Byla II-462-562/2010
Dėl baudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė, sekretoriaujant Astai Statkevičinei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui M. G., savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovui Mindaugui Lauciui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo (ATP) bylą pagal M. G. skundą dėl baudos panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė G. K. baudos kvitu Nr. BD 001368 paskyrė M. G. 40 Lt baudą už pažeidimą, numatytą LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 142 str. 2 d. (b. l. 5).

4M. G. padavė teismui skundą (b. l. 2–4), kuriame prašo panaikinti Vilniaus m. savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-14 sprendimą (nutarimą) nubausti ją 40 Lt bauda. Paaiškino, kad pagal pasirašytinai įteiktą pranešimą 2009-12-29/468 2010-01-14 buvo iškviesta į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, esančios Žolyno g. 15, Vilniuje, 303 kabinetą, kuriame jai paaiškino, kad M. G. privalo sumokėti baudą už jos dukros A. G. padarytą administracinį nusižengimą – važiavimą troleibusu be bilieto 2009 m. pabaigoje. Nurodė, kad pažeidimo dieną troleibusu nei ji, nei dukra nevažiavo. M. G. nesutinka su sprendimu skirti baudą, nes jos dukrai nei pažeidimo padarymo, nei nuobaudos skyrimo dieną nebuvo šešiolika metų. Byloje nebuvo nustatyta M. G. kaltės, jai nebuvo surašytas ATP protokolas, nebuvo priimtas joks procesinis sprendimas, kurio pagrindu ji buvo nubausta, nuobaudą jai paskyrė nekompetentingas pareigūnas. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo taip pat prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą tam, kad nustatyti, ar LR ATPK 13 str. 2 d. (2009-07-15 įst. Nr. XI-349 red.) papildymas teiginiu „142 straipsnio antroje dalyje“ ir 142 str. 2 d. (2009-07-15 įst. Nr. XI-349 red.) pakeitimas ta apimtimi, kurioje nurodyta, kad „...už vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimą be bilieto keleivinio transporto priemonėmis – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų” neprieštarauja LR Konstitucijos 31, 22 ir 28 straipsniams nei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 7 straipsniams bei LR ATPK 9, 12 ir 205 straipsniams.

5Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo palaikė skundą. Paaiškino, kad jos dukra A. G. 2009 m. gruodžio mėn. pabaigoje vyko troleibusu be bilieto ir buvo sulaikyta kontrolieriaus. M. G. buvo paskirta 40 Lt bauda, tačiau ji mano esanti nekalta.

6Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovas Mindaugas Laucius teismo posėdyje prašė atmesti skundą. Paaiškino, kad M. G. dukra buvo sulaikyta važiuojanti troleibusu be talono. Atvyko A. G. motina, sutiko sumokėti baudą, todėl jai nebuvo surašytas protokolas.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad M. G. buvo paskirta 40 Lt bauda už pažeidimą, numatytą ATPK 142 str. 2 d., nes jos nepilnametė dukra A. G., gim. ( - ), 2009-12-11 važiavo troleibusu Nr.7 maršrutu Nr.557 Vilniaus mieste be bilieto (b. l. 5,14).

9M. G. prašo teismo panaikinti Vilniaus m. savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-14 sprendimą (nutarimą) nubausti ją 40 Lt bauda.

10Pagal ATPK 142 str. 2 d. vaikų nuo septynerių iki keturiolikos metų vežimas be bilieto arba vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų.

11M. G. teismo posėdyje patvirtino, kad jos dukra A. G. važiavo troleibusu be bilieto. M. G. nesutinka su sprendimu skirti baudą, nes jos dukrai nei pažeidimo padarymo, nei nuobaudos skyrimo dieną nebuvo šešiolika metų; byloje nebuvo nustatyta M. G. kaltės; nebuvo surašytas ATP protokolas; nebuvo priimtas joks procesinis sprendimas, kurio pagrindu ji buvo nubausta; nuobaudą jai paskyrė nekompetentingas pareigūnas.

12Kaip matyti iš ATPK 142 str. 2 d. formuluotės vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis užtraukia baudą tėvams. Pažeidimo padarymo dieną (2009-12-11) A. G. buvo 14 metų (b. l. 20), bauda už A. G. padarytą pažeidimą buvo paskirta jos motinai M. G., kuri gali būti traukiama administracinėn atsakomybėn už A. G. padarytą pažeidimą (ATPK 12 str., 13 str. 2 d.).

13M. G. argumentai dėl to, kad nuobaudą paskyrė nekompetentingas pareigūnas, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi tarnybinį pranešimą (b. l. 20) surašęs J. G. ir baudos kvitą (b. l. 5) išrašiusi G. K. yra savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriai, kurie pagal ATPK 232 str. 1 d. ir 2 d. turi teisę nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

14Pagal ATPK 259 str. 1 d. dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas arba visuomeninės organizacijos ar visuomeninio savaveiksmio organo atstovas surašo protokolą, išskyrus šio kodekso 262 straipsnyje numatytus atvejus. ATPK 262 str. 1 d. nustatyta, kad protokolas nesurašomas, kai bauda skiriama ir paimama, o įspėjimas įforminamas teisės pažeidimo vietoje, padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus šio kodekso <...> 142 straipsnio pirmojoje–penktojoje dalyse.

15ATP protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai bei kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Administracinio teisės pažeidimo protokolu yra apibrėžiamos ir bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Iš 2009-12-11 tarnybinio pranešimo matyti, kad A. G. pažeidimą padarė 2009-12-11 važiuodama troleibusu Nr. 7 maršrutu Nr. 557 tarp stotelių Taikos ir Medeinos (b. l. 20), o bauda buvo paskirta ir sumokėta ne pažeidimo padarymo dieną (2010-01-14) ir ne pažeidimo padarymo vietoje (b. l. 5), todėl nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo vadovautis ATPK 262 str. 1 d. nuostata ir nesurašyti ATP protokolo. ATPK 262 straipsnyje, reglamentuojančiame atvejus ir aplinkybes, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas, nėra numatyta kitų išimčių, kada nesurašomas protokolas, padarius pažeidimą, numatytą ATPK 142 str. 2 d. Tai, kad padarytas pažeidimas nebuvo ginčijamas, taip pat nėra pagrindas nesurašyti ATP protokolo. Todėl pripažintina, kad administracinio teisės pažeidimo byloje ATP protokolo nesurašymas yra esminis procesinis pažeidimas.

16Pagal ATPK 286 str. 1 d. nuostatas, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, organas (pareigūnas) priima nutarimą byloje. ATPK 286 str. 7 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais apie nuobaudą įrašoma administracinio teisės pažeidimo protokole arba nutarimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu. Pažymėtina, kad teisės aktuose nėra nustatyta jokių išimčių dėl nuobaudos už pažeidimą, numatytą ATPK 142 str. 2 d., įrašymo ATP protokole ar nutarimo įforminimo kitokiu būdu. M. G. administracinė nuobauda buvo paskirta remiantis 2009-12-11 tarnybiniu pranešimu (b. l. 20), kuriame nurodytos pažeidimo padarymo aplinkybės. Pareiškėjai sumokėjus baudą, buvo išduotas baudos kvitas Nr. BD001368 (b. l. 5). Nei tarnybinis pranešimas, nei baudos kvitas negali būti laikomi tinkamais procesiniais dokumentais, kuriais paskirta administracinė nuobauda, kadangi jie neatitinka ATPK 286 str. nustatytų reikalavimų.

17Teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 142 str. 2 d., bylą nebuvo laikomasi teisės aktų reikalavimų, nes nebuvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, kuriame suformuluotas kaltinimas dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo bei priimtas nutarimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Kadangi padaryti esminiai administracinės nuobaudos skyrimo proceso tvarkos pažeidimai, kliudantys bylą nagrinėti teisme ir vadovaujantis ABTĮ 124 straipsnio 1 dalies 3 punktu pačiam teismui paskirti administracinę nuobaudą ar pasisakyti dėl jau paskirtos nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo, savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-14 baudos kvitu Nr. BD 001368 paskirta 40 Lt bauda panaikintina, bylą grąžinant nagrinėti iš naujo savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“.

18M. G. prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą tam, kad nustatyti, ar LR ATPK 13 str. 2 d. (2009-07-15 įst. Nr. XI-349 red.) papildymas teiginiu „142 straipsnio antroje dalyje“ ir 142 str. 2 d. (2009-07-15 įst. Nr. XI-349 red.) pakeitimas ta apimtimi, kurioje nurodyta, kad „...už vaikų nuo keturiolikos iki šešiolikos metų važiavimą be bilieto keleivinio transporto priemonėmis – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiasdešimties iki aštuoniasdešimties litų” neprieštarauja LR Konstitucijos 31, 22 ir 28 straipsniams nei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 7 straipsniams bei LR ATPK 9, 12 ir 205 straipsniams, netenkintinas, kadangi teismui nekyla abejonių dėl nurodytų ATPK nuostatų konstitucingumo.

19Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85–87 str., 124 str. 1 d. 2 p., 128 str.,

Nutarė

20M. G. skundą tenkinti iš dalies.

21Panaikinti savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-14 baudos kvitu Nr. BD 001368 paskirtą 40 Lt baudą ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“.

22Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ kontrolierė G. K. baudos... 4. M. G. padavė teismui skundą (b. l. 2–4), kuriame prašo panaikinti Vilniaus... 5. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo palaikė... 6. Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atstovas Mindaugas Laucius... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje nustatyta, kad M. G. buvo paskirta 40 Lt bauda už pažeidimą,... 9. M. G. prašo teismo panaikinti Vilniaus m. savivaldybės įmonės... 10. Pagal ATPK 142 str. 2 d. vaikų nuo septynerių iki keturiolikos metų vežimas... 11. M. G. teismo posėdyje patvirtino, kad jos dukra A. G. važiavo troleibusu be... 12. Kaip matyti iš ATPK 142 str. 2 d. formuluotės vaikų nuo keturiolikos iki... 13. M. G. argumentai dėl to, kad nuobaudą paskyrė nekompetentingas pareigūnas,... 14. Pagal ATPK 259 str. 1 d. dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam... 15. ATP protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas... 16. Pagal ATPK 286 str. 1 d. nuostatas, išnagrinėjęs administracinio teisės... 17. Teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nagrinėjant administracinio... 18. M. G. prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą tam, kad nustatyti, ar LR... 19. Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 85–87 str., 124 str. 1 d. 2 p., 128 str.,... 20. M. G. skundą tenkinti iš dalies.... 21. Panaikinti savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 2010-01-14 baudos... 22. Nutartis per 10 dienų nuo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...