Byla I-488-142/2010
Dėl sprendimu panaikinimo atsakovui Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, treciasis suinteresuotas asmuo Šiauliu apskrities valstybine mokesciu inspekcija

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Inos Kirkutienes, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaites (pirmininkaujanti posedžiui ir pranešeja), sekretoriaujant Vaidai Laukaviciutei, dalyvaujant pareiškejo atstovei Tatjanai Kirilovai, atsakovo atstovui Šarunui Jazukeviciui, viešame teismo posedyje išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo AB „Šiauliu grudai“ skunda del sprendimu panaikinimo atsakovui Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos, treciasis suinteresuotas asmuo Šiauliu apskrities valstybine mokesciu inspekcija, ir

2n u s t a t e :

3Pareiškejas AB „Šiauliu grudai“ (toliau – ir pareiškejas) padave teismui skunda, kuriame prašo:

4-

5panaikinti Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2009 09 25 sprendima Nr. 69-273;

6-

7panaikinti Šiauliu apskrities valstybines mokesciu inspekcijos (toliau – Šiauliu AVMI) 2009 06 30 sprendima Nr. 35-100;

8-

9panaikinti Šiauliu AVMI 2009 05 22 patikrinimo akta Nr. 35-100, kuriame priskaiciuota papildomai sumoketi i valstybes biudžeta 47 887 Lt pridetines vertes mokescio (toliau - PVM), 17 192 Lt PVM delspinigiu.

10Paaiškina, kad nesutinka su skundžiamu sprendimu argumentais. Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) plenarines sesijos 2004 10 27 nutartimi administracineje byloje Nr. A1-355/2004. Aiškina, kad iš skundžiamu sprendimu turinio akivaizdu, jog papildoma PVM priskaiciavima nuleme Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie VRM atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-10026-08. Visi teiginiai, paneigiantys grudu pirkimo sandorius, grindžiami ikiteisminio tyrimo medžiaga, t. y. istatymo nepatvirtintais duomenimis. Tik teismas gali konstatuoti, ar ikiteisminio tyrimo duomenys irodo aplinkybes, ar neirodo. Mano, kad ikiteisminio tyrimo duomenu pagrindu negalima gristi mokestinio patikrinimo išvadu. Ikiteisminis tyrimas gali buti nutrauktas, ar teismas gali priimti išteisinamaji nuosprendi. Tuomet bus paneigtas mokescio moketojo nesažiningumas.

11Teigia, kad mokesciu administratoriai, priimdami skundžiamus sprendimus, nesivadovavo nustatytomis mokestinio patikrinimo proceduromis duomenu surinkimui, išvadu pagrindimui apie tariamus mokesciu istatymu pažeidimus, be teisinio pagrindo naudojo nepatikrinta informacija, gauta atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus. Todel sprendimai yra neteiseti ir naikintini.

12Paaiškina, kad prekes buvo isigytos realiai. Su preke sukurta PVM, preke realizuota, todel mano, kad pareiškejas igijo teise i PVM atskaita. Remiasi Pridetines vertes mokescio istatymo 18 str. 1 d., 64 str., Buhalterines apskaitos pagrindu istatymo 10 str., po to isigaliojusio Buhalterines apskaitos istatymo 13 str., Juridiniu asmenu pelno mokescio istatymo 5 str. 2 d., Pelno mokescio istatymo 11 str. ir paaiškina, kad šiose teises normose akcentuota, jog lemiama reikšme turi tikrasis ukines operacijos turinys, o ne iforminimas atitinkamais buhalterines apskaitos dokumentais. Jeigu mokesciu moketojas elgesi sažiningai, tai jo teise i PVM atskaita išlieka. Teigia, kad mokesciu administratorius visai netyre pareiškejo veiksmu, nepagristai vadovavosi nebaigtos baudžiamosios bylos medžiaga.

13Teismo posedyje atstove palaike skundo argumentus ir praše skunda tenkinti.

14Valstybine mokesciu inspekcija prie Finansu ministerijos pateike teismui atsiliepima i skunda (t. I, b. l.42-45), kuriame pasisako, kad su skundu nesutinka.

15Paaiškina, kad skundžiamais sprendimais mokestines sumos apskaiciuotos konstatavus, kad pareiškejas 2004 m. gruodžio men., 2005 m. sausio, vasario, kovo, gegužes, birželio, liepos menesiais i PVM atskaita itrauke 47 867 Lt pirkimo PVM pagal juridines galios neturincias UAB „Arvasanta“ vardu iformintas PVM saskaitas fakturas, nes nustatyta, kad ukines operacijos nevyko nurodytomis salygomis.

16Paaiškina, kad patikrinimo metu nustatytos aplinkybes, jog pareiškejas itrauke i PVM atskaita pagal minetas saskaitas fakturas patikrinimo akto 1 lenteleje nurodytas sumas. UAB „Arvasanta“ vardu išrašytose PVM saskaitose fakturose nurodyti asmenys, išraše PVM saskaitas fakturas, – direktorius M. L. ir direktorius D. M. Mokestinio patikrinimo metu pareiškejas pateike grudu pirkimo-pardavimo sutartis, pasirašytas su UAB „Arvasanta“, kuriose UAB „Arvasanta“ atstovu nurodytas direktorius M. L., o pirkejo atstovas nenurodytas. Sutartyse nustatyta, kad grudai pristatomi i Šiauliu elevatoriu pardavejo saskaita, pirkejas sumoka už patiektus grudus. Sutartyse nurodyta, kad už grudus pirkejas atsiskaitys mokejimo pavedimais per banka.

17UAB „Arvasanta“ mokesciu administratoriaus iniciatyva 2005 09 30 sprendimu išregistruota iš PVM moketoju registro, 2006 03 20 atliktas UAB „Arvansanta“ mokestinis patikrinimas. Nustatyta, kad UAB „Arvasanta“ išrašytose prekiu pardavimo, paslaugu suteikimo dokumentuose buvo nurodyta medienos, ivairiu prekiu pardavimas, tame tarpe grudu, pastatu rekonstrukcijos, patalpu remonto teikimas. Ši bendrove išregistruota iš PVM moketoju, nes nerasta jos nurodytose buveines ir veiklos vietose, nevykde mokesciu administratoriu nurodymu, neteike jokiu buhalterines apskaitos dokumentu, apyvartos žiniarašciu, kasos dokumentu. Kauno AVMI atliko patikrinima pagal surasta informacija. Patikrinimo metu nustatyta, kad faktiškai bendrove užsieme mažmenine prekyba rubais. Pagal pateiktus važtarašcius nustatyta, kad juose nurodytas automobilis negalejo dalyvauti ukinese operacijose. Taip pat buvo nustatyta, kad UAB „Arvasanta“ vardu dokumentus suraše pareiškejo bendroves darbuotojai, taciau nebuvo galimybes nustatyti kokie. Dokumentai buvo išrašyti neivykusioms ukinems operacijoms pagristi. Del to pareiškejo buhalterineje apskaitoje iregistruotos faktines ukines operacijos neatitinkantys dokumentai.

18Šie duomenys nustatyti iš FNTT medžiagos, iš 2008 11 28 specialisto išvados Nr. 5-2/149. Šioje specialisto išvadoje nurodyta, kad realiai ginco sandoriai tarp pareiškejo ir UAB „Arvasanta“ neivyko. Del to padaryta išvada, kad realiai nurodytomis salygomis operacijos nevyko, PVM saskaitos fakturos pripažintos neturinciomis juridines galios ir ju pagrindu PVM atskaita negalima.

19Remiasi PVM istatymo 58 str. 1 d. , 64 str., 80 str. , Buhalterines apskaitos istatymo 13 str. 1 d., Mokesciu administravimo istatymo (toliau - MAI) 10 str., LVAT formuojama praktika tokio pobudžio bylose (2004 10 27 nutartimi adm. byloje Nr. A1-355/2008, 2007 01 23 nutartimi adm. byloje Nr. A11-109/2007, 2007 05 04 sprendimu adm. byloje Nr.A-4-450/2007, 2007 09 28 nutartimi adm. byloje Nr. A-17-711/2007, 2008 02 29 nutartimi adm. byloje Nr. A-525-1658-08, 2008 06 05 nutartimi adm. byloje Nr. A-442-876/2008, 2008 07 04 nutartimi adm. byloje Nr. A-438-1282/2008, 2008 10 30 nutartimi adm. byloje Nr. A-442-1778/2008, 2008 12 18 nutartimi adm. byloje Nr. A-756-1890/2008, 2009 02 26 nutartimi adm. byloje Nr. A-556-291/2009, 2009 02 17 nutartimi adm. byloje Nr. A-143-214/2009). Paaiškina, kad tokiu atveju, kai dokumentai iforminti netinkamai, tikraji ukines operacijos turini privalo irodyti i PVM atskaita pretenduojantis mokesciu moketojas. Operacija laikoma realiai ivykusia, kai ji ivyko butent tarp tu subjektu, kurie nurodyti saskaitoje fakturoje. Paneigus šia aplinkybe, paneigiama ir saskaitos juridine galia. Paaiškina, kad 2009 02 26 LVAT nutartyje išaiškinta, jog nustacius, kad ukine operacija neivyko arba net jeigu ivyko, bet ne tokiomis salygomis, kokios nurodytos buhalterines apskaitos dokumentuose, irodineti imones nesažiningumo paprastai nebereikia. Teigia, kad inspekcija pagristai konstatavo, jog ginco ukines operacijos tarp pareiškejo ir UAB „Arvasanta“ realiai nevyko arba nevyko nurodytomis salygomis, todel dokumentai laikomi neturinciais juridines galios ir ju pagrindu PVM atskaita negalima. Del to inspekcija pagristai, kaip numato PVM istatymo 123 str. 2 d., papildomai apskaiciavo pareiškejui 47 867 Lt PVM, taip pat vadovaujantis teises aktais pagristai apskaiciuoti delspinigiai ir paskirta vidutinio dydžio (30 procentu) bauda. Papildomai paaiškina, kad del UAB „Arvasanta“ vardu išrašytu buhalterines apskaitos dokumentu pripažinimo neturinciais juridines galios, nes juose atvaizduotos ukines operacijos realiai nevyko arba neivyko atvaizduotomis aplinkybemis, yra pasisakes Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 06 11 sprendime administracineje byloje Nr. I-950-426-09.

20Prašo skunda atmesti kaip nepagrista.

21Teismo posedyje atstovas palaike atsiliepimo argumentus ir praše skundo netenkinti. Paaiškino, kad mokesciu moketojo sažiningumo šiuo atveju nustatineti nebuvo pagrindo, nes apskaitos dokumentai nebuvo išrašyti to asmens, kuris ivardinamas pardaveju.

22Šiauliu apskrities valstybine mokesciu inspekcija atsiliepime i skunda (t. II, b. l. 32-33) pasisako, kad skundas atmestinas, kaip nepagristas. Paaiškino, kad pareiškejas neturejo teises i PVM atskaita, nes neirode, kad PVM saskaitose fakturose atvaizduotos ukines operacijos realiai buvo ivykusios.

23Skundas netenkinamas.

24Nustatyta, kad Šiauliu apskrities valstybines mokesciu inspekcijos 2009 05 22 Patikrinimo aktu Nr. 35-100 (t. I, b. l. 62-69) pareiškejui papildomai apskaiciuota 47 887,00 Lt pridetines vertes mokescio ir 17 192,00 Lt PVM delspinigiu. Mokestis apskaiciuotas pakartotinio patikrinimo metu, tikrintas PVM už 2004 m. gruodžio menesi, 2005 m. sausio, vasario, kovo, gegužes, birželio, liepos menesius. Prieš tai 2008 04 15 Šiauliu AVMI atliko pareiškejo mokestini patikrinima už laikotarpi nuo 2004 04 01 iki 2005 12 31, iformintas patikrinimo aktas Nr. 6335-06-29-99. Ankstesnis tikrinimas atliktas del to, kad 2007 07 05 Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalu ministerijos specialisto išvadoje Nr. 5-2/78 buvo papildomai apskaiciuoti mokesciai, bet šia specialisto išvada buvo vadovaujamasi atliekant ir 2009 m. patikrinima.

25Šis gincas susijes su pareiškejo pirkimo sandoriais, iformintais UAB „Arvasanta“ vardu surašytais dokumentais – PVM saskaitomis fakturomis, kurios surašytos Patikrinimo akto 1 lenteleje (t. I, 64, 73-94). Iskaitomos PVM saskaitos fakturos gautos iš FNTT (t. II, b. l. 120-149), byloje paliktos kopijos. Mokestinio patikrinimo metu pareiškejas pateike grudu pirkimo-pardavimo sutartis, pasirašytas su UAB „Arvasanta“. Nustatyta, kad UAB „Arvasanta“ mokesciu administratoriaus iniciatyva 2005 09 30 sprendimu išregistruota iš PVM moketoju registro, nes nerasta nurodytoje buveines ir veiklos vietoje, nevykde mokesciu administratoriaus nurodymu, neteike apskaitos dokumentu. 2006 03 20 atliktas UAB „Arvasanta“ mokestinis patikrinimas. Patikrinimo metu mokesciu administratorius vadovavosi 2006 05 25 Kauno AVMI raštu Nr. (18.5-18)-K-4829. Pateiktoje informacijoje nurodoma UAB „Arvasanta“ veikla ir tai yra kita didmenine prekyba, bendroji pastatu statyba ir inžinieriniu statiniu statyba. UAB „Arvasanta“ išrašytose prekiu pardavimo, paslaugu suteikimo dokumentuose buvo nurodyta medienos, ivairiu prekiu (kabeliai, movos, saugikliai ir pan., tame tarpe ir grudai) pardavimas. Dar mokesciu administratorius vadovavosi pareiškejo prie PVM saskaitu fakturu pateiktais važtarašciais, kurie išvardyti 2-je lenteleje. Mokesciu administratorius vadovavosi tuo, ka nustate 2007 07 05 FNTT Kauno apskrities specialistas išvadoje (t. I, b. l. 191-208, toliau – 2007 m. Specialisto išvada). Nustatyta, kad dalyje 2005 m. važtarašciu nurodytas automobilis KAMAZ ( - ) kurio savininkas Jonavos rajono policijos komisariatas. Šis automobilis 2004 10 28 išregistruotas, išduota pažyma sunaikinimui. Tai patvirtino ir Jonavos rajono PK 2006 06 30 raštu Nr. 61-02-S-5606. Specialisto išvadoje nurodoma, kad automobilio GAZ ( - ) savininku irašyta žemes ukio bendrove „Daunorava“. Ši transporto priemone 1998 03 26 išregistruota pardavimui. Patikrinimo metu nustatyta, pasinaudojant VI „Regitra“ duomenu baze, kad transporto priemone valstybiniu Nr. ( - ) KAMAZ 55102 marke, iki 2004 07 08 priklause D. R., po to išregistruotas pardavimui ir kitu operaciju neatlikta. Specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „Arvasanta“ vardu išrašytos PVM saskaitos fakturos ir važtarašciai, pirkimo-pardavimo sutartys išrašyti pareiškejo darbuotoju, bet buvo neimanoma nustatyti, kas išraše tuos dokumentus, kur pakrauti kroviniai ir pakrovimo laikas, kas krovini išdave, kas vežejas, jo pavadinimas, adresas, kieno vairuotojai, koks mokestis už vežimo paslaugas. 2007 m. Specialisto išvadoje del šiu dokumentu padaryta išvada, kad pareiškejas iformino šiuos dokumentus neivykusioms ukinems operacijoms pagristi, o del to pareiškejas buhalterineje apskaitoje iregistravo faktines ukines operacijas neatitinkancius dokumentus. Tas pats patvirtinama 2008 11 28 Specialisto išvadoje (t. I, b. l. 186-190).

26Šiauliu AVMI 2009 06 30 sprendimu Nr. 35-100 patvirtino Patikrinimo akta, skyre 14 360 Lt PVM bauda. Nurode, kad pareiškejas pažeide Pridetines vertes mokescio istatymo 64 str., 80 str. nuostatas, Vyriausybes 2002 05 29 nutarimo Nr. 780 2.1 punkto nuostatas

27Valstybine mokesciu inspekcija prie Finansu ministerijos 2009 09 25 sprendimu Nr. 69-273 patvirtino inspekcijos sprendima.

28Daroma išvada, kad papildomai PVM pareiškejui apskaiciuotas pagristai. Pareiškejas neneigia, kad savo buhalterineje apskaitoje iregistravo ukines operacijas pagal 22 vnt. PVM saskaitu fakturu, kur pardaveju nurodyta UAB „Arvasanta“, taip pat pateikti susitarimai ir važtarašciai. Nustatyta, kad realiai UAB „Arvasanta“ negalejo buti ir nebuvo grudu tiekeju. UAB „Arvasanta“ 2005 09 30 išregistruota iš PVM moketoju registro (t. I, b. l. 166-167), kas reiškia, kad jokios PVM apmokestinamos veiklos 2005 m. nevykde. Kauno AVMI konstatavo, kad ši bendrove neturedama ir nedeklaruodama veiklos ir biuro vietu, nesamdydama darbininku, atliko paslaugu, irengimu bei medžiagu perpardavimus dideliais kiekiais (t. I., b. l. 168-170). FNTT pradetame ikiteisminiame tyrime Nr. 06-1-10026-08 duota 2008 09 30 užduotis FNTT prie VRM Ukines finansines veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus specialistams atlikti AB „Šiauliu grudai“ ukines finansines veiklos tyrima (t. I, b. l. 185), tame tarpe specialisto prašyta atsakyti i klausima, ar UAB „Arvasanta“ PVM saskaitos fakturos buvo itrauktos i AB „Šiauliu grudai“ 2004 m., 2005 m. finansines atskaitomybes. Su užduotimi pateiktos AB „Šiauliu grudai“ pirmines PVM deklaracijos. Del to surašyta 2008 11 28 Specialisto išvada „Del UAB „Šiauliu grudai“ ukines finansines veiklos rezultatu“ Nr. 5-2/149. Atsakant i klausima del UAB „Arvasanta“, nurodytos tos 22 PVM saskaitos fakturos, kurios yra šio ginco objektas. Taip pat buvo tiriami važtarašciai ir kiti Specialisto išvadoje nurodyti dokumentai. Padaryta išvada, kad UAB „Arvasanta“ vardu išrašytomis PVM saskaitomis fakturomis iformintos neivykusios ukines operacijos, todel nepagristai itraukta i PVM atskaita 47 867,08 Lt suma. Prieš tai pagal kita užduoti surašyta FNTT prie VRM Ukines finansines veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus 2007 07 05 Specialisto išvada Nr. 5-2/78, kurioje taip pat turejo buti atsakyta i klausima, kokie norminiai aktai pažeisti, itraukiant i pareiškejo buhalterine apskaita UAB „Arvasanta“ PVM saskaitas fakturas. Specialisto išvadoje nurodyta, kad pateikti važtarašciai iš esmes nesuteikia jokios informacijos, ar suteikia klaidinga informacija del automobiliu, kad pirkimo-pardavimo sutartis, važtarašcius, PVM saskaitas fakturas suraše AB „Šiauliu grudai“ darbuotojai, tik konkreciai kas, juose neirašyta. Pagal šias specialistu išvadas buvo atliekamas patikrinimas, kurio metu pagal pareiškejo buhalterines apskaitos registrus bei pirminius apskaitos dokumentus nustatyta, kad pareiškejas 2004 m. gruodžio, 2005 m. sausio, vasario, kovo, gegužes, birželio, liepos mesiais i PVM atskaita itrauke 47 867 Lt del PVM saskaitu fakturu, išrašytu UAB „Arvasanta“ vardu. Pareiškejas šios aplinkybes negincija. Specialistu išvadose dar yra duomenu, kad pareiškejas atsiskaite su UAB „Arvasanta“ : du kartus išmoketa per kasa direktoriui M. L., 6 atvejais bankiniais pavedimais, 3 kartus užskaita per AB „Šiauliu duona“ ir 1 karta užskaita už UAB „Arvasanta“ išdžiovintus grudus.

29Pagrindinis dalykas, del kurio pareiškejas pagal ištirtus apskaitos ir su jais susijusius dokumentus neigijo teises i PVM atskaita, yra UAB „Arvasanta“ veiklos neteisetumas bei negalimumas atlikti tokias ukines operacijas, kurios irašytos PVM saskaitose-fakturose. Kauno AVMI 2006 03 20 Patikrinimo aktu Nr. 18-04-10-969 tikrino mokesciu moketoja UAB „Arvasanta“ (t. II, b. l. 9-25). Šio patikrinimo metu nustatyta, kad už apskaitos dokumentu išsaugojima laikotarpiu nuo 2004 11 09 iki 2005 04 22 buvo atsakingas M. L., už laikotarpi nuo 2005 04 25 iki 2005 08 31 D. M., už laikotarpi nuo 2005 09 14 V. K. Nustatyta, kad V. K. yra bedarbis, benamis, neraštingas (paaiškinimas, t. II, b. l. 26-27). D. M. paaiškino, kad už užmokesti sutiko nupirkti UAB „Arvasanta“ akciju, bet jokie šios bedroves apskaitos dokumentai jam nebuvo perduoti, jis nieko nežino apie šios bendroves veikla. Jis pažistamos prašymu pasiraše keleta PVM saskaitu fakturu, bet neatsimena, kas buvo pirkeju. Po to su nepažistamu asmeniu jis sudare akciju pirkimo-pardavimo sutarti ir turetas akcija pardave (t. II, b. l. 29-30). Tik M. L. 2004-12-29 paaiškinime pripažino, kad dirba UAB „Arvasanta“ direktoriumi (t. II, b. l. 31). Jis paaiškino, kad UAB „Arvasanta“ vykde mažmenine prekyba, turejo dvi prekybos vietas Kaune ir Klaipedoje. Nurode, kad prekybine veikla bendrove baige 2004 12 01. Jis teige, kad dokumentu nepereme ir jokiu dokumentu nepasirašinejo.

30Tikrinant UAB „Arvasanta“ nustatyta, kad šis mokesciu moketojas patalpu neturi, 2003 06 01 nutraukta nuomos sutartis, bet mokesciu moketoju registre imones registravimo vieta nepakeista. Bendrove turejo dvi prekybos vietas. Mokesciu administratoriui UAB „Arvasanta“ pateike tik dali kompleksiniam patikrinimui atlikti reikalingu apskaitos dokumentu – išrašytas PVM saskaitas fakturas už laikotarpi nuo 2002 10 04 iki 2004 01 05, darbo laiko apskaitos žiniarašcius už laikotarpi nuo 2002 09 01 iki 2003 13 31, 2002-2003 m. isakymus ir darbo sutartis, 2002-2003 m. darbo užmokescio žiniarašcius ir avansiniu mokejimu žiniarašcius, kitus dokumentus, nesusijusius su tiriamu šiame gince laikotarpiui. Už tikrinama laikotarpi jokie dokumentai nepateikti.

31Taigi, patikrinus UAB „Arvasanta“ nustatyta, kad šiame gince aptariamu PVM saskaitu fakturu iš UAB „Arvasanta“ puses nepasiraše saskaitose nurodyti asmenys – nei M. L. (kuris 2005 m. jau nedirbo UAB „Arvasanta“), nei D. M., kuris aiškino pasirašes tik dvi saskaitas ir viena ceki, bet saskaitose buvo nurodyti kiti pirkejai. Ivertinus UAB „Arvasanta“ vardu išrašytas PVM saskaitas fakturas ir palyginus jas su M. L. ir D. M. paaiškinimuose esanciais šiu asmenu parašais, galima teigti, kad tai ju parašai galimai yra ir saskaitose fakturose. Taciau iš šiu asmenu paaiškinimu galima daryti išvada, kad apie joki grudu pirkima-pardavima jiems nebuvo žinoma, kad jie tokios veiklos nevykde. Tai patvirtina, kad aptariamos saskaitos fakturos yra fiktyvios. Be to, šiu asmenu paaiškinimai rodo, kad jie iš esmes nieko nežinojo apie bendroves veikla, kad vadovavo bendrovei taip pat fiktyviai, kitu asmenu paprašyti, ir realiai grudu pirkimo-pardavimo sandoriu sudaryme su pareiškeju nedalyvavo. Tokia išvada patvirtina ir UAB „Arvasanta“ patikrinimo duomenys, kurie rodo, kad bendrove aptariamu laikotarpiu jokiu darbuotoju ir kitu materialiniu resursu neturejo ir negalejo vykdyti tokios veiklos.

32Mokesciu administratorius šiuo atveju nenustate, ar nurodyti grudu kiekiai buvo iš viso pirkti, taciau šiuo atveju tai neturi reikšmes. Ukine operacija, mokesciu administratoriaus nuomone, neivyko iš viso, arba vyko, bet ne tomis salygomis, kurios fiksuotos apskaitos dokumentuose. T. y. UAB „Arvasanta“ vardu išrašytos PVM saskaitos fakturos nepatvirtina, kad tarp pareiškejo ir šios bendroves sandoriai realiai vyko. Tokia išvada padaryta pagristai, nes ne tik PVM saskaitos fakturos, bet ir pateikti kiti dokumentai (važtarašciai) paneigia, kad sandoriai tarp šiu dvieju partneriu ivyko.

33Ginco laikotarpiu galiojusia PVM istatymo 58 straipsnio 1 dalimi buvo nustatyta, kad PVM moketojas turi teise itraukti i PVM atskaita pirkimo ir (arba) importo PVM už isigytas ir (arba) importuotas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekes ir (arba) paslaugos skirtos naudoti tokiai šio PVM moketojo veiklai: PVM apmokestinamam prekiu tiekimui ir (arba) paslaugu tiekimui (1 d. 1 p.). Šio istatymo 64 straipsnio 1 dalis nustate, kad atskaityti kitiems PVM moketojams priklausancias sumoketi mokescio sumas galima tik tuo atveju, kai jos išskirtos PVM saskaitose fakturose arba kituose apskaitos dokumentuose, turinciuose visus šio istatymo ir kitu teises aktu reikalaujamus rekvizitus. VMI pagristai teigia, kad vienas iš privalomu PVM saskaitos fakturos rekvizitu yra tikrasis prekiu ir paslaugu tiekejas. Iki 2004 04 30 turejo buti nurodytas jo pavadinimas, kodas, PVM moketojo kodas, nuo 2004 05 01 jo pavadinimas, PVM moketojo kodas, buveine. To paties istatymo 80 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad PVM saskaita faktura privalo tureti visus buhalterine apskaita reglamentuojanciu istatymu nustatytus privalomus apskaitos dokumente rekvizitus. Šiame straipsnyje nustatyta:

341. PVM saskaitoje-fakturoje privalo buti nurodyta:

351) PVM saskaitos-fakturos išrašymo data;

362) PVM saskaitos-fakturos serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM saskaita-faktura;

373) prekiu tiekejo ar paslaugu teikejo PVM moketojo kodas;

384) prekiu arba paslaugu pirkejo (kliento) PVM moketojo kodas, kuri jis nurode isigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkejo PVM moketojo kodas (jei pirkejas registruotas PVM moketoju) nurodomas visais atvejais;

395) prekiu tiekejo arba paslaugu teikejo pavadinimas arba vardas, pavarde (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveine arba nuolatine gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);

406) prekiu arba paslaugu pirkejo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavarde (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;

417) tiekiamu prekiu arba teikiamu paslaugu pavadinimas;

428) prekiu tiekimo arba paslaugu teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM saskaitos-fakturos išrašymo data. Jeigu PVM saskaita-faktura iforminamas avanso gavimas, – avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM saskaitos-fakturos išrašymo data;

439) tiekiamos prekes arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neitrauktos i vieneto kaina;

4410) tiekiamu prekiu arba teikiamu paslaugu, apmokestinamu taikant vienoda tarifa, apmokestinamoji verte;

4511) PVM tarifas (tarifai);

4612) PVM suma nacionaline valiuta.

47Buhalterines apskaitos istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti privalomi šie apskaitos dokumentu rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ukio subjekto, surašiusio apskaitos dokumenta, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ukines operacijos arba ukinio ivykio turinys; 5) ukines operacijos arba ukinio ivykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ukines operacijos arba ukinio ivykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi buti nurodyti mato vienetai; 6) asmens (-u), kuris (-ie) turi teise surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-u) raide (-es), pavarde (-es), parašas (-ai) ir pareigos. Šio istatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kituose teises aktuose atskiru rušiu apskaitos dokumentams gali buti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai.

48Nustatyta dokumentu rekvizitu visuma turi padeti identifikuoti atliktos ukines operacijos turini. Ukines operacijos turinio sudetine dalimi yra ir subjektai, dalyvave toje ukineje operacijoje. Šiuo atveju nustatyta, kad UAB „Arvasanta“ negalejo buti grudu tiekeju pagal ginco PVM saskaitas fakturas. Šiu duomenu visuma ar ju dalies trukumas nera formalus kriterijus, patvirtinantis ar paneigiantis atitinkamas teises. Apskaitos dokumento rekvizitai yra duomenys, kuriu pagrindu vertinama atlikta ukine operacija, tai yra ukines operacijos išraiška. Tik privalomu dokumentu rekvizitu visumos ir ukines operacijos faktinio turinio sutaptis leidžia pripažinti, jog pirkejas turi teise i PVM atskaita.

49Šalys remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 10 27 nutartimi administracineje byloje Nr. A1-355/2004.

50Šioje byloje taip pat akcentuota, kad teisei i PVM atskaita igyti butina aplinkybiu visuma. Turi buti nustatyta aplinkybe, jog mokescio moketojas turi istatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turincia PVM saskaita faktura, taciau ir tokios saskaitos turejimas savaime nepagrindžia teises i PVM atskaita, jeigu turimu irodymu visuma leidžia teigti, kad ukine operacija neivyko, arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterines apskaitos dokumentuose. Šiuo atveju nustatyta, kad ukine operacija negalejo ivykti tarp pareiškejo ir UAB „Arvasanta“, kas reiškia, kad saskaitose ukines operacijos turinys atvaizduotas neteisingai – tokia, kaip pavaizduota, ukine operacija neivyko. Reiškia, tas faktas, ar nurodyti kiekiai grudu pareiškejo buvo pirkti, ir neturejo buti nustatinejamas, nes liktu neaišku, iš kokio partnerio jie isigyti, o del to nebutu galima patikrinti, ar pardavejas mokejo PVM, kas pagal mineta LVAT nutarti taip pat yra reikšminga aplinkybe teisei i PVM atskaita atsirasti.

51Del atsakovo pareigos irodineti pareiškejo nesažininguma teismas remiasi LVAT 2008 10 30 nutartimi administracineje byloje Nr. A-442-1778/2008. Pagal šioje nutartyje esanti istatymu aiškinima, kai nustatyta, kad ukines operacijos vyko ne tarp saskaitose nurodytu ukio subjektu, tokiu atveju pareiškejo sažiningumo vertinimas sprendžiant klausima del teises i PVM atskaita neturi jokios reikšmes. Mokesciu administratorius irode, kad pareiškejas negalejo isigyti grudu iš UAB „Arvasanta“, pareiškejas šiu duomenu nepaneige tinkamais irodymais, todel visai nesvarbu šiuo atveju, kokia apimtimi pareiškejas domejosi UAB „Arvasanta“ veiklos teisetumu.

52Del to, kad mokesciu administratorius remesi ikiteisminio tyrimo medžiagose esanciomis specialisto išvadomis, nera pagrindo teigti, kad skundžiami sprendimai yra neteiseti. Visu pirma, pagal Mokesciu administravimo istatymo 72 str. 1 d. mokesciu administratorius turi teise apskaiciuoti mokesti, remdamasis kitu valstybes istaigu ir instituciju aktais ar kitais dokumentais, surašydamas patikrinimo akta MAI nustatyta tvarka. FNTT strukturinis padalinys, kuriame surašytos specialistu išvados, atitinka MAI 72 str. 2 d. nustatytus reikalavimus, todel tokiu atveju pakartotinai tikrinti mokescio moketojo mokescio apskaiciavimo, deklaravimo ir sumokejimo teisingumo mokesciu administratorius neprivalo. Pareiškejas nepagristai teigia, kad mokesciu administratorius specialisto išvadomis remtis negalejo, nes baudžiamosiose bylose dar nepriimti galutiniai procesiniai sprendimai. Baudžiamoji ir mokestine atsakomybe yra skirtingu rušiu atsakomybes. Ikiteisminio tyrimo metu duotos pagal atitinkamas užduotis specialistu išvados yra užbaigti ir savarankiški aktai, kuriu metu buvo tiriama buhalterine apskaita, teises aktu pažeidimai tvarkant šia apskaita, todel ju patvirtinimas galutiniu procesiniu sprendimu baudžiamojoje byloje mokesciu skaiciavimui jokios itakos netures. Antra, šiuo atveju mokesciu administratorius nesireme vien tik specialistu išvadomis. Didele reikšme šiame mokestiniame gince turejo paties mokesciu administratoriaus atliktas UAB „Arvasanta“ mokestinis patikrinimas. Kadangi tiek FNTT atlikto patikrinimo, tiek VMI atlikto patikrinimo duomenys sutapo, VMI pagristai remesi paminetu irodymu visuma.

53Pareiškejas negincija delspinigiu ir baudos dydžio. Delspinigiai skaiciuoti vadovaujantis MAI 96 str. 1 d. 2 p. nuostatomis pagristai, bauda 30 procentu dydžio vadovaujantis MAI 139 str. 1 d. paskirta pagristai.

54Atsižvelgdamas i visas išdestytas aplinkybes, teismas daro išvada, kad pareiškejo skundas negali buti tenkinamas, nes yra nepagristas.

55Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

56Akcines bendroves „Šiauliu grudai“ skunda atmesti.

57Sprendimas per 14 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacini skunda tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e :... 3. Pareiškejas AB „Šiauliu grudai“ (toliau – ir pareiškejas)... 4. -... 5. panaikinti Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu... 6. -... 7. panaikinti Šiauliu apskrities valstybines mokesciu inspekcijos (toliau –... 8. -... 9. panaikinti Šiauliu AVMI 2009 05 22 patikrinimo akta Nr. 35-100, kuriame... 10. Paaiškina, kad nesutinka su skundžiamu sprendimu argumentais. Remiasi... 11. Teigia, kad mokesciu administratoriai, priimdami skundžiamus sprendimus,... 12. Paaiškina, kad prekes buvo isigytos realiai. Su preke sukurta PVM, preke... 13. Teismo posedyje atstove palaike skundo argumentus ir praše skunda tenkinti.... 14. Valstybine mokesciu inspekcija prie Finansu ministerijos pateike teismui... 15. Paaiškina, kad skundžiamais sprendimais mokestines sumos apskaiciuotos... 16. Paaiškina, kad patikrinimo metu nustatytos aplinkybes, jog pareiškejas... 17. UAB „Arvasanta“ mokesciu administratoriaus iniciatyva 2005 09 30 sprendimu... 18. Šie duomenys nustatyti iš FNTT medžiagos, iš 2008 11 28 specialisto... 19. Remiasi PVM istatymo 58 str. 1 d. , 64 str., 80 str. , Buhalterines apskaitos... 20. Prašo skunda atmesti kaip nepagrista.... 21. Teismo posedyje atstovas palaike atsiliepimo argumentus ir praše skundo... 22. Šiauliu apskrities valstybine mokesciu inspekcija atsiliepime i skunda... 23. Skundas netenkinamas.... 24. Nustatyta, kad Šiauliu apskrities valstybines mokesciu inspekcijos 2009 05 22... 25. Šis gincas susijes su pareiškejo pirkimo sandoriais, iformintais UAB... 26. Šiauliu AVMI 2009 06 30 sprendimu Nr. 35-100 patvirtino Patikrinimo akta,... 27. Valstybine mokesciu inspekcija prie Finansu ministerijos 2009 09 25 sprendimu... 28. Daroma išvada, kad papildomai PVM pareiškejui apskaiciuotas pagristai.... 29. Pagrindinis dalykas, del kurio pareiškejas pagal ištirtus apskaitos ir su... 30. Tikrinant UAB „Arvasanta“ nustatyta, kad šis mokesciu moketojas patalpu... 31. Taigi, patikrinus UAB „Arvasanta“ nustatyta, kad šiame gince aptariamu PVM... 32. Mokesciu administratorius šiuo atveju nenustate, ar nurodyti grudu kiekiai... 33. Ginco laikotarpiu galiojusia PVM istatymo 58 straipsnio 1 dalimi buvo... 34. 1. PVM saskaitoje-fakturoje privalo buti nurodyta:... 35. 1) PVM saskaitos-fakturos išrašymo data;... 36. 2) PVM saskaitos-fakturos serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM... 37. 3) prekiu tiekejo ar paslaugu teikejo PVM moketojo kodas;... 38. 4) prekiu arba paslaugu pirkejo (kliento) PVM moketojo kodas, kuri jis nurode... 39. 5) prekiu tiekejo arba paslaugu teikejo pavadinimas arba vardas, pavarde (jeigu... 40. 6) prekiu arba paslaugu pirkejo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavarde... 41. 7) tiekiamu prekiu arba teikiamu paslaugu pavadinimas;... 42. 8) prekiu tiekimo arba paslaugu teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM... 43. 9) tiekiamos prekes arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat... 44. 10) tiekiamu prekiu arba teikiamu paslaugu, apmokestinamu taikant vienoda... 45. 11) PVM tarifas (tarifai);... 46. 12) PVM suma nacionaline valiuta.... 47. Buhalterines apskaitos istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyti privalomi šie... 48. Nustatyta dokumentu rekvizitu visuma turi padeti identifikuoti atliktos ukines... 49. Šalys remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 10 27 nutartimi... 50. Šioje byloje taip pat akcentuota, kad teisei i PVM atskaita igyti butina... 51. Del atsakovo pareigos irodineti pareiškejo nesažininguma teismas remiasi LVAT... 52. Del to, kad mokesciu administratorius remesi ikiteisminio tyrimo medžiagose... 53. Pareiškejas negincija delspinigiu ir baudos dydžio. Delspinigiai skaiciuoti... 54. Atsižvelgdamas i visas išdestytas aplinkybes, teismas daro išvada, kad... 55. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 56. Akcines bendroves „Šiauliu grudai“ skunda atmesti.... 57. Sprendimas per 14 dienu apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos...