Byla e2-1404-450/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei, dalyvaujant ieškovo G. M. atstovui adv. M. L., atsakovės J. B. atstovui adv. R. T., atsakovės V. T. atstovui adv. P. Š.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovams J. B., V. T., trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų VĮ Registrų centras dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas nurodė, kad yra vienas iš „Vilniaus prekyba“ grupės įmonių netiesioginių akcininkų, kartu su kitais 5 (penkiais) fiziniais asmenimis, valdantys UAB „Vilniaus prekyba“. Iki 2006 m. visų akcininkų asmeninius mokestinius, turto valdymo ir pan. klausimus sprendė grupės įmonių darbuotojos V. T. ir J. B.. V. T. sprendė įprastus buhalterinius klausimus ir vykdė susijusius pavedimus (darbo užmokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas), o J. B. buvo atsakinga už korespondencijos priėmimą ir siuntimą, grupės valdymui reikalingų akcininkų ir valdymo organų narių parašų surinkimą juridinę galią turinčiuose dokumentuose (akcininkų sprendimus, valdybos sprendimus, įsakymus, įgaliojimus ir pan.). Kadangi grupė nuolat augo, verslo projektų daugėjo, siekiant užtikrinti patogesnį atsakovių funkcijų vykdymą ir planavimą, optimizuoti kaštus, buvo priimtas sprendimas įkurti specialios paskirties bendrovę, atsakingą už visų akcininkų interesų apsaugą ir efektyvią verslo kontrolę grupės mastu, akcijų apskaitą, akcininkų interesų atstovavimą, jų konsultavimą ir pan. Tokiam tikslui buvo pasirinkta jau veikianti UAB FMĮ „Naugvilda“ (dabar UAB „Veldė), kuri iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. turėjo finansų maklerio įmonės licenciją. 2006 m. rugsėjo 1 d. ieškovas G. M. su UAB „Veldė“ (tuometinis bendrovės pavadinimas UAB „Naugvilda“), atstovaujama V. T., sudarė paslaugų teikimo sutartį, kuria UAB „Veldė“ įsipareigojo ieškovui teikti įvairias paslaugas.

5Po sutarties sudarymo visas užduotis, susijusias su asmeniniais akcininkų interesais ir jų pavedimų vykdymu, toliau vykdė atsakovės J. B. ir V. T.. Bendrovė buvo pasirinkta tik kaip jų veiklos forma dėl tos priežasties, kad didėjant grupės struktūrai, keičiantis subordinacijos santykiams, tapo sudėtinga užtikrinti tinkamą darbuotojų pavaldumą, informacijos srautus ir atlygį.

62006 m. spalio 2 d. UAB „Veldė“ ir ieškovas sudarė susitarimą dėl Sutarties papildymo ir pakeitimo, kuria susitarė, kad UAB „Veldė“ ieškovui teiks valdymo, tyrimo, apskaitos, buhalterijos, mokesčių, teisines ir kitas paslaugas. 2007 m. gruodžio 29 d. Susitarimais sutartis buvo dar kartą keičiama ir pildoma, plečiant UAB „Veldė“ teikiamų paslaugų spektrą bei didinant paslaugų kainą. UAB „Veldė“ ir kiti su juo susiję „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės darbuotojai rūpinosi tiek akcininkų verslo, tiek ir asmeniniais interesais.

7Ieškovas teigia, kad atsakovės šią pareigą pažeidė. 2009 - 2010 metų laikotarpyje „Vilniaus prekybos“ akcininkų santykiai komplikavosi, o požiūriai į verslą ir jo plėtrą išsiskyrė. Nuo 2011 m. kovo UAB „Veldė“ faktiškai nebeteikė paslaugų ieškovui. Atsakovės teikė nekokybiškas buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijas, ieškovui sukėlė nuostolius, kuriuos privalo kompensuoti. Atsakovės konsultavo mokesčių klausimais iki 2011 m. kovo mėnesio ir ruošė bei jo vardu rengė bei teikė mokesčių deklaracijas. Sutartimis UAB „Veldė“ prisiėmė pareigą laiku ir tinkamai rengti ir teikti ieškovo mokesčių deklaracijas, informuoti ir konsultuoti mokestiniais klausimais (Sutarties 3 str.). Bendrovė ir atsakovės netinkamai apskaičiavo ir deklaravo ieškovo G. M. mokėtinus valstybei mokesčius 2008 - 2010 metais. 2013 m. gruodžio 19 d. buvo atliktas mokestinis patikrinimas, kurio metu buvo vertinami sandoriai bei ieškovui išmokėtos palūkanos, susiję su „Vilniaus prekybos“ įmonėmis. 2015 m. kovo 27 d. patikrinimo akte Vilniaus apskrities VMI konstatavo, kad ieškovo mokesčiai už 2008 - 2010 m. laikotarpį buvo apskaičiuoti ir deklaruoti netinkamai. Ieškovui už 2008 metus buvo apskaičiuota papildoma 16 971,15 Eur GPM suma, už 2009 m. - 8 091,4 Eur GPM suma ir 3 214,2 Eur PSD mokesčio, už 2010 m. - 83,12 Eur GPM. VMI sprendimu ieškovui buvo papildomai apskaičiuoti delspinigiai - 16 945,29 Eur GPM ir 1 784,67 Eur PSD bei skirta 1 950,91 Eur GPM bauda ir 321,42 Eur PSD bauda. Ieškovas dėl netinkamai teiktų paslaugų valstybės biudžetui turėjo sumokėti papildomą 49 362,16 Eur sumą mokesčių, delspinigių ir baudų.

8Ieškovas nurodė, kad nesutiko su patikrinimo aktu, jį skundė, tačiau 2016 m. vasario 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu skundas buvo atmestas. UAB „Veldė“, kurių darbuotojos buvo atsakovės, gavo iš ieškovo atlygį už paslaugas, kurių jam nesuteikė. Iki sudarant paslaugų teikimo sutartį, atsakovės atsiskaitydavo akcininkams (tame tarpe ir ieškovui) apie mėnesio eigoje atliktus darbus. Ataskaita būdavo teikiama laisva forma, dažniausiai ranka rašomu lakonišku pavedimų ir užduočių sąrašu, pažymint neišspręstus klausimus ir pan. Tokia pati atsiskaitymo forma buvo naudojama ir po Sutarties sudarymo, kai formaliai paslaugų teikėju tapo bendrovė UAB „Veldė“. Už suteikiamas ieškovui paslaugas reguliarias ataskaitas teikė UAB „Veldė“ vadovo pareigas einanti J. B., ranka surašydama darbų sąrašus, kuriuose būdavo surašomi ieškovo asmeniškai gaunami piniginių lėšų pavedimai, jų paskirtis, nuimtos grynaisiais pinigais lėšos ir pan. Šalių susitarimas dėl Sutarties nutraukimo buvo pasirašytas tik 2011 m. gegužės 27 d., kuriame nurodyta, kad Sutarties nutraukimo data laikoma 2011 m. balandžio 30 d.

9Atsakovės buvo ilgametės asmeninės N. N. patikėtinės ir protegavo būtent jo interesus. Nuo 2011 metų pradžios jokios realios konsultacijos ar paslaugos ieškovui nebuvo teikiamos. Kai ieškovas pareikalavo atsakovių grąžinti jo asmeninius dokumentus, kurie buvo saugomi UAB „Veldė“ archyve (sutartys, vertybiniai popieriai, nuosavybės dokumentai, banko sąskaitų sutartys, kodų generatoriai ir pan.), įmonės vadovė pareikalavo sumokėti mokestį už dokumentų grąžinimą, įvardindama reikalaujamą sumą, kaip atlygį už neva iki sutarties nutraukimo ieškovui suteiktas paslaugas. Tik po to, kai ieškovas 2011 m. gegužės 26 d. pavedimu sumokėjo UAB „Veldė“ 51 846,49 Lt (15 015,78 Eur), jam buvo grąžinti visi bendrovės dispozicijoje buvę ieškovo dokumentai ir turtas.

10Atsakovės pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis sąžiningai, rūpestingai ir savo elgesiu nedaryti ieškovui žalos (CK 6.263 str.). Pažymėjo, kad tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo egzistuoja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Sutartimi įsipareigoję ieškovui teikti buhalterinių paslaugų, mokesčių ir teisines paslaugas (žr. Sutarties 3.1.13 p.), UAB „Veldė“ privalėjo užtikrinti aukščiausią teikiamų ieškovui paslaugų kokybę ir veikti geriausiais jo interesais. Nors 2007 m. gruodžio 29 d. susitarimu pakeistoje Sutarties 3.1.13 p. redakcijoje buvo numatyta, kad buhalterijos, mokesčių, teisės ir pan. paslaugų užsakymas, jų trukmė ir kaina suderinami atskiru susitarimu, pridedamu prie Sutarties, realiai jokie priedai prie Sutarties nebuvo sudaromi, o konsultacijas mokesčių klausimais teikė, ieškovo mokėtinų mokesčių deklaracijas rengdavo ir jas pateikdavo atsakovės. Atlygintinų paslaugų sutarties specifinis bruožas yra tai, kad paslaugų teikėjo atsakomybė negali būti šalių sutartimi apribota arba panaikinama. Tai yra verslininko atsakomybė, o verslas yra veikimas savo rizika, todėl verslininkas turi visada prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką. Tais atvejais, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita (CK 6.256 str. 4 d.). Vadinasi, jei į sutartį neįtraukta išlyga dėl kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Esant reikalavimui taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, teismas turi nustatyti atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį.

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas dėl netinkamos kokybės mokesčių konsultacijų ir buhalterinių paslaugų patyrė nuostolių, akivaizdu, kad atsakovės, veikdamos per bendrovę, netinkamai apskaičiavo ir deklaravo ieškovo mokesčius, kitaip tariant, suteikė netinkamos kokybės paslaugas.

12Atsakovės savo veiksmais pažeidė bendrąją CK 6.246 str. 1 d. įtvirtintą pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Tarp ieškovo ir atsakovių buvę santykiai buvo fiduciariniai. Atsakovės, ieškovo vardu disponuodamos jo asmeninėse banko sąskaitose buvusiomis lėšomis, tvarkydamos jo asmeninius reikalus, skirstydamos pinigų srautus, apskaičiuodamos ir sumokėdamos mokesčius, juos deklaruodamos, teikdamos kitas susijusias paslaugas, privalėjo maksimaliai efektyviai ir rūpestingai vykdyti savo užduotis. Ieškovo patirti nuostoliai kilo išimtinai dėl atsakovių ir UAB „Veldė“ neteisėtų veiksmų.

13Žala pasireiškė tuo, kad atsakovėms neįvykdžius savo pareigos rūpestingai ir atidžiai apskaičiuoti, deklaruoti ieškovo būtinus sumokėti valstybei mokesčius, ieškovas patyrė papildomas išlaidas. Ieškovo nuostolių suma 64 377,94 Eur, kuri susideda iš bendrovei sumokėto dokumentų ir turto „grąžinimo“ mokesčio (15 015,78 Eur) ir dėl netinkamos kokybės paslaugų patirtų išlaidų, susijusių su prievolėmis valstybės ir socialinio draudimo fondo biudžetams (49 362,16 Eur).

14Ieškovas buvo pilnai patikėjęs visų buhalterinių ir mokestinių klausimų sprendimą atsakovėms ir bendrovei, pats neužsiėmė buhalterinių dokumentų rengimu ir mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu ir pan. Visos ieškovo išlaidos (papildomai apskaičiuoti mokesčiai, delspinigiai ir baudos), kurias jis patyrė dėl VMI atlikto mokestinio patikrinimo pagrindu priimtų sprendimų, kyla tiesiogiai iš atsakovių (Bendrovės) neteisėtų veiksmų. Ieškovas G. M. nebūtų sutikęs pasirašyti susitarimo dėl sutarties nutraukimo ir sumokėti daugiau nei 50 000 Lt už paslaugas, kurių jis negavo, jei atsiskaitymas už neva suteiktas paslaugas nebūtų susietas su jo asmeninių dokumentų ir turto (vertybinių popierių, banko sąskaitos kodų generatorių ir kt.) grąžinimu ieškovui. Nurodė, kad yra tiesioginis priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė yra preziumuojama ir prašė priteisti solidariai iš atsakovių J. B. ir V. T. bei UAB „Veldė“ 64 377,94 Eur žalos atlyginimą.

15Atsakovė J. B. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad civilinės atsakomybės klausimas dėl tariamai netinkamai deklaruotų mokesčių gali būti keliamas tik UAB „Veldė“ atžvilgiu, pagal sutartinės atsakomybės taisykles. Atsakovės J. B. ir V. T. ne tik kad negali atsakyti solidariai, bet apskritai yra netinkamos atsakovės byloje.

16Viena vertus, fiziniai asmenys santykiuose su ieškovu neveikė savarankiškai, o atstovavo bendrovę. Visuose papildomuose susitarimuose prie Sutarties (2006-10-02, 2007-12-29) numatyta, kad J. B. veikė kaip UAB „Veldė“ atstovė. Kitaip tariant, J. B. veikė bendrovės vardu ir jos interesais. CK 6.264 str. 1 ir 2 dalys numato, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Pagal šį straipsnį darbuotojais laikomi asmenys, atliekantys darbą darbo sutarties arba civilinės sutarties pagrindu, jeigu jie veikia atitinkamo juridinio ar fizinio asmens nurodymu ir jo kontroliuojami. Tai reiškia, kad net jeigu fiziniai asmenys būtų sukėlę žalos tretiesiems asmenims, ją atlyginti privalėtų pati bendrovė.

17Kita vertus, Lietuvos teisėje draudžiama civilinės atsakomybės rūšių konkurencija, t. y. pripažįstamas nori cumul principas. Tai reiškia, kad, jei tas pats veiksmas (šiuo atveju esą netinkamas deklaracijų užpildymas) sukelia sutartinę civilinę atsakomybę (Veldės atžvilgiu), jis tuo pačiu metu negali sukelti ir deliktinės atsakomybės (J. B. ir V. T. atžvilgiu), kadangi tai reikštų mažų mažiausiai dvigubą civilinės atsakomybės taikymą už tą patį tariamą pažeidimą. Atsakovės J. B. (kaip ir V. T.) yra netinkamos atsakovės pagal pareikštą reikalavimą dėl nuostolių priteisimo dėl esą netinkamai deklaruotų ieškovo mokėtinų mokesčių. Ieškovo reikalaujamą grąžinti atlygį už suteiktas paslaugas gavo UAB „Veldė“. Ieškovo reikalavimas priteisti 15 015,78 Eur sumą savo esme kvalifikuotinas kaip siekis susigrąžinti UAB „Veldė“ tariamai nepagrįstai, t. y. už esą nesuteiktas paslaugas, sumokėtą pinigų sumą. Tačiau tai kartu reiškia, kad šis reikalavimas ir turėtų būti nukreipiamas asmeniui, gavusiam šias pinigines lėšas. Savo ruožtu J. B. ir V. T. yra netinkami atsakovai, jau nekalbant apie solidarios atsakomybės taikymą, kadangi negavusios šių piniginių lėšų, jų objektyviai neturi pagrindo jų sugrąžinti. Savarankiškų pagrindų, kodėl galėtų būti tenkinamas reikalavimas priteisti 15 015,78 Eur pinigų sumą solidariai ir iš J. B. bei V. T. ieškinyje nenurodyta.

18Ieškovo reikalavimą atlyginti žalą dėl galimai netinkamai užpildytų deklaracijų galima išskirti į dvi dalis: - reikalavimą priteisti ieškovo sumokėtus mokesčius valstybei, šiuo atveju iš viso 28 359,87 Eur sumą (16 971,15 Eur GPM už 2008 m., 8 091,40 Eur GPM už 2009 m., 83,12 Eur GPM už 2010 m., 3 214,20 Eur PSD mokesčio už 2009 m.); reikalavimą priteisti ieškovo sumokėtas netesybas už ne laiku valstybei sumokėtus mokesčius, kurie sudaro 21 002,29 Eur (16 945,29 Eur delspinigiai už GPM pavėluotą sumokėjimą ir 1 950,91 Eur GPM bauda, bei 1 784,67 Eur delspinigių už PSD mokesčio pavėluotą sumokėjimą, 321,42 Eur PSD bauda).

19Valstybei sumokėti mokesčiai negali būti laikomi žala. CK 6.249 str. 1 d. numato, kad žala yra asmens turto netekimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala yra toks turtinis praradimas, kuris atsirado dėl neteisėtos veikos. Nepaisant UAB „Veldė“ veiksmų kvalifikavimo, ieškovas bet kuriuo atveju būtų privalėjęs sumokėti mokesčius valstybei, kadangi tai numato mokesčių teisės įstatymai. Kitaip tariant, ieškovas mokesčius privalėjo mokėti ne dėl deklaracijų teisingo ar neteisingo užpildymo, tačiau dėl to, kad to reikalauja mokesčių įstatymai. Net jei ieškovo mokesčių deklaracijos nuo pat pradžių būtų buvusios užpildytos taip, kad mokesčių administratorius vėliau nebūtų atlikęs mokėtinų mokesčių korekcijų, ieškovas bet kuriuo atveju būtų sumokėjęs tokio paties dydžio mokesčius, kokie yra sumokėti vėliau. Todėl suma sumokėta įstatymo pagrindu, iš principo negali būti laikoma žala. Ieškovo sumokėtus mokesčius priteisiant iš UAB „Veldė“, būtų sudarytos sąlygos ieškovui nepagrįstai praturtėti. Todėl civilinės atsakomybės už galimai netinkamai užpildytas mokesčių deklaracijas klausimas yra aktualus tik ieškovo sumokėtų netesybų - 21 002,29 Eur apimtyje.

20Ieškovas nenurodė jokių neteisėtų veiksmų pildant deklaracijas. Susipažinus su pateiktais mokesčių administratoriaus dokumentais, konkrečiai Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. kovo 27 d. patikrinimo aktu Nr. (4.65)-FRO680-200, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-4247-811/2016 matyti, kad ieškovo mokestinė nepriemoka buvo nustatyta ne dėl to, jog UAB „Veldė“ būtų netinkamai užpildžiusi mokesčių deklaracijas, o būtent dėl paties ieškovo sudarytų sandorių. Tuo tarpu UAB „Veldė“ atlikinėjo techninius išvestinius veiksmus - pagal ieškovo pateiktus duomenis ir dokumentus (Sutarties 3.2.1 punktas) pildė mokesčių deklaracijas. Pažymėjo, kad nei UAB „Veldė“, nei J. B. ar V. T. nebuvo įtraukti nei į mokestinį patikrinimą, nei į administracinę bylą. Teismų sprendimais negalima remtis įrodinėjant tariamus atsakovų neteisėtus veiksmus, kadangi atsakovų atžvilgiu šie teismų sprendimai neturi prejudicinės galios.

21Dauguma sandorių, kuriuos peržiūrėjus buvo atliktos mokestinės korekcijos, buvo sudaryti dar iki sutarties su UAB „Veldė“ sudarymo. Todėl po sandorių sudarymo UAB „Veldė“ pildytose ieškovo mokesčių deklaracijose privalėjo būti nurodyti duomenys pagal ieškovo sudarytus sandorius ir jų pagrindu gautas pajamas. Tik vėliau, mokesčių administratoriui nustačius, kad šiuos sandorius ieškovas panaudojo optimizuodamas savo mokėtinus mokesčius, atsirado deklaracijų neatitikimai, tačiau jie buvo nulemti ne netinkamo jų pildymo, o paties ieškovo sudarytų sandorių vertinimo mokesčių teisės požiūriu. CK 6.253 str. 1 d. aiškiai numato, kad civilinė atsakomybė netaikoma tuomet, kai žala kyla dėl paties nukentėjusio asmens veiksmų. Nukentėjusio asmens veiksmai CK 6.253 str. 5 d. apibrėžiami kaip veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai. Tai gali būti nukentėjusio asmens <...> rizikos prisiėmimas.

22Ieškovas nenurodė jokių bendrovės atstovių neteisėtų veiksmų pildant ir pateikiant mokesčių administratoriui ieškovo pajamų mokesčių deklaracijas. Kitaip tariant, ieškovas neįrodė, kad savo esme tik techninio pobūdžio veiksmai užpildant deklaracijas pagal ieškovo pateiktus dokumentus, buvo neteisėti. Savo ruožtu mokesčių nepriemokos, už kurias vėliau skaičiuotos netesybos, susidarė išskirtinai dėl paties ieškovo veiksmų, atsiradę iki sutarties su UAB „Veldė“ sudarymo.

23Nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti 15 015,78 Eur žalai atlyginti. Šis reikalavimas grindžiamas tuo, kad ieškovas šią sumą sumokėjo UAB „Veldė“, kaip atlygį už paslaugas, kurios esą nebuvo jam suteiktos. Ieškovas neįrodė, kad paslaugos nebuvo teikiamos, šios paslaugos buvo teikiamos pagal ieškovo poreikius, t. y. pagal jo užsakymus. Ieškovas nepateikė nei vienos pretenzijos apie tai, kad jis reikalavo suteikti kokias nors paslaugas, tačiau tai nebuvo daroma, bet to už suteiktas paslaugas jis su UAB „Veldė“ yra atsiskaitęs, jokių pretenzijų ilgą laiką iš viso nereiškė.

24Atsakovė V. T. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu ji vadovavo bendrovei, nuo 2006 m. spalio 2 d. bendrovei nebevadovavo. Atsakovė nebuvo Paslaugų sutarties šalimi, ji niekada savarankiškai, veikdama savo vardu ir savo naudai, neteikė jokių paslaugų ir neatliko jokių darbų ieškovui, tiesiogiai negaudavo nei ieškovo užsakymų, nei jo pageidavimų dėl Paslaugų sutarties vykdymo. Atsakovė V. T. iš ieškovo niekada negavo jokio atlyginimo ar užmokesčio už Paslaugų sutarties vykdymą.

25Paslaugų sutarties galiojimo metu atsakovė V. T. bendravo ir palaikė santykius su ieškovu (pvz., prašė tam tikros informacijos iš ieškovo), tačiau ne kaip savarankiškas paslaugų teikėjas ar ieškovo konsultantė, o kaip bendrovės darbuotoja ar atstovė. V. T. galėjo būti išduoti ieškovo įgaliojimai, kurie buvo skirti įgyvendinti tam tikras techninio pobūdžio funkcijas (pvz., pateikti pajamų deklaracijas, pateikti ir atsiimti tam tikrus dokumentus), tačiau tokie įgaliojimai būdavo išduodami bendrovei vykdant Paslaugų sutartį. Paslaugų sutarties galiojimo metu bendrovėje dirbo keli darbuotojai, kurie ir vykdė tam tikras paslaugų teikimui fiziškai atliekamas užduotis (pvz., pajamų deklaracijų, prašymų pateikimas, dokumentų užsakymas ir atsiėmimas). Atsakovė ieškovo atžvilgiu neatliko jokių neteisėtų veiksmų, todėl ji ieškovui niekaip negalėjo sukelti ir nesukėlė jokios žalos.

26Pagal Paslaugų sutartį nebuvo numatytas privalomas rašytinių ar žodinių ataskaitų teikimas. Ieškovas reguliariai atsiskaitydavo už pagal Paslaugų sutartį gautas paslaugas. Neįtikėtina, kad ieškovas kaip patyręs verslininkas, ilgametis įmonių vadovas, butų reguliariai, nuolatos ir sistemingai bendrovei mokėjęs už paslaugas, kurių jis neva negavo, ar kurių turinio, apimties ir pobūdžio jis neva nesuprato.

27Ieškininis pareiškimas atmestinas.

28Bylos medžiaga nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo G. M. (Paslaugų užsakovas) ir UAB „Veldė“ (Bendrovė) buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis, kurios 2.1 punkte šalys susitarė, kad Bendrovė įsipareigoja Paslaugų užsakovui suteikti sutartyje nurodytas paslaugas, o Paslaugų užsakovas įsipareigoja Bendrovei už suteiktas paslaugas sumokėti. Bendrovės teikiamos paslaugos numatytos 3 (trečiame) skyriuje, kuris buvo papildytas ir pakeistas 2006 m. spalio 2 d., 2007 m. gruodžio 29 d. (du) Susitarimais. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu nutraukta nuo 2011 m. balandžio 30 d. 2013 m. gruodžio 19 d. Pranešimu apie mokestinį patikrinimą, ieškovas buvo informuotas, kad jo atžvilgiu pradėtas teminis mokesčių apskaitos deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas. Dalykas – gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos (toliau PSD). 2015 m. kovo 27 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akte Nr. (4.65)-FRO680-200 nurodyta, kad GPM ir PSD tikrinti už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Buvo tikrinti vertybinių popierių pirkimo – pardavimo bei paskolų suteikimo sandoriai, sudaryti su akte išvardintomis įmonėmis. Konstatuota, kad nurodyti mokesčiai apskaičiuoti ir deklaruoti netinkamai. Vilniaus AVMI 2015 m. liepos 7 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65)-FR0682-286 patvirtintas Vilniaus AVMI 2015 m. kovo 27 d. patikrinimo aktas Nr. (4.65)-FRO680-200, kuriame pareiškėjui apskaičiuota ir nurodyta sumokėti į biudžetą 19 509,09 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 3 204,20 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tuo pačiu priskaičiuota 16 945,29 Eur GPM delspinigių, 1 950,91 Eur GPM baudos, 1 784,67 Eur PSD įmokų delspinigių ir 321,42 Eur PSD įmokų baudos. Nesutikdamas su Vilniaus AVMI sprendimu, ieškovas jį apskundė VMI prie FM, kuri 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. 68-144 patvirtino Vilniaus AVMI sprendimą. 2016 m. vasario 15 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje Nr. I-4247-811/2016 G. M. skundas atmestas.

292016 m. lapkričio 11 d. Likvidavimo akte nurodyta, kad 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. lapkričio mėnesiais buvo vykdoma UAB „Veldė“ likvidavimo procedūra (juridinio asmens dalyvių 2015-07-31sprendimu nutarta likviduoti bendrovę). 2016 m. lapkričio 28 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinė byla atsakovo UAB „Veldė“ atžvilgiu nutraukta, kadangi UAB „Veldė“ ją likvidavus, išregistruota iš Juridinių asmenų registro (2016 m. lapkričio 17 d.).

30Teismas nustatė, kad atsakovė J. B. bendrovei UAB „Veldė“ vadovavo nuo 2006 m. spalio 2 d. iki paslaugų sutarties nutraukimo, atsakovė V. T. bendrovėje vadovės pareigas užėmė iki 2006 m. spalio mėn., vėliau dirbo bendrųjų reikalų vadove.

31Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus ar vykdyti veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Paslaugų teikimo sutarties dalykas nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu. Šios sutarties dalyko išskirtinis požymis yra tai, kad paslaugos teikėjas negali garantuoti, jog paslaugų sutartis bus įvykdyta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis UAB „PGNT“ v. UAB „Progresyvios investicijos“ byloje Nr. 3K-3-56/2008).

32Civilinėje teisėje galiojant dispozityvumo principui, ypatingą svarbą įgyja šalių sudaryta sutartis – pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka, nustatantis šalių teises ir pareigas. Bylos duomenimis nustatyta, kad atlygintinių paslaugų teisiniai santykiai siejo ieškovą G. M. ir UAB „Veldė“, šalys 2006 m. rugsėjo 1 d. Paslaugų teikimo sutartimi su vėlesniais pakeitimais buvo susitarę, be kitų išvardintų Sutarties 3.1 punkte su vėlesniais pakeitimais, paslaugų tiekimo – UAB „Veldė“ konsultuos paslaugų užsakovą Gyventojų pajamų mokesčio bei metinių pirminių ir patikslintų pajamų mokesčio deklaracijų paruošimo klausimais bei pagal užsakovo įgaliojimus, pateiks deklaracijas bei jų priedus Valstybinei mokesčių inspekcijai, laiku informuos paslaugų užsakovą apie privalomus sumokėti mokesčius Valstybinei mokesčių inspekcijai; pagal ieškovo įgaliojimą kreipsis į institucijas gauti oficialius išaiškinimus pajamų deklaravimo klausimais; teiks buhalterinės apskaitos paslaugas, tvarkys ir kaups paslaugų užsakovo vardu nurodytose patalpose jo vardu gautus dokumentus; paslaugų užsakovui pageidaujant, paruoš ir pateiks metinę ir (ar) kitų laikotarpių analitinę medžiagą apie užsakovo nuosavybėje esantį turtą, jo struktūrą, pokyčius; informuos klientą apie svarbias aplinkybes, susijusias su paslaugų tiekimu. Papildomu susitarimu šalys susitarė, kad užsakovui pageidaujant, bus teikiamos valdymo, tyrimo, apskaitos, buhalterinės, mokesčių teisės, marketingo, spausdinimo, vertimo, sekretoriavimo, transporto paslaugos. 2007 m. gruodžio 29 d. Susitarimu šalys dar labiau praplėtė teikiamų paslaugų apimtį.

33Ieškovas nurodė, kad atsakovės J. B. ir V. T. bei bendrovė UAB „Veldė“, teikė jam nekokybiškas buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultavimo paslaugas, jam buvo suteiktos mokesčių planavimo, mokestinių rizikų vertinimo ir (tik po to) mokesčių deklaravimo bei sumokėjimo ieškovo vardu paslaugos, dėl to ieškovas patyrė nuostolius, kuriuos prašo priteisti solidariai iš atsakovių.

34Kaip jau pasisakyta, ieškovą G. M. su UAB „Veldė“ siejo sutartiniai atlygintinių paslaugų tiekimo teisiniai santykiai (CK 6.716 str.). Ieškovas pripažįsta, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį (iki 2011 m.), jo vardu buvo ruošiamos pajamų mokesčių deklaracijos, apie tai informuojant ieškovą, kuris teikė jų parengimui, dokumentus bei reikiamą medžiagą. Kaip matyti iš sutarties turinio, bendrovė UAB „Veldė“ įsipareigojo teikti ieškovui konsultacijas deklaracijų parengimo klausimais (Sutarties 3.1.5 p.). Pagal Sutarties 3.2 punktą, ieškovas turėjo pareigą pateikti visus duomenis ir informaciją paslaugų tiekėjui, kuriais UAB „Veldė“ rėmėsi vykdant įsipareigojimus pagal sutartį (Sutarties 3.2.1 p.). Pagal CK 6.717 str. 1 d. jeigu paslaugų sutartis nenustato ko kita, paslaugų tiekėjas privalo paslaugas teikti pats. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad laikydamasis sutarties, paslaugų tiekėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones, bei paslaugų tiekėjas gali pasirinkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis (CK 6.717 str. 3 dalis), tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako paslaugų tiekėjas. Byloje pateiktas 2011 m. gegužės 26 d. mokėjimo nurodymas (ieškinio priedas Nr. 13) leidžia teigti, kad ieškovas už atliktas paslaugas pagal sutartį su UAB „Veldė“ pilnai atsiskaitė. Tai, kad ieškovas atsiskaitė būtent už pagal sutartį suteiktas paslaugas, patvirtina bendrovės darbuotojos V. T. 2011 m. gegužės 25 d. išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodyta, kad siunčiamos sąskaitos apmokėjimui (bendra suma 51 846,49 Lt) ir susitarimas dėl paslaugų sutarties nutraukimo (ieškinio priedas Nr. 9). Toks galutinis atsiskaitymas pagal sutartį sutampa ir su šalių pasirašytu sutarties nutraukimu (2011-05-27). Ieškovas nepateikė duomenų, kad šiuo mokėjimo pavedimu jis būtų sumokėjęs, kaip jis nurodo, už dokumentų (sutarčių, vertybinių popierių, nuosavybės dokumentų, banko sąskaitų sutarčių, kodų generatorių) grąžinimą. Kita vertus, ieškovas nepateikė ir duomenų, kad tokie ieškovui priklausantys dokumentai fiziškai būtų pas UAB „Veldė“ ir/ar juos ieškovas būtų perdavęs bendrovei, ir/ar šie būtų grąžinti ieškovui.

35Byloje nustatyta, kad ieškovas iki pat sutarties nutraukimo, jokių pretenzijų paslaugos tiekėjui UAB „Veldė“ nebuvo pareiškęs, pilnai su juo atsiskaitė už suteiktas paslaugas, kitaip tariant, ieškovas priėmė prievolių pagal sutartį įvykdymą. Todėl pareiga įrodyti, kad prievolė įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui (CK 6.123 str. 2 d.). Byloje nenustatyta, kad šalys buvo susitarę teikti ataskaitas (raštu) apie sutarties vykdymą (CPK 178 str.). CK 6.722 str. nereikalauja specialios paslaugų teikėjo ataskaitos formos.

36VĮ „Registrų centras“ duomenimis 2016 m. lapkričio 17 d. įmonė UAB „Veldė“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Išregistravus UAB „Veldė“ iš juridinių asmenų registro, pasibaigė kaip teisės subjektas juridinis asmuo UAB „Veldė“, todėl nesant duomenų apie šios įmonės teisių perėmimą, byloje neliko proceso šalies ir jos atžvilgiu civilinė byla buvo nutraukta (CPK 293 str. 8 p.). Pagal CK 6.128 str. 3 d. prievolė pasibaigia, kai juridinis asmuo likviduojamas, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys.

37Ieškovas G. M. reiškia solidarų reikalavimą atsakovėms J. B. ir V. T. ir prašo priteisti jam padarytą žalą, nurodydamas, kad būtent atsakovės jam teikė visas mokestines konsultacijas ir teisines paslaugas, o bendrovė kaip savarankiškas ūkio subjektas, ieškovui jokių realių paslaugų nesuteikė. Ieškovas nurodė, kad šių atsakovių atžvilgiu turi būti taikoma deliktinė atsakomybė. Ieškovo teigimu, atsakovės visas užduotis ieškovui vykdė asmeniškai, veikdamos per bendrovę ir vykdydamos sutartimi bendrovės prisiimtus įsipareigojimus. Ieškovo teigimu, atsakovės nesilaikė aukščiausio atidumo ir rūpestingumo standartų, bei pažeidė pareigą elgtis taip, kad savo veiksmais nepadarytų ieškovui žalos. Nurodė, kad jis pilnai buvo patikėjęs savo asmeninių finansinių, buhalterinių ir mokestinių klausimų sprendimą atsakovėms bei bendrovei, ir pats neužsiėmė buhalterinių dokumentų rengimu ar mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu. Atsakovės netinkamai apskaičiavo ir deklaravo ieškovo mokesčius, t. y. suteikė netinkamos kokybės paslaugas ir tiesiogiai prisidėjo prie ieškovui kilusių neigiamų padarinių. Ieškovas nurodė, kad CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtina bendro pobūdžio pareiga elgtis sąžiningai ir rūpestingai, kad asmuo savo elgesiu nesukeltų žalos kitam asmeniui. Šios straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atlyginti nesilaikant nustatytų elgesio standartų padarytą žalą.

38Teismų praktikoje yra nurodyta, kad atlygintinių paslaugų teikimo sutartis turi būti vykdoma laikantis kliento prioriteto interesų principo, įpareigojančio paslaugų teikėją veikti sąžiningai ir protingai. Be to, paslaugų teikimo sutartims būdinga tai, kad paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, taikomi reikalavimai, susiję su jų kvalifikacija, patirtimi, siekiant, jog teikiamos paslaugos, jų kokybė labiausiai atitiktų kliento interesus.

39Byloje nustatyta, kad abi atsakovės dirbo UAB „Veldė“ ir jų atlikti veiksmai išimtinai susiję su jų tiesioginėmis pareigomis bendrovėje. 2006 m. rugsėjo 1 d. sutarties pasirašymo metu UAB „Veldė“ (tuo metu UAB „Naugvilda“) vadovės pareigas užėmė atsakovė V. T., kuri kaip įmonės vadovė (atstovas) pasirašė bendrovės vardu pradinę Paslaugų teikimo sutartį, o nuo 2006 m. spalio 2 d. iki pat sutarties nutraukimo – bendrovei vadovavo atsakovė J. B.. Kitu metu atsakovė V. T. bendrovėje dirbo bendrųjų reikalų vadove. Taigi, abi atsakovės nebuvo paslaugų sutarties šalimi, o kaip jau pasisakyta, pagal CK 6.717 str. 2 d. paslaugų tiekėjas turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones, todėl akivaizdu, kad vykdant paslaugų sutartį, UAB „Veldė“ vardu veikė jo darbuotojai.

40CK 6.264 str. 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Taigi, net tuo atveju jei atsakovės būtų sukėlę žalą tretiesiems asmenims, ją privalėtų atlyginti bendrovė.

41Atsakovę J. B. kaip UAB „Veldė“ vadovę siejo su bendrove atstovavimo santykiai. Kaip patvirtino atsakovės atstovas, ji veikdama už UAB „Veldė“ kaip bendrovės vadovė, pasirašė Sutarties pakeitimus, bei įmonėje gavus korespondenciją, aktualią ieškovui, ją nukreipdavo vykdyti bendrųjų reikalų vadovei V. T.. Jokių kitų konkrečių veiksmų, kuriuos atsakovė J. B. būtų atlikusi vykdant UAB „Veldė“ paslaugų teikimo sutartį sudarytą su ieškovu G. M., ieškovas neįvardijo, todėl teismas jų negali vertinti. Teismas pažymi, jog pagrindas vertinti atsakovių kaip įmonės vadovių atsakomybės klausimą būtų galimas tik tuo atveju, jeigu byloje būtų nustatyta, kad atsakovė J. B. (tiek ir atsakovė V. T., kiekviena iš jų atskirai), kaip materialiai atsakingi asmenys, būtų atlikę veiksmus, viršijusius Paslaugų teikimo sutarties turinį ir/ar normalią ūkinę riziką, dėl kurių UAB „Veldė“ būtų patyrusi turtinių pasekmių, ieškovo vertinamų kaip žalą.

42Vertinant darbdavio ir darbuotojos santykius, kai pagal sutartį už paslaugų tiekimą yra atsakingas paslaugos tiekėjas, o pagal darbo teisinius santykius už darbuotojo faktiškai sukeltą žalą taip pat atsako darbdavys, ir tik esant materialinės atsakomybės sąlygoms – galimas tokio reikalavimo nukreipimas į darbuotoją, pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimus, materialinė darbuotojų atsakomybė yra savarankiška turtinės atsakomybės rūšis ir ši atsakomybė kyla, kai nustatomas teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. Kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; kt.), tais atvejais, kai bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos netinkamai organizuodamas kasdienę bendrovės veiklą, t. y. netinkamai atlikdamas savo kaip vadovo pareigas „vidiniuose“ santykiuose, tai dėl jo atsakomybės spręstina pagal darbo teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Mažeikių nafta“ v. I. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-446/2009; kt.).

43Kaip teisingai nurodė ieškovas, CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtina bendro pobūdžio pareiga elgtis sąžiningai ir rūpestingai, kad asmuo savo elgesiu nesukeltų žalos kitam asmeniui. Šios straipsnio 2 dalyje nustatyta pareiga atlyginti nesilaikant nustatytų elgesio standartų padarytą žalą. Įmonės vadovas atsako tik už įstatymu jam pavestų ir būdingų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą. Valdymo organai savo veikloje privalo elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims ir tai atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014).

44Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Vertinant, ar atsakovė J. B. kaip UAB „Veldė“ vadovė, atliko kokius tai neteisėtus veiksmus, vykdant UAB „Veldė“ su ieškovu pasirašytą Paslaugų teikimo sutartį, ir/ar atsakovė V. T., pasirašydama sutartį kaip įmonės vadovė, tokius veiksmus atliko, turėjo nurodyti ieškovas, tačiau jokių neteisėtų atsakovių veiksmų, joms atstovaujant bendrovę, kurie sietųsi su UAB „Veldė“ tiesioginiu savo įsipareigojimų pagal sutartį su ieškovu vykdymu, byloje nenustatyta (CPK 178 str.).

45Pažymėtina ir tai, kad paslaugų tiekėjui UAB „Veldė“ esant likviduotam ir išregistruotam iš juridinių asmenų registro, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328-248/2015, tiesioginė darbuotojo atsakomybė galima tik išimtiniu atveju, jei žala sukelta dėl darbuotojos padaryto nusikaltimo. Tokių duomenų byloje taip pat nepateikta.

46Pasisakant dėl atsakovės V. T. veiksmų, kuri nuo 2006 m. rugsėjo 2 d. dirbo įmonėje bendrųjų reikalų vadove ir ji kaip bendrovės darbuotoja, vykdant bendrovės sudarytą su ieškovu G. M. paslaugų teikimo sutartį, atliko bendrovės įsipareigojimus užsakovui vertintina, kad byloje pateikti duomenys, atsakovės V. T. elektroninis susirašinėjimas su ieškovu: 2011 m. gegužės 30 d. (ieškinio priedas Nr. 9), kuriame V. T. prašo ieškovo G. M. gauti informaciją iš Šveicarijos banko apie sandorius, priskaičiuotas palūkanas, gavus atsakymą, jį persiųsti atsakovei, nes informacija reikalinga deklaracijos pildymui, nurodo, kad reikalinga pažyma iš Baltarusijos įmonės apie ieškovo gautą darbo užmokestį ir nuo jo paskaičiuotus mokesčius, taip pat reikalinga informacija apie 2010 m. atidarytas ir uždarytas asmenines sąskaitas, nurodant, kad tokie duomenys reikalingi užpildant konkrečią deklaracijos formą VMI; bei kiti prie ieškinio pateikti priedai (Nr. 7) patvirtinantys, kad atsakovė J. B. kaip bendrovės vadovė persiuntė darbuotojai V. T. VMI atsiųstą informaciją apie sėkmingą G. M. deklaracijos priėmimą už 2007 – 2011 metus, leidžia teigti, kad bendrovė UAB „Veldė“ vykdė prisiimtus pagal sutartį įsipareigojimus: jos darbuotoja V. T. rinko informaciją apie ieškovo turtą, kuri buvo reikalinga deklaracijų pildymui ir tikėtinai ieškovo pavedimu (Sutarties 3.1.6. punktas) pateikė tokią deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai.

47Atsakovės V. T. UAB „Veldė“ darbuotojos atlikti veiksmai: elektroninis laiškas prašant ieškovą suteikti būtinus duomenis parengiant mokesčių deklaraciją ir/ar šios deklaracijos pateikimas VMI ieškovo pavedimu, ar gauta informacija iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie tokios deklaracijos gavimo faktą, šią informaciją pateikiant paslaugų įteikėjui (UAB „Veldė), kurios darbuotoja ir buvo atsakovė, nevertinami kaip neteisėti. Priešingai, įmonės darbuotoja, atsakingas už paslaugų sutarties tinkamą vykdymą, reikalavo iš paslaugų užsakovo (ieškovo) reikiamos informacijos, siekiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartį – konsultuoti ir parengti užsakovo pajamų deklaraciją (ieškinio priedas Nr. 9). Tik pats ieškovas G. M. galėjo ir privalėjo surinkti būtiną informaciją apie jo valdomą turtą ir/ar gautas pajamas, kurie būtini deklaracijai užpildyti ir tik jis asmeniškai buvo atsakingas už šių duomenų tikrumą ir tinkamą deklaracijos duomenų pateikimą VMI. Atsakovė V. T. viso labo gautus iš ieškovo duomenis galėjo panaudoti užpildant ieškovo deklaracijos elektroninę formą. Byloje nepateikti duomenys, jog ieškovas asmeniškai būtų įgalinęs atsakovę V. T. jo vardu pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Priešingai, pateiktas elektroninis susirašinėjimas leidžia teigti, kad VMI pranešimai apie sėkmingą ieškovo pateiktą elektroninį deklaravimą, buvo siunčiami paslaugų tiekėjui UAB „Veldė“.

48Taigi, byloje nustatyta, kad UAB „Veldė“ pagal sutartį ieškovui teikė paslaugas: konsultavo jį pajamų deklaracijų parengimo klausimais, prašė pateikti duomenis būtinus deklaracijų parengimui, tai nereiškia, kad bendrovės darbuotoja V. T., rinkdama tokią informaciją (prašydama ją pateikti ieškovą), ir/ar užpildydama deklaracijos formą, netinkamai vykdė jai priskirtas pareigas ir buvo atsakinga už ieškovo pateiktų deklaracijose duomenų tikrumą ar tinkamą įstatymu nustatytos ieškovui pareigos sumokėti mokesčius valstybei paskaičiavimą ir sumokėjimą. Gyventojas, kuriam numatyta mokesčių mokėjimo pareiga, net ir mokesčių konsultavimo klausimu sudaręs sutartį, negali perkelti kitiems asmenims jam nustatytos pareigos sąžiningai ir laiku mokėti mokesčius valstybei. Kaip matyti iš VMI patikrinimo akto, ieškovui mokestinės nepriemokos buvo paskaičiuotos patikrinimo metu išanalizavus jo su išvardintomis įmonėmis, kurių akcininkų jis buvo, duomenis, t. y. ieškovo sudarytus sandorius, juos įvertinus mokesčių teisės aspektu. Pagal Sutarties 3.1.13 punktą (2006-10-02 Susitarimas), tik užsakovui pageidaujant, pagal atskirtą (specialų) užsakymą, jam galėjo būti teikiamos kitos valdymo, turto apskaitos, mokesčių ir panašios paslaugos. Duomenų, kad tokios paslaugos buvo teikiamos pagal ginčo sutartį ir/ar jas teikė atsakovės V. B. ar V. T. kaip UAB „Veldė“ darbuotojos, byloje nepateikta, kaip ir nepateikti duomenys, kad atsakovės būtų atsakingos už tokias konsultacijas, ar jos būtų konsultavusios ieškovą sudarant sutartis, pagal kurias ieškovas gavęs pajamų, netinkamai sumokėjo valstybei mokesčius (CPK 178 str.). Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 str., tik pats mokesčių mokėtojas turi pareigą vykdyti mokestinę prievolę, teisingai ją apskaičiuoti bei pateikti mokesčių deklaracijas.

49Nėra pagrindo vertinti, kad atsakovė V. T. kaip UAB „Veldė“ darbuotoja, atlikusi jai pavestas pareigas, bendrovei vykdant įsipareigojimus pagal su ieškovu sudarytą sutartį, konsultavusi ieškovą pajamų mokesčių deklaracijų pateikimo klausimu, reikalaudama iš ieškovo duomenų, parengdama deklaracijos formą pagal ieškovo pateiktą medžiagą, ar atlikusi kitus techninio pobūdžio veiksmus (priimdama jo vardu gautą korespondenciją iš VMI), atliko veiksmus, kurie būtų sukėlę ieškovui žalą – t. y. mokesčių inspekcijai patikrinimo metu įvertinus ieškovo sudarytus sandorius bei jo gautas pajamas, šių sandorių pagrindu (išmokant palūkanas ir/ar dividendus) paskaičiavus papildomus mokesčius valstybei bei pritaikius baudines sankcijas. Kita vertus, nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovės V. T. veiksmai ir/ar suteiktos konsultacijos, tiesiogiai lėmė netinkamai apskaičiuotų GPM ir PSD mokesčių susidarymą nurodytu laikotarpiu. Kaip jau pasisakyta, duomenų, kad atsakovė būtų dalyvausi ir/ar konsultavusi ieškovą sutarčių sudarymo klausimais, kurių pagrindu ir buvo nustatyti mokestiniai pažeidimai, byloje nenustatyta (CPK 178 str.).

50Teismas pažymi, kad ieškovas neįrodė ir žalos atsiradimo fakto bei jos dydžio. Reikalavimo dalis priteisti 15 015,78 Eur žalai atlyginti – atlygį, kurį ieškovas sumokėjo UAB „Veldė“ už suteiktas pagal sutartį paslaugas, niekaip nesietinas su atsakovėmis J. B. bei V. T., kadangi šios atsakovės dirbo bendrovėje ir gavo darbo užmokestį. Kita vertus, pats ieškovas turėjo pareigą tinkamai paskaičiuoti mokesčius valstybei, pateikti pajamų mokesčių deklaracijas VMI, todėl ieškovo pareiga prieš valstybę teisingai sumokėti mokesčius, net juos paskaičiavus pavėluotai, nelaikytina žala jam, nes tokią pareigą ieškovui numato mokestiniai įstatymai. Šios sumos (papildomai sumokėtų mokesčių) priteisimas iš atsakovių būtų iš esmės neteisingas.

51Kita vertus, kaip matyti iš VMI akto, ieškovas netinkamai ir pavėluotai sumokėjo valstybei mokesčius dėl to, kad pasirašant paskolų sutartis, jose iš anksto numatė sąlygas, kurioms esant gautos palūkanos nebūtų priskiriamos apmokestinamoms pajamoms. Palūkanos ieškovui pagal paskolos sutartis buvo išmokamos sulaukus termino, kuriam esant, gautos palūkanos nepriskiriamos apmokestinamoms pajamoms. VMI nustatė, kad pats ieškovas turėjo suinteresuotumą gauti jam priklausančias iš įmonių lėšas palūkanų forma, kurios neapmokestinamos GPM mokesčiu. VMI nurodė, kad pas ieškovas turėjo galimybę daryti įtaką tokiems įmonių priimamiems sprendimams. VMI nustatė, kad būtent akcininkai, tame tarpe ir ieškovas, sudarydami UAB „Eva Grup“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį buvo numatę prievolę atsiskaityti už akcijas pakeisti į prievolę grąžinti paskolą, kitaip tariant ieškovas kaip akcininkas prisidėjo prie akcininkų sprendimo sudaryti galimybę tarpinių sandorių pagrindu G. M. gauti pinigus palūkanų forma, kurios nebūtų priskiriamos apmokestinamoms pajamoms. Jei šios lėšos būtų pervestos ieškovui kita forma, jos būtų apmokestinamos GPM įstatymo nustatyta tvarka. VMI padarė išvadą, kad išanalizavus 2005 m. gruodžio 30 d. iki 2009 m. sausio 9 d. paskolų sutarčių sudarymą ir pajamų palūkanų forma gavimą, sąlygojo ne ekonominis poreikis, o mokestinės naudos siekis ieškovui – išmokėtų kitų pajamų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu. To pasekmėje buvo paskaičiuoti ir kiti mokesčiai bei taikytos baudinės sankcijos. Taigi, ieškovo sumokėti delspinigiai ir/ar bauda už pavėluotą mokesčių valstybei sumokėjimą, susidarė būtent paties ieškovo sudarytų sandorių pasekmėje, kuriuos lėmė akcininkų sprendimai, kurių vienas iš jų buvo ir pats ieškovas. Būtent tokių sprendimų ir sudarytų sutarčių pagrindu VMI įvertinusi gautas pinigines lėšas mokesčių teisės požiūriu ir buvo paskaičiuoti papildomi mokesčiai bei taikytos sankcijos ir tokių mokesčių atsiradimas nesietinas su atsakovių kaip UAB „Veldė“ darbuotojų atliktais veiksmais, šioms vykdant darbines funkcijas.

52Darytina išvada, jog byloje nenustatyta, kad atsakovių atliktos darbinės funkcijos, lėmė prašomos žalos atsiradimą ir dydį.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

54Ieškinį atmetus, ieškovo kaip bylą pralaimėjusios šalies, bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

55Atsakovė J. B. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, pateikė duomenis, kad ji patyrė 4437,01 Eur atstovavimo išlaidų. Pateikta ataskaita apie suteiktas paslaugas patvirtina, kad atstovavimo išlaidos susidarė už teisines konsultacijas ir procesinių dokumentų - atsiliepimo į ieškinį bei tripliko parengimą.

56Atsižvelgiant į bylos dalyką, kuris teismo vertinimu nėra labai sudėtingas, į iš esmės suformuotą teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, pateiktų procesinių dokumentų kiekį ir apimtį, nurodytų argumentų kiekį, į teismo posėdžio trukmę bei aplinkybę, kad civilinė byla išnagrinėta iš esmės vieno teismo posėdžio metu, bei vadovaujantis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, atsižvelgiant į teisingumo ir protingumo principus, teismas prieina prie išvados, kad yra pagrindas prašomas atlyginti bylinėjimosi išlaidas mažinti iki 3500 Eur ir priteisti jas atsakovei iš ieškovo (CPK 93 str.).

57Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 5,20 Eur, bylinėjimosi išlaidos priteistinos Valstybei iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

59Ieškovo G. M. ieškinį atsakovėms J. B., V. T., trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų VĮ Registrų centras dėl žalos atlyginimo, atmesti.

60Priteisti iš ieškovo G. M. (a. k. ( - ) atsakovei J. B. (a. k. ( - ) 3500 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

61Priteisti iš ieškovo G. M. 5,20 Eur (penkis eurus 20 ct) pašto išlaidų valstybei (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660).

62Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Radzevičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas nurodė, kad yra vienas iš „Vilniaus prekyba“ grupės įmonių... 5. Po sutarties sudarymo visas užduotis, susijusias su asmeniniais akcininkų... 6. 2006 m. spalio 2 d. UAB „Veldė“ ir ieškovas sudarė susitarimą dėl... 7. Ieškovas teigia, kad atsakovės šią pareigą pažeidė. 2009 - 2010 metų... 8. Ieškovas nurodė, kad nesutiko su patikrinimo aktu, jį skundė, tačiau 2016... 9. Atsakovės buvo ilgametės asmeninės N. N. patikėtinės ir protegavo būtent... 10. Atsakovės pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis sąžiningai,... 11. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas dėl netinkamos kokybės mokesčių... 12. Atsakovės savo veiksmais pažeidė bendrąją CK 6.246 str. 1 d. įtvirtintą... 13. Žala pasireiškė tuo, kad atsakovėms neįvykdžius savo pareigos... 14. Ieškovas buvo pilnai patikėjęs visų buhalterinių ir mokestinių klausimų... 15. Atsakovė J. B. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad civilinės atsakomybės... 16. Viena vertus, fiziniai asmenys santykiuose su ieškovu neveikė savarankiškai,... 17. Kita vertus, Lietuvos teisėje draudžiama civilinės atsakomybės rūšių... 18. Ieškovo reikalavimą atlyginti žalą dėl galimai netinkamai užpildytų... 19. Valstybei sumokėti mokesčiai negali būti laikomi žala. CK 6.249 str. 1 d.... 20. Ieškovas nenurodė jokių neteisėtų veiksmų pildant deklaracijas.... 21. Dauguma sandorių, kuriuos peržiūrėjus buvo atliktos mokestinės korekcijos,... 22. Ieškovas nenurodė jokių bendrovės atstovių neteisėtų veiksmų pildant ir... 23. Nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti 15 015,78 Eur žalai atlyginti.... 24. Atsakovė V. T. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2006 m. rugsėjo 1 d.... 25. Paslaugų sutarties galiojimo metu atsakovė V. T. bendravo ir palaikė... 26. Pagal Paslaugų sutartį nebuvo numatytas privalomas rašytinių ar žodinių... 27. Ieškininis pareiškimas atmestinas. ... 28. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 1 d. tarp ieškovo G. M.... 29. 2016 m. lapkričio 11 d. Likvidavimo akte nurodyta, kad 2015 m. rugpjūčio –... 30. Teismas nustatė, kad atsakovė J. B. bendrovei UAB „Veldė“ vadovavo nuo... 31. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal... 32. Civilinėje teisėje galiojant dispozityvumo principui, ypatingą svarbą... 33. Ieškovas nurodė, kad atsakovės J. B. ir V. T. bei bendrovė UAB... 34. Kaip jau pasisakyta, ieškovą G. M. su UAB „Veldė“ siejo sutartiniai... 35. Byloje nustatyta, kad ieškovas iki pat sutarties nutraukimo, jokių... 36. VĮ „Registrų centras“ duomenimis 2016 m. lapkričio 17 d. įmonė UAB... 37. Ieškovas G. M. reiškia solidarų reikalavimą atsakovėms J. B. ir V. T. ir... 38. Teismų praktikoje yra nurodyta, kad atlygintinių paslaugų teikimo sutartis... 39. Byloje nustatyta, kad abi atsakovės dirbo UAB „Veldė“ ir jų atlikti... 40. CK 6.264 str. 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad samdantis darbuotojus asmuo... 41. Atsakovę J. B. kaip UAB „Veldė“ vadovę siejo su bendrove atstovavimo... 42. Vertinant darbdavio ir darbuotojos santykius, kai pagal sutartį už paslaugų... 43. Kaip teisingai nurodė ieškovas, CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtina... 44. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris... 45. Pažymėtina ir tai, kad paslaugų tiekėjui UAB „Veldė“ esant likviduotam... 46. Pasisakant dėl atsakovės V. T. veiksmų, kuri nuo 2006 m. rugsėjo 2 d. dirbo... 47. Atsakovės V. T. UAB „Veldė“ darbuotojos atlikti veiksmai: elektroninis... 48. Taigi, byloje nustatyta, kad UAB „Veldė“ pagal sutartį ieškovui teikė... 49. Nėra pagrindo vertinti, kad atsakovė V. T. kaip UAB „Veldė“ darbuotoja,... 50. Teismas pažymi, kad ieškovas neįrodė ir žalos atsiradimo fakto bei jos... 51. Kita vertus, kaip matyti iš VMI akto, ieškovas netinkamai ir pavėluotai... 52. Darytina išvada, jog byloje nenustatyta, kad atsakovių atliktos darbinės... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 54. Ieškinį atmetus, ieškovo kaip bylą pralaimėjusios šalies, bylinėjimosi... 55. Atsakovė J. B. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai... 56. Atsižvelgiant į bylos dalyką, kuris teismo vertinimu nėra labai... 57. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 5,20 Eur, bylinėjimosi... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 268 - 270... 59. Ieškovo G. M. ieškinį atsakovėms J. B., V. T., trečias asmuo be... 60. Priteisti iš ieškovo G. M. (a. k. ( - ) atsakovei J. B. (a. k. ( - ) 3500 Eur... 61. Priteisti iš ieškovo G. M. 5,20 Eur (penkis eurus 20 ct) pašto išlaidų... 62. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...