Byla AS-1078-146/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos F. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos F. Ž. skundą atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių šiluma“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja F. Ž. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su patikslintu skundu (I t., b. l. 55–57), prašydama panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas) 2014 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. (3.22-V11)-3-570 bei įpareigoti atsakovą perskaičiuoti kompensaciją už šildymą už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu (I t., b. l 127–132) pareiškėjos F. Ž. skundą tenkino iš dalies: įpareigojo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įsiteisėjimo priimti sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimo ar neskyrimo F. Ž., o bylos dalį dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. (11.5-SD)-897 ir 2014 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. (3.22-V11)-3-570 panaikinimo nutraukė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjos F. Ž. apeliacinį skundą, 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje (I t., b. l. 188–194) konstatavo, kad pareiškėja šioje byloje savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimą sieja su 2013 m. spalio 2 d. prašymo-paraiškos Nr. 11501 nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. gegužės mėnesio būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms gauti išnagrinėjimo rezultatais, tačiau administracinio sprendimo, priimto pagal 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501 dalyje dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, pareiškėja administraciniam teismui neskundė. Atsižvelgdama į byloje susiklosčiusią situaciją, teisėjų kolegija nutarė pareiškėjos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies: paliko nepakeistą Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį, kuria administracinė byla nutraukta, o kitą sprendimo dalį dėl atsakovo įpareigojimo perskaičiuoti kompensaciją už šildymą už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą panaikino bei perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėdamas administracinę bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas pareiškėjai turėtų išaiškinti teisę patikslinti skundo reikalavimą, siūlydamas ginčyti administracinį aktą, kuriuo buvo iš esmės išspręstas būsto šildymo išlaidų kompensacijos (jos pareiškėja kreipėsi 2013 m. spalio 2 d. prašymu-paraiška Nr. 11501), mokėjimo klausimas.

7Kauno apygardos administracinis teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartį, 2015 m. gegužės 18 d. nutartimi (II t., b. l. 2) pasiūlė pareiškėjai patikslinti skundo reikalavimą – ginčyti administracinį aktą, kuriuo buvo iš esmės išspręstas būsto šildymo išlaidų kompensacijos (dėl jos pareiškėja kreipėsi 2013 m. spalio 2 d. prašymu-paraiška Nr. 11501), mokėjimo klausimas, taip pat išaiškino pareiškėjai, kad teismui teikiamas patikslintas skundas turi atitikti ABTĮ 23 straipsnio reikalavimus.

8Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. birželio 2 d. gautas pareiškėjos F. Ž. patikslintas skundas (II t., b. l. 4–6), kuriame pareiškėja prašė teismo panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti kompensaciją už šildymą pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501 bei įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per vieną mėnesį nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. liepos mėn. ir skirti visą kompensaciją už šildymą, kadangi pareiškėja nėra įsiskolinusi už šildymą.

9Pareiškėja patikslintame skunde taip pat prašė atnaujinti terminą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimui dėl kompensacijos už šildymą pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501 apskųsti, pažymėjo, jog Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimo, kurį privalo skųsti, iki šiol nėra gavusi.

10II.

11Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 12 d. nutartimi (II t., b. l. 13–15) neatnaujino patikslinto skundo padavimo termino ir pareiškėjos F. Ž. patikslintą skundą atsakė priimti.

12Teismas atsižvelgė į ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies ir 34 straipsnio normas. Iš byloje esančių dokumentų teismas nustatė, kad pareiškėja 2013 m. spalio 2 d. kreipėsi į savivaldybę dėl piniginės socialinės paramos gavimo už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. gegužės mėn. (I t., b. l. 76–77). Pateiktos paraiškos pagrindu Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija parengė 2013 m. spalio 14 d. pažymą apie asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo, geriamo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijos apskaičiuoti už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. (I t., b. l. 78–79), kurią pareiškėja ir prašo naikinti. Pareiškėja tvirtino, kad šio administracinio akto iki šiol nėra gavusi. Tačiau Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2015 m. birželio 9 d. raštu Nr. (V8-3.14)-3-1362 informavo teismą, kad pareiškėja apie 2013 m. spalio 14 d. pažymą sužinojo 2013 m. lapkričio 18 d. apmokėdama UAB „Kaišiadorių šiluma“ kvitą Nr. 150785, taip pat nurodė, kad pareiškėja mokėjimo kvitą gavo kartu su 2013 m. spalio 31 d. UAB „Kaišiadorių šiluma“ mokėjimo už šilumą ir karštą vandenį pranešimu, kuriame apskaičiuota ir kompensacija už šildymą (II t. b. l. 10). Iš UAB „Kaišiadorių šiluma“ kvito Nr. 150785, pridėto prie minėto Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos rašto, teismas nustatė, kad pareiškėja jau 2013 m. lapkričio 18 d. suprato būsto šildymo išlaidų kompensacijai gauti išnagrinėjimo rezultatą ir, nesutikdama su apskaičiuota kompensacija už šildymą, ant minėto kvito atliko taisymus (II t., b. l. 11).

13Kadangi pareiškėja termino praleidimo skundui paduoti priežastimi nurodė iki šiol negautą ginčijamą 2013 m. spalio 14 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pažymą, teismas atsižvelgė į tai, kad 2013 m. spalio 14 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pažyma (3 egz.) į bylą buvo pateikta kartu su atsakovo 2014 m. spalio 13 d. teisme gautu atsiliepimu (I t., b. l. 70–75, 78–79). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ bei informacinio lapo (I t., b. l. 1) teismas nustatė, kad 2014 m. spalio 17 d. proceso dalyviams buvo išsiųsti teismo šaukimai kartu su atsiliepimu ir prie jo pridėtais dokumentais. Teismas pažymėjo, kad tai, jog teismo šaukimas su pridėtais dokumentais (taip pat ir 2013 m. spalio 14 d. atsakovo pažyma) pareiškėjai yra įteikti, patvirtina byloje esantis pareiškėjos atstovo 2014 m. spalio 29 d. prašymas dėl bylų sujungimo ir teismo posėdžio atidėjimo (I t., b. l. 101). Atsižvelgęs į tai, teismas patikslinto skundo dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 14 d. pažymos panaikinimo padavimo terminą skaičiavo nuo 2014 m. spalio 29 d. Patikslintą skundą pareiškėjos atstovas teismui elektroninių ryšių priemonėmis padavė 2015 m. birželio 2 d. (II t., b. l. 4–6).

14Teismas vertino, kad pareiškėja nesikreipė į teismą laiku ne dėl objektyvių, nuo jos valios nepriklausiusių aplinkybių, sutrukdžiusių laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Teismas pastebėjo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų klaidinęs pareiškėją dėl minėtos pažymos apskundimo ir savo veiksmais trukdęs pareiškėjai laiku paduoti skundą dėl administracinio sprendimo, priimto pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501, panaikinimo, atvirkščiai, atsiliepime nurodė, kad pareiškėja skundžia ne savivaldybės administracijos aktus dėl kompensacijos už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2004 m. kovo mėn. skyrimo, o nesutinka su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Kaišiadorių šiluma“ apskaičiuotos kompensacijos dydžiu bei pateiktomis pareiškėjai sąskaitomis už šilumos energiją (I t., b. l. 73). Nagrinėjamos bylos kontekste teismas pažymėjo, kad administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstatymo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo pareiškėjos valios nepriklausiusių priežasčių. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, kad pareiškėją atstovauja atstovas teisininkas P. M. (I t., b. l. 102–103). Kadangi pareiškėja naudojasi kvalifikuoto teisės specialisto pagalba, teismas vertino, kad elgdamasi pakankamai apdairiai ir rūpestingai, pareiškėja turėjo galimybę išsiaiškinti, koks administracinis aktas jai sukelia teisines pasekmes ir tinkamai realizuoti savo teisę kreiptis į teismą.

15Pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad pareiškėja praleido skundo padavimo terminą dėl subjektyvių, nuo jos valios ir veiksmų (neveikimo) priklausiusių priežasčių, kurios negali būti pripažintos svarbiomis, dėl to netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti (ABTĮ 34 str. 3 d.) bei šiuo pagrindu pareiškėjos patikslintą skundą atsisakė priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

16Pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimą įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per vieną mėnesį nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. liepos mėn. ir skirti visą kompensaciją už šildymą, kadangi pareiškėja nėra įsiskolinusi už šildymą, teismas laikė išvestiniu iš skundo reikalavimo, kuriuo prašoma teismo panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti kompensaciją už šildymą pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501.

17III.

18Pareiškėja F. Ž. atskirajame skunde (II t., b. l. 54–57) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį ir pareiškėjos skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nenurodė datos, nuo kurios skaičiavo skundo padavimo teismui terminą, todėl nėra aišku, ar teismas terminą pradėjo skaičiuoti nuo pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymo-paraiškos Nr. 11501 pateikimo, ar nuo atsakovo sprendimo dėl 2013 m. spalio 2 d. prašymo-paraiškos Nr. 11501, kurio nėra byloje. Pareiškėja pripažįsta, kad galbūt praleido terminą skundui dėl minėto sprendimo paduoti, tačiau mano, kad šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nes iki šiol nėra gavusi skundžiamo sprendimo, todėl nežino šio sprendimo motyvų. Be to, pirmosios instancijos teismas nesprendė klausimo, ar vien tik sužinojimas apie galbūt priimtą skundžiamą sprendimą buvo pakankamas pagrindas pareiškėjai paduoti skundą teismui, ar pareiškėjai pakako duomenų skundo reikalavimams pareikšti. Dėl įvardytų priežasčių pareiškėja mano, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas jos skundo priėmimo klausimą, nenustatė termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžios, nepasisakė dėl visų pareiškėjos išdėstytų argumentų, todėl negalima daryti neabejotinos išvados, kad pareiškėja praleido skundo padavimo teismui terminą arba toks terminas negali būti atnaujinamas. Esant šioms aplinkybėms, kad pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta ir teisėta, todėl naikintina.

20Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kaišiadorių šiluma“ atsiliepimais prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos bylos pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis, kuria teismas neatnaujino patikslinto skundo padavimo termino ir atsisakė priimti pareiškėjos F. Ž. patikslintą skundą, gautą teisme 2015 m. birželio 2 d.

24Pareiškėja patikslintame skunde, kuris elektroninių ryšių priemonėmis buvo paduotas teismui pareiškėjos atstovo 2015 m. birželio 2 d., reiškė du materialinius reikalavimus, t. y. prašė teismo: 1) panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti kompensaciją už šildymą pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501, bei 2) įpareigoti Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją perskaičiuoti kompensaciją už šildymą per vieną mėnesį nuo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. liepos mėn. ir skirti visą kompensaciją už šildymą, kadangi pareiškėja nėra įsiskolinusi už šildymą.

25Pažymėtina, kad šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi (I t., b. l. 188–194) administracinės bylos dalį dėl atsakovo įpareigojimo perskaičiuoti kompensaciją už šildymą už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad antrojo pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimo (dėl įpareigojimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją atlikti veiksmus) priėmimo klausimas nagrinėjamu atveju negali būti sprendžiamas, nes, kaip minėta, šio pareiškėjos skundo reikalavimo nagrinėjimo teisme klausimas yra išspręstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi, perduodant šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Todėl nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija vertins tik tuos Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutarties motyvus, kurie yra susiję su pirmojo pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimo (panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti kompensaciją už šildymą pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501) priėmimo klausimu.

26ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, jog vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010). Tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012).

28Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu faktinių aplinkybių vertinimu, sprendžiant pirmojo pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimo priėmimo klausimą.

29Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja, kreipdamasi 2014 m. rugpjūčio 12 d. skundu į Kauno apygardos administracinį teismą, šiame savo skunde kėlė reikalavimą atsakovui dėl įpareigojimo perskaičiuoti pareiškėjai kompensaciją už šildymą už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėnesio iki 2014 m. liepos mėnesio ir skirti kompensaciją už šildymą. Taigi, iš pirminio pareiškėjos skundo, paduoto pirmosios instancijos teismui buvo aiškus ginčo laikotarpis (2013 m. spalio – 2014 m. liepos mėn.) ir tai, kad pareiškėja nesutinka su kompensacijos už būsto šildymą dydžio apskaičiavimu.

30Nors administracinės bylos procese galioja šalių dispozityvumo principas, kuris, be kita ko, suponuoja, kad byla teisme pradedama pagal suinteresuoto asmens skundą, kuris pats nustato bylos nagrinėjimo ribas, suformuluoja skundo dalyką ir pagrindą, vis dėlto teismas yra saistomas pareigos išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir pareigas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta ABTĮ – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.).

31Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos skundo priėmimo klausimą, 2014 m. rugpjūčio 19 d. ir 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimis nustatydamas pareiškėjai terminą paduoto skundo trūkumams pašalinti, nebuvo pakankamai aktyvus ir tinkamai neįgyvendino ABTĮ 10 straipsnyje teismui nustatytos pareigos, t. y. neišaiškino pareiškėjai teisės skųsti būtent tą (konkretų) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos administracinį aktą, kuris lėmė būsto šildymo kompensacijos skaičiavimą už laikotarpį nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. liepos mėn. Atsakovo atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodyta, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Kaišiadorių šiluma“ laikotarpiu dėl kurio pareiškėja iškėlė administracinį ginčą (nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. kovo mėn.) kiekvieną mėnesį apskaičiuodavo pareiškėjai kompensacijos už būsto šildymą dydį vadovaudamasis būtent Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013 m. spalio 14 d. pažyma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 30 d. nutartimi panaikindamas pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimo dalį, kurias teismas atmetė pareiškėjos reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo perskaičiuoti kompensaciją už šildymą už laikotarpį nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. liepos mėn., ir perduodamas šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pareiškėjos skundžiami raštai yra aiškinamojo (informacinio) pobūdžio dokumentai, kurie pareiškėjai nesukėlė teisinių pasekmių, tačiau nustatė, kad pirmosios instancijos teismas turėtų išaiškinti pareiškėjai teisę patikslinti skundo reikalavimą ir ginčyti administracinį aktą, kuriuo iš esmės išspręstas būsto šildymo išlaidų kompensacijos mokėjimo klausimas pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą – paraišką Nr.11501. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutarties matyti, kad apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš esmės priėjo prie pagrįstų išvadų, jog pareiškėja dėl ginčo laikotarpio skundžia raštus, kurie jai nesukelia teisinių pasekmių, tačiau šiuo konkrečiu atveju ABTĮ 10 straipsnyje nustatytos funkcijos neatliko tinkamai, t.y. esant pareiškėjos reikalavimui dėl atsakovo įpareigojimo perskaičiuoti kompensaciją už šildymą už 2013 m. spalio iki 2014 m. liepos mėn., šį pareiškėjos reikalavimą atmetė neišaiškinęs pareiškėjai teisės patikslinti skundą ir ginčyti atitinkamą administracinį aktą, priimtą dėl šio laikotarpio, sukeliantį teisines pasekmes. Pareiškėja skundą teismui dėl ginčo laikotarpio už 2013 m. spalio iki 2014 m. liepos mėn. padavė 2014 m. rugpjūčio 12 d., o teisę ginčyti teisines pasekmes sukeliantį aktą pirmosios instancijos teismas pareiškėjai išaiškino 2015 m. gegužės 18 d. nutartyje, atsižvelgdamas į pirmiau minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, nors šiuo konkrečiu pagal bylos aplinkybes atveju turėjo pagrindą tai padaryti pagal ABTĮ 10 straipsnio nuostatas savo iniciatyva anksčiau nė vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį. Šios byloje nustatytos aplinkybės termino atnaujinimo prasme aiškintinos pareiškėjos naudai. Atsižvelgtina ir į tai, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013 m. spalio 14 d. pažyma, dėl kurios pareiškėja nori paduoti patikslintą skundą kaip dėl administracinio akto, sukeliančio teisines pasekmes dėl pareiškėjos teisės gauti šildymo išlaidų kompensaciją už 2013 m. spalio – 2014 m. kovo mėn. (I t., b. l. 78–79), adresuota trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Kaišiadorių šiluma“. Byloje nėra duomenų, kad šios pažymos kopija turėjo būti įteikta ir buvo įteikta pareiškėjai ir kad ji apie šią pažymą sužinojo ir turėjo sužinti iki 2014 m. rugpjūčio 12d. skundo padavimo teismui už ginčo laikotarpį. Šią pažymą atsakovas pateikė į bylą kartu su 2014 m. spalio 13 d. atsiliepimu į pareiškėjos skundą kaip nesutikimo su pareiškėjos skundu įrodymą, tačiau, kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju tinkamai ir laiku neatliko ABTĮ 10 straipsnyje nurodytos funkcijos, todėl pareiškėjai negali būti sudarytos procesinės kliūtys ginčyti administracinį aktą, kuris, jos nuomone, sukelia dėl ginčo laikotarpio teisines pasekmes ir yra susijęs su reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, kurį teismas yra priėmęs nagrinėti, išsprendimu.

32Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos atskirasis skundas tenkintinas. Todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjos F. Ž. patikslintą skundą, gautą teisme 2015 m. birželio 2 d., panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – terminas skundui paduoti dėl reikalavimo panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti kompensaciją už šildymą pagal pareiškėjos 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501 atnaujinamas ir pareiškėjos patikslintas skundas (gautas teisme 2015 m. birželio 2 d.) perduodamas Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš esmės.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3, 4 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjos F. Ž. atskirąjį skundą tenkinti.

35Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

36Atnaujinti pareiškėjai F. Ž. terminą paduoti patikslintą skundą dėl reikalavimo panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sprendimą skirti kompensaciją už šildymą pagal F. Ž. 2013 m. spalio 2 d. prašymą-paraišką Nr. 11501 ir perduoti pareiškėjos patikslintą skundą (gautas teisme 2015 m. birželio 2 d.) Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš esmės.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja F. Ž. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 19 d. sprendimu (I... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 7. Kauno apygardos administracinis teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos... 8. Kauno apygardos administraciniame teisme 2015 m. birželio 2 d. gautas... 9. Pareiškėja patikslintame skunde taip pat prašė atnaujinti terminą... 10. II.... 11. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. birželio 12 d. nutartimi (II... 12. Teismas atsižvelgė į ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies ir 34 straipsnio normas.... 13. Kadangi pareiškėja termino praleidimo skundui paduoti priežastimi nurodė... 14. Teismas vertino, kad pareiškėja nesikreipė į teismą laiku ne dėl... 15. Pirmosios instancijos teismas priėjo prie išvados, kad... 16. Pareiškėjos patikslinto skundo reikalavimą įpareigoti Kaišiadorių rajono... 17. III.... 18. Pareiškėja F. Ž. atskirajame skunde (II t., b. l.... 19. Pareiškėja atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir trečiasis... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos bylos pagal pareiškėjos atskirąjį skundą dalykas – Kauno... 24. Pareiškėja patikslintame skunde, kuris elektroninių ryšių priemonėmis... 25. Pažymėtina, kad šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 26. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu specialus įstatymas... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, jog... 28. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja, kreipdamasi 2014 m. rugpjūčio 12 d.... 30. Nors administracinės bylos procese galioja šalių dispozityvumo principas,... 31. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos... 32. Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą, vadovaudamasi teisingumo ir... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjos F. Ž. atskirąjį skundą tenkinti.... 35. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. birželio 12 d.... 36. Atnaujinti pareiškėjai F. Ž. terminą paduoti... 37. Nutartis neskundžiama....