nagrinėjimo dalyku buvo Įsakymo, kaip individualaus administracinio akto, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, o civilinėje byloje pareikštas ieškinys dėl ginčo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir šios sutarties atnaujinimo, reikalavimo teisių perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu bei įpareigojimo atlikti veiksmus, susijusius su valstybės paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gavimu, t. y. buvo pareikšti nauji reikalavimai, kurie negalėjo būti reiškiami administracinėje byloje (ABTĮ 15 str.).
  2. Civilinėje byloje nėra ginčijamas Įsakymo teisėtumas ir pagrįstumas, kadangi dėl šio įsakymo jau yra įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas, tačiau nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė ieškinį dėl civilinių teisinių pasekmių, kurias sukėlė šis administracinis aktas. Akivaizdu, jog pareikštame ieškinyje nurodytos tam tikros faktinės aplinkybės yra analogiškos, tačiau teisiniai argumentai ir reikalavimai (ieškinio dalykas) yra skirtingi, be to, administracinės bei civilinės bylų šalys taip pat nėra tapačios.
  3. Nepagrįsti proceso dalyvių teiginiai, jog tuo atveju, jeigu byla nagrinėtina, ji yra administracinės teisės ir specializuotų teismų nagrinėjimo objektas. Esant sutartiniams santykiams ir kilus ginčo dėl Pagalbos teikimo sutarties vykdymo, toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.
  4. Atsakovo VĮ „Turto bankas“ reikalavimų ieškovui apimties ir dydžio pagrįstumo bei teisėtumo klausimai, ieškovo ieškinio reikalavimai dėl ginčo sutarties atnaujinimo ir įpareigojimo kreiptis į Europos Sąjungos struktūrinius fondus administruojančias institucijas dėl paramos Lietuvos Respublikai atnaujinimo nebuvo nagrinėjami nei administracinėje, nei kitoje byloje, todėl yra pagrindo teigti, jog, nagrinėjant ieškovo ieškinį šioje civilinėje byloje, nebus paneigta įsiteisėjusių administracinių teismų sprendimų res judicata galia (CPK 182 str. 2 d.).

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas VĮ „Turto bankas“ prašo jį atmesti (2 b. t., 62-64 l.). Nurodo, kad RUAB „Liturimex“ viešbučiai 2010 m. gegužės 13 d. skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra tapatus ieškovo 2012 m. rugsėjo 15 d. ieškiniui, pareikštam nagrinėjamoje civilinėje byloje, kadangi sutampa ginčo šalys (atsakovas VĮ „Turto bankas“ yra atsakovo Ūkio ministerijos teisių perėmėjas), ieškinio dalykas (ir skunde, ir ieškinyje prašoma pripažinti, kad atsakovas Ūkio ministerija Įsakymu neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė ginčo sutartį, sudarytą su ieškovu) bei ieškinio pagrindas (abiejuose procesiniuose dokumentuose Pagalbos teikimo sutarties nutraukimo nepagrįstumas grindžiamas tokis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktų nuostatomis).

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašo jį atmesti (2 b. t., 68-75 l.). Nurodo, kad pareikštas ieškinys yra identiškas skundams administracinėse bylose, kadangi ieškovas ieškinyje kėlė tuos pačius klausimus ir nurodė tuos pačius argumentus, kuriais grindė skundus Vilniaus apygardos administraciniame bei Lietuvos vyriausiame administraciniame teismuose.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ prašo jį atmesti (2 b. t., 66-67 l.). Nurodo, jog dėl pagrindinio ieškovo reikalavimo (pripažinti neteisėtu vienašališką ginčo sutarties nutraukimą) yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimo, turintis res judicata galią, o kiti reikalavimai yra išvestiniai, todėl, atsižvelgus į tai, kad ieškovas šioje byloje nesiremia naujomis aplinkybės, be to, kad bylos šalys iš esmės yra tos pačios, byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Be to, byla galėtų būti nutraukta ir dėl to, kad ji nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka (CPK 293 str. 1 p.).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

19CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį, įsiteisėjus teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo teisme pareikšti tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus bei teisinius santykius; analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 96 straipsnio 4 dalyje. Be to, CPK 293 straipsnio 3 punkto nuostatomis, teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Nutraukus bylą CPK 293 straipsnyje numatytais pagrindais, pripažįstama, kad subjektinė teisė kreiptis į teismą laikoma įgyvendinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Pažymėtina, kad CPK 293 straipsnio 3 dalis gali būti taikoma, nepriklausomai nuo to, kokio teismo – bendrosios kompetencijos ar specializuoto (administracinio) – sprendimas (nutartis) yra įsiteisėjęs dėl tapataus ginčo.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2012, 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2010). Ieškinio dalykas – tai ieškovo atsakovui pareikštas materialus teisinis reikalavimas, o ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p.). Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais; jeigu ieškinio reikalavimas grindžiamas kitomis aplinkybėmis nei tos, kurios buvo ieškinio pagrindas anksčiau nagrinėtoje civilinėje byloje, darytina išvada, kad ieškiniai nurodytose bylose netapatūs; tuo tarpu, vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2011, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010).

21Bylos duomenimis, ieškovas 2010 m. gegužės 14 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateikęs skundą dėl Įsakymo panaikinimo (skundžiama institucija – Ūkio ministerija, suinteresuotas asmuo – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“), kuriame nurodė faktines aplinkybes ir argumentus ne tik dėl šio įsakymo neatitikimo teisės aktų reikalavimams, bet ir dėl, ieškovo nuomone, padarytų Pagalbos teikimo sutarties nutraukimo procedūrų pažeidimų bei neteisėto šios sutarties nutraukimo ir jo padarinių (Administracinė byla Nr. I-244-624/2011, 1 b. t., 1-18 l.; 2 b. t., 11-38 l.). Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu (kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartimi paliko nepakeistą), remdamasis, be kita ko, CK 6.217 straipsnio nuostatomis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu dėl paminėtų nuostatų taikymo, atmetė ieškovo skundą, konstatavęs, jog ieškovas pažeidė Pagalbos teikimo sutarties 5.5.1., 5.5.3. ir 9.1.5. punktų nuostatas, kurių laikymasis turi esminės reikšmės, o Projekto rezultatai bei tikslai buvo nepasiekti (Administracinė byla Nr. I-244-624/2011, 17 b. t., 62-84, 205-222 l.).

22Nagrinėjamoje byloje ieškovas RUAB „Liturimex“ viešbučiai 2012 m. rugsėjo 17 d. padavė Vilniaus apygardos teismui ieškinį, atsakovais nurodydamas VĮ „Turto bankas“ ir Ūkio ministeriją, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu vienašalį Pagalbos teikimo sutarties nutraukimą bei atnaujinti šios sutarties galiojimą, o taip pat pripažinti negaliojančiais atsakovo VĮ „Turto bankas“ reikalavimo teisę į ieškovo 2 218 977,68 Lt skolą (grąžintiną sumą) bei 2011 m. lapkričio 18 d. Reikalavimo teisių į ieškovo skolą ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14/E10-14(7.5-42) bei įpareigoti atsakovą Ūkio ministeriją atlikti veiksmus, kad būtų gautos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą, išmokėtas ieškovui, vykdant Projektą pagal ginčo sutartį (1 b. t., 1-18 l.).

23Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog aukščiau nurodytas ieškovo ieškinys dėl ginčo sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo neteisėtu, pareikštas nagrinėjamoje civilinėje byloje, yra tapatus jo skundui, išnagrinėtam Vilniaus apygardos administraciniame teisme (administracinė byla Nr. I-244-624/2011), todėl turėjo pagrindo nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 dalies pagrindu.

24Nors nagrinėjamoje byloje ir išnagrinėtoje administracinėje byloje pareikštų reikalavimų lingvistinės formuluotės (administracinėje byloje: „panaikinti Įsakymą, kaip nepagrįstą ir neteisėtą“ ir nagrinėjamoje byloje: „pripažinti, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai nutraukė su ieškovu sudarytą ginčo sutartį“) yra skirtingos, apygardos teismas pagrįstai konstatavo, kad šioje byloje ieškinio dalykas yra iš esmės tas pats kaip ir paminėtoje administracinėje byloje, kurioje priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, t. y. reikalavimas pripažinti, kad Įsakymu buvo neteisėtai ir nepagrįstai nutraukta Pagalbos teikimo sutartis, o kiti ieškovo pareikšti reikalavimai (dėl atnaujinimo Pagalbos teikimo sutarties, pripažinimo negaliojančiais atsakovo VĮ „Turto bankas“ reikalavimo teisę į ieškovo skolą ir dokumentų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 14/E10-14(7.5-42) bei atsakovo Ūkio ministerijos įpareigojimo atlikti veiksmus, būtinus gauti lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų) nagrinėjamoje civilinėje byloje yra išvestiniai iš pirmojo reikalavimo dėl pripažinimo neteisėtu bei nepagrįstu ginčo sutarties vienašališko nutraukimo, todėl jie neturi teisinės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl ieškovo reikalavimų tapatumo. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo reikalavimas dėl Pagalbos teikimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu nagrinėjamoje civilinėje byloje grindžiamas tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su, ieškovo nuomone, tinkamu paminėtos sutarties vykdymu, kurias, kaip minėta, išsamiai ištyrė ir įvertino Vilniaus apygardos administracinis teismas, o nagrinėjamoje byloje ieškovas nenurodė kitų (naujų) faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ieškovo skundo pagrindas administracinėje byloje. Taigi pagrįsta ir teismo išvada, kad sutampa aukščiau nurodytų ieškovo reikalavimų pagrindas. Taip pat apygardos teismas teisingai nustatė ir tai, jog šioje bei administracinėje bylose ieškovo reikalavimai pareikšti toms pačioms šalims, t. y. atsakovui Ūkio ministerijai bei trečiajam asmeniui VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“, o atsakovo VĮ „Turto bankas“, kaip atsakovo Ūkio ministerijos teisių perėmėjo, dalyvavimas nagrinėjamoje civilinėje byloje nesudaro pagrindo teigti, jog ginčo šalys yra netapačios (CPK 48 str. 2 d.).

25Taigi neturi pagrindo apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai nutraukė civilinę bylą, remdamasis CPK 293 straipsnio 3 dalimi. Be to, pažymėtina, jog apeliantas savo teisę į teisminę gynybą jau yra įgyvendinęs, paduodamas skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o tai, kad nagrinėjama civilinė byla buvo nutraukta, nepažeidžia nurodytos apelianto subjektinės teisės, teisingumo, proporcingumo ir protingumo principų (CPK 3 str. 7 d., 5 str.).

26Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 263 str., 329 str., 338 str.).

27Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas RUAB „Liturimex“ viešbučiai ieškiniu, paduotu 2012 m. rugsėjo... 4. Nurodė, kad tarp ieškovo, atsakovo Ūkio ministerijos ir trečiojo asmens... 5. Ieškovo teigimu, nors įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio... 6. Atsiliepimuose į ieškinį atsakovai ir trečiasis asmuo prašė nutraukti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi nutraukė... 9. Teismo teigimu, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 24 d.... 10. Teismas pažymėjo, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas RUAB „Liturimex“ viešbučiai atskiruoju skundu prašo: 1)... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas VĮ „Turto bankas“ prašo jį... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Lietuvos verslo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinių tapatumas... 21. Bylos duomenimis, ieškovas 2010 m. gegužės 14 d. Vilniaus apygardos... 22. Nagrinėjamoje byloje ieškovas RUAB „Liturimex“ viešbučiai 2012 m.... 23. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog aukščiau nurodytas... 24. Nors nagrinėjamoje byloje ir išnagrinėtoje administracinėje byloje... 25. Taigi neturi pagrindo apelianto argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 26. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 27. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį....