Byla I-748-413/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškėjui R. R. , pareiškėjo atstovui adv. Daniui Svirinavičiui atsakovo Lietuvos valstybės atstovei Daliai Stakvilevičiūtei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei adv. pad. Ievai Darandei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. R. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno apskrities viršininko administracijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno sporto klubui „Setas“ dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2R. R. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 474084,20 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius aštuoniasdešimt keturis litus ir 20 ct) turinės žalos atlyginimo.

3Pareiškėjas nurodė, kad 1996 m. sausio 5 d. nuomos sutartimi Kauno miesto taryba išnuomavo Kauno sporto klubui „Setas“ 2788 kv.m. asfaltuotą sporto aikštelę prie pastato, esančio Kaune, Ukmergės g. 22A. Sporto klubas, pagal miesto savivaldybės 1996 m. vasario 27 d. išduotą ir suderintą statinio projektą, turėdamas 1996 m. spalio 14 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos Valstybinės statybos inspekcijos Kauno miesto skyriaus išduotą leidimą vykdyti statybos darbus, aikštelėje pastatė sporto kompleksą. Šis sporto kompleksas (sporto aikštynas su lengvų konstrukcijų pastatu) 1997 m. gegužės 25 d. priimtas eksploatuoti ir išduotas pastato priėmimo naudoti aktas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-129/2007 yra nustatyta, kad faktinis ginčijamų statinių statytojas buvo jis pats (pareiškėjas). 1999 m. gruodžio 1 d. tarp jo ir sporto klubo „Setas“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią jis įgijo šį nekilnojamąjį turtą. Tačiau Kauno apygardos teismas 2002 m. vasario 4 d. sprendimu panaikino Kauno sporto klubui „Setas“ 1996 m. spalio 14 d. išduotą leidimą vykdyti statybos darbus, 1998 m. gegužės 25 d. individualaus statinio priėmimo naudoti aktą, kiemo aikštelės, esančios Kaune, Ukmergės g. 22A, teisinę registraciją R. R. vardu, taip pat pripažino negaliojančia 1999 m. pirkimo-pardavimo sutarties dalį dėl minėtos aikštelės pardavimo R. R. ir grąžino šią aikštelę Kauno miesto tarybai. Teigė, kad teismui pripažinus atsakovų veiksmus neteisėtais ir panaikinus administracinius aktus bei pirkimo-pardavimo sandorį, jis patyrė 474084,20 Lt dydžio turtinę žalą, kurią sudaro 126851 Lt statinių rinkos vertė, 84000 Lt griovimo darbų vertė ir 621,56 Lt išlaidos, susijusios su detaliojo plano paruošimu. Apie savo pažeistas teises jis sužinojo 2006 m. birželio 5 d., Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-212/2006. Teismui nusprendus, kad 3 metų ieškinio senaties terminas pažeistai teisei apginti turėtų būti skaičiuojamas nuo Kauno apygardos teismo 2002 m. vasario 4 d. sprendimo paskelbimo dienos, prašo šį terminą atnaujinti, kadangi vykstant teisminiams ginčams ir atsakovams 2004 m. liepos 20 d. bei 2005 m. vasario 17 d. priėmus administracinius aktus dėl žemės sklypo detaliojo plano patvirtinimo ir valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo, jis sąžiningai klydo manydamas, kad jo teisės dar nėra pažeidžiamos.

4Atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovė su skundu nesutiko. Nurodė, kad 1996 m. spalio 14 d. statybos leidimas bei 1998 m. gegužės 25 d. priėmimo naudoti aktas, kurie, pareiškėjo teigimu, sukėlė jam turtinę žalą, nebuvo išduoti Kauno miesto savivaldybės, kadangi, pagal tuo metu galiojančius teisės aktus, ši kompetencija buvo priskirta Kauno apskrities viršininko administracijai. Teigė, kad pareiškėjas, apskaičiuodamas jam padarytos žalos dydį, nepagrįstai įskaičiuoja ne tik statinių vertės dydį ir jų griovimo išlaidas, bet ir išlaidas patirtas detaliojo plano rengimui. Pažymėjo, jog aktai, pareiškėjui sukėlę turtinę žalą, buvo išduoti Kauno sporto klubui „Setas“, todėl negalėjo turėti įtakos R. R. teisėms ir interesams. Neturėdamas teisės vykdyti statybos darbus, pareiškėjas veikė savo rizika ir atsakomybe. Nurodė, kad teisė į ieškinį dėl žalos atlyginimo pareiškėjui atsirado nuo Kauno apygardos teismo 2002 m. vasario 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-5091/2001 priėmimo. Kadangi R. R. kreipėsi į teismą praleidęs sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą, todėl byla turėtų būti nutraukta.

5Atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno apskrities viršininko administracijos, atstovė prašė skundą atmesti. Nurodė, kad Kauno apskrities viršininko administracijos pareigūnų veiksmai neįtakojo turtinės žalos atsiradimo. Priimti teismų sprendimai rodo, kad R. R. , atlikdamas sporto komplekso statybos darbus, veikė nesąžiningai, todėl žalos atsiradimą šiuo atveju lėmė veiksmai, dėl kurių kaltas pats pareiškėjas. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismui 2002 m. vasario 4 d. sprendimu panaikinus aktus, kurie, pareiškėjo teigimu, jam sukėlė turtinę žalą, R. R. įgijo teisę kreiptis į teismą dėl padarytos žalos atlyginimo, tačiau skundą teismui padavė praleidęs trejų metų ieškinio senaties terminą.

6Skundas atmetamas.

7Dėl termino atnaujinimo.

8Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalimi asmuo, inicijuodamas pažeistų teisių gynybą, privalo laikytis skundo padavimo tvarkos ir terminų. Pagal ABTĮ 1 straipsnio 3 dalį, atskirų administracinių bylų teiseną gali reglamentuoti ir kiti įstatymai. Administracinės bylos dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo nagrinėjamos pagal Civilinio kodekso (toliau – ir CK) normas (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 18 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalis reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo nustato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

9Pareiškėjas teigia, kad apie savo pažeistą teisę jis sužinojo 2006 m. birželio 5 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas savo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-212/2006 pripažino negaliojančia 1999 m. gruodžio 1 d. karkasinio vieno aukšto sporto komplekso 1U1ž su priklausiniais-kiemo statiniais pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp jo ir sporto klubo „Setas“, panaikino jo vardu teisinę registraciją, įpareigojo nugriauti pastatą ir panaikino atsakovų 2004 m. bei 2005 m. administracinius aktus dėl žemės sklypo Ukmergės g. 22 A, Kaune detaliojo plano patvirtinimo ir valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo.

10Atsakovų atstovės, prašydamos taikyti ieškinio senatį, savo argumentus grindė Kauno apygardos teismo 2002 m. vasario 4 d. sprendimu, kuriuo teismas panaikino Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. spalio 14 d. ir 1998 m. gegužės 25 d. administracinius aktus dėl statybos leidimo išdavimo ir statinio priėmimo naudoti bei pripažino iš dalies negaliojančia 1999 m. gruodžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį dėl kiemo aikštelės pardavimo pareiškėjui R. R. , grąžinant šią aikštelę jos savininkui-Kauno miesto tarybai (b.l. 15-18).

11Teismas sutinka su pareiškėjo argumentais, kad 3 metų senaties termino pažeistai teisei apginti jis nepraleido, kadangi teisę į žalos atlyginimą jis įgijo tuomet, kai buvo pripažinta negaliojančia visa apimtimi 1999 m. gruodžio 1 d. karkasinio vieno aukšto sporto komplekso 1U1ž su priklausiniais-kiemo statiniais pirkimo-pardavimo sutartis ir pareiškėjas įpareigotas savo lėšomis nugriauti šiuos statinius, t.y. 2006 m. birželio 5 d.. Kauno apygardos teismo 2002 m. vasario 4 d. sprendimu pareiškėjo teisė valdyti ir naudoti statinius (sporto kompleksą su priklausiniais) nebuvo panaikinta ar kitaip uždrausta, todėl atsakovų argumentai apie pareiškėjo pažeistos teisės atsiradimo ir paaiškėjimo momentą laikytini nepagrįstais, konstatuojant, kad pareiškėjas neparleido įstatymu nustatyto termino kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

12Dėl žalos atlyginimo.

13Žalos atlyginimą dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų reglamentuoja Civilinis kodeksas (toliau - CK). Pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį tokią žalą privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje žala apibrėžta kaip asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų neteisėtų veiksmų. Pagal šią CK normą būtinoji tam tikrų išlaidų pripažinimo atlygintina žala sąlyga yra pareigūnų (valstybės institucijos) veiksmų (neveikimo) neteisėtumo faktas. Pagal CK 6.271 straipsnio 4 dalį, neteisėtais valstybės institucijų ir pareigūnų aktais laikoma šių subjektų neteisėta veika - jie neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Tam, kad atsirastų civilinė atsakomybė (turtinei ir neturtinei žalai atlyginti) įstatymai numato būtinų tam sąlygų visetą: neteisėtą pareigūnų veiką, t.y. netinkamą pareigų atlikimą ar jų visišką neatlikimą, žalą (dėl neteisėtos pareigūnų veikos atsiradusias pasekmes), priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos ir pareigūnų kaltę. Nesant bent vieno iš šių elementų civilinė atsakomybe negalima.

14Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalimi, faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.

15Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2002 m. vasario 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-66/2002 buvo panaikinti Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. spalio 14 d. ir 1998 m. gegužės 25 d. administraciniai aktai dėl statybos leidimo išdavimo ir statinio priėmimo naudoti bei 1999 m. gruodžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties dalis dėl kiemo aikštelės pardavimo pareiškėjui R. R. , grąžinant šią aikštelę jos savininkui-Kauno miesto tarybai (b.l. 15-18). Lietuvos apeliacinis teismas savo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-212/2006 pripažino negaliojančia 1999 m. gruodžio 1 d. karkasinio vieno aukšto sporto komplekso 1U1ž su priklausiniais-kiemo statiniais pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir sporto klubo „Setas“ ir priteisė iš sporto klubo R. R. 20000 Lt, panaikino jo (pareiškėjo) vardu teisinę registraciją, įpareigojo R. R. iki 2006 m. rugpjūčio 6 d. nugriauti pastatą ir kiemo statinius, išskyrus kiemo aikštelę, esančius Ukmergės g. 22A, Kaune, panaikino atsakovų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 20 d. bei Kauno apskrities viršininko 2005 m. vasario 17 d. administracinius aktus dėl žemės sklypo Ukmergės g. 22 A, Kaune detaliojo plano patvirtinimo ir valstybinės žemės nuomos sutarties bei pripažino šią sutartį negaliojančia, ir panaikino Kauno apskrities viršininko 2005 m. kovo 17 d. sutikimą valstybinėje žemėje statyti naujus ir rekonstruoti esamus statinius.

16Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. birželio 5 d. sprendimu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartimi buvo konstatuota, kad nei sporto klubas „Setas“, nei R. R. , nei R. R. individuali įmonė teisės į žemės sklypą, kuriame buvo statomas sporto kompleksas, neturėjo. Nurodytais teismų sprendimais pareiškėjas buvo pripažintas nesąžiningu nagrinėjamų teisinių santykių dalyviu, nes jis, būdamas sporto klubo „Setas“ prezidentu ir faktišku ginčijamų statinių statytoju, statybas vykdė sporto aikštelėje, kuri nuosavybės teise priklausė miesto savivaldybei, ir neturėjo jokių teisių į žemės sklypą, kuriame buvo vykdoma statyba. 2006 m. birželio 5 d. teismo sprendimu, taikant vienašalę restituciją, pareiškėjui priteista 20000 Lt suma, kuria jis sumokėjo sporto klubui „Setas“ pagal 1999 m. gruodžio 1 d. karkasinio vieno aukšto sporto komplekso 1U1ž su priklausiniais-kiemo statiniais pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl pareiškėjo reikalavimas dėl prarastų statinių vertės atlyginimo, kurį jis kildina iš neteisėtų Kauno apskrities viršininko administracijos darbuotojų veiksmų, išduodant sporto klubui „Setas“ 1996 m. spalio 14 d. statybos leidimą ir 1998 m. gegužės 25 d. statinio priėmimo naudoti aktą, jau vien šiuo pagrindu negali būti tenkinamas, kadangi pareiškėjui yra grąžinta tai (tokia pinigų suma), ką jis sumokėjo už statinius ir įvardija savo skunde kaip dalį turtinės žalos. Be to, pareiškėjas, kaip faktinis statinių, esančių Ukmergės g. 22A, Kaune, statytojas ir teismų pripažintas nesąžiningu nagrinėjamų teisinių santykių dalyviu, veikė savo rizika, todėl atsiradusios iš to pasekmės tenka jo paties, bet ne atsakovų atsakomybei.

17Aptartų aplinkybių ir byloje surinktų įrodymų pagrindu konstatuotina, kad R. R. prašomai atlyginti žalai atsirasti tiesioginės reikšmės turėjo jo paties veiksmai, nagrinėjamoje byloje nenustatyta viena iš esminių turtinės žalos atlyginimo sąlygų – atsakovų kaltė, dėl ko pareiškėjo skundas pripažintinas nepagrįstu ir reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-88 straipsniais, teisėjas

Nutarė

19Skundą atmesti.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai