Byla e2-614-840/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovui advokato padėjėjui Jonui Leonavičiui, nedalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui ir tretiesiems asmens A. K., K. M. ir E. S.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ bei tretiesiems asmenims A. K., K. M. ir E. S. dėl turtinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 302,84 Eur turtinės žalos atlyginimo, 12,55 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovei pranešta tinkamai, ieškinyje prašoma bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant ir pareikštą ieškinį tenkinti.

5Atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovas advokato padėjėjas Jonas Leonavičius teismo posėdžio metu su ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

6Tretieji asmenys A. K., K. M. ir E. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, neatvykimo priežasčių teismui nepranešė, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė.

7Per teismo nustatytą terminą tretieji asmenys A. K., K. M. ir E. S. atsiliepimų į ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį nepateikė.

8Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimai grindžiami šiais ieškinyje nurodytais argumentais:

9- 2015-05-14 draudėjas – trečiasis asmuo A. K. – kreipėsi į draudiką – ieškovę AB „Lietuvos draudimas“ – dėl jam nuosavybės teise priklausančio buto, esančio adresu: ( - ), lubų drėkimo vonioje ir virtuvėje. Tuo metu šis butas buvo ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ apdraustas Būsto draudimu. Vadovaujantis draudimo sutartimi, trečiojo asmens A. K. nurodytas įvykis pripažintas draudžiamuoju, todėl ieškovė AB „Lietuvos draudimas“, vadovaudamasi tuo metu galiojančiomis Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (draudimo išmoka (mokėtinos sumos) už sugadintus, sunaikintus pastatus ar namų turtą Draudėjui apskaičiuojama nuostolio dydžio, atsižvelgiant į pastatų draudimo vertę ir atskiros turto grupės (atskiro objekto, daikto) draudimo sumą bei besąlyginę išskaitą; pastatų sunaikinimo ar sugadinimo atveju draudimo išmoka mokama vadovaujantis draudėjo pateiktais nuostolio dydį ir faktines atstatymo (remonto) išlaidas patvirtinančiais bei su draudiku suderintais dokumentais (projektais, leidimais statybai, atstatymo/remonto sąmatomis, rangos sutartimis, sąskaitomis už darbus, kuriuos būtina atlikti atstatant (atkuriant) sunaikintą ar sugadintą draudiminio įvykio metu turtą, pirktas medžiagas, būtiną įrangą objekto atstatymui iki būklės buvusios iki draudiminio įvykio, darbų priėmimo aktais, pastato pripažinimo tinkamu naudotis aktais ir kt. dokumentais) ir/ar draudiko atliktu vertinimu – Taisyklių B dalis IV skyrius 2 ir 3.1. p.), apskaičiavo nuostolį (pagal lokalinę sąmatą sugadinto turto remonto (atkūrimo) kaina – 332,61 Eur, o besąlyginė išskaita – 28,96 Eur) ir draudėjui/ trečiajam asmeniui A. K. išmokėjo 303,65 Eur dydžio draudimo išmoką*;

10- paaiškėjo, kad draudėjo/ trečiojo asmens A. K. butas buvo užpiltas dėl tretiesiems asmenims K. M. ir E. S. nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), suaižėjusio ir trūkusio bendro naudojimo vertikalaus nuotekų vamzdyno;

11- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ tuo metu buvo ir yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), administratorė, todėl privalėjo prižiūrėti daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo nuotekų vamzdyną, nes:

12- pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra;

13- įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius, vadovaudamasis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, jų įgyvendinimo tvarka ir šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą (technines apžiūras, nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), privalomojo remonto darbus ir kt.) ir namui priskirto žemės sklypo tvarkymą. Administratorius turi teisę priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo;

14- pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 9 p. gyvenamojo namo, jo dalių būklė ir jos atitikimas privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant: 1) nuolatinius stebėjimus; 2) kasmetines gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (gyvenamojo namo naudotojo ar techninio prižiūrėtojo sprendimu ir prieš prasidedant žiemos sezonui); 3) neeilines apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir pan.), gyvenamojo namo ar jo dalių griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis gyvenamojo namo techniniam prižiūrėtojui; 4) statybinius tyrinėjimus, jeigu jie reikalingi gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti; 5) gyvenamojo namo, jo dalių ekspertizę – pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ [3.21] reikalavimus;

15- pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 11 p. gyvenamojo namo ir jo dalių nuolatinius stebėjimus atlieka gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo – darbuotojas, kuriam pavesta vykdyti gyvenamojo namo techninę priežiūrą (11.1. p.). Kasmetines ir neeilines apžiūras atlieka specialistų grupė (komisija), kurios vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, suteikiančius teisę eiti vieną iš pagrindinių statybos techninės veiklos sričių vadovo pareigas (11.2. p.). Statybinius tyrinėjimus atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę juos atlikti (11.3. p.);

16- pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ 13 p. kasmetinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės gyvenamojo namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų, gyvenamojo namo ekspertizės poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis;

17- pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių technologiniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašą“ 10 p. vienas iš pagrindinių statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros ir teisingo naudojimo uždavinių yra laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus. Šio aprašo 10.2. p. nurodyta, jog, siekdamas šio aprašo 10 p. numatytų tikslų, statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti statinio esminiai reikalavimai (36 p.). Aprašo 37 p. nustatyta, jog statinio techninę priežiūrą sudaro: 1) nuolatiniai statinio būklės stebėjimai, kurie vykdomi ne rečiau kaip kartą per savaitę, kurių metu yra vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems šalinti, o juos atlieka statinio techninis prižiūrėtojas (37.1., 38 ir 39 p.); 2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurias sudaro kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui, jų metu apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė (37.2., 41.1. ir 43 p.); 3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; 4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas;

18- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, būdama nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo administratore, laiku nepastebėjo (nenustatė) šio daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo nuotekų vamzdyno, esančio bute Nr. 24, avarinės techninės būklės ir taip elgėsi nerūpestingai (neteisėtai), dėl ko per trūkusį bendrojo naudojimo nuotekų vamzdį pratekėjęs vanduo padarė žalos ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ apdraustam turtui – butui Nr. 21, t.y. atsiradusi žala yra tiesioginis atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pareigų nevykdymo (netinkamo vykdymo) rezultatas, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str. nuostatomis ir Lietuvos kasacinio teismo praktika, šiuo atveju atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsiranda civilinė atsakomybė ir jai privalu atlyginti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam asmeniui A. K. jos išmokėtą draudimo išmoką – atlyginti dėl atsakovės kaltės atsiradusią žalą;

19- ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ 2015-06-26 pateikė pretenziją atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ ir ragino per 15 dienų atlyginti 303,65 Eur dydžio turtinę žalą, tačiau atsakovė iki šiol su ieškove neatsiskaitė;

20- šiuo metu ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ reikalauja priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 302,84 Eur turtinės žalos atlyginimo, išskaičius nusidėvėjimą – 0,77 Eur**;

21- vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.260-6.261 str. ir Lietuvos kasacinio teismo praktika, ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ reikalauja priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 12,55 Eur kompensacinių palūkanų, skaičiuojamų nuo pareikalavimo įvykdyti prievolę (2015-07-11) iki ieškinio pareiškimo teismui dienos (2016-03-18): 302,84 Eur [turtinė žala] x 0,06 [palūkanos] / 365 [dienų skaičius metuose] x 252 [pradelstų dienų skaičius]***;

22- vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ reikalauja priteisti iš atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 6 proc. dydžio metinių palūkanų už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ savo reikalavimus grindžia šiais bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais rašytiniais įrodymais:

24- ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ (draudiko) ir trečiojo asmens A. K. (draudėjo) Būsto draudimo sutartimi LD Nr. 102997718 (draudžiamo būsto adresas: ( - ); draudimo laikotarpis: 2015-03-24 00.00 val. – 2016-03-23 24.00 val.; draudimo rūšis: būsto draudimas; draudimo grupė: turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, turto draudimas nuo kitų rizikų, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas; draudimo taisyklės: Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 067 (nuo 2013-02-11 galiojanti redakcija); draudimo sąlygos: standartinės, t.y. draudžiama ir nuo vandens: šildymo sistemos, vandentiekio, kanalizacijos tinklų avarijos, vandens prasiskverbimo iš gretimų patalpų, vandens prasiskverbimo pro pastato konstrukcijas, vandens išsiliejimas iš stacionarių įrenginių; draudimo objektai: butas, namų turtas ir civilinė atsakomybė; buto unikalus Nr. 4997-5001-8013:0019, statybos metai – 1975 m., draudimo suma – 18000,00 Eur, besąlyginė išskaita – 28,96 Eur; naudos gavėjas – A. K.);

25- Nekilnojamo turto registro duomenimis: trečiasis asmuo A. K. yra buto, kurio unikalus Nr. 4997-5001-8013:0019, esančio adresu: ( - ), savininkas. Asmeninė nuosavybė, įgyta 2014-01-28 pirkimo-pardavimo sutartimi;

26- Nekilnojamo turto registro duomenimis: tretieji asmenys K. M. ir E. S. yra buto, kurio unikalus Nr. 4997-5001-8013:0022, esančio adresu: ( - ), savininkai. 2009-08-12 apylinkės teismo sprendimu kiekvienam tenka ½ buto dalis;

27- 2015-05-21 turto sunaikinimo, sugadinimo aktu (žalos byla Nr.: 1582051; įvykio vieta: ( - ); įvykio data: 2015-05-14 ir tebevyksta; įvykis: vandens prasiskverbimas; draudikui – ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ – pranešta 2015-05-18, o kompetentingai įstaigai – atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ – 2015-05-14; įvykio metu sugadintas draudėjo – trečiojo asmens A. K. – turtas; įvykio aprašymas: draudėjo teigimu jau kuris laikas didėja vandens prasiskverbimo dėmė vonioje ir virtuvėje. Atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai prašo draudėjo atidengti vamzdžių uždengimą vonioje vandens išsiliejimo priežasčiai nustatyti. Vyksta paieška. Apžiūros metu matomos dėmės vonios ir virtuvės lubose, įmirko plytelės vonioje po glazūra);

28- 2015-05-21 turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedu (žalos byla Nr.: 1582051; pastatų nuostolio aprašymas: daugiabutis statytas 1975 m., penkių aukštų; butas Nr. 21 yra ketvirtame aukšte, remontuotas 2014 m.; sugadintas lubų dažymas emulsiniais dažais virtuvėje (7,36 m2) ir vonioje (2,71 m2), pūslės, dėmės, galima perdažyti paruošiant; sugadintas sienų dažymas emulsiniais dažais virtuvėje, sulietos dvi plokštumos (5,4 m2 ir 2,98 m2), galima perdažyti paruošiant; „dėžutė“, aptaisyta keraminėmis plytelės vonioje, bus ardoma, apimtys tikslintinos);

29- fotografijomis (atidengti trečiojo asmens A. K. bute esantys vandens ir kanalizacijos vamzdžiai, išardžius keraminių plytelių aptaisymą);

30- 2015-06-15 lokaline sąmata, sudaryta pagal 2015 m. kovo mėn. kainas (žalos byla Nr.: 1582051; trečiojo asmens A. K. bute, esančiame adresu: ( - ), darbai: grindų dangos priežiūra, padengiant polietileninę plėvelę; anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant; anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant; keraminių plytelių dangos atskirų vietų kolonų, angokraščių remontas, keičiant plyteles; vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų; šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (vienlempės bra, plafonai); dulkių valymas; iš viso tiesioginės išlaidos: 332,61 Eur);

31- 2015-06-15 draudimo išmokos apskaičiavimu (žalos byla Nr.: 1582051; buto draudimo suma – 18000,00 Eur; nuostolio suma pagal lokalinę sąmatą – 332,61 Eur; draudimo išskaita – 28,96 Eur; draudimo išmokos suma – 303,65 Eur);

32- 2015-06-15 kredito įstaigos „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymu Nr. 9383665 (ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam asmeniui A. K. sumokėjo 303,65 Eur. Mokėjimo paskirtis – išmoka už Pastatų – buto, unikalus Nr. 4997-5001-8013:0019, – draudimą. Įvykis – 2015-05-14. Žalos byla Nr.: 1582051);

33- ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ 2015-06-26 pretenzija atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ (nurodoma, kad atsakovė yra atsakinga dėl 2015-05-14 įvykio metu padarytos 303,65 Eur dydžio turtinės žalos ieškovės apdraustam trečiajam asmeniui A. K. priklausančiam butui, esančiam adresu: ( - ), kurią trečiajam asmeniui atlygino ieškovė, todėl prašo per 15 dienų grąžinti ieškovei jos trečiajam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką);

34- atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2015-07-16 atsakymu į ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ pretenziją (atsisakoma mokėti ieškovės reikalaujamą žalos atlyginimą, nes atsakovė nėra atsakinga dėl ieškovės nurodyto įvykio metu atsiradusios žalos);

35- atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu 2015-05-26 8.15 val. aktu (objektas: ( - ), dėl patalpų suliejimo ( - ); trūko nuotekų vamzdyno trišakis; įvykio/ avarijos aprašymas ir priežastys: ( - ), patalpos sulietos iš ( - ), buto ribose trūkus nuotekų vamzdynui);

36- žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu įrodymu – kredito įstaigos mokėjimo nurodymu (15,00 Eur); atstovavimo sutartimi; prašymais dėl bylinėjimosi (atstovavimo) išlaidų priteisimo, atstovo ieškovei išrašytomis sąskaitomis ir kredito įstaigų mokėjimų nurodymais, patvirtinančiais ieškovės mokėjimus atstovui (70,08 Eur + 9,75 Eur).

37Atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsikirtimai į ieškinį grindžiami šiais atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais, kuriuos teismo posėdžio metu palaikė ir paaiškino atsakovės atstovas advokato padėjėjas Jonas Leonavičius:

38- iš tiesų atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ Kaišiadorių rajono savivaldybės valdybos 2001-09-06 sprendimu Nr. 95 yra paskirta daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: Gedimino g. 125. Kaišiadorys, patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administratoriumi. Atsakovė eksploatuoja, remontuoja ir prižiūri pastato bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą, konstrukcijas ir patalpas; eksploatuoja, remontuoja ir prižiūri pastato centralizuotai tiekiamos šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens vamzdynus ir įrangą; tvarko namui priskirtą teritoriją. Savo veikloje atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ vadovaujasi daugiabučių namų valdymą ir priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais, juos lydinčiais teisės aktais, taip pat ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-05 nutarimu Nr. 831 patvirtinta nauja Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų redakcija, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-19 įsakymu patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo Kaišiadorių rajone nuostatais, Kaišiadorių rajono tarybos 1998-09-30 sprendimu patvirtintomis Kaišiadorių rajono privatizuoto ir savivaldybės gyvenamojo namo eksploatavimo taisyklėmis, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-15 įsakymu patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų, bendrosios nuosavybės objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatacijos) darbų sąrašu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, taip pat ir statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 ,, Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (Gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“;

39- pagal Kaišiadorių rajono privatizuoto ir savivaldybės gyvenamojo fondo eksploatavimo taisykles atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ šalto vandens ir kanalizacijos tinklų priežiūros aptarnavimo sritis: bendro naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos tinklai bei įranga kartu su stovais namų rūsiuose, pusrūsiuose, palėpėse ir kitose bendro naudojimo patalpose; vandentiekio tinklas (nuo namo įvadinės sklendės iki uždaromosios armatūros bute arba iki atsišakojimo į buto vidaus tinklą), kanalizacijos tinklas (nuo pirmojo kanalizacijos šulinio iki atsišakojimo į buto vidaus tinklą);

40- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ turi ilgametę patirtį ir yra subūrusi kvalifikuotus darbuotojus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovų pareigas, statinio statybos techninės priežiūros vadovų pareigas, šilumos įrenginių, garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistrų pareigas. Statinių techninė priežiūra atliekama ir statinių techninės priežiūros dokumentacija tvarkoma griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų. Vykdant statinių techninę priežiūrą, atliekamas šis darbas: nuolatinis statinių būklės stebėjimas; statinių periodinės ir specializuotos apžiūros; pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas ir remonto organizavimas. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos (statybos reglamento STR 1.12.07:2004 ,, Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ 39 p.). Vienas iš techninės priežiūros uždavinių yra laiku pastebėti ir teisingai įvertinti (statybos reglamento STR 1.12.07:2004 10.2 p.);

41- daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu: ( - ), nuolat yra ir buvo stebimas, ką patvirtina šio daugiabučio gyvenamo namo pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninės būklės kasmetinių vizualinių apžiūrų įvertinimo aktai, šio daugiabučio gyvenamo namo nuolatinio stebėjimo ir defektų šalinimo žurnalo išrašai ir šio daugiabučio gyvenamo namo bendrojo naudojimo objektų aprašas;

42- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pranešimą apie buto, esančio adresu: ( - ), apliejimą gavo tik 2015-05-16. Nuvykus atsakovės darbuotojams į nurodytą butą, buto vonios ir virtuvės lubos jau buvo išdžiūvusios. Vandens išsiliejimo priežasčių nustatyti nepavyko, nes nepavyko iš arti apžiūrėti buto Nr. 21 ir virš jo esančio buto Nr. 24 nuotekų vamzdyno. Suderinus su abiejų butų savininkais, nuotekų vamzdyno apžiūra buvo atlikta tik 2015-05-26. Bute Nr. 21 teko išardyti savavališkai įrengtą nuotekų vamzdžių rėmą, t.y. apkalimą, aptaisytą apdailos plytelėmis, išdaužyti betoną nuo horizontalių ir vertikalių nuotekų vamzdyno paviršių. Bute Nr. 24 horizontalus nuotekų vamzdynas taip pat buvo užmūrytas ir jį teko išdaužyti;

43- atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ specialistai nustatė, kad: vanduo į butą, esantį adresu: ( - ), išsiliejo iš virš jo esančio buto Nr. 24, dėl buto nuosavybės ribose sutrūkusio horizontalaus užbetonuoto nuotekų vamzdyno. Vamzdynas suaižėjo ir sutrūko dėl šių priežasčių:

44- įrengiant nuotekų stovą, namo statybos metu, nebuvo laikomasi statybos taisyklių – Statybos techninių reglamento reikalavimo, – nebuvo sumontuoti tvirtinimo elementai ir kompensavimo movos;

45- bute Nr. 21 buvo savavališkai įrengtas vertikalių ir horizontalių inžinerinių sistemų uždengimas keraminėmis plytelėmis;

46- horizontalus ir vertikalus nuotekų vamzdynas butų Nr. 21 ir 24 nuosavybės ribose buvo savavališkai užbetonuotas. Ketaus nuotekų vamzdžiai kieti, tačiau labai trapūs, dėl vandens temperatūrų svyravimo šie vamzdžiai neturėjo galimybės natūraliai plėstis ir trauktis, t.y. nebuvo paslankūs;

47- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ su daugiabučių namų gyventojais yra sudariusi Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartis, pagal kurių 9 p. buto savininkas/ nuomininkas privalo leisti pastatą administruojančios organizacijos atstovams patikrinti ir remontuoti bute/ patalpose esančią namo bendrąją inžinerinę įrangą, užtikrinti priėjimą prie jos. Bute, esančiame adresu: ( - ), vandens tiekimo ir nuotekų stovai buvo užmūryti, priėjimas prie jų buvo neįmanomas, kas taip pat nebuvo įmanoma ir bute Nr. 24;

48- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ nėra kalta dėl ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ nurodyto įvykusio įvykio, nes butas, esantis adresu: ( - ), buvo aplietas iš virš jo esančio buto dėl daugiabučio gyvenamojo namo statybos projektavimo ir statybos darbų klaidų, savavališkų butų savininkų vamzdyno užbetonavimo ir aklino jo uždengimo. Esant tokiai situacijai, atsakovė negali užkirsti kelio tokiems nutikimams, nes vizualiai tikrinti, stebėti ir įvertinti užmūrytų vamzdžių bei numatyti labai senai statybos metu padarytų pažeidimų pasekmių neįmanoma;

49- nagrinėjamu atveju ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ neįrodė, kad atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atliko kokius nors neteisėtus veiksmus ar veikė neatidžiai, nerūpestingai ar kaip kitaip pažeidė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: Gedimino g. 125. Kaišiadoryse, administratoriaus pareigas, t.y. administruojant daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektus, eksploatuojant, remontuojant ir prižiūrint nurodyto pastato bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą, konstrukcijas ar patalpas, eksploatuojant, remontuojant ir prižiūrint nurodyto pastato centralizuotai tiekiamos šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens vamzdynus ir įrangą. Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl trečiųjų asmenų veiksmų, dėl kurių atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai neturėjo priėjimo prie nurodyto gyvenamojo namo butų Nr. 21 ir 24 nuotekų vamzdyno, todėl atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ neturėjo jokios galimybės veikti taip, kad būtų užkirstas kelias buto Nr. 21 užliejimui. Esant tokios aplinkybėms, nurodytu atveju atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ civilinė atsakomybė neatsiranda ir jai neprivalu atlyginti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ jos trečiajam asmeniui A. K. išmokėtos draudimo išmokos (Lietuvos Respublikos CK 6. 127 str. 1 d., 6,212 str.. 6.253 str., 1 ir 2 d, 4 ir 5 d.).

50Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ savo atsikirtimus į ieškinį grindžia šiais bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais rašytiniais įrodymais:

51- Kaišiadorių rajono savivaldybės valdybos 2001-09-06 sprendimu Nr. 95, Kaišiadorių rajono tarybos 1998-09-30 sprendimu patvirtintomis Kaišiadorių rajono privatizuoto ir savivaldybės gyvenamojo namo eksploatavimo taisyklėmis ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-07-15 įsakymu patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų, bendrosios nuosavybės objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatacijos) darbų sąrašu;

52- atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ ir daugiabučio gyvenamojo namo buto, esančio adresu: ( - ), savininko/ nuomininko – trečiojo asmens – K. M. 2006-09-19 sudaryta Pastato eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartimi;

53- daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), bendrojo naudojimo objektų aprašu (pamatų būklė gera; nuogrindos – patenkinama; sienų, piliastrų ir parepetų – gera; perdengimų, taip pat ir balkonų bei lodžijų – gera; stogo – patenkinama; bendrųjų laiptinių, balkonų ir lodžijų konstrukcijų – gera; fasadų apdailos elementų – gera; įėjimo į namą laiptų, durų, stogelių ir suoliukų – gera; šalto vandentiekio sistemos nuo įvado iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą – gera; karšto vandentiekio sistemos nuo šilumos punkto iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą – gera; fekalinės kanalizacijos sistemos nuo pirmo šulinio iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą ir ketaus vamzdžių būklė – patenkinama; šilumos tiekimo sistemos nuo įvado iki atsišakojimų į butų vidaus tinklą – gera; šilumos punkto ir bendro naudojimo patalpų prietaisų – gera; elektros skydinės ir bendro naudojimo elektros tiekimo sistemos – patenkinama; telekomunikacijų tinklų – patenkinama; dujų teikimo tinklo – gera; lietaus kanalizacijos sistemos nuo stogo iki pirmojo šulinio – patenkinama; laiptinių, tambūrų – gera; rūsio bendrojo naudojimo patalpų – patenkinama);

54- 2012-2014 m. daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninės būklės vizualinės apžiūros įvertinimo aktais (kasmet vertintas ir vandentiekis, šildymo sistema bei kanalizacija – būklė patenkinama);

55- 2012-2014 m. daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), nuolatinio stebėjimo ir defektų šalinimo žurnalo išrašu (beveik kas savaitę atliekamos nurodyto daugiabučio gyvenamo namo įvairios apžiūros ir reikalingi remonto darbai);

56- 2015 m. avarinių gedimų registracijos žurnalo išrašu (2015-05-16 gautas pranešimas apie buto, esančio adresu: ( - ), užliejimą iš viršaus – buto Nr. 24);

57- 2015-05-16 neeilinės apžiūros aktu dėl užliejimo (atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai nustatė, kad butas, esantis adresu: ( - ), aplietas iš buto, esančio adresu: ( - ). Apžiūrėtos vonios ir virtuvės lubos. Abiejuose butuose apžiūrėjus santechninę inžinierinę dalį, vandens prabėgimo vietos nustatyti nepavyko. Bute Nr. 21 vonios ir tualeto inžinieriniai tinklai uždengti plytelėmis);

58- 2015-05-26 8.15 val. aktu (objektas: ( - ), dėl patalpų suliejimo ( - ); trūko nuotekų vamzdyno trišakis; įvykio/ avarijos aprašymas ir priežastys: ( - ), patalpos sulietos iš ( - ), buto ribose trūkus nuotekų vamzdynui. Vamzdynas ( - ), sumontuotas WC patalpoje, vertikalus vamzdynas užbetonuotas, nėra vamzdžius tvirtinančių elementų (judančių/ nejudančių atramų/ laikiklių), nėra kompensavimo movų. Nuotekų vamzdynas sutrūko dėl to, kad buvo užbetonuotas. Esant vamzdyno prailgėjimui, nuo vandens temperatūrų svyravimo trapus ketaus nuotekų vamzdis sutrūko, suaižėjo, neturėjo galimybės natūraliai plėstis ir trauktis. Inžinieriniai tinklai savavališkai apkalti rėmu ir apklijuoti plytelėmis ( - ). Pasiūlymai: keisti ketaus nuotekų vamzdį ir jį įrengti pagal statybos taisykles. Vamzdynas pakeistas 2015-05-26).

59Be to, atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ savo atsikirtimus į ieškinį grindžia ir teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų – atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ – darbuotojų paaiškinimais.

60Liudytojas S. Z. – atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ direktoriaus pavaduotojas gamybai, inžinierius, turintis teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, taip pat turintis teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (teismui pateiktas liudytojo kvalifikaciją patvirtinantis įrodymas), UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ dirbantis daugiau kaip dvidešimt metų – paaiškino, kad nagrinėjamu atveju butų Nr. 21 ir Nr. 24, esančių daugiabučiame gyvenamajame name ( - )e, savininkai buvo užsibetonavę/ uždengę butuose esančių nuotekų vamzdyną: butas Nr. 24 buvo užsibetonavęs horizontalų vamzdyną ir dalį vertikalaus vamzdyno (jungtį), o butas Nr. 21 – užsibetonavęs horizontalų vamzdyną ir dalį vertikalaus vamzdyno (jungtį) bei uždengęs vertikalų, nors dar tarybiniais laikais, daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų, statytame name buvo įrengti atviri nuotekų įrengimai, t.y. nuotekų vamzdžiai tualete ir vonioje buvo matomi, jų užmūryti ar dengti negalima. Uždengus vamzdžius, prasideda problemos. Tačiau žmonės darė remontus, tvarkėsi grindis, iš esmės jas kėlė ir užbetonavo horizontalų nuotekų vamzdyną. Be to, butų savininkai daugiausiai dėl estetikos uždengė ir vertikalų nuotekų vamzdyną. Žmonės visiškai nepaiso inžinierinėms sistemos keliamų reikalavimų, nerengia remontų/ rekonstrukcijų projektų ir jų nederina, net nesikonsultuoja su inžinierinę sistemą prižiūrinčia įmone, t.y. visiškai nepaiso statybos reikalavimų. Nagrinėjamu atveju bute Nr. 24 nuotekų horizontalus vamzdynas ir dalis vertikalaus vamzdyno (jungtis) buvo užbetonuota, bute Nr. 21 nuotekų horizontalus vamzdynas ir dalis vertikalaus vamzdyno (jungtis) taip pat buvo užbetonuota, vertikalus vamzdynas – sandariai uždengtas gipso kartono plokštėmis ir apklijuotas keraminėmis plytelėmis. Esant tokiai situacijai, svyruojant naudojamo vandens temperatūrai, nuotekų vamzdžiai nėra paslankūs, jie negali natūraliai išsiplėsti ir susitraukti, todėl suaižėja ir sutrūksta. Keista, tačiau nurodyto gyvenamojo namo statybos metu nebuvo įrengti vamzdžių laikikliai ir kompensacinės movos. Apie teisme nagrinėjamą įvykį jis žino nuo pat gauto pranešimo apie įvykį. Jis pats nuvyko į įvykio vietą, pamatė aplietas virtuvės ir tualeto lubas, tačiau lubos jau buvo apdžiūvę, drėgnos, su vandens lašeliais, vanduo nebesiliejo. Tokiu atveju darytina išvada, kad apliejimo priežastis – nuotekų vamzdynas. Deja, tuo metu apžiūrėti nuotekų vamzdyno ir nustatyti buto apliejimo priežasties negalėjo, nes abiejuose butuose nuotekų vamzdynas buvo uždengtas. Visą savaitę buvo derėtasi su butų savininkais dėl nuotekų vamzdyno atidengimo – dėl savavališko betonavimo ir savavališkos uždangos demontavimo. Tik abiejuose butuose išmušus betoną ir bute Nr. 21 išardžius uždangą, buvo nustatyta, kas nutiko – rasta horizontalaus nuotekų vamzdžio, einančio per abu butus, trūkimo vieta. Horizontalus nuotekų vamzdis trūko, nes buvo užbetonuotas tiek viename, tiek ir kitame bute, buvo nepaslankus. Esant tokiai padėčiai, kai nuotekų vamzdynas visiškai uždengtas, neįmanoma matyti ir nustatyti, kokia nuotekų vamzdyno būklė. Jei vamzdynas nebūtų uždengtas, būtų galima matyti jo būklę ir ją įvertinti. Įprastai UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai du kartus per savaitę atlieka vizualią inžinierinių tinklų apžiūrą, tačiau butuose gyvenantys žmonės nėra geranoriški ir įmonės darbuotojų neįsileidžia, nors pagal teisės aktų nuostatas privalo įsileisti ir leisti apžiūrėti bendro naudojimo inžinierines sistemas.

61Liudytojas V. G. – atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ santechnikas, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ dirbantis maždaug penkiolika metų – patvirtino liudytojo S. Z. nurodytas aplinkybes, kad: butuose Nr. 21 ir Nr. 24, esančiuose daugiabučiame gyvenamajame name ( - )e, nuotekų vamzdynas buvo uždengtas: bute Nr. 24 nuotekų horizontalus vamzdynas ir dalis vertikalaus vamzdyno (jungtis) buvo užbetonuota, bute Nr. 21 nuotekų horizontalus vamzdynas ir dalis vertikalaus vamzdyno (jungtis) taip pat buvo užbetonuota, vertikalus vamzdynas – sandariai uždengtas gipso kartono plokštėmis ir apklijuotas keraminėmis plytelėmis; atvykus į įvykio vietą, vanduo nesiliejo, buto Nr. 21 lubos ir siena buvo drėgnos; nustatyti vandens liejimosi priežasties nepavyko, nes nebuvo galima apžiūrėti nuotekų vamzdyno; tik po savaitės išmontavus nuotekų vamzdyno uždangas: išdaužius betoną (buto Nr. 24 horizontalaus vamzdyno ir dalies vertikalaus vamzdyno (jungties) ir buto Nr. 21 vertikalaus vamzdyno dalies (jungties) ir išmontavus buto Nr. 21 uždangą, rastas trūkęs tarp butų buvęs horizontalus nuotekų vamzdis – trūko nuotekų vamzdyno trišakis, – buvo visas vamzdis suaižėjęs, tose vietose, kur buvo užbetonuotas. Jis viską sutvarkė, nusiskundimų iki šiol nėra. Anksčiau šių butų nuotekų vamzdyno jis nebuvo remontavęs, vamzdynas likęs nuo tarybinių laikų. Vamzdynų negalima užbetonuoti. Kasdien jis lankosi gyvenamuosiuose namuose: rūsiuose ir laiptinėse, stebi, ar kur kas nešlampa. Žmonės į butus iki kol nėra pas juos problemų dažniausiai neįsileidžia.

62Ieškinys atmestinas.

63Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

64Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo.

65Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo, šalių procesinio lygiateisiškumo principų (Lietuvos Respublikos CPK 12-13 str., 17 str.). Pagal rungimosi principą kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia ir tai, kad: įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys; teismas turi spręsti bylą vertindamas tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus; teisėjas netiria faktų ir nerenka įrodymų savo iniciatyva. Dispozityvumo principas reiškia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Jeigu byloje viena šalis įrodo aplinkybę, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o kita šalis neįrodo aplinkybės, kuria remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, teismas turi teisę pirmąją iš aptariamų aplinkybių pripažinti įrodyta, o antrąją – neįrodyta.

66Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta tvarka ir įstatymo nustatytomis priemonėmis konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tuomet, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Įrodymų pakankamumas ir tam tikrų faktų įrodytinumas turi būti vertinami visos byloje esančios faktinės medžiagos kontekste, o ne atskirų faktų interpretavimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 str.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Šie įrodymų vertinimo principai atitinka ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. įtvirtintam reikalavimui, kad teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

67Bylos nagrinėjimo teisme nustatyta, kad ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam asmeniui A. K. išmokėjo 303,65 Eur dydžio draudimo išmoką dėl ieškovės būsto draudimu apdrausto trečiajam asmeniui priklausančio buto, esančio adresu: ( - ), užliejimo. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovo advokato padėjėjo Jono Leonavičiaus ir liudytojų S. Z. bei V. G. paaiškinimus bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad trečiojo asmens A. K. butas buvo užpiltas dėl tretiesiems asmenims K. M. ir E. S. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), suaižėjusio ir trūkusio nuotekų vamzdžio trišakio, jungiančio vertikalų (stovą) ir horizontalų (buto) nuotekų vamzdžius. Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administratorė, vykdanti ir daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo nuotekų vamzdyno eksploataciją, priežiūrą ir remontą.

68Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad: daugiabučio gyvenamojo namo nuotekų sistema yra bendro naudojimo – daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektas; visi daugiabučio gyvenamojo namo nuotekų vamzdžiai, kad ir kur jie būtų: bendro naudojimo patalpose ar privačiuose (butuose), yra vienos sistemos dalis; atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ privalu rūpintis visais daugiabučio gyvenamojo namo nuotekų vamzdžiais, kad ir kur jie būtų: bendro naudojimo patalpose ar privačiuose (butuose).

69Taip pat nėra ginčo dėl ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam asmeniui A. K. išmokėtos 303,65 Eur dydžio draudimo išmokos pagrįstumo, – atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ to neginčija.

70Nėra ginčo ir dėl to, kad: trečiajam asmeniui A. K. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), buvo užbetonuotas horizontalus nuotekų vamzdynas ir dalis vertikalaus vamzdyno (jungtis) bei gipso plokštėmis su keraminėmis plytelėmis uždengtas vertikalus nuotekų vamzdynas; tretiesiems asmenims K. M. ir E. S. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), buvo užbetonuotas horizontalus nuotekų vamzdynas ir dalis vertikalaus vamzdyno (jungtis); trečiajam asmeniui A. K. priklausančio buto užliejimo priežastis buvo nustatyta tik po daugiau kaip po savaitės nuo įvykio, išmontavus abiejų butų nuotekų vamzdyno uždangas; nuotekų vamzdžiai įrengti be vamzdžius tvirtinančių elementų (judančių/ nejudančių atramų/ laikiklių) ir be kompensavimo movų, – nei ieškovė AB „Lietuvos draudimas“, nei tretieji asmenys A. K., K. M. ir E. S. to neginčija.

71Nagrinėjamu atveju kilo ginčas, ar atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ privalu atlyginti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam asmeniui A. K. išmokėtą 303,65 Eur dydžio draudimo išmoką, t.y. dėl atsakovės administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo nuotekų vamzdžio trūkimo bute atsiradusią žalą.

72Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ tvirtina, kad atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, būdama nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo administratore, laiku nepastebėjo (nenustatė) šio daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo nuotekų vamzdyno, esančio bute Nr. 24, avarinės techninės būklės ir taip elgėsi nerūpestingai (neteisėtai), dėl ko per trūkusį bendrojo naudojimo nuotekų vamzdį pratekėjęs vanduo padarė žalos ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškovės apdraustam turtui – butui Nr. 21, t.y. atsiradusi žala yra tiesioginis atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pareigų nevykdymo (netinkamo vykdymo) rezultatas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str. nuostatomis ir Lietuvos kasacinio teismo praktika, šiuo atveju atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsiranda civilinė atsakomybė ir jai privalu atlyginti ieškovei AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam asmeniui A. K. jos išmokėtą draudimo išmoką – atlyginti dėl atsakovės kaltės atsiradusią žalą.

73Draudikui, atlyginusiam nukentėjusiam asmeniui šio patirtą žalą (išmokėjusiam draudimo išmoką), pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str. 1 d.), o jeigu šis apsidraudęs – iš jo draudiko.

74Lietuvos kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi. Būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas.

75Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (nukentėjusiojo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str. 2 d.). Draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę (išmokėjus jam draudimo išmoką) ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp šio ir draudiko susiklosto deliktiniai teisiniai santykiai, reguliuojami bendrųjų žalos atlyginimo normų.

76Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 1 d.). Deliktinė atsakomybė atsiranda dėl žalos padarymo, kuri nesusijusi su sutartiniais veiksmais, kai nesilaikoma bendro pobūdžio elgesio standarto elgtis atidžiai, rūpestingai (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.). Kalto asmens elgesys suprantamas kaip nemokėjimas užtikrinti reikiamo atidumo, rūpestingumo ir apdairumo, kuris buvo būtinas konkrečiomis sąlygomis. Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei (Lietuvos Respublikos CK 6.246-2.247 str., 6.249 str.). Civilinėje teisėje skolininko kaltė preziumuojama.

77Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovo advokato padėjėjo Jono Leonavičiaus ir liudytojų S. Z. bei V. G. paaiškinimus bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas sprendžia, kad:

78- nagrinėjamu atveju ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ veiksmų, o taip pat ir priežastinio ryšio tarp atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ veiksmų ir ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ nurodytos žalos atsiradimo (Lietuvos Respublikos CK 6.246-6.247 str.), tačiau atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ įrodė, kad nėra kalta dėl atsiradusios žalos (Lietuvos Respublikos CK 6.248 str., 6.253 str. 4 d.);

79- atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ nuolat vykdė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), bendrųjų konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų ir bendros inžinierinės įrangos vizualinę apžiūrą ir priežiūrą: ne tik kasmet, bet ir porą kartų per savaitę, savo iniciatyva planuodavo reikiamus daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbus ir juos atlikdavo, taip pat reaguodavo į daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų pranešimus apie bendro naudojimo inžinierinių sistemų avarinius gedimus ir juos šalindavo. Šias aplinkybes patvirtina ne tik liudytojų S. Z. bei V. G. paaiškinimai, bet ir atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pateikti rašytiniai įrodymai: nurodyto daugiabučio gyvenamo namo pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninės būklės kasmetinių vizualinių apžiūrų įvertinimo aktai, šio daugiabučio gyvenamo namo nuolatinio stebėjimo ir defektų šalinimo žurnalo išrašai ir šio daugiabučio gyvenamo namo bendrojo naudojimo objektų aprašas. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ nepateikė teismui jokių tai paneigiančių įrodymų;

80- nors trečiojo asmens A. K. butas buvo užpiltas dėl tretiesiems asmenims K. M. ir E. S. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), suaižėjusio ir trūkusio nuotekų vamzdžio trišakio, jungiančio vertikalų (stovą) ir horizontalų (buto) nuotekų vamzdžius, t.y. sugedus atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ prižiūrimai daugiabučio gyvenamojo namo nuotekų sistemos daliai, tačiau šio nuotekų vamzdžio trišakio trūkimo priežastys ne netinkamas atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pareigų atlikimas, o dar 1975 m. daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų trūkumai: neįrengti ketaus nuotekų vamzdžius tvirtinantys elementai (judančios/ nejudančios atramos/ laikikliai) ir kompensavimo movos; trečiajam asmeniui A. K. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), savavališkas horizontalaus nuotekų vamzdyno ir dalies vertikalaus vamzdyno (jungties) užbetonavimas bei savavališkas vertikalaus nuotekų vamzdyno uždengimas gipso plokštėmis su keraminėmis plytelėmis; tretiesiems asmenims K. M. ir E. S. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), savavališkas horizontalaus nuotekų vamzdyno ir dalies vertikalaus vamzdyno (jungties) užbetonavimas, dėl ko, svyruojant naudojamo vandens temperatūrai, nuotekų vamzdžiai nėra paslankūs, jie negali natūraliai išsiplėsti ir susitraukti, todėl suaižėja ir sutrūksta. Nei ieškovė AB „Lietuvos draudimas“, nei tretieji asmenys A. K., K. M. ir E. S. nepateikė teismui jokių tai paneigiančių įrodymų;

81- dėl trečiajam asmeniui A. K. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), savavališko horizontalaus nuotekų vamzdyno ir dalies vertikalaus vamzdyno (jungties) užbetonavimo bei savavališko vertikalaus nuotekų vamzdyno uždengimo gipso plokštėmis su keraminėmis plytelėmis ir tretiesiems asmenims K. M. ir E. S. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( - ), savavališko horizontalaus nuotekų vamzdyno užbetonavimo, atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai, neišardę nuotekų vamzdyno uždangų, negalėjo iki nuotekos vamzdžio trišakio trūkimo stebėti nuotekų vamzdžių, įvertinti jų būklės ir imtis visų atsargumo priemonių, kad netinkamas nuotekų vamzdis ar jo dalis būtų laiku pakeistas ir nesukeltų neigiamų pasekmių. Be to, dėl tų pačių priežasčių atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ darbuotojai negalėjo daugiau negu savaitę nustatyti trečiajam asmeniui A. K. priklausančio buto užliejimo priežasčių ir atlikti pažeistos nuotekų sistemos remonto iki abiejų butų savininkai davė leidimą pašalinti savavališkai įrengtas nuotekų vamzdyno uždangas. Teismas sprendžia, jog negalima konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, būdama daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės objektų administratore, vykdanti ir daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo nuotekų vamzdyno eksploataciją, priežiūrą ir remontą, buvo pernelyg neatidi, nerūpestinga ir neapdairi, dėl ko tiesiogiai buvo padaryta ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ nurodyta žala.

82Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinys atsakovei UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ dėl turtinės žalos atlyginimo ir dėl kompensacinių palūkanų, metinių palūkanų ir visų bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas.

83Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

84AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atmesti.

85Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB... 3. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovas advokatas Tadas Dumbliauskas į... 5. Atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atstovas advokato padėjėjas... 6. Tretieji asmenys A. K., K. M. ir E. S. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo... 7. Per teismo nustatytą terminą tretieji asmenys A. K., K. M. ir E. S.... 8. Ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimai grindžiami šiais... 9. - 2015-05-14 draudėjas – trečiasis asmuo A. K. – kreipėsi į draudiką... 10. - paaiškėjo, kad draudėjo/ trečiojo asmens A. K. butas buvo užpiltas dėl... 11. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ tuo metu buvo ir yra... 12. - pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos... 13. - įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius, vadovaudamasis... 14. - pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067... 15. - pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067... 16. - pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-12-31 įsakymu Nr. D1-1067... 17. - pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347... 18. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, būdama nurodyto daugiabučio... 19. - ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ 2015-06-26 pateikė pretenziją... 20. - šiuo metu ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ reikalauja priteisti iš... 21. - vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.260-6.261 str. ir Lietuvos kasacinio... 22. - vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d.,... 23. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ savo reikalavimus grindžia šiais bylos... 24. - ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ (draudiko) ir trečiojo asmens A. K.... 25. - Nekilnojamo turto registro duomenimis: trečiasis asmuo A. K. yra buto, kurio... 26. - Nekilnojamo turto registro duomenimis: tretieji asmenys K. M. ir E. S. yra... 27. - 2015-05-21 turto sunaikinimo, sugadinimo aktu (žalos byla Nr.: 1582051;... 28. - 2015-05-21 turto sunaikinimo, sugadinimo akto priedu (žalos byla Nr.:... 29. - fotografijomis (atidengti trečiojo asmens A. K. bute esantys vandens ir... 30. - 2015-06-15 lokaline sąmata, sudaryta pagal 2015 m. kovo mėn. kainas (žalos... 31. - 2015-06-15 draudimo išmokos apskaičiavimu (žalos byla Nr.: 1582051; buto... 32. - 2015-06-15 kredito įstaigos „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymu Nr.... 33. - ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ 2015-06-26 pretenzija atsakovei UAB... 34. - atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ 2015-07-16 atsakymu į... 35. - atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ ieškovei AB „Lietuvos... 36. - žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu įrodymu – kredito... 37. Atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsikirtimai į ieškinį... 38. - iš tiesų atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ Kaišiadorių rajono... 39. - pagal Kaišiadorių rajono privatizuoto ir savivaldybės gyvenamojo fondo... 40. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ turi ilgametę patirtį ir yra... 41. - daugiabutis gyvenamasis namas, esantis adresu: ( - ), nuolat yra ir buvo... 42. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ pranešimą apie buto, esančio... 43. - atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ specialistai nustatė, kad:... 44. - įrengiant nuotekų stovą, namo statybos metu, nebuvo laikomasi statybos... 45. - bute Nr. 21 buvo savavališkai įrengtas vertikalių ir horizontalių... 46. - horizontalus ir vertikalus nuotekų vamzdynas butų Nr. 21 ir 24 nuosavybės... 47. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ su daugiabučių namų... 48. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ nėra kalta dėl ieškovės AB... 49. - nagrinėjamu atveju ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ neįrodė, kad... 50. Atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ savo atsikirtimus į ieškinį... 51. - Kaišiadorių rajono savivaldybės valdybos 2001-09-06 sprendimu Nr. 95,... 52. - atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ ir daugiabučio gyvenamojo... 53. - daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), bendrojo naudojimo... 54. - 2012-2014 m. daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ),... 55. - 2012-2014 m. daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), nuolatinio... 56. - 2015 m. avarinių gedimų registracijos žurnalo išrašu (2015-05-16 gautas... 57. - 2015-05-16 neeilinės apžiūros aktu dėl užliejimo (atsakovės UAB... 58. - 2015-05-26 8.15 val. aktu (objektas: ( - ), dėl patalpų suliejimo ( - );... 59. Be to, atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ savo atsikirtimus į... 60. Liudytojas S. Z. – atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“... 61. Liudytojas V. G. – atsakovės UAB „Kaišiadorių butų ūkis“... 62. Ieškinys atmestinas.... 63. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 64. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 65. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi, dispozityvumo,... 66. Teismo sprendimas laikomas pagristu, jeigu teismo išvados atitinka nustatyta... 67. Bylos nagrinėjimo teisme nustatyta, kad ieškovė AB „Lietuvos draudimas“... 68. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl to, kad: daugiabučio gyvenamojo namo... 69. Taip pat nėra ginčo dėl ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ trečiajam... 70. Nėra ginčo ir dėl to, kad: trečiajam asmeniui A. K. priklausančiame bute,... 71. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas, ar atsakovei UAB „Kaišiadorių butų... 72. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ tvirtina, kad atsakovė UAB... 73. Draudikui, atlyginusiam nukentėjusiam asmeniui šio patirtą žalą... 74. Lietuvos kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo... 75. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių,... 76. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 77. Įvertinęs teismo posėdžio metu duotus atsakovės UAB „Kaišiadorių butų... 78. - nagrinėjamu atveju ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ neįrodė... 79. - atsakovė UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ nuolat vykdė daugiabučio... 80. - nors trečiojo asmens A. K. butas buvo užpiltas dėl tretiesiems asmenims K.... 81. - dėl trečiajam asmeniui A. K. priklausančiame bute, esančiame adresu: ( -... 82. Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ieškovės AB „Lietuvos... 83. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas... 84. AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atmesti.... 85. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...