Byla II-4-308/2015
Dėl Alytaus regiono aplinkos apsuagos departmento paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo,suinteresuotas asmuo –Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant skundo pareiškėjui R. T.,jo atstovui adv.Ramūnui Mikulskui,institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Raimondui Merčaičiui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo R. T. skundą dėl Alytaus regiono aplinkos apsuagos departmento paskirtos administracinės nuobaudos panaikinimo,suinteresuotas asmuo –Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

Nustatė

2Pareiškėjas R. T. 2014-11-26 pateiktu skundu skundžia 2014-11-13 Alytaus regiono aplinkos pasuagos departamento priimtą nutarimą Nr. GI-131 AM 080305,kuriuo pagal LR ATPK 87 str.3d jam buvo paskirta 800 Lt piniginė bauda ir prašo panaikinti priimtą nutarimą,o bylą nutraukti.

3R. T. pateiktu skundu nurodė,kad administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Tam, kad asmens padaryta veika galėtų būti pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, turi būti įrodyta, kad asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis.

4ATPK 87 str. 3 d. dispozicijoje numatyti konkretūs veiksmai, kuriais gali būti pažeista teisė, t.y. mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą), užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki septynių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Ši teisės norma yra blanketinė, nukreipianti į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Dl-14 patvirtintų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimus (toliau - Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių). Šių Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2. p. įtvirtintas draudimas draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 10.1 p. nustatyta, kad draudžiama veikla yra žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau - draudžiami žvejybos būdai).

5Šiuo atveju būtent už nurodytų taisyklių reikalavimų pažeidimą jam buvo pareikštas administracinis kaltinimas. 2014-11-05 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas surašė jam administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2014-11-05, apie 18 val. 30 min., kartu su V. Z. Nedzingės ežere (Varėnos r.) iš valties žvejojęs draudžiamu žvejybos būdu, t.y. ne mėgėjų žvejybos įrankiu - statomu tinklu ir tuo pažeidęs Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 11.2 p. reikalavimus. Už šį pažeidimą 2014-11-13 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimu buvęs nubaustas pagal ATPK 87 str. 3 d.

6Su jam inkriminuotu administraciniu teisės pažeidimu visiškai nesutinkantis, kadangi šio pažeidimo paprasčiausiai nepadaręs. Kaip paaiškinęs ir administracinį teisės pažeidimo protokolą surašiusiems pareigūnams, įvykio dieną plaukęs su savo uošviu V. Z. per Nedzingės ežerą į kitą ežero krantą prie užtvankos gaudyti vėžių. Besiiriant, priplaukė aplinkos apsaugos pareigūnai, teigdami, jog tariamai per žiūronus matę, kaip į ežero gylį statantys tinklus. Tačiau jokių tinklų neturėję ir statyti jų negalėję, draudžiamų žvejybos įrankių nenaudoję, draudžiamu būdu nežvejoję, ką paaiškinę ir aplinkos apsaugos pareigūnams. Su savimi valtyje turėję tik dubenį (protokole-„tazikas"), kurį ketinę panaudoti pagautiems vėžiams sudėti. Neradę valtyje jokių tinklų, pareigūnai pradėjo juos kaltinti, kad tinklai iš valties neva yra išmesti į ežerą. Kad ir kiek bandę įtikinti, kad jokių tinklų nenaudoję, tačiau pareigūnai jų paaiškinimų nepaisė, ir ėmėsi vandenyje ieškoti, jų įsitikinimu, išmestų tinklų. Tačiau po 40 min. intensyvių paieškų, jokių tinklų nerado, kas dar kartą patvirtina, kad draudžiamu būdu nežvejoję. Tuo tarpu administracinio teisės pažeidimo protokolas ir jo pagrindu priimtas nutarimas yra priimti nesant jokių objektyvių įrodymų.

7ATPK 256 str. 1 d. yra nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Vadovaujantis ATPK 256 str. 2 d., šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą atkreipęs teismų dėmesį į tai, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą būtina ištirti ir įvertinti visas bylai reikšmingas aplinkybes. Pagal ATPK 248 str. administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai yra laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes. ATPK 284 str. 1 d. nustato, kad organas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytas pažeidėju asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Šių aplinkybių nustatymui nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą renkami atitinkami įrodymai (ATPK 256 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis adm.t.p. byloje Nr. 2AT-24-2013 ir kt.).

9Tam, kad veiką būtų galima kvalifikuoti kaip mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą, objektyvių įrodymų pagrindu turėjo būti nustatyta bent viena ATPK 87 str. 3 d. dispozicijoje numatytų neteisėtų veikų - draudžiamų žvejybos įrankių panaudojimas arba žvejojimas draudžiamu būdu. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio matyti, kad pažeidimui išaiškinti buvo panaudotos šios techninės priemonės: žiūronai „Steiner", naktinio matymo termovizorius „Flir", taip pat mobiliojo telefono fotoaparatas. Taigi aplinkos apsaugos pareigūnai turėjo visas technines priemones pažeidimui užfiksuoti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant to, skundžiamas nutarimas yra grindžiamas vieninteliu netiesioginiu įrodymu - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyr. specialisto Tomo Daugirdos 2014-11-06 tarnybiniame pranešime nurodytomis aplinkybėmis.

10Tuo tarpu minėtame tarnybiniame pranešime aplinkos apsaugos pareigūnų paaiškinimų pagrindu nurodytos aplinkybės iš esmės prieštarauja administracinėn atsakomybėn traukiamų asmenų, t.y. jo - R. T. ir V. Z. parodymams, kurie, vadovaujantis minėta ATPK 256 str. nuostata, taip pat laikytini įrodymais. Taigi, byloje esant įrodymų tarpusavio prieštaravimų, kaltinimą grįsti vien tik pareigūnų parodymais, nesant jokių kitų daiktinių įrodymų, patvirtinančių jam, t.y.R. T. , inkriminuotą pažeidimą, nepakanka. Administracinį teisės pažeidimo protokolą surašę aplinkos apsaugos pareigūnai turėjo visas technines priemones, t.y. termovizorių, mobilųjį telefoną, tačiau jam inkriminuotas administracinis pažeidimas nebuvo užfiksuotas jokiomis techninėmis priemonėmis, nors techninės galimybės tai padaryti leido. Šiuo atveju byloje nėra jokių daiktinių įrodymų, t.y. nei žvejybinio tinklo, nei pagautos žuvies, taip pat nėra jokios vaizdinės medžiagos, t.y. nei vaizdo įrašų, nei fotonuotraukų. Todėl administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir skundžiamas nutarimas priimtas nesant jokių įrodymų.

11Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuotajam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą yra būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu bei iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-2791/2009 ir kt.). Administracinių teisės pažeidimų procese galiojančią nekaltumo prezumpciją paneigti turi institucija, surašiusi protokolą ir inicijavusi bylą dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, ir visa įrodymų nepateikimo ar abejonių nepanaikinimo rizika tenka šiai institucijai (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 26 d. nutartis, priimta administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N663-l 56/2007 ir kt.).

12Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra konstatavęs, jog administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje teismas negali būti suprantamas kaip „pasyvus" bylų proceso stebėtojas, o teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu bet kokios abejonės ar prieštaravimai dėl jo kaltumo turi būti pašalinti tiesiogiai apklausiant liudytojus, aktyviai tiriant įrodymus ir siekiant nustatyti tikrąsias galimo pažeidimo padarymo aplinkybes (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. N62-l830/2011 ir kt.). Taigi pirmosios instancijos teismas turi nutraukti bylą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atžvilgiu, kai išnaudotos visos protingos galimybės surinkti bylai reikšmingus įrodymus ir taip yra paneigti asmenį kaltinantys įrodymai arba nepašalintos abejonės dėl asmens kaltės.

13Suinteresuoto asmens-administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos- Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė skundo netenkinti ir palikti galioti 2014-11-13 nutarimu paskirtą nuobaudą.Nurodė,kad mėgėjiškos žvejybos vidaus vandenyse taisyklės nustato mėgėjiškios žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo tvarką, reglamentpja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą.Taisyklių 11.2 punkte nustatyta, kad draudžiama žvejoti draudžiamais žvejy įrankiais ar būdais.Taisyklių 10.1 punkte nustatyta, kad draudžiama veikla žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus(išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisi vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu - nuo saulės laidos iki patekėjimo ar vandens telkiniuose, kuriuose povandeninė žūklė neleidžiama, naudoti povandeninei žūklei strėles, antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valti braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaun: kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugii kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos įrankių ar kabliukų skaičių ar naudojant ne mėgėjiškos žvejybos įrankius, žvejoti draudžiamose vietose, gaudyti žuvis, kurių žvejyba uždrausta arba metu uždrausta (toliau - draudžiami žvejybos būdai).

14Priimant nutarimą pareiškėjo kaltė buvo laikoma įrodyta,kur jo kaltė buvo patvirtinama: 2014-11-05 administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. GI-130 AM094783; foto lentele Nr. 1, 2014-11-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos vyriausiųjų specialistų Tomo Daugirdos ir Jono Jarmalavičiaus tarnybiniais pranešimais, sudaryta schema Nr. 1. Administracinė nuobauda buvo skirta atsižvelgiant į aplinkybes, nurodytas ATP kodekso 30 straipsnio antrojoje dalyje, taip pat į ATP kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais.

15Teismo posėdyje apklausti liudytojai- Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento darbuotojai Tomas Daugirda ir Jonas Jarmalavičius paaiškino kaip jie 2014-11-05 vakare po 18 val.pradėję stebėti į ežerą su valtimi išplaukusius V. Z. ir R. T.,bei kokius jie veiksmus atliko,kur iš atlikto stebėjimo šie pareigūnai aiškiai nustatę ,kad yra statomas žvejybinis tinklams žuvims gaudyti ir po to nutarę juos sulaikyti,kur per laiką iki su savo valtimi priplaukė prie V. Z. ir R. T. valties,pastarieji išmetė tinklą į vandenį ir jį nuskandindami,kur po to ieškant tinklo nepavyko surasti tinklo.R. T. aiškinimas ,kad jis nestatęs tinklo vertintinas kaip gynybinė pozicija ir paskirta nuobauda paliktina galioti.

16Skundas netenkintinas.

17Iš 2014-11-13 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo Nr GI-131 AM 080305 matyti,kad R. T. pagal LR ATPK 87 str.3d.buvo paskirta 800 Lt bauda.

18Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo ir fotolentelės Nr.1 matyti,kad po V. Z. ir R. T. sulaikymo pas juos valtyje buvo surasta plastikinis dubuo,bei polietileninis maišas.

19Iš pateiktos informacijos iš interneto apie Nedzingio ežerą matyti,kad jo vidutinis gylis yra 3,40 m ,o didžiausias gylis 6,9 m.

20Apklausti liudytojais Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Tomas Daugirda ir Jonas Jarmalavičius parodė,kad 2014-11-05 vykdę patikrinimo reidą prie Nedzingio ežero Varėnos raj.,kadangi buvo gavę informacijos ,jog šiame ežere yra neteisėtai žvejojama su tinklais.Atvykę į vietą apie 16 val.30 min.jau temstant,kur atokiau nuo ežero palikę automobilį,bei su valtimi išplaukę į ežerą ir budėję pasislėpę nendryne.Apie 18 val.jau sutemus pamatę,kad nuo kranto pradėjo plaukti valtis,kurioje sėdėjo du žmonės.Valtis kiek paplaukė pakraščiu prie nendrynų,o po to nuplaukė į ežero gilumą.Nuplaukus link ežero vidurio vienas iš tų asmenų iš lėto irklavo valtį,o kitas asmuo valtyje darė mostus rankomis,kurie yra charakteringi palaipsniam tinklo išleidimui(statymui) iš valties į vandenį.Tuos asmenis stebėję per naktinio matymo žiūronus bei termovizorių gal apie 200 m atstumu apie 10-15 min. ir įsitikinus,kad yra yra statomas žvejybinis tinklas ir tuo daromas žvejybos taisyklių pažeidimas nutarę juos sulaikyti.Įjungus valties motorinį variklį ,jis pradėjo garsiai dirbti ,kie užtrukę kol išplaukę iš nendryno,bei pradėję plaukti link tos valties.Ant ežero buvo nemažos bangos, nes tą vakarą buvo smarkus vėjas,bei reikėjo plaukti prieš bangas.Pradėjus plaukti link valties pamatę,kad tas asmuo,kuris rankomis prieš tai leido tinklą,iš valties išmetę pailgą gumulą,iš ko supratę,kad išmetė į vandenį tinklą.Po šito valtis pradėjo plaukti nuo tos vietos,bei prie valties priplaukę jau kiek nutolus nuo tos vietos,kur buvo išmestas tas gumulas.Priplaukus prie valties ir pradėjus klausinėti buvę valtyje vyriškiai pripažino,kad jie bandė žvejoti su tinklu,valtyje buvo didelis dubuo ir plastmasinis maišas,kur dubenyje dar matėsi likusios ežero augmenijos.Tuokart pradėję su šniūru,ant kurio buvo užkabintas nedidelis metalinis kablys , ieškoti tinklo.Tačiau tamsoje nebuvo galima tiksliai nustatyti tinklo išmetimo vietos,todėl plaukioję su motorine valtimi ir apieškoje gal 2-3 ha plotą,tačiau tinklo neužkabinę.Turėtas kablys daugiau yra skirtas surasti pastatytus tinklus,o tinklui su svoriais nuskendus ant ežero dugno būna sunku užkabinti paskandintą tinklą.Po to atplaukus į krantą abu vyriškiai-V. Z. ir R. T. pradėjo neigti,jog statė tinklą,bei surašant protokolą pradėjo prašyti nekonfiksuoti valties,kadangi valtį pasiskolinę iš kito asmens.

21Liudytojas P. S. parodė,kad 2014-11-05 pavakaryje šėręs savo gyvulius. Būnant kieme pamatęs einančius kaimyną V. Z. su žentu, paklausus kur eina,jie atsakė,kad plauks vėžiauti.Jie su savimi nieko nesinešė.

22Liudytojas V. Z. (R. T. uošvis),kuris yra patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal LR ATPK 87 str.3d.(ATP byla II-3-308/2015)dėl jų sulaikymo ežere nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir R. T..

23Pažeidimo padarymo metu LR ATPK 87 str.3 d.(2014-05-15 įstatymo Nr.XII-893 redakcija)buvo numatyta administracinė atsakomybė už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimą,padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu(išskyrus elektros energiją ir ultragarsą) bauda nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio litų su šių įrankių ir priemonių konfiksavimu.

24Iš surinktų įrodymų matyti,kad R. T. kaltė dėl padaryto pažeidimo yra patvirtinama ir dėl to nėra pagrindo tenkinti skundo.

25Iš apklaustų liudytojų T.Daugirdos ir J.Jarmalavičiaus parodymų matyti,kad V. Z. ir R. T. išplaukė su valtimi į Nedzingio ežerą ,bei įplaukę link ežero vidurio pradėjo statyti tinklą,bei šiuos jų veiksmus fiksavo ežero nendryne pasislėpę aplinkos apsaugos pareigūnai .Šie aplinkosaugos pareigūnai dirba jau daugelį metų ,pagal jų parodymus ,jie buvo vykdę ne vieną tokio pobūdžio pažeidėjų sulaikymą ir iš jų parodymų matyti,kad jie panaudodami ir technines priemones matė V. Z. ir R. T. veiksmus valtyje ant ežero būtent charkteringus tinklo statymui ežere.Būtent įsitikinę,kad V. Z. ir R. T. atlieka tokius veiksmus jie nutarė sulaikyti pažeidėjus.Tačiau matosi,kad V. Z. ir R. T. supratę,kad link jų pradėjo plaukti aplinkosaugos pareigūnai išmetė iš valties turėtą tinklą ,jį taip paskandindami ežere.Netikėti apklaustų liudytojų –aplinkosaugos pareigūnų T.Daugirdos ir J.Jarmalavičiaus parodymais nėra pagrindo.Kartu teismas kritiškai vertina traukiamo administracinėn atsakomybėn R. T. paaiškinimą ,kad jis nežvejojęs ,o tik plaukęs su žentu gaudyti vėžių į kitą ežero krantą.Iš jų sulaikymo aplinkybių matyti,kad jie plaukdami su valtimi neturėjo jokio šviesos šaltinio gaudyti vėžius(prožektoriaus ,deglo ar kt.),kadangi tamsoje ir vandenyje vėžius būtų sunku susekti bei pagauti.Jie neturėjo ir jokių kitokių įrankių ar prietaisų vėžių gaudymui.Kartu matosi,kad tiek V. Z.,tiek R. T. nebuvo apsiavę ilagaualiais žvejų batais ar specialiais neperšlampamais hidrokostiumais,kas rodytų,jog jie būtų galėję braidžioti po šaltą vandenį ežere nesušlapdami ir nesušaldami kojų ar kūno,kadangi ežero vandens temperatūra lapkričio mėn.būna jau gana žema.Tuo tarpu išmesti tinklą iš valties į ežerą ir taip jį pastatyti žuvų gaudymui užtenka paprastos aprangos. Liudytojo P. S. parodymai apie tai,kad eidami V. Z. ir R. T. nieko nesinešė nepatvirtina,kad kuris iš jų negalėjo žvejybos tinklo atgabenti dar iš anksčiau naktį ar dienos metu su automobiliu ar kita transporto priemone ir palikti užmaskuotoje vietoje prie ežero,iš kur prieš išplaukimą jie galėjo paimti tinklą ir atsinešti į valtį.Būtent valtyje surasti daiktai –dubuo ir polietileninis maišas ,kur pagal aplinkosaugos pareigūnų parodymus apklausos metu ,jog dubenyje matėsi ežero augmenijos liekanos,parodo,kad būtent šie daiktai buvo panaudoti tinklo laikymui ir atnešimui į valtį.Kartu vien pats V. Z. ir R. T. išplaukimo laikas po 18 val.(saulė leidžiasi 16.37 val.) nurodo apie jų siekimą pasinaudoti nakties tamsa ir likti nepastebėtiems ant ežero,kadangi neteisėtos žvejybos faktai daugeliu atvejų nustatomi būtent nakties metu.Iš institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento informacinės kortelės matyti,kad R. T. artimas asmuo(uošvis)V. Z. 2010-05-20 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimu jau buvo baustas pagal LR ATPK 87 str.3d.200 Lt bauda.

26Surinktų įrodymų visumos pagrindu teismas daro išvadą,kad patraukto administracinėn atsakomybėn R. T. kaltė pagal LR ATPK 87 str.3d. yra patvirtinta.Priimant nutartimą nebuvo nustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių,o buvo nustatyta atsakomybę sunkinanti aplinkybė,kad pažeidimas buvo padarytas grupės asmenų.Dėl to šiuo atveju atsižvelgus į atsakomybę sunkinančią aplinkybę(ATPK 302 ) buvo pagrindas skirti baudą didesnę, nei įstatymo sankcijoje numatytas baudos vidurkis-700 Lt.Dėl to institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas ir jį panaikinti nėra įstatyminio pagrindo.

27Vadovaudamasis LR ATPK 300 str.,302 str.1d.1 p.,3024 str.

Nutarė

28R. T. skundo netenkinti ir palikti 2014 m lapkričio 13d. institucijos paskyrusios administracinę nuobaudą-Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimą Nr. GI-131 AM 080354, kuriuo R. T. pagal LR ATPK 87 str.3d buvo paskirta 800 Lt,nepakeistą.

29Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis... 2. Pareiškėjas R. T. 2014-11-26 pateiktu skundu skundžia 2014-11-13 Alytaus... 3. R. T. pateiktu skundu nurodė,kad administraciniu teisės pažeidimu... 4. ATPK 87 str. 3 d. dispozicijoje numatyti konkretūs veiksmai, kuriais gali... 5. Šiuo atveju būtent už nurodytų taisyklių reikalavimų pažeidimą jam buvo... 6. Su jam inkriminuotu administraciniu teisės pažeidimu visiškai nesutinkantis,... 7. ATPK 256 str. 1 d. yra nustatyta, kad įrodymai administracinio teisės... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą atkreipęs teismų dėmesį į... 9. Tam, kad veiką būtų galima kvalifikuoti kaip mėgėjų žvejybos taisyklių... 10. Tuo tarpu minėtame tarnybiniame pranešime aplinkos apsaugos pareigūnų... 11. Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime yra... 13. Suinteresuoto asmens-administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos-... 14. Priimant nutarimą pareiškėjo kaltė buvo laikoma įrodyta,kur jo kaltė buvo... 15. Teismo posėdyje apklausti liudytojai- Alytaus regiono aplinkos apsaugos... 16. Skundas netenkintinas.... 17. Iš 2014-11-13 Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo Nr... 18. Iš administracinio teisės pažeidimo protokolo ir fotolentelės Nr.1... 19. Iš pateiktos informacijos iš interneto apie Nedzingio ežerą matyti,kad jo... 20. Apklausti liudytojais Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento... 21. Liudytojas P. S. parodė,kad 2014-11-05 pavakaryje šėręs savo gyvulius.... 22. Liudytojas V. Z. (R. T. uošvis),kuris yra patrauktas administracinėn... 23. Pažeidimo padarymo metu LR ATPK 87 str.3 d.(2014-05-15 įstatymo Nr.XII-893... 24. Iš surinktų įrodymų matyti,kad R. T. kaltė dėl padaryto pažeidimo yra... 25. Iš apklaustų liudytojų T.Daugirdos ir J.Jarmalavičiaus parodymų matyti,kad... 26. Surinktų įrodymų visumos pagrindu teismas daro išvadą,kad patraukto... 27. Vadovaudamasis LR ATPK 300 str.,302 str.1d.1 p.,3024 str.... 28. R. T. skundo netenkinti ir palikti 2014 m lapkričio 13d. institucijos... 29. Nutartis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine...