Byla AS-532-552/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus IV teritoriniam skyriui dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus IV teritoriniam skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, 2016 m. vasario 22 d. priėmė teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmetė.

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. kovo 21 d. buvo gautas pareiškėjo apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimo panaikinimo ir skundo grąžinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 24 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakė priimti.

7Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1, 2 dalimis, nustatė, kad apelianto prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą turi būti motyvuotas ir pagrįstas, prašyme turi būti nurodytos visos aplinkybės, objektyviai sutrukdžiusios apeliacinį skundą pateikti laiku, prie prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą pridėti jame nurodytas aplinkybes patvirtinantys įrodymai. Kartu su prašymu turi būti pateiktas apeliacinis skundas. Teismas rėmėsi ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 3 punktu, nustatė, kad pareiškėjo apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-4140-790/2016 Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2016 m. kovo 21 d. Skundžiamas teismo sprendimas priimtas ir paskelbtas 2016 m. vasario 22 d., paskutinė termino paduoti apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo diena buvo 2016 m. kovo 7 d., todėl teismas darė išvadą, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą teismo sprendimo apskundimo terminą ir neprašė jo atnaujinti. Atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką teismas pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakė priimti praleidus jam paduoti nustatytą terminą (ABTĮ 134 str. 3 d. 3 p.).

8Vadovaudamasis ABTĮ 10 straipsniu, teismas pareiškėjui išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-4140-790/2016, pareiškiant prašymą dėl praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo ir nurodant svarbias termino praleidimo priežastis bei pateikiant jas patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 127 str. 2 d.).

9II.

10Pareiškėjas A. S. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismo kitam teisėjui nagrinėti iš esmės.

11Pareiškėjo manymu, teismo sprendimą, kurį jis siekia apskųsti, priėmęs teisėjas negalėjo priimti atskiruoju skundu skundžiamos nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliacinį skundą. Pareiškėjas nurodo, kad jis teismo posėdyje priimat sprendimą ir nutartį nedalyvavo dėl sveikatos būklės, taip pat paaiškina, kad prasta sveikata lemia ir pašto dėžutės tikrinimo dažnumą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina Lietuvos Respublik?s administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos. Akcentuotina, jog savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymuose įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Apriboti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012; 2015 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-567-552/2015).

15Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Administracinių bylų nagrinėjimą reglamentuojantis įstatymas apeliacinio skundo padavimo teismui termino eigos pradžią tiesiogiai sieja su pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo momentu, todėl ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje numatytas keturiolikos dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti turi būti skaičiuojamas nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar šalis dalyvavo paskelbiant teismo sprendimą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA552-52/2012).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimo, nustatęs, kad praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašė šio termino atnaujinti (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 24 d. nutartimi pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas praleido apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimo padavimo terminą (paskutinė apeliacinio skundo pateikimo diena buvo 2016 m. kovo 7 d., o apeliacinis skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2016 m. kovo 21 d.). Kadangi pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį atsisakyti priimti pareiškėjo apeliacinį skundą (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.).

18Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl atskirasis skundas atmestinas ir pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

19ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas (jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas), skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

20Nors pareiškėjas konkretaus prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti nesuformulavo, tačiau iš pareiškėjo apeliacinio ir atskirojo skundų matyti, kad šis terminas buvo praleistas dėl prastos sveikatos būklės pareiškėjui nedalyvavus teismo sprendimo paskelbime bei pašto dėžutę pasitikrinus tik 2016 m. kovo 8 dieną.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia termino paduoti skundą praleidimo priežastimi tik tuo atveju, jei ji objektyviai sukliudė asmeniui paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą: liga buvo tokio pobūdžio, kad asmuo objektyviai negalėjo parengti skundo, jo pasirašyti, paduoti teismui, įgalioti šiuos veiksmus atlikti kitą asmenį ir pan. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-4-143/2015; 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-960-438/2015).

22Pagal bylos duomenis, pareiškėjas nedalyvavo nagrinėjant bylą ir paskelbiant pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tačiau byloje esanti teismo šaukimo administracinėje byloje grąžinamoji dalis (b. l. 125) patvirtina, kad pareiškėjui buvo žinoma apie 2016 m. vasario 2 d. vyksiantį teismo posėdį. Be to, kaip atskirajame skunde nurodo pareiškėjas, jis raštu išdėstė teismui visus motyvus ir, jo manymu, jo dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo būtinas. Iš bylos dokumentų matyti, kad teismo sprendimo kopiją teismas išsiuntė pareiškėjui 2016 m. vasario 23 d., t. y. kitą dieną po to, kai sprendimas buvo surašytas ir paskelbtas. Pareiškėjas nurodo, kad pašto dėžutę patikrino ir teismo sprendimo nuorašą gavo 2016 m. kovo 8 dieną. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo atskirojo skundo teiginiu, kad teisės aktai neįpareigoja kasdien tikrinti pašto dėžutę, tačiau kartu pabrėžia, kad, pareiškėjui žinant apie jo skundo nagrinėjimą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, jo pasirinktas elgesio modelis – retai tikrinti pašto dėžutę, negali būti laikomas objektyvia aplinkybe, sukliudžiusia laiku pateikti apeliacinį skundą.

23Pažymėtina ir tai, kad, nors pareiškėjas akcentuoja savo sveikatos būklę, tačiau nepateikia duomenų, jog apeliacinio skundo nepateikė laiku dėl to, kad jo sveikatos būklė laikotarpiu nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo iki apeliacinio skundo pateikimo buvo tokio pobūdžio, jog sukliudė jam anksčiau patikrinti savo pašto dėžutę, paprašyti šį veiksmą atlikti kitą asmenį, paskambinti ar kitu būdu kreiptis informacijos į Vilniaus apygardos administracinį teismą, siekiant sužinoti jo skundo nagrinėjimo šio teismo 2016 m. vasario 2 d. posėdyje rezultatą. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, jog 2016 m. kovo 8 d. radęs teismo sprendimo nuorašą, jau kitą dieną pradėjo rašyti apeliacinį skundą. Tokia aplinkybė nepatvirtina pareiškėjo itin sunkios sveikatos būklės, sukliudžiusios būti atidžiam bei rūpestingam ir laiku pasidomėti apie jo skundo nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina ir tai, kad, nors Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartyje aiškiai nurodyta, jog sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos, pareiškėjas, kaip nurodo, gavęs teismo sprendimo nuorašą 2016 m. kovo 8 d. ir pradėjęs rašyti apeliacinį skundą 2016 m. kovo 9 d., jį teismui pateikė tik 2016 m. kovo 21 dieną. Duomenų, kad laikotarpiu nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo iki jo apskundimo apeliacine tvarka termino pabaigos pareiškėjo sveikata buvo itin pablogėjusi, jis buvo gydomas stacionare ar panašiai, byloje nėra pateikta. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą nulėmė subjektyvios priežastys.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 2 dalis numato atvejus, kai teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 46 straipsnio 5 dalį teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina, kad tokių duomenų nagrinėjamoje byloje nėra, teismo nutartis, kuria išspręstas apeliacinio skundo priėmimo klausimas, nėra bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka ar pakartotinis bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, ABTĮ nuostatos nenumato draudimo sprendimą priėmusiam teisėjui priimti nutartį, kuria išsprendžiamas apeliacinio skundo priėmimo klausimas, todėl atmestini pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimą priėmęs teisėjas negalėjo nutartimi išspręsti pareiškėjo apeliacinio skundo priėmimo klausimo.

25Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai bei teisėtai 2016 m. kovo 24 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą. Atsižvelgus į konstatuotas aplinkybes, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o šiuo skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista. Teisėjų kolegija taip pat konstatuoja, jog byloje nenustatyta, kad pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui paduoti praleido dėl objektyvių, nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, ar atsitiktinių aplinkybių, ir daro išvadą, kad nėra faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti (ABTĮ 127 str. 2 d.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą atmesti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Pareiškėjo A. S. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 22 d. sprendimo padavimo terminą netenkinti.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs administracinę... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2016 m. kovo 21 d. buvo gautas... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 24 d. nutartimi... 7. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 8. Vadovaudamasis ABTĮ 10 straipsniu, teismas pareiškėjui išaiškino, kad ši... 9. II.... 10. Pareiškėjas A. S. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo... 11. Pareiškėjo manymu, teismo sprendimą, kurį jis siekia apskųsti, priėmęs... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis... 15. Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl Vilniaus apygardos administracinio... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas... 18. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 19. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, praleidus terminą apeliaciniam... 20. Nors pareiškėjas konkretaus prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia... 22. Pagal bylos duomenis, pareiškėjas nedalyvavo nagrinėjant bylą ir... 23. Pažymėtina ir tai, kad, nors pareiškėjas akcentuoja savo sveikatos būklę,... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 2 dalis numato atvejus,... 25. Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo A. S. atskirąjį skundą atmesti.... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartį palikti... 29. Pareiškėjo A. S. prašymo atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus... 30. Nutartis neskundžiama....