Byla 2-201-730/2012
Dėl teisės privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis pripažinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Sandrai Žiobakaitei, Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovei D. C., jos atstovei advokatei Stanislavai Barvydytei, atsakovo atstovui I. K., A. K., trečiojo asmens atstovams Alvinijai Rimkutei, Mariui Šiauliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. C. ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei, tretieji asmenys UAB „Marių valdos“, VšĮ „Klaipėdos butai“ dėl teisės privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis pripažinimo,

Nustatė

2byloje buvo nagrinėjamas ieškovės reikalavimas pripažinti ieškovei teisę privatizuoti butą ( - ), lengvatinėmis sąlygomis pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį. Ieškovės reikalavimo pagrindu nurodytų aplinkybių esmė – ieškovė nuo gimimo, tai yra 1969 metų, su šeima gyveno ( - ), buto pagrindinis nuomininkas buvo ieškovės tėvas J.M, kuris mirė ( - ), motina G.M. mirė ( - ), brolis A.M. mirė ( - ), sesuo R.M. mirė ( - ). 1996-04-18 Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 166 ieškovės šeima buvo perkelta į butą ( - ). Namas buvo techniškai nusidėvėjęs, avarinis ir 1992-06-30 Klaipėdos miesto valdybos potvarkiu Nr. 227 įtrauktas į griautinų namų sąrašą ir būtiną žemės sklypą panaudoti valstybės reikmėms. Nei ieškovė, nei jos buvęs sutuoktinis teise privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą nėra pasinaudoję. Atsakovas 2011-10-06 raštu Nr. (4.28) R2-3354 atsakė, kad pastatas ( - )patenka į Valstybinio jūrų uosto plėtros teritoriją ir vykdant 2010-04-26 tarp atsakovo ir Valstybinio jūrų uosto direkcijos pasirašytą sutartį dėl lėšų perdavimo Nr. J11-44, atsakovas įsipareigoja iškeldinti gyventojus iš ( - ), bei nugriauti pastatus. 2011-03-17 ieškovei atsakovo 2011-03-17 sprendimu Nr. T2-75 ieškovei išnuomotos gyvenamosios patalpos ( - ), kurias atsakovas atsisakė leisti privatizuoti. Ieškovės nuomojamas butas ( - )yra tinkamas privatizavimo objektas, ieškovė yra tinkamas privatizavimo subjektas, ieškovė ne dėl savo kaltės negalėjo pasinaudoti teise lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti butą, todėl turi teisę privatizuoti jos nuomojamą šiuo metu butą Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio pagrindu (b.l. 3-4).

3Atsakovas rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, nagrinėjant bylą teisme, ieškinio nepripažino. Nesutikimo su ieškiniu motyvų esmė - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nagrinėdamas bylas dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo pagal BPĮ, ne kartą yra pasisakęs, kad asmens teisė privatizuoti valstybinį turtą nėra prigimtinė ar kokia nors kita absoliuti teisė. Ji gali atsirasti tik tam tikro teisės akto pagrindu. Nagrinėjamuoju atveju toks teisės aktas yra Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymas (BPĮ). Pagal Įstatymo 12 straipsnio l dalies 2 ir 3 punktus neleidžiama pradėti butų privatizavimo procedūros, kartu ir tęsti butų pardavimo lengvatine tvarka nustojus galioti BPĮ. Ieškinio reikalavimą ieškovė grindžia vadovaudamasi Įstatymo 12 straipsnio l dalies 2 ir 3 punktais, t. y. savivaldybės gyvenamosios patalpos gali būti privatizuojamos laikantis sąlygos, kad jų pardavimo kaina nebūtų didesnė negu kaina pinigais, kuri BPĮ nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998-07-01 ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją tais atvejais, kai: privatizuoja nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamas gyvenamąsias patalpas pagal BPĮ; kai privatizuoja nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas iš avarinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą, ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal BPĮ. Ieškovė teismui nepateikė įrodymų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad iki 1998 m. liepos l d., t. y. kai BPĮ galiojo visa apimtimi, ieškovė ar jos šeimos nariai (kaip galimi pirkimo-pardavimo subjektai pagal BPĮ 4 straipsnį) BPĮ ir jo nuostatas konkretizuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais būtų kreipęsi į institucijas, įpareigotas spręsti butų privatizavimo klausimus, pateikdami pareiškimus bei nuomininko ir šeimos narių notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl buto privatizavimo, taigi, Savivaldybės nuomone, ieškovė neišreiškė, kaip to reikalavo BPĮ, savo valios (ketinimų) įsigyti nuosavybėn nuomojamas gyvenamąsias patalpas, t. y. neatliko veiksmų, būtinų teisei privatizuoti ginčo gyvenamąsias patalpas įgyti, ir tarp ieškovės (jos šeimos narių) ir Savivaldybės BPĮ galiojimo metu nesusiklostė santykiai dėl ginčo buto privatizavimo. Ieškovė taip pat, nepateikė įrodymų, kad jos tėvas (J.M.) ir kiti šeimos nariai BPĮ galiojimo metu kartu gyvenę nuomojamose gyvenamosiose patalpose ( - ) (motina G. M., brolis A. M., sesuo R. M., taip pat sutuoktinis I. C.), nėra įgiję nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą ar butą pagal BPĮ, nes BPĮ 4 straipsnyje buvo įtvirtintas draudimas privatizuoti kitą gyvenamąją patalpą, jei nuomininkas ar jo šeimos nariai jau yra pasinaudoję šia teise. Ieškovė į Savivaldybę kreipėsi BPĮ netekus galios, taigi praleistas BPĮ l straipsnio l dalyje nustatytas terminas, iki kurio buvo galima pareikšti norą lengvatinėmis sąlygomis įsigyti nuosavybėn gyvenamąsias patalpas, o įrodymų, kad kreipėsi į Seimo sudarytą komisiją dėl leidimo paduoti pareiškimą privatizuoti gyvenamąsias patalpas po minėto termino praleidimo, ieškovė teismui taip pat nepateikė (b.l. 38-40).

4Tretieji asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

5Nagrinėjant bylą teisme, ieškovė, jos atstovė ieškinį palaikė, atsakovo atstovai ieškinio nepripažino, šalys iš esmės paaiškino savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes.

6Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Ieškovė gyveno, buvo deklaruota jos gyvenamoji vieta nuo 1988 metų ( - ) (b.l. 13). Pagerinant gyvenimo sąlygas, ieškovės jau 3-jų asmenų šeimai, kaip gyvenančiai techniškai nusidėvėjusiame name, 1996-04-18 Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 166 buvo išnuomotas dviejų kambarių butas ( - ) (b.l. 10), šio buto gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 73-961 raštu su ieškove sudaryta 2004-06-14 (b.l. 46-48). 1992-06-30 Klaipėdos miesto valdybos potvarkiu Nr. 227 (2, 5 punktas) nutarta paskirstyti valstybinį gyvenamąjį plotą, statomą 1992 metais, iškėlimui iš avarinių namų, iš kurių šeimos iškeliamos 1992 metais, tarp kurių nurodytas kaip avarinis namas, esantis ( - ) (b.l. 60-66). Kadangi namas ( - ) pateko į Valstybinio jūrų uosto plėtros teritoriją, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-17 sprendimu Nr. T2-75, ieškovei buvo išnuomotos atsakovui priklausančios gyvenamosios patalpos ( - ) (b.l. 127 – 132). Gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartis Nr. 1151-2374 su ieškove sudaryta 2011-03-24 (b.l. 11, 14). Valstybinio jūrų uosto direkcija su atsakovu sudarė 2010-04-26 sutartį dėl lėšų perdavimo Nr. 11-144 (b.l. 86). Ieškovė kreipėsi į atsakovą su prašymu leisti lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti jos nuomojamą butą, esantį ( - ), 2011-04-05, 2011-05-11 (b.l. 20). Ieškovės santuoka su I. C. nutraukta 2005-05-25 (b.l. 22, 26). Byloje nėra įrodymų, kad ieškovė, jos buvęs sutuoktinis, kiti šeimos nariai yra pasinaudoję teise lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti butą pagal butų privatizavimo įstatymą (b.l. 15-16). Valstybės butų privatizavimo komisijos sprendimu 1995-03-13, protokolas Nr. 87 leista privatizuoti gyvenamąsias patalpas N. B., ( - ), pareiškimas paduotas 1992-02-26, ir K.R. ( - ), duomenų apie pareiškimo padavimo datą nėra (b.l. 87-89, 91-94, 95-98), byloje įrodymų apie kitus asmenis, privatizavusius butus ( - ), po 1992-06-30 Klaipėdos miesto valdybos potvarkio Nr. 227 priėmimo nėra.

7Teismų praktikoje nustatyta, kad teismo pareiga, sprendžiant šalių ginčus dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo - aiškinti ir taikyti teisės normas ne formaliai, bet turint galvoje butų privatizavimą nustatančių įstatymų pagrindinį tikslą – suteikti nuolatiniams gyventojams galimybę vieną kartą lengvatine tvarka įsigyti teisėtai naudojamas valstybei ar savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, įvertinant kiekvienos konkrečios situacijos individualias aplinkybes, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (LAT 2008-04-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2008). Šios kategorijos bylose visada turi būti atkreipiamas dėmesys į tai, kad jose iš esmės vyksta ginčai dėl socialiai aktualios asmenų teisės – teisės į būstą pažeidimo, bet ne dėl privatizavimo teisės apskritai (LAT 2001-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2001, 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009).

8Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas numato atvejus, kada gyvenamųjų patalpų nuomininkai turi teisę privatizuoti gyvenamąsias patalpas lengvatinėmis sąlygomis, kokias iš esmės jiems suteikė dabar negaliojantis Butų privatizavimo įstatymas.

9Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, jog lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamos savivaldybės patalpos, kai privatizuoja nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių gyvenamųjų patalpų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą, arba įrašytų į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, ir kurių dėl to negalima buvo privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą. Aiškinant šią įstatymo normą, ji numato patalpų privatizavimą, kai dabar nuomojamų gyvenamųjų patalpų nuomininkas yra iškeldintas iš anksčiau nuomotų patalpų, kuriose jis negalėjo likti gyventi dėl svarbių nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, ir dėl to jam nebuvo galima tų patalpų privatizuoti. Šios įstatymo normos pagrindu teismine tvarka galima apginti Butų privatizavimo metu įstatymo pagrindu ir jo galiojimo metu įgytas asmenų teises, jeigu nustatoma, kad jų įgytos subjektinės teisės buvo pažeistos, tai yra šių asmenų įgyta teisė privatizuoti gyvenamasis patalpas nebuvo realizuota Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu nė dėl nuo šių asmenų valios priklausančių aplinkybių.

10Savivaldybėms – butų privatizavimas buvo teisės aktais priskirta funkcija, todėl būtent ji turėjo užtikrinti tinkamą teisės privatizuoti butus įgyvendinimą, netinkamas šios pareigos vykdymas neturėtų sukelti neigiamų padarinių asmenims, pageidavusiems privatizuoti gyvenamąsias patalpas (LAT 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2010).

11Butų privatizavimo įstatymo (galiojo iki 2001-01-01) 1 straipsnio dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, jog pareiškimus gyvenamiesiems butams įsigyti asmenys paduoda savivaldybei pagal gyvenamąją vietą, tai yra atsakovui, o jei namas, butas yra įmonės, įstaigos ar organizacijos balanse – atitinkamai jų administracijai.

12Sprendžiant ar ieškovė turi teisę privatizuoti ginčo butą pagal Butų privatizavimo įstatymą, reikia nustatyti visas šiame įstatyme nustatytas tokio privatizavimo sąlygas, būtent: a) ieškovas, kaip subjektas, kuriam įstatymas suteikė teisę privatizuoti butą, šia teise pasinaudojo, atlikdamas veiksmus, būtinus šiai teisei įgyti, ir tarp ieškovo ir atsakovo, kaip buto privatizavimo (pirkimo-pardavimo) subjektų, susiklostė santykiai dėl ginčo buto privatizavimo (Butų privatizavimo įstatymo 1, 5, 10, 11 ir kiti straipsniai); b) ginčo butas yra gyvenamoji patalpa, galinti būti privatizavimo objektas (Butų privatizavimo įstatymo 2 ir 3 straipsniai); c) ieškovas yra subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė privatizuoti butą (Butų privatizavimo įstatymo 4 straipsnis).

13Sutinkamai su Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, pirkimo – pardavimo objektas buvo valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamieji namai, butai daugiabučiuose namuose, butai ir kambariai bendrabučiuose.

14Sutinkamai su Butų kodekso (galiojo nuo 1982-12-02 iki 1998-07-01) 5 straipsniu (Butų fondo rūšys), valstybinis butų fondas – tai gyvenamieji namai ir gyvenamosios patalpos kituose statiniuose, priklausančiuose valstybei, visuomeninis butų fondas - tai gyvenamieji namai ir gyvenamosios patalpos kituose statiniuose, priklausančiuose kolūkiams ir kitoms kooperatinėms organizacijoms, jų susivienijimams, profsąjungų ir kitokioms visuomeninėms organizacijoms.

15Sutinkamai su Butų kodekso 7 straipsniu (Gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų namų paskirtis), gyvenamieji namai ir gyvenamosios patalpos yra skirtos piliečiams nuolat gyventi, tai yra gyvenamųjų patalpų paskirtis. Avarinė statinio ir jo inžinerinės įrangos būklė - tai tokia būklė, kai tolimesnis jų naudojimas pagal paskirtį neleistinas (Statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-15 įsakymu Nr. 156 „Dėl statinių avarinės būklės pripažinimo tvarkos patvirtinimo patvirtintas organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Statinių avarinės būklės pripažinimo tvarka“) .

16Sutinkamai su Butų kodekso 8 straipsniu (Gyvenamųjų namų ir gyvenamųjų patalpų išbraukimas iš butų fondo), gyventi netinkami gyvenamieji namai ir gyvenamosios patalpos, išbraukiami iš butų fondo, pertvarkomi naudoti kitiems reikalams arba tokie namai nugriaunami.

17Sutinkamai su Butų kodekso 90 straipsniu (Iškeldinimas suteikiant piliečiams kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą), piliečiai turi būti iškeldinami iš valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamųjų namų suteikiant kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą, jeigu namas, kuriame yra gyvenamoji patalpa, turi būti nugriautas. Tuo metu galiojusio LR Vyriausybės 1992-09-25 nutarimo Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 7 punktas numatė, kad nuomininkams, kurie iškeldinami iš savivaldybėms, įmonėms ar organizacijoms priklausančio butų fondo gyvenamųjų patalpų tuo atveju, jeigu šios patalpos pertvarkomos į kitos paskirties patalpas, taip pat pripažintos netinkamos gyventi, įstatymų nustatyta tvarka turi būti suteiktos kitos gyvenamosios patalpos, atitinkančios tos gyvenamosios vietovės sąlygas, sanitarinius ir techninius reikalavimus.

18Esant tokiam Butų kodekso, Butų privatizavimo įstatymo teisiniam reglamentavimui, vertinant faktines bylos aplinkybes, jog 1992-06-30 potvarkiu Nr. 227 (2, 5 punktas) nutarta paskirstyti valstybinį gyvenamą plotą, statomą 1992 metais, iškėlimui iš avarinių namų, iš kurių šeimos iškeliamos 1992 metais, tarp kurių nurodytas namas, esantis ( - ), yra pagrindas išvadai padaryti, kad ieškovės nuomojamas butas ( - ), negalėjo būti privatizuojamas pagal Butų privatizavimo įstatymą, nes nebuvo pirkimo – pardavimo objektu (Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), o ieškovei turėjo būti suteiktos kitos tinkamai įrengtos gyvenamosios patalpos, kadangi gyvenamasis namas, esantis ( - ), buvo netinkamas gyventi, todėl buvo išbrauktas iš valstybinio butų fondo, kurį buvo galima privatizuoti, jį nugriaunant.

19Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad 1992-06-30 potvarkis buvo įvykdytas, tai yra ieškovei suteiktos gyvenamosios patalpos iš valstybinio gyvenamojo ploto statomo 1992 metais, kadangi gyvenamasis namas, kuriame buvo ieškovės nuomojamas butas buvo netinkamas gyventi ir jį nuspręsta nugriauti.

20Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994-05-16 priėmė nutarimą Nr. 376, kuriuo nutarė pritarti Susisiekimo ministerijos ir Klaipėdos miesto valdybos pasiūlymui panaudoti Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti tam tikras rezervines Klaipėdos miesto teritorijas ir nurodė Klaipėdos miesto valdybai perduoti Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui nurodytas šiame nutarime rezervines teritorijas pagal nustatytąja tvarka parengtus ir suderintus planavimo projektus. Šio Vyriausybės nutarimo 1.3 punktu perduota Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti teritorija tarp Minijos ir Nemuno gatvių nuo Dubysos iki Strėvos gatvių, įskaitant statomo vaistų sandėlio teritoriją (apie 17 hektarų plotą), į kurią pagal Klaipėdos miesto planą įeina ( - ) gatvė.

21Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymu tik 2007-04-12 Nr. AD1-794 sudaryta komisija butams pirkti ir pavesta D. N., Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio būsto skyriaus vedėjai, nustatyta tvarka organizuoti butų Klaipėdos mieste pirkimus skelbiamų derybų būdu, tarp jų savivaldybės nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti nuomininkams iškeldinti iš gyvenamųjų namų, trukdančių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrai (skelbiamas viešai www.klaipėda.lt).

22Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, šis pavedimas faktiškai buvo įvykdytas tik 2011-03-17, kai Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą perkelti ieškovę iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), į gyvenamąją patalpą ( - ). Sprendimo aiškinamajame rašte nurodyta, kad namas ( - ), yra Klaipėdos valstybinėje jūrų uosto teritorijoje ir ruošiamas nugriovimui (b.l. 130).

23Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nurodyti visuomenės poreikiai - tai visos visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti.

24Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teisinės padėties ypatumai apibrėžiami Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, o jame įtvirtintas reguliavimas liudija, jog šiam objektui valstybėje suteikiama strateginė reikšmė. Klaipėdos valstybinis jūrų uostas yra itin svarbus tiek Klaipėdos miestui, tiek regionui, tiek ir šaliai - ir ekonomine, ir socialine prasmėmis, tai yra visos visuomenės poreikiams tenkinti.

25Vertinant šias nurodytas aplinkybes, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, jog ieškovė negalėjo privatizuoti jos nuomojamo buto ( - ) ir dėl to, kad faktiškai ji buvo iškeldinta iš buto, kadangi tai buvo reikalinga visuomenės poreikiams tenkinti – Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui plėsti.

26Jei ieškovė faktiškai būtų iškeldinta iš patalpų, kurių nebuvo galima privatizuoti ( - ), ir jai būtų suteikta gyvenamoji patalpa Vyriausybės 1994-04-25 nutarimo Nr.308 nustatytu terminu (iki 1998-01-01, iki kada buvo galima pateikti prašymus privatizuoti), tai yra savalaikiai būtų įvykdytas 1992-06-30 Klaipėdos miesto valdybos potvarkis Nr. 227, savalaikiai būtų vykdomas iškeldinimas dėl Valstybinio jūrų uosto plėtros, tai ji būtų galėjusi realizuoti Butų privatizavimo įstatymo suteiktą teisę – lengvatine tvarka įsigyti jai suteiktas gyvenamąsias patalpas ( - ). Dėl ne nuo ieškovės valios priklausančių priežasčių buvo priimtas sprendimas ieškovę iškeldinti ir jai vietoje patalpų, iš kurių ji buvo iškeldinta, gyvenamosios patalpos buvo suteiktos, pasibaigus Butų privatizavimo įstatymo galiojimo laikui.

27Akivaizdu, jog terminas nuo 1992 metų, kai numatyta namą ( - ) nugriauti dėl negalėjimo jo naudoti pagal paskirtį – gyventi, 1994 metų, kai buvo priimtas Vyriausybės nutarimas perduoti teritoriją, kurioje buvo namas ( - ), Valstybiniam jūrų uostui plėsti, iki 2011 metų - iškeldinti asmenis iš šio namo, vertinant protingo žmogaus požiūriu, yra nepateisinamai ilgas.

28Aukščiau nurodytos nustatytos aplinkybės, teismo nuomone, pagrindžia ir ieškovės paaiškinimus, jog, jai kreipiantis į atsakovą, kaip pagal Butų privatizavimo įstatymą įgaliotą asmenį priimti pareiškimus butams privatizuoti (įstatymo 1 straipsnio dalis, 5 straipsnio 2 dalis), 1997 metais leisti privatizuoti jos nuomojamas gyvenamąsias patalpas ( - ), tai yra išreiškiant savo valią privatizuoti, nebuvo priimami jos rašytiniai pareiškimai privatizuoti gyvenamąsias patalpas, paaiškinant, kad ji negali privatizuoti, nes namas yra avarinis, teritorija priklauso Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Šiuos ieškovės paaiškinimus pagrindžia ir nustatytos faktinės aplinkybės, jog prašymų paduotų po 1992-06-30 potvarkio Nr. 227 priėmimo nėra, iš ( - ), privatizavo tik 2 asmenys, iš dalies liudytojos J. V. parodymai (b.l. 102).

29Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, ieškovė, jos šeimos nariai nėra pasinaudoję teise privatizuoti gyvenamąsias patalpas pagal Butų privatizavimo įstatymą, jos nuomojamas butas ( - ), yra privatizavimo objektas, ieškovė išreiškė savo valią privatizuoti butą pagal Butų privatizavimo įstatymą jo galiojimo metu, ne dėl nuo ieškovės priklausančių priežasčių ši valia nebuvo išreikšta įstatymo nustatyta forma.

30Aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas pagrindu, ieškovė turi teisę, teismui laikant, jog tokią valią ji buvo išreiškusi Butų privatizavimo įstatymo galiojimo metu, lengvatinėmis sąlygomis privatizuoti dabar nuomojamą gyvenamąją patalpą, negaliojant Butų privatizavimo įstatymui, nes ji yra iškeldinta iš gyvenamųjų patalpų, kurių nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą dėl to, kad pastatas, kuriame yra tos patalpos, buvo netinkamas naudoti pagal paskirtį – gyventi dėl savo būklės, faktiškai buvo panaudotos visuomenės poreikiams tenkinti, plečiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritoriją, o valstybei laiku neįvykdžius pareigos suteikti iškeldinamiems gyventojams kitą gyvenamąją patalpą, jie ne dėl savo kaltės negalėjo laiku ir tinkamai įgyvendinti jiems Butų privatizavimo įstatyme suteiktos teisės lengvatine tvarka privatizuoti nuomojamas patalpas.

31Byloje nėra įrodymų, kad ieškovės nuomojamos patalpos ( - ) buvo įrašytos į griaunamų namų sąrašą pagal miesto plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, tačiau šiuo atveju, teismo nuomone, turi būti vadovaujamasi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Be to, terminai išreikšti valią sukurti privatizavimo teisinius santykius nebuvo taikomi tiems nuomininkams, kurie norėjo privatizuoti jiems suteiktas gyvenamąsias patalpas, nes jie buvo iškeldinti iš ankstesnių jų gyvenamųjų patalpų, šias paėmus valstybės reikmėms (LAT 2007-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102/2007).

32Priimant sprendimą, teismas vertina, kad leidžiant ieškovei privatizuoti jos nuomojamas gyvenamąsias patalpas, nebūtų pažeisti atsakovo interesai, nes remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, Valstybinio jūrų uosto direkcija perdavė lėšas atsakovui butams pirkti (sutartis 2010-04-26 dėl lėšų perdavimo Nr. 11-144).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovei (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje pateikti įrodymai apie ieškovės 139,00 Lt dydžio turėtas bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis).

34Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260, 265, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį tenkinti visiškai.

36Pripažinti ieškovei D. C., asmens kodas ( - ) teisę privatizuoti butą, esantį ( - ), lengvatinėmis sąlygomis pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį.

37Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 139, 00 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis Lt) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) ieškovei D. C., asmens kodas ( - )

38Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. byloje buvo nagrinėjamas ieškovės reikalavimas pripažinti ieškovei teisę... 3. Atsakovas rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, nagrinėjant bylą teisme,... 4. Tretieji asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 5. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovė, jos atstovė ieškinį palaikė, atsakovo... 6. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Ieškovė gyveno, buvo deklaruota jos... 7. Teismų praktikoje nustatyta, kad teismo pareiga, sprendžiant šalių ginčus... 8. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams... 9. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams... 10. Savivaldybėms – butų privatizavimas buvo teisės aktais priskirta funkcija,... 11. Butų privatizavimo įstatymo (galiojo iki 2001-01-01) 1 straipsnio dalyje, 5... 12. Sprendžiant ar ieškovė turi teisę privatizuoti ginčo butą pagal Butų... 13. Sutinkamai su Butų privatizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, pirkimo –... 14. Sutinkamai su Butų kodekso (galiojo nuo 1982-12-02 iki 1998-07-01) 5... 15. Sutinkamai su Butų kodekso 7 straipsniu (Gyvenamųjų patalpų ir gyvenamųjų... 16. Sutinkamai su Butų kodekso 8 straipsniu (Gyvenamųjų namų ir gyvenamųjų... 17. Sutinkamai su Butų kodekso 90 straipsniu (Iškeldinimas suteikiant piliečiams... 18. Esant tokiam Butų kodekso, Butų privatizavimo įstatymo teisiniam... 19. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad 1992-06-30 potvarkis... 20. Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994-05-16 priėmė nutarimą Nr. 376,... 21. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymu tik... 22. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, šis pavedimas... 23. Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje nurodyti visuomenės poreikiai - tai visos... 24. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teisinės padėties ypatumai apibrėžiami... 25. Vertinant šias nurodytas aplinkybes, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai... 26. Jei ieškovė faktiškai būtų iškeldinta iš patalpų, kurių nebuvo galima... 27. Akivaizdu, jog terminas nuo 1992 metų, kai numatyta namą ( - ) nugriauti dėl... 28. Aukščiau nurodytos nustatytos aplinkybės, teismo nuomone, pagrindžia ir... 29. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, ieškovė, jos šeimos... 30. Aukščiau nurodytos aplinkybės suponuoja išvadą, jog Valstybės paramos... 31. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovės nuomojamos patalpos ( - ) buvo... 32. Priimant sprendimą, teismas vertina, kad leidžiant ieškovei privatizuoti jos... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Iš atsakovės yra pagrindas... 34. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260,... 35. ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Pripažinti ieškovei D. C., asmens kodas ( - ) teisę privatizuoti butą,... 37. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 139, 00 Lt (vieną... 38. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...