Byla e2YT-3672-445/2018
Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, tretieji asmenys: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrius

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybinės priežiūros departamento atstovei Gintarei Baziliukaitei, trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyriaus atstovams Aliui Baranauskui, Daliai Lungevičienei, nedalyvaujant ieškovui T. M., ieškovo atstovui advokatui Aivarui Giliui, trečiojo asmens Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. M. ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybinės priežiūros departamentui dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, tretieji asmenys: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) atnaujinti skundo padavimo terminą ir skundą priimti; 2) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybinės priežiūros departamento 2018-01-18 privalomąjį nurodymą Nr. PNSSP-20-180118-00014.

5Ieškinyje nurodė, kad T. M. 2018-01-24 gavo 2018-01-18 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybinės priežiūros departamento surašytus savavališkos statybos aktą bei privalomuosius nurodymus, kuriais pripažinta, kad kultūros paveldo teritorijoje ( - ), pastatyta 17,5 kv. m ploto terasa yra pastatyta savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento – statybos leidimo. Taip pat T. M. nurodyta nevykdyti jokių statinio – terasos, esančios ( - ), dėl kurios 2018-01-18 surašytas savavališkos statybos aktas, statybos darbų, išskyrus darbus, būtinus atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką, taip pat nurodyta pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti statinį (terasą) ir sutvarkyti statybvietę.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių; statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikomas, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-58/2008; 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-240/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-39/2011; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-148/2013).

7Europos Žmogaus Teisių Teismas proporcingumo principo esmę vertino kaip pasirinktos priemonės tinkamumą užsibrėžtam tikslui pasiekti ir analizuoja, ar pagal nacionalinę teisę buvo galima įteisinti neteisėtą statinį, ar pareiškėjo teises buvo galima suvaržyti švelnesne nei statinio nugriovimas priemone (žr. 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimą, byloje Hamer v. Belgija, Nr. 21861/03; 2003 m. rugsėjo 24 d. sprendimą, byloje Allard v. Švedija, Nr. 35179/97).

8Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“ 15 straipsnis nesudėtinguosius statinius skirsto į I grupės ir II grupės nesudėtinguosius statinius. To pačio reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio (,,Nesudėtingųjų statinių sąrašas“) 3 lentelės 4.1 punkte yra nurodyta, jog plokšti horizontalūs inžinieriniai statiniai (terasos) yra laikytini I grupės nesudėtingais statiniais, kai jų plotas yra tarp 10 m2 ir 100 m2. Laikytina, jog tokio pobūdžio statiniai (terasos), nurodyti Reglamento VI skyriaus antrojo skirsnio (,,Nesudėtingųjų statinių sąrašas“) 3 lentelės 4.1 punkte, kurių plotas nesudaro 10 m2, nėra laikytini nesudėtingais statiniais. Taigi, statybą leidžiančio dokumento apskritai nereikėtų, jei ginčo terasa būtų mažesnė nei 10 m2 ploto, kadangi, remiantis pirmiau nurodytu reglamentavimu, tokio pločio terasa nebūtų laikoma apskritai statiniu, dėl ko tokios terasos statyba nebūtų laikoma savavališka statyba.

9Dėl šių priežasčių, darytina išvada, jog Inspekcija skyrė nepagrįstą ir neproporcingą sankciją – visiškai nugriauti savavališkai pastatytą statinį (terasą). Nagrinėjamu atveju, pareiškėjui statant terasą ir padarius kelių kvadratinių metrų paklaidą, terasa tapo savavališka statyba. Atsižvelgus į tai, jog nebuvo jokio siekio neteisėtai statyti statinį (terasą) bei į tai, jog riba tarp teisėto statinio ir savavališkos statybos padarinio, nagrinėjamu atveju, yra maža, laikytina, jog Inspekcija galėjo parinkti kitą, proporcingesnę sankciją. Atsižvelgus į tai, jog nėra jokių kliūčių sumažinti pastatytos terasos plotą, laikytina, jog proporcingesnė sankcija padarytam statybos teisės aktų pažeidimui būtų įpareigoti Suinteresuotą asmenį iš dalies pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti dalį minėtos terasos, sumažinant šios plotą iki mažiau nei 10 m2 ir tokiu būdu pašalinant savavališkos statybos padarinius. Tokios sankcijos paskyrimas būtų adekvati ir proporcinga padarytos klaidos ištaisymo priemonė, nepažeidžianti nei kultūros paveldo saugotinų objektų, nei Suinteresuoto asmens teisių ir teisėtų interesų.

10Dėl šių priežasčių, darytina išvada, jog Inspekcijos 2018-01-18 privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius turi būti panaikintas.

11Dėl termino skųsti savavališkos statybos aktą atnaujinimo ieškovas T. M. tuo pačiu prašo atnaujinti vieno mėnesio terminą, nustatytą savavališkos statybos akto apskundimui, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Pareiškėjui savavališkos statybos akte ir privalomuosiuose nurodymuose buvo nurodyta, kad šie aktai gali būti apskųsti per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjas tai ir padarė, nepraleisdamas nustatyto termino, kai kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus paskutinę aktų apskundimo dieną. Tačiau minėtas Teismas atsisakė priimti Pareiškėjo skundą, argumentuodamas tuo, kad skundo nagrinėjamas teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Pareiškėjas T. M. pateikė atskirąjį skundą, neginčydamas, kad byla nėra teisminga bendrosios kompetencijos teismui, o nurodydamas, kad minėto ginčo nagrinėjimas pačio Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų turėjo būti perduotas bendrosios kompetencijos teismui, taip nesukeliant Pareiškėjui papildomų sunkumų teikiant skundą bendrosios kompetencijos teismui ir užtikrinant, kad būtų apgintos pažeistų asmenų teisės ir teisėti interesai. Tačiau Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2018-04-19 vadovaudamasis iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, atmetė Pareiškėjo T. M. atskirąjį skundą ir nurodė kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, ką Pareiškėjas šiuo skundu ir nedelsiant padarė.

12Ieškovas nurodo, kad nurodytos aplinkybės patvirtina, kad jis buvo aktyvus ir rūpestingas bei neturėjo jokios intencijos praleisti skundžiamų aktų apskundimo terminus, kadangi pirmasis skundas buvo pateiktas tinkamai, paskutinę aktų apskundimo dieną. Tačiau prasidėjus ginčui dėl ginčo teismingumo, Pareiškėjas praleido skundo pateikimo terminą. Tuo labiau, svarbu pabrėžti tai, jog iš esmės minėtas skundo padavimo terminas yra praleistas tik viena diena, kadangi Pareiškėjas vos gavęs Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kitą dieną kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą. Tuo tarpu, visas laikotarpis, kurio metu vyko ginčas dėl skundo priėmimo (ar jo perdavimo bendrosios kompetencijos teismui) administraciniuose teismuose neturėtų būti skaičiuojamas kaip įeinantis į apskundimo terminą, kadangi kreipimasis į teismą sustabdo terminų eigą. Dėl šių priežasčių, prašoma atnaujinti skundo padavimo dieną ir T. M. skundą priimti.

13Ieškovas T. M. bei jo atstovas advokatas Aivaras Gilys teismo posėdyje nedalyvavo, tačiau 2018-06-04 gautas ieškovo atstovo prašymas, kuriame nurodyta, kad ieškovas palaiko savo ieškinyje nurodytus argumentus bei prašo ieškinį tenkinti, prašo bylą nagrinėti ieškovui bei jo atstovui nedalyvaujant.

14Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

15Dėl Inspekcijos procesinės padėties nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas atsakovu nurodo Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą (toliau – Kauno departamentas), kuris nėra juridinis asmuo, o yra tik juridinio asmens struktūrinis padalinys. Todėl atsakovu byloje turėtų būti laikoma Inspekcija.

16Nurodo, kad ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškovo prašymą šioje civilinėje byloje ir panaikinti skundžiamą nurodymą.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnyje yra įtvirtinti administracinio akto panaikinimo pagrindai, t. y. administracinio akto teisėtumo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar yra pagrindinės tokio akto teisėtumo sąlygos: 1) administracinis aktas iš esmės neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas priimti viešojo administravimo aktą; 3) viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinį aktą, laikėsi nustatytų procedūrų. Pažymėtina, kad ieškovas savo ieškinyje Teismui neįrodo nė vieno iš minėtų Inspekcijos surašyto nurodymo panaikinimo pagrindų.

18Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad privalomasis nurodymas – atskiru teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos nustatytos formos administraciniu aktu teikiamas arba šio įstatymo nustatytais atvejais kitame administraciniame akte įrašytas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ar pareigūno įpareigojimas viešojo administravimo subjektui, kitam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kitai juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui, fiziniam asmeniui per nustatytą terminą pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti teritorijų planavimą ar statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, panaikinti ar pakeisti neteisėtai priimtą administracinį sprendimą, atlikti kitus šiame įstatyme nurodytus veiksmus.

19Pažymėtina, kad Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, privalo teikti privalomus nurodymus, jei patikrinimo metu nustatyta teisės aktų ar statinio projekto sprendinių pažeidimų.

20Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 12 punkte numatyta, kad Inspekcija, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, turi teisę teikti viešojo administravimo subjektams, kitiems juridiniams asmenims ir jų padaliniams, kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms organizacijoms ir jų padaliniams, fiziniams asmenims privalomuosius nurodymus pašalinti statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

21Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalį, Inspekcijos pareigūnas per 10 darbo dienų nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytam asmeniui privalomąjį nurodymą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Privalomajame nurodyme nurodoma, kad asmuo turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjęs Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, šalinantį savavališkos statybos padarinius, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Taip pat asmeniui nurodoma vienu iš šių būdų pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti nugriautą statinį ar išardytas statinio dalis, jeigu dėl statinio nugriovimo ar jo dalių išardymo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu. Tokia pozicija grindžiama tuo, kad statybos procesas yra tęstinio pobūdžio, todėl, nors teisinis santykis ir yra prasidėjęs iki įsigaliojant konkrečiam įstatymui, teisėms, pareigoms ar faktams, atsirandantiems galiojant naujam įstatymui, turi būti taikomos tuo metu galiojančio įstatymo nuostatos. Be to, kitoks įstatymų galiojimo aiškinimas prieštarautų įstatymo leidėjo tikslams dėl savavališkos (neteisėtos) statybos padarinių šalinimo bei negarantuotų statybų proceso ir statinių kokybės kontrolės užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008). Taigi pagrįstai teigtina, kad, Inspekcijos specialistui nustačius, kad terasos statybos darbai žemės sklype pažeidė jos statymo metu galiojusias teisės aktų nuostatas, buvo vadovaujamasi savavališkos statybos akto ir nurodymo surašymo metu galiojusiais teisės aktais, reglamentuojančiais savavališkos statybos padarinių šalinimą.

23Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, griovimo tvarka nustatyta Statybos įstatyme bei statybos techniniuose reglamentuose.

24Pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, statiniai turi būti statomi laikantis teisės aktų reikalavimų.

25Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatyta, kad teisė būti statytoju įgyvendinama, kai: 1) statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Pagal to paties straipsnio 5 dalį, jeigu statytojas neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatyto bent vieno privalomojo reikalavimo statytojo teisei įgyvendinti, statyba yra draudžiama.

26Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį nesudėtinguoju statiniu yra laikomas paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

27Remiantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 4.1 punktu, plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.), laikomi I grupės nesudėtingais statiniais, kai jų plotas yra nuo ? 10 kv. m iki ? 100 kv. m.

28Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, naujo nesudėtingojo statinio statybai saugomoje teritorijoje yra privalomas statybos projektas ir leidimas statyti naują statinį.

29STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktyje numatyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas naujo nesudėtingojo statinio statybos atveju, kuomet yra statoma kultūros paveldo vietovėje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį.

30Kaip minėta, žemės sklypas, kuriame konstatuota savavališka statyba, yra saugomoje teritorijoje – Dzūkijos nacionaliniame parke ir kultūros paveldo vietovėje – Zervynų kaimo gyvenvietėje. Taigi, ieškovo pastatytos terasos statybai žemės sklype yra privaloma parengti statybos projektą ir gauti leidimą statyti naują statinį.

31Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 punktą, statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

32Akcentuotina, kad Inspekcija nagrinėjamu atveju vykdė statybos patikrinimą laikydamasi teisės aktų reikalavimų, savo kompetencijos ribose vykdė jai priskirtas funkcijas, o nustačiusi savavališkos statybos faktą surašė vieną iš Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje numatytų nurodymų – nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, todėl yra nepagrįsti ieškinio teiginiai, kad nurodymas yra neteisėtas. Pažymėtina, ir tai, kad ieškinyje nenurodoma jokio savarankiško skundžiamo privalomojo nurodymo neteisėtumo pagrindo, o tik tai, kad, ieškovo nuomone, buvo klaidingai nustatytas privalomojo pobūdžio reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tačiau pats savavališkos statybos faktas nėra ginčijamas.

33Atkreiptinas dėmesys, kad Inspekcija yra viešojo administravimo subjektas. Viešojoje teisėje galioja principas, kad galima tik tai, kad yra tiesiogiai leidžiama. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas privalomųjų nurodymų, kuriuos turi teisę duoti Inspekcija, nustačiusi savavališkos statybos faktą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad priimant ginčijamą nurodymą, buvo pagrįstai duotas būtent tokio pobūdžio privalomasis nurodymas – nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę, kadangi kitokio pobūdžio privalomojo nurodymo, kuris galėtų būti duotas nagrinėjamu atveju, teisės aktai nenumato.

34Be to, nurodyme yra nurodyta, kad asmuo turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjęs Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, šalinantį savavališkos statybos padarinius, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

35Dėl termino ginčyti nurodymą praleidimo

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad įstatymų leidėjas, siekdamas garantuoti teisinių santykių stabilumą, aiškumą ir apibrėžtumą, išsaugoti ir apsaugoti tuos santykius, kurie nusistovėjo, nustato teisinių reikalavimų pareiškimo terminus bei ieškinio senatį. Pavyzdžiui, pagal ABTĮ 33 straipsnį (šiuo metu identiška nuostata įtvirtinta ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje) skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2010).

37Ieškovas savo ieškinyje nurodo, kad terminas nurodymui apskųsti yra praleistas nežymiai ir egzistuoja aplinkybės atnaujinti terminą ieškiniui pateikti. Nesutiktina su tokiais ieškovo argumentais.

38Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. birželio 21 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS10-335/2007 pažymėjo, kad ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje (šiuo metu ABTĮ 29 straipsnio 1 dalis) reglamentuotas ganėtinai trumpas vieno mėnesio apskundimo terminas, o tai įpareigoja teisminės gynybos siekiantį asmenį operatyviai reaguoti į savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimus, nes priešingu atveju būtų pažeistas teisinių santykių stabilumas ir nebūtų garantuota kitos teisinio santykio šalies įgytų teisių apsauga. Teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių reikalavimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. vasario 19 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS525-94/2011 taip pat yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles. Teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis numatytų kreipimosi į teismą terminų.

39Kaip minėta, nurodymas ieškovui buvo išsiųstas Inspekcijos Kauno departamento 2018 m. sausio 19 d. raštu Nr. 2D-879-(15.2), kuris, kaip matyti iš ieškovo kartu su ieškiniu pateikto voko kopijos, buvo išsiųstas 2018 m. sausio 22 d. Ieškovas nurodymą gavo 2018 m. sausio 24 d., taigi vieno mėnesio terminas skųsti nurodymą baigėsi 2018 m. vasario 26 d. Į administracinį teismą ieškovas kreipėsi nepraleidęs minėto vieno mėnesio termino (paskutinę termino dieną), tačiau ieškinys Teismui pateiktas jau praleidus minėtą terminą, kadangi 2018 m. balandžio 20 d. baigusis ieškovo pradėtam teismo procesui administraciniame teisme, ieškinys Teismui pateiktas 2018 m. balandžio 23 d., t. y. praleidus terminą viena (darbo) diena. Aplinkybę, kad terminas skųsti nurodymą yra praleistas, pripažįsta ir ieškovas savo ieškinyje.

40Kadangi ieškovo reikalavimas dėl nurodymo panaikinimo yra pareikštas praleidus ABTĮ nustatytą terminą, vien tai yra pagrindas šį reikalavimą atmesti.

41Įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios. Spręsdamas, ar termino skundui paduoti praleidimo priežastys yra svarbios, teismas vertina, ar minėtos aplinkybės galėjo užkirsti kelią asmeniui laiku ir tinkamai realizuoti šią teisę, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-502-371/2008).

42Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas buvo apdairus ir rūpestingas, neturėjo ketinimo praleisti skundžiamo akto apskundimo termino, be to, skundo padavimo terminas yra praleistas tik viena diena, dėl to, ieškovo manymu, yra pagrindas praleist terminą atnaujinti.

43Atkreiptinas Teismo dėmesys, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs itin trumpą – vieno mėnesio terminą, per kurį asmuo gali ginti savo galimai pažeistas teises, tuo tarpu nagrinėjamoje byloje terminas, per kurį galėjo būti paduotas ieškinys, praleistas. Manytina, kad ieškovas šioje situacijoje nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, aplaidžiai rūpinosi savo teisių gynimu, kadangi tokia situacija susiklostė būtent dėl paties ieškovo pasirinkimo palikti nurodymo apskundimą paskutinei skundo padavimo termino dienai, o vėliau – ieškinį, kuris grindžiamas tapačiais argumentais ir motyvais kaip ir skundas administraciniam teismui, teikti kitą dieną po teismo proceso administraciniame teisme pabaigos. Priežasčių, kurios sutrukdė ieškovui tinkamai pasirūpinti savo teisių gynimu, ieškinyje nenurodoma.

44Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, prašo Teismo taikyti teisės aktuose nustatytų terminų praleidimo pasekmes, konstatuoti, kad ieškovas be svarbių ir pateisinamų priežasčių praleido nustatytą vieno mėnesio nurodymo apskundimo terminą ir reikalavimą dėl jo panaikinimo atmesti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

45Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir prašė ieškovo ieškinį atmesti. Taip pat palaikė 2018-06-20 pateiktą prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo ir prašė teismo priteisti iš ieškovo 10,29 Eur bylinėjimosi (transporto) išlaidas Inspekcijos naudai.

46Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė bylą nagrinėti vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

47Nurodė, kad ieškovas atliko, savavališkos statybos akte užfiksuotus, savavališkos statybos darbus Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje (kompleksinė saugoma teritorija), ( - ) (kultūros paveldo vietovė) be supaprastinto statybos projekto, kurio reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 str. 1 d. 6 p. ir be statybą leidžiančio dokumento - leidimo statyti statinį pagal LR statybos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p. (nesudėtingojo statinio statybos kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais) bei statybos techninį reglamentą STR 1.05.01: 2017 “ Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 3 priedo 1.1. papunktį.

48Pagal LR statybos įstatymo 27 str. 22 d. statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. LR Statybos įstatymo 14 str. 1 d. 3 ir 4 p. numato pareigą statytojui pasirengti ir patvirtinti (kai to reikalaujama) statinio projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ieškovo atlikta savavališka statyba turėtų būti pašalinta.

49Pažymėjo, kad statinys pastatytas kultūros paveldo vietovėje ( - ), (kultūros paveldo registro Nr. 10305). Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau- Departamentas) pagal savo kompetenciją atlieka įstatymų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas, atsako už jų vykdymą. Pagal LR statybos įstatymo 27 str. 10 d. statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 4-12 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina Departamentas, kai statybos darbai projektuojami kultūros paveldo statinyje, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, saugomoje kultūrinėje teritorijoje (kultūriniame arba kompleksiniame (kraštovaizdžio) draustinyje, istoriniame nacionaliniame, istoriniame regioniniame parke) esančiuose statiniuose. Dėl to trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje turėtų būti įtrauktas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

50Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyrius pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad žemės sklypas, kuriame pastatyta terasa, patenka į valstybės saugomos ir Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūros paveldo vietovės – ( - ) (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10305) teritoriją. Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi, yra vieši ir skelbiami tinklapyje https://kvr.kpd.lt.

51Pažymėjo, kad Departamento skyriui, kuris, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritorinių padalinių nuostatų, patvirtintų Departamento direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu N r. 1-121. 5.2v“ punktu, vykdo Departamentui teisės aktu nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas Alytaus apskrityje, statinio projektas pateiktas nebuvo ir tokiam projektui Departamento skyrius nėra pritaręs.

52Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878. 5 priedo. Statinio projektus tikrinančių subjektų kompetencijos sritys“ 3 punktą. Departamentas tikrina statinio projektus kultūros paveldo statinių, taip pat statinių, suprojektuotų kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonose.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 23 straipsnio 17 dalies 4 punktą, statybos kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose atvejais statinio projektui raštu pritaria Departamento įgaliotas valstybės tarnautojas.

54Taip pat atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas su ginčo statiniu patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės teritoriją, yra taikomos atitinkamos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

55Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 90 punkte nustatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Departamentu.

56Taip pat pažymi, kad yra parengtas ir patvirtintas ( - ) (10305) specialusis planas bei paveldotvarkos projektas (patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-498). Šiuose dokumentuose yra reglamentuota galima veikla šioje kaimo gyvenvietėje. Paveldotvarkos projekte nėra numatyta galimybė prie pastatų statyti terasas.

57Trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus skyriaus atstovai teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes bei argumentus, pabrėžė tai, kad parengtas ir patvirtintas ( - ) (10305) specialusis planas bei paveldotvarkos projektas, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-498). Šiuose dokumentuose yra reglamentuota galima veikla šioje kaimo gyvenvietėje. Paveldotvarkos projekte nėra numatyta galimybė prie pastatų statyti terasas.

58Teismas

konstatuoja:

59ieškinys tenkintinas iš dalies.

60Bylos medžiaga, šalių bei jų atstovų paaiškinimais, nustatyta, kad Inspekcijos Kauno departamento statybos valstybinę priežiūrą vykdantis specialistas (toliau – specialistas) 2018 m. sausio 16 d. atliko patikrinimą ir 2018 m. sausio 17 d. surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. SPA-54-(15.2) (toliau – patikrinimo aktas), kuriame nurodė, kad ieškovas T. M., neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, 2017 m. pastatė I grupės nesudėtingą inžinerinį statinį – terasą, bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomame žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiame Varėnos r. sav. ( - ) (toliau – žemės sklypas). Nustačius savavališkos statybos faktą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, 2018 m. sausio 18 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-180118-00012 (toliau – savavališkos statybos aktas), kuriame konstatuota, kad ieškovas savavališkai, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, pastatė I grupės nesudėtingą inžinerinį statinį – terasą, žemės sklype. Statybos rūšis – nauja statyba. Statinio kategorija – I grupės nesudėtingas statinys. Statybos darbai vykdyti 2017 metais. Atliktų statybos darbų mastas: kultūros paveldo objekto teritorijoje, ( - ), neturint statybą leidžiančio dokumento – leidimo statyti, pastatyta terasa 17,58 kv. m ploto. Žemės sklypas, kuriame konstatuota savavališka statyba, yra saugomoje teritorijoje – Dzūkijos nacionaliniame parke, ir kultūros paveldo vietovėje – ( - ).

612018 m. sausio 18 d. surašytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. PNSD-20-180118-00012, kuriuo statytojas T. M. įpareigotas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, išskyrus tuos, kurie reikalingi pažeidimams pašalinti, apsaugoti statybvietę ir aplinką (toliau – privalomasis nurodymas).

62Inspekcija, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo

6314 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2018 m. sausio 18 d. surašė nurodymą, kuriuo iš ieškovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 18 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę – nugriauti terasą, esančią žemės sklype, ir sutvarkyti statybvietę.

64Inspekcijos Kauno departamentas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – STR 1.05.01:2017) 139 punktu, 2018 m. sausio 19 d. raštu Nr. 2D-843-(15.2 E) „Dėl informacijos pateikimo“ informavo VĮ Registrų centro Alytaus filialą apie ieškovui surašytą savavališkos statybos aktą.

65Inspekcijos Kauno departamento 2018 m. sausio 19 d. raštu Nr. 2D-879-(15.2) „Dėl savavališkos statybos akto ir privalomųjų nurodymų siuntimo, ieškovui buvo išsiųsti 2018 m. sausio 18 d. surašyti savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas bei nurodymas.

66Ieškovas, nesutikdamas su Inspekcijos nurodymu, 2018 m. vasario 26 d. skundu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus, tačiau šio teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-2855-644/2018 (įsiteisėjo 2018 m. balandžio 19 d.) T. M. skundą atsisakyta priimti motyvuojant tuo, kad keliamas ginčas dėl statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra pradėta, nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka. Tuo pagrindu ieškovas 2018 m. balandžio 20 d. ieškiniu (Teisme gautas 2018 m. balandžio 23 d.) kreipėsi į Teismo Varėnos rūmus, prašydamas panaikinti Inspekcijos nurodymą.

67Dėl termino skųsti savavališkos statybos aktą

68Ieškovas T. M. prašo atnaujinti vieno mėnesio terminą, nustatytą savavališkos statybos akto apskundimui, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Pareiškėjui savavališkos statybos akte ir privalomuosiuose nurodymuose buvo nurodyta, kad šie aktai gali būti apskųsti per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

69Iš byloje medžiagos matyti, kad ieškovas, nepraleisdamas nustatyto termino, kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus paskutinę aktų apskundimo dieną, tačiau teismas atsisakė priimti skundą, argumentuodamas tuo, kad skundo nagrinėjamas teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Tuomet ieškovas pateikė atskirąjį skundą, neginčydamas, kad byla nėra teisminga bendrosios kompetencijos teismui, o nurodydamas, kad minėto ginčo nagrinėjimas pačio Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų turėjo būti perduotas bendrosios kompetencijos teismui, taip nesukeliant Pareiškėjui papildomų sunkumų teikiant skundą bendrosios kompetencijos teismui ir užtikrinant, kad būtų apgintos pažeistų asmenų teisės ir teisėti interesai. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2018-04-19 atmetė ieškovo T. M. atskirąjį skundą ir nurodė kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą, ką ieškovas ir nedelsiant padarė.

70Ieškovo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad jis buvo aktyvus ir rūpestingas bei neturėjo jokios intencijos praleisti skundžiamų aktų apskundimo terminus, kadangi pirmasis skundas buvo pateiktas tinkamai, nepraleidus nustatyto termino, nors ir paskutinę aktų apskundimo dieną, tačiau prasidėjus ginčui dėl ginčo teismingumo, praleido skundo pateikimo terminą. Iš bylos medžiagos matyti, kad minėto skundo padavimo terminas yra praleistas tik viena diena, ieškovas vos gavęs Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kitą dieną kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą. Tuo tarpu, visas laikotarpis, kurio metu vyko ginčas dėl skundo priėmimo (ar jo perdavimo bendrosios kompetencijos teismui) administraciniuose teismuose neturėtų būti skaičiuojamas kaip įeinantis į apskundimo terminą, kadangi kreipimasis į teismą sustabdo terminų eigą.

71Dėl nurodytų priežasčių, ieškovo prašymas tenkinamas, atnaujinamas vieno mėnesio terminas, nustatytas savavališko statybos akto apskundimui.

72Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo

73Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 2 straipsnio 2 dalyje, nurodyta, kad Privalomasis nurodymas – atskiru teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos nustatytos formos administraciniu aktu teikiamas arba šio Įstatymo nustatytais atvejais kitame administraciniame akte įrašytas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą ar statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos ar pareigūno įpareigojimas viešojo administravimo subjektui, kitam juridiniam asmeniui ar jo padaliniui, kitai juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai ar jos padaliniui, fiziniam asmeniui per nustatytą terminą pateikti dokumentus, informaciją, pašalinti teritorijų planavimą ar statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, panaikinti ar pakeisti neteisėtai priimtą administracinį sprendimą, atlikti kitus šiame įstatyme nurodytus veiksmus.

74Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, privalo teikti privalomus nurodymus, jei patikrinimo metu nustatyta teisės aktų ar statinio projekto sprendinių pažeidimų.

75Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos, statybos užbaigimo, statinių naudojimo ir priežiūros, griovimo tvarka nustatyta Statybos įstatyme bei statybos techniniuose reglamentuose.

76Pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, statiniai turi būti statomi laikantis teisės aktų reikalavimų.

77Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatyta, kad teisė būti statytoju įgyvendinama, kai: 1) statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; 2) statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Pagal to paties straipsnio 5 dalį, jeigu statytojas neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatyto bent vieno privalomojo reikalavimo statytojo teisei įgyvendinti, statyba yra draudžiama.

78Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį nesudėtinguoju statiniu yra laikomas paprastos konstrukcijos pastatas, kurio didžiausias aukštis yra 8,5 metro, visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma – ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

79Remiantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 4.1 punktu, plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.), laikomi I grupės nesudėtingais statiniais, kai jų plotas yra nuo ? 10 kv. m iki ? 100 kv. m.

80Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, naujo nesudėtingojo statinio statybai saugomoje teritorijoje yra privalomas statybos projektas ir leidimas statyti naują statinį.

81STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktyje numatyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas naujo nesudėtingojo statinio statybos atveju, kuomet yra statoma kultūros paveldo vietovėje – statant I grupės nesudėtingąjį statinį.

82Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 punktą, statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

83Šiuo atveju ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas skyrė neproporcingą reikalavimą nugriauti kultūros paveldo vietovės teritorijoje ( - ), pastatytą 17,5 kv. m. ploto terasą, paties savavališkos statybos fakto jis neginčija.

84Kultūros vertybių registro duomenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi, žemės sklypas, kuriame pastatyta terasa, patenka į valstybės saugomos ir Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės - kultūros paveldo vietovės - ( - ) (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10305) teritoriją.

85Kultūros paveldo departamento skyriui, kuris, vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių padalinių nuostatų, patvirtintų Departamento direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu N r. 1-121. 5.2. punktu, vykdo Departamentui teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas Alytaus apskrityje, statinio projektas pateiktas nebuvo ir tokiam projektui Departamento skyrius nėra pritaręs.

86Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878. 5 priedo „Statinio projektus tikrinančių subjektų kompetencijos sritys“ 3 punktą, Departamentas tikrina statinio projektus kultūros paveldo statinių, taip pat statinių, suprojektuotų kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonose.

87Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalies 4 punktu, statybos kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose atvejais statinio projektui raštu pritaria Departamento įgaliotas valstybės tarnautojas.

88Taip pat atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas su ginčo statiniu patenka į Kultūros vertybių registre registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės teritoriją, yra taikomos atitinkamos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

89Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, 90 punkte nustatyta, kad nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose ir apsaugos zonose numatomų atlikti žemės ir statybos darbų projektai turi būti suderinti su Departamentu.

90Taip pat pažymėtina, kad yra parengtas ir patvirtintas ( - ) (10305) specialusis planas bei paveldotvarkos projektas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-498. Šiame įsakyme nurodyta, kad ( - ) gyvenvietė saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui, moksliniam pažinimui bei viešajai pagarbai. ( - ) gyvenvietės reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis-etnokultūrinis-architektūrinis-želdynų. Šiuose dokumentuose yra reglamentuota galima veikla šioje kaimo gyvenvietėje, t.y. nustatyta paveldosaugos reikalavimai ir konkrečių tvarkymo priemonių sistema ( - ) (10305) ( - ), teritorijoje ir apsaugos zonoje, reglamentuota žemės darbų, statinių ir įrenginių statyba, statinių aukštis, tūris, užstatymo tankis ir intensyvumas, išorės apdailos medžiagas ir pan.

91Minimas specialus planas ir paveldotvarkos projektas numato nesudėtingų statinių statybą, pagal tipologinius pavyzdžius.Pagal STR 1.01.07:2002 18.1 str. projektą gali derinti statytojas, remdamasis šio specialiojo plano grafinėje dalyje pateiktais pavyzdžiais. Paveldotvarkos projekte nėra numatyta galimybė prie pastatų statyti terasas. Galimas neišlikusių pastatų atkūrimas, atliekant tyrimais ir anksčiau atliktais apmatavimais pagrįstus statybos ar kraštotvarkos darbus (siūlomų atkurti pastatų apmatavimas žiūr. paveldotvarkos projekte brėž. P.4.1–P.4.17 ir P.5.1–P.5.4), stalinių vietą būtina pagrįsti tyrimais. Pagal nurodomą teisinį reglamentavimą galimas tik namo prieangis.Ieškovas nėra pateikęs statinio projekto ir tokiam projektui Kultūros paveldo departamento skyrius nėra pritaręs.

92Šiame sprendime nustatytų aplinkybių pagrindu, įvertinus byloje esančius įrodymus, ieškovo, atsakovo bei trečiųjų asmenų atstovų argumentus, ieškovo ieškinys dėl privalomojo nurodymo panaikinimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

93Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies.

94Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl ieškovas privalo atlyginti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas atmesto reikalavimo dalyje.

95Iš byloje pateikto atsakovo prašymo, tarnybinio lengvojo automobilio kelionės lapo bei degalų pirkimo kvito matyti, kad atsakovas patyrė 10,29 Eur transporto išlaidų, patirtų vykstant atstovauti byloje į parengiamąjį teismo posėdį, paskirtą 2018-06-18. Vadovaujantis CPK 79 straipsnio 1 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos 10 Eur bylinėjimosi (transporto) išlaidos.

96Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

97ieškinį tenkinti iš dalies.

98Atnaujinti terminą skundo/ieškinio padavimui ir skundą/ieškinį priimti.

99Atmesti ieškinį dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo.

100Priteisti iš ieškovo T. M., asmens kodas ( - ) atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 288600210, naudai 10 Eur (dešimt eurų ) patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurias ieškovas turi sumokėti į atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą Nr. LT 477300010126228899, esančią „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

101Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) atnaujinti skundo... 5. Ieškinyje nurodė, kad T. M. 2018-01-24 gavo 2018-01-18 Valstybinės... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neteisėtos statybos... 7. Europos Žmogaus Teisių Teismas proporcingumo principo esmę vertino kaip... 8. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“... 9. Dėl šių priežasčių, darytina išvada, jog Inspekcija skyrė nepagrįstą... 10. Dėl šių priežasčių, darytina išvada, jog Inspekcijos 2018-01-18... 11. Dėl termino skųsti savavališkos statybos aktą atnaujinimo ieškovas T. M.... 12. Ieškovas nurodo, kad nurodytos aplinkybės patvirtina, kad jis buvo aktyvus ir... 13. Ieškovas T. M. bei jo atstovas advokatas Aivaras Gilys teismo posėdyje... 14. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 15. Dėl Inspekcijos procesinės padėties nurodė, kad nagrinėjamu atveju... 16. Nurodo, kad ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai nesudaro teisinio pagrindo... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnyje yra... 18. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 2... 19. Pažymėtina, kad Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo... 20. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 23... 21. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtos... 23. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 24. Pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, statiniai turi būti statomi... 25. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatyta, kad teisė... 26. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį nesudėtinguoju statiniu yra... 27. Remiantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 4.1... 28. Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 27 straipsnio 1... 29. STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktyje numatyta, kad leidimas statyti naują... 30. Kaip minėta, žemės sklypas, kuriame konstatuota savavališka statyba, yra... 31. Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 punktą, statyba be galiojančio... 32. Akcentuotina, kad Inspekcija nagrinėjamu atveju vykdė statybos patikrinimą... 33. Atkreiptinas dėmesys, kad Inspekcija yra viešojo administravimo subjektas.... 34. Be to, nurodyme yra nurodyta, kad asmuo turi teisę teisės aktų nustatyta... 35. Dėl termino ginčyti nurodymą praleidimo... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad įstatymų leidėjas,... 37. Ieškovas savo ieškinyje nurodo, kad terminas nurodymui apskųsti yra... 38. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. birželio 21 d. nutartyje... 39. Kaip minėta, nurodymas ieškovui buvo išsiųstas Inspekcijos Kauno... 40. Kadangi ieškovo reikalavimas dėl nurodymo panaikinimo yra pareikštas... 41. Įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti,... 42. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas buvo apdairus ir rūpestingas, neturėjo... 43. Atkreiptinas Teismo dėmesys, kad įstatymų leidėjas yra nustatęs itin... 44. Atsižvelgdami į nurodytas aplinkybes, prašo Teismo taikyti teisės aktuose... 45. Atsakovo atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir... 46. Trečiasis asmuo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio... 47. Nurodė, kad ieškovas atliko, savavališkos statybos akte užfiksuotus,... 48. Pagal LR statybos įstatymo 27 str. 22 d. statyba be galiojančio statybą... 49. Pažymėjo, kad statinys pastatytas kultūros paveldo vietovėje ( - ),... 50. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 51. Pažymėjo, kad Departamento skyriui, kuris, vadovaujantis Kultūros paveldo... 52. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos 23 straipsnio 17 dalies 4 punktą,... 54. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas su ginčo statiniu patenka... 55. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos... 56. Taip pat pažymi, kad yra parengtas ir patvirtintas ( - ) (10305) specialusis... 57. Trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos... 58. Teismas... 59. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 60. Bylos medžiaga, šalių bei jų atstovų paaiškinimais, nustatyta, kad... 61. 2018 m. sausio 18 d. surašytas privalomasis nurodymas nevykdyti jokių... 62. Inspekcija, vadovaudamasi Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 63. 14 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2018 m. sausio 18 d. surašė nurodymą,... 64. Inspekcijos Kauno departamentas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento... 65. Inspekcijos Kauno departamento 2018 m. sausio 19 d. raštu Nr. 2D-879-(15.2)... 66. Ieškovas, nesutikdamas su Inspekcijos nurodymu, 2018 m. vasario 26 d. skundu... 67. Dėl termino skųsti savavališkos statybos aktą... 68. Ieškovas T. M. prašo atnaujinti vieno mėnesio terminą, nustatytą... 69. Iš byloje medžiagos matyti, kad ieškovas, nepraleisdamas nustatyto termino,... 70. Ieškovo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad jis buvo aktyvus ir rūpestingas... 71. Dėl nurodytų priežasčių, ieškovo prašymas tenkinamas, atnaujinamas vieno... 72. Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius... 73. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 74. Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo ir statybos... 75. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų... 76. Pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, statiniai turi būti statomi... 77. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatyta, kad teisė... 78. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį nesudėtinguoju statiniu yra... 79. Remiantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 4.1... 80. Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 27 straipsnio 1... 81. STR 1.05.01:2017 3 priedo 1.1 papunktyje numatyta, kad leidimas statyti naują... 82. Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 punktą, statyba be galiojančio... 83. Šiuo atveju ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas skyrė... 84. Kultūros vertybių registro duomenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 85. Kultūros paveldo departamento skyriui, kuris, vadovaujantis Kultūros paveldo... 86. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys... 87. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 17 dalies 4... 88. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad žemės sklypas su ginčo statiniu patenka... 89. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos... 90. Taip pat pažymėtina, kad yra parengtas ir patvirtintas ( - ) (10305)... 91. Minimas specialus planas ir paveldotvarkos projektas numato nesudėtingų... 92. Šiame sprendime nustatytų aplinkybių pagrindu, įvertinus byloje esančius... 93. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir... 94. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, todėl ieškovas privalo atlyginti... 95. Iš byloje pateikto atsakovo prašymo, tarnybinio lengvojo automobilio... 96. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 97. ieškinį tenkinti iš dalies.... 98. Atnaujinti terminą skundo/ieškinio padavimui ir skundą/ieškinį priimti.... 99. Atmesti ieškinį dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos... 100. Priteisti iš ieškovo T. M., asmens kodas ( - ) atsakovo Valstybinės... 101. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...