Byla 2A-913-390/2012
Dėl savavališkų statybų padarinių šalinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė), Algimanto Kukalio (pranešėjas), Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. M. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-275-570/2012 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui G. M., tretiesiems asmenims L. M., Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl savavališkų statybų padarinių šalinimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovė prašė įpareigoti atsakovą G. M. įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos padarinius miškų ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), t. y. per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti pastatytą vieno aukšto su mansarda, galimai sandėliavimo paskirties pastatą ir sutvarkyti statybvietę; per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti ieškovą nugriauti savavališkai pastatytą galimai sandėliavimo paskirties pastatą vieno aukšto su mansarda miškų ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, jog atsakovas savavališkai, neturėdamas jokių leidimų ar projektų jam nuosavybės teise priklausančioje miško paskirties žemėje, esančioje ( - ), pastatė vieno aukšto su mansarda II grupės nesudėtingą, ~50 kv. m. užstatymo ploto galimai sandėliavimo paskirties pastatą ir iškasė II grupės nesudėtingą, ~ 500 kv. m. ploto kūdrą. 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. TPS 18-6 už veikos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1592 str. 5 d., padarymą atsakovui paskirta 200 Lt bauda. Atsakovas apskundė nutarimą, tačiau tiek Kauno apygardos administracinis teismas tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarimą paliko nepakeistą. Vėliau ne kartą atsakovas buvo raginamas pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nugriauti miško paskirties žemėje pastatytą galimai sandėliavimo paskirties pastatą arba pateikti reikalingus leidimus ir projektinę dokumentaciją statiniui įteisinti (vėliausiai terminas buvo nustatytas iki 2011-07-05), tačiau to nepadarė.

5Kadangi bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog pastatas pastatytas saugomoje Kalvarijos biosferos poligono teritorijoje, miškų ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame ( - ), vadovaujantis LR saugomų teritorijų, Žemės įstatymo ir Miškų įstatymo nuostatomis, statinių (kad ir nesudėtingų, sandėliavimo ar pan.) statyba be projekto ir atitinkamų suderinimų negalima. Duomenų, kad atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka yra kreipęsis dėl projektinės dokumentacijos parengimo ir leidimų statybai gavimo byloje nėra. Mano, kad jis tokių leidimų negautų, nes pastatas yra miškų ūkio žemėje, o ten galima tik miško sandėlių statyba. Atsakovo pastatas neatitinka nei miško, nei medienos sandėliui keliamų reikalavimų, todėl jis tokių leidimų ir negautų. Dėl šios priežasties ieškovė ir prašo įpareigoti atsakovą nugriauti statomą pastatą.

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 10 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, priteisė iš atsakovo 139 Lt žyminio mokesčio ir 18,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

7Teismas nusprendė, kad atsakovo pastatytas pastatas pripažintinas turinčiu savavališkos statybos požymių ir bet koks jo eksploatavimas ar statybos tęsimas yra prieštaraujantis įstatymams. Nurodė, kad pagal iki 2008 m. birželio 25 d. galiojusį Statybų privačioje žemėje reglamentą, patvirtintą LR Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr. 1608, miškų ūkio paskirties žemėje pastatų statyba leidžiama pagal parengtus detaliuosius planus šių miškų savininkams, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai. Duomenų, kad toje vietovėje būtų parengtas detalusis planas ar miškotvarkos projektas, byloje nėra (b. l. 83). Todėl teismas sprendė, kad atsakovas 2008 metais pradėjo statyti pastatą savavališkai, be leidimo statybai ir tam reikalingų dokumentų. Taip pat nurodė, kad nuo 2009 m. liepos 14 d. LR Aplinkos ministrui įsakymu Nr. D1-407 įsteigus teritorijoje, kurioje yra ginčo pastatas, Kalvarijos biosferos poligoną, ši teritorija priskirta saugomai teritorijai (b. l. 117-119), o ginčo statiniui turi būti taikomos 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301 LR Saugomų teritorijų įstatymo nuostatos, t. y. statiniams reikalingi leidimai ir projektinė dokumentacija. Nesant tokių dokumentų ir statytojui pradėjus vykdyti statybos darbus (juos užbaigus), teismas tokius statinius pripažino savavališka statyba.

8Taip pat teismas nurodė, kad nuo 2010-10-01 įsigaliojus LR statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymui Nr. XI-992, atsirado galimybė įteisinti savavališkai statomus statinius, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju statytojas G. M. nėra kreipęsis į atitinkamas institucijas, tame tarpe ir į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos (LR Statybos įstatymas, LR Saugomų teritorijų įstatymas ir kt.) dėl leidimo statyti naują statinį ir parengęs pastato projektinę dokumentaciją, pastato savavališkos statybos įteisinimui. Pastatas yra miškų ūkio žemėje, kur pagal LR Miškų įstatymo 2 str. 3 d., LR Žemės įstatymo 26 str. galima tik medienos (miško) sandėlių statyba. Ankščiau išdėstytais motyvais teismas padarė išvadą, kad atsakovo pastatas neatitinka medienos (miško) sandėlio reikalavimų. Todėl šiuo metu nesant galimybės statinio įteisinti, teismas patenkino ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos darbų padarinius.

9Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – įpareigoti atsakovą savo lėšomis leisti teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesius parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo šiuos motyvus:

101. LR Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje inter alia nustatyta, kad miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai. Analogiška nuostata įtvirtinta LR Žemės įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Tai reiškia, kad pagal minėtas teisės normas miško ūkio paskirties žemėje leidžiama specializuotų statinių - medienos sandėlių, statyba. Teismas iš esmės be argumentų nusprendė, jog medienos sandėlį traktuoti kitaip nei miško sandėlį nėra pagrindo, o tuo pačiu nepagrįstai sprendė, kad atsakovo pastatytas sandėliavimo paskirties pastatas neatitinka miško sandėliui keliamų reikalavimų ir dėl to negali būti pastatytas miško paskirties žemėje. Aiškindamas tikrąją LR Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos normos prasmę, teismas netinkamai taikė teisės aiškinimo taisykles ir dėl to priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą. Apelianto nuomone, įstatymų leidėjas, konstruodamas minėtos normos tekstą ir įvardindamas objektą, kurio įrengimas miško žemėje būtų teisėtas nepakeitus žemės paskirties, panaudojo verbalinę formą - „medienos sandėlis". Tai reiškia, kad sąvoka „medienos sandėlis" negali reikšti to paties, ką reiškia sąvoka „miško sandėlis". Priešingas aiškinimas neatitiktų teisės aiškinimo taisyklės expresio unitus est exclusion alterus (vieno paminėjimas reiškia kito pašalinimą). Logikos požiūriu žodžių junginys „medienos sandėlis" sudarytas iš objekto, išreikšto žodžiu „sandėlis" ir predikato, išreikšto žodžiu „medienos". Egzistuoja akivaizdus teisės kalbos ir bendrinės kalbos ryšys. Jeigu įstatymo tekste vartojamas bendrinės kalbos žodis, o ne specialusis teisės terminas, tai, nesant pakankamo pagrindo aiškinti priešingai, bendrinės kalbos žodį būtina aiškinti taip, kaip jis suprantamas bendrinėje kalboje. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodis „sandėlis" apibrėžiamas kaip pastatas ar patalpa kam sudėti, laikyti. Taigi, tiek bendrinėje kalboje, tiek pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį", sandėlis aiškinamas kaip pastatas. Žodžių junginys „medienos sandėlis" aiškintinas kaip reiškiantis negyvenamąjį pastatą, kurio tiesioginė paskirtis - laikyti (sandėliuoti) medieną. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis pastatas yra sandėliavimo paskirties. Bylos nagrinėjimo metu ši aplinkybė nebuvo paneigta. Tai reiškia, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog minėtas pastatas nėra medienos sandėlis ir negali būti pastatytas miško paskirties žemėje.

112. Atsakovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, su mišku susijęs sandėliavimo paskirties statinys yra galimas pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia savavališka statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkosaugos, kultūros paveldo, saugomų teritorijų teisės aktų reikalavimams bei esminiams statinio projekto sprendiniams. Todėl teismo sprendimas įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos darbų padarinius vieninteliu būdu - nugriaunant pastatą, neatitinka teisėtumo ir teisingumo reikalavimų. Teismo besąlyginis įpareigojimas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę yra neprotingas ir prieštarauja proporcingumo principui, pagal kurį nustatytos teisinės priemonės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos neturi varžyti asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, o jeigu šios teisinės priemonės yra susijusios su sankcijomis už teisės pažeidimą, tai minėtos sankcijos turi būti proporcingos padarytam teisės pažeidimui. Teisiškai reguliuojant visuomeninius santykius privalu paisyti prigimtinio teisingumo reikalavimų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimas).

123. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas nėra kreipęsis į atitinkamas institucijas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Atsakovas aktyviai siekė pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Tai matyti iš byloje esančių Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus 2010 m. lapkričio 25 d. rašto „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų“, Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus 2011 m. vasario 23 d. rašto Nr. IS2-34(13,37-08) „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų parengimo" taip pat iš Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyriaus 2011 m. balandžio 11 d. rašto Nr. IS2-72(13,37-08) „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų parengimo" bei atsakovo skundo adresuoto Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje.

134. Teismas nepagrįstai netaikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis. Taip pat ieškovė nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas nepaneigė ieškovės pateiktų įrodymų, todėl manome, kad teismas nagrinėdamas civilinę bylą objektyviai ir išsamiai išanalizavo bylos aplinkybes, visapusiškai ir pilnai ištyrė bei vertino byloje surinktus įrodymus bei priėmė pagrįstą įrodymais bei motyvuotą teisės aktais sprendimą.

15Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija nurodo, kad dėl atsakovo apeliaciniame skunde išsakytų motyvų palieka spręsti teismo nuožiūra. Dėl atsakovo teiginių, kad atsakovas aktyviai siekė pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, trečiasis asmuo iš dalies sutinka. Nurodo, kad LR Seimui 2010 m. liepos 2 d. priėmus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymą Nr. XI-992, kuris įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 1 d., atsirado galimybė įteisinti savavališkai pastatytus statinius, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Atsakovas kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės administracijos Ūkio ir urbanistikos skyrių dėl savavališkai vykdomų statybos darbų. L. M. ir G. M. nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) specialiųjų architektūros reikalavimų parengimo 2 kartus, t. y. 2010 m. lapkričio 16 d., atsakymas pateiktas 2010 m. lapkričio 25 d. bei 2011 m. vasario 2 d. atsakymai pateikti 2011 m. vasario 23 d. ir 2011 m. balandžio 11 d. Atsakovas kitų veiksmų, kuriais būtų siekęs pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, neatliko, taip pat nesikreipė į teismą dėl vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui kaip tai numato LR Statybos įstatymo (aktualios redakcijos nuo 2010 m. spalio 1 d.) 28 straipsnio 3 dalies nuostatos.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas jam ir jo sutuoktinės bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomame miško ūkio paskirties žemės sklype, esančiame ( - ) kaime, ( - ) savivaldybėje savavališkai pasistatė ir eksploatuoja vieno aukšto su mansarda II grupės nesudėtingą - 50 kv. m. ploto pastatą. Nagrinėjamoje byloje, kad pastatas buvo pastatytas be statybos leidimo ir savavališkai ginčo nekyla. Tarp šalių iškilo ginčas, ar ginčo pastatui buvo reikalingas projektas ir rašytinis pritarimas projektui, o taip pat ar tokio tipo pastatas aplamai gali būti statomas miško paskirties žemėje.

19Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą nustatė, kad atsakovas ginčo pastato statybą pradėjo neturėdamas tam reikiamų dokumentų ir savavališkai. Šioje vietovėje nebuvo parengto detalaus plano ar miškotvarkos projekto. Teismas pažymėjo, kad ginčo statinys buvo Kalvarijos biosferos poligono teritorijoje, todėl tokiam statiniu reikalingi leidimai ir projektinė dokumentacija pagal L R Saugomų teritorijų įstatymo nuostatas. Apylinkės teismas remdamasis teismo posėdžio metu apklausto miškų specialisto R. M. parodymais darė išvadą, kad atsakovo savavališkai pastatytas pastatas su mansarda negali būti priskiriamas medienos sandėliui, nes pastatas neskirtas miško produkcijai sukrauti ir jai sandėliuoti. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs atsakovo pastatyto statinio visus savavališkos statybos požymius ir įvertinęs tai, kad atsakovas pagal galiojančias L R Statybos įstatymo nuostatas negali įteisinti minėtos statybos, įpareigojo atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius. Teisėjų kolegija tokiai apylinkės teismo argumentacijai nepritarti neturi teisinio pagrindo ir konstatuoja, kad apylinkės teismas priimdamas sprendimą teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, taikė ir aiškino materialinės teisės normas. Apeliaciniame skunde apeliantas teigia, kad teismui nebuvo pagrindo pripažinti, jog ginčo pastatas nėra medienos sandėlis ir jis negali būti pastatytas miško paskirties žemėje. Teisėjų kolegija tokius apelianto teiginius laiko nepagrįstais.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akte Nr. R E-472 ( t. 1., b.l. 36) nurodė, kad atsakovas turi nugriauti galimai sandėliavimo paskirties vieno aukšto su mansarda pastatą. Priedas Nr. 1 prie šio akto ( fotonuotrauka) patvirtina, kad sandėliavimo paskirties pastatas yra vieno aukšto su mansarda pastatas. Nors byloje nėra konkrečių duomenų, kurie patvirtintų ginčo pastato išplanavimą ir statinio konstrukcijas, tačiau teisėjų kolegija remdamasi fotonuotrauka bei apklausto liudytojo – vyriausiojo valstybinių miškų pareigūno R. M. paaiškinimais daro išvadą, kad atsakovo pastatytas statinys niekaip negali būti priskirtas miško sandėliui. Pagal Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos, 2010m. sausio 14d. patvirtintos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 11-10-v 2.1.4.1 punktą, miškų sandėlis tai žemės sklypas, skirtas pagamintai ir iš ruošos vietos išgabentai miško produkcijai, visų pirma medienai, sukrauti, apmatuoti ir parduoti. Nustatyta, kad atsakovo savavališkai pastatytas statinys yra tik atsakovo miško žemės sklype. Todėl visiškai pagrįstai pirmosios instancijos teismas konstatavo aplinkybę, kad atsakovo statinys negali būti pripažintas medienos sandėliu. Esant nurodytam aptarti apelianto apeliacinio skundo argumentai atmestini.

21Pirmosios instancijos teismas nepripažinęs atsakovo savavališkai pastatyto statinio medienos sandėliu pagrįstai sprendė, kad atsakovas neturėdamas atitinkamų leidimų ir projektų negalėjo miško ūkio paskirties žemėje pradėti jokių statybos darbų. L R Statybos įstatymo 28 straipsnyje ( 2010m. liepos 2d. Įstatymo Nr. XI-992 redakcija ) yra numatytas savavališkos statybos padarinių šalinimas, tačiau tokiais atvejais, kada yra galimas savavališkai pastatytų statinių įteisinimas. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, atsakovo savavališkai pastatyto statinio įteisinimas negalimas, nes miško ūkio paskirties žemėje galima tik miško sandėlių statyba. Toks atsakovo pastatytas statinys taip pat yra Europinės svarbos saugojamoje teritorijoje – Kalvarijos biosferos poligone, todėl statinio įteisinimas negalimas ( L R Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis, L R Žemės įstatymo 26 straipsnis, L R saugomų teritorijų įstatymo 15 straipsnis). Remiantis nurodytais motyvais nepagrįsti apelianto apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas priimamas sprendimą nepagrįstai netaikė statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytos nuostatos, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją ( užsakovą ) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

22Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai esminės reikšmės ginčo išsprendimui neturi, todėl neanalizuotini.

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti apylinkės teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovė prašė įpareigoti atsakovą G. M. įstatymų nustatyta tvarka... 4. Ieškovė nurodė, jog atsakovas savavališkai, neturėdamas jokių leidimų ar... 5. Kadangi bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog pastatas pastatytas saugomoje... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2012 m. sausio 10 d. sprendimu... 7. Teismas nusprendė, kad atsakovo pastatytas pastatas pripažintinas turinčiu... 8. Taip pat teismas nurodė, kad nuo 2010-10-01 įsigaliojus LR statybos įstatymo... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012... 10. 1. LR Miškų įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje inter alia nustatyta, kad miško... 11. 2. Atsakovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame miškų... 12. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas nėra kreipęsis į atitinkamas... 13. 4. Teismas nepagrįstai netaikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo Marijampolės rajono... 15. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kalvarijos savivaldybės... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas jam ir jo sutuoktinės... 19. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs bylą nustatė, kad atsakovas... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas reikalavimo pašalinti savavališkos... 21. Pirmosios instancijos teismas nepripažinęs atsakovo savavališkai pastatyto... 22. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai esminės reikšmės ginčo... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti apylinkės teismo sprendimą... 24. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 10 d. sprendimą palikti...