Byla 2S-705-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialui, VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniam centrui, dėl globėjo pakeitimo.

Nustatė

2Pareiškėjas Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą prašydamas vaikų O. K., gim. ( - ), ir V. K., gim. ( - ), globėją (rūpintoją) Labdaros ir paramos fondą „Padėkime vaikams ir seneliams” filialą nušalinti nuo vaikų globėjo (rūpintojo) pareigų, ir paskirti vaikų globėju VšĮ Vaikų ir paauglių socialinį centrą, nustatant vaikų globos vietą ( - ). Nurodė, kad teisme yra nagrinėjami 7 pareiškimai dėl minėto fondo nušalinimo nuo globėjo pareigų. Globos namuose vaikai yra bauginami, jie yra visiškai pasimetę, giminėms su globojamais vaikais neleidžiama susitikti. Net iškvietus policiją nepavyksta su vaikais pabendrauti. Šiuose globos namuose yra savi įstatymai, vadovų mąstymas gali nepataisomai pakenkti vaikų gyvenimui, globos namuose iki šios dienos dirba darbuotojas, dėl kurio veiksmų yra kreiptasis į prokuratūrą. Įvaikinimo tarnyboje vaikai yra įrašyti į galimai įvaikinti vaikų apskaitą, tačiau dėl globėjo kaltės yra nesutvarkyti vaikų dokumentai, dėl ko sustabdytas įvaikinimo proceso organizavimas. Vaikų teisių apsaugos skyrius vykdantis vaikų globos priežiūrą Pikeliškių vaikų globos namuose pastaruoju metu vis dažniau nustatydavo vaikų teisių pažeidimus. Nebuvo tvarkomi vaikų dokumentai, susiję su maitintojo netekimo išmokomis, paveldėjimu, įvaikinimu. Skyriuje yra gaunami šios institucijos vyresniųjų globotinių skundai, kad yra pažeidžiamos jų teisės. Vaikai skundėsi, kad iš globėjų pusės nuolat girdi įžeidinėjimus, tyčiojimąsi.

3Nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija š.m. kovo 18 d. sukvietė pasitarimą, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos, vaikų ir jaunimo departamento direktorius, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja bei savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai ir buvo sprendžiami vaikų gyvenimo ir globos iki teismas priims atitinkamus sprendimus, klausimai. Buvo nutarta, kad atsižvelgiant ypatingai į Psichologinio mikroklimato įvertinimo pažymą, kurią pateikė kompetentingų įstaigų psichologai bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento paaiškinimus, kad nebegalimi jokie terminai trūkumams pašalinti, delsti negalima žinant dabartinę situaciją minėtuose globos namuose, buvo nutarta priimti tarpinius sprendimus ir Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-03-20 įsakymu Nr. A27-418 skubiai, kol teismas nagrinės pareiškimus, apgyvendinti vaikus kituose globos institucijose. 2009-03-20 buvo nuvykta į Pikeliškių globos namus, pateikti direktoriaus įsakymai, bet vaikų paimti nepavyko. Minėtas fondo filialas su vaikais elgiasi kaip su savo nuosavybe, ignoruoja visų institucijų sprendimus, todėl iki teismas išnagrinės pareiškimus dėl globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones apgyvendinant O. K. ir V. K., VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniame centre, Švenčionių 18 a, Nemenčinė, Vilniaus raj.

4Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų pagrįsti pareiškime nurodytas aplinkybes.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikųjų apsaugos priemonių taikymo, tenkino iš dalies. Nepilnamečius vaikus O. K. ir V. K. iki bylos, dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo, apgyvendino VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniame centre. Konstatavo, kad teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą neatlieka įrodymų tyrimo ir nepasisako, dėl ginčo esmės, o tik sprendžia dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumo konkrečiu atveju. Atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytas aplinkybes bei siekiant užtikrinti vaikų teisę augti psichologiškai, emociškai ir ekonomiškai stabilioje aplinkoje, yra pagrindas pareiškėjo prašymas tenkinti iš dalies - iki bylos, dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo yra pagrindas vaikus laikinai apgyvendintini VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centre.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas neatliko įrodymų tyrimo, todėl nutartis yra be motyvų, atitinkamai pažeista LR CPK 148 str. 4 d. Nutartis priimta nepranešus ir neišklausius suinteresuotų asmenims, todėl buvo pažeistos LR CPK 148 str. 1 d. nuostatos. Neišklausius ir vaikų nuomonės, teismo nutarties motyvai, kad teismas priimdamas nutartį atsižvelgė į vaikų interesus yra tik deklaratyvus. Prašant teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismui nebuvo pateikta psichologinio mikroklimato įvertinimo pažyma ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pažyma iš kurių matosi, kad Vaikų teisių apsaugos tarnybų pareigūnų veiksmai taip pat nėra tinkami ir galimai pažeidžia vaikų interesus. Pažymi, kad Pikeliškių vaikų globos namuose yra trūkumų, tačiau trūkumai yra pataisomi. Dalis vaikų kategoriškai atsisako išvykti iš globos namų, todėl šie vaikai iš Pikeliškių globos namų bus paimti jėga. Pareiškėjo pateikti dokumentai parodo, kad vaikų globos institucijų pareigūnai neteisėtomis priemonėmis siekia uždaryti Pikeliškių vaikų globos namus įtraukdami į konfliktą ir vaikus.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmos instancijos nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Pareiškimas yra grindžiamas globojamų vaikų skundais, prašymais, pareiškimas, kompetentingų institucijų išvadomis, liudytojų rašytiniais parodymais, kuriais remiantis galima daryti pagrįstą išvadą, jog Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas netinkamai atlieka globėjo pareigas, todėl laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pagrįstai. LR CPK 148 str. 1 d. nuostatos nepažeistos, nes teismas išimtinais atvejais laikinąsias apsaugos priemonės gali pritaikyti ir nepranešus atsakovui ar suinteresuotam asmeniui. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatlieka įrodymų tyrimo ir nepasisako dėl ginčo esmės, o tik sprendžia dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumo konkrečiu atveju. Nagrinėjamu atveju skubos tvarka buvo tinkamai apsaugoti nepilnamečių vaikų interesai nuo galimo jų teisių pažeidimo. Laikinai apgyvendinus vaikus kituose vaikų globos namuose, jų interesai nenukentėjo, priešingai Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos Švietimo skyriaus pedagoginės psichologinės tarnybos 2009-04-07 pranešime nurodyta, kad vaikai jaučiasi saugūs, jų psichologinė savijauta stabili, jie yra patenkinti naujomis gyvenimo sąlygomis.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus LR CPK numatytas išimtis.

10Remiantis LR CPK 144 str. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bylos, dėl globėjo pakeitimo išnagrinėjimo, vaikus O. K. ir V. K., apgyvendinti VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniame centre, Švenčionių 18 a, Nemenčinėje, Vilniaus raj., nurodydamas, kad, Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas netinkamai atlieka globėjo pareigas.

11LR CK 3.248 str. nustatyta, kad Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Vaiko globos (rūpybos) uždaviniai - paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir teisėtus interesus, sudaryti vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. Esminiai tarptautinės ir nacionalinės teisės principai įtvirtina prioritetinę vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, jų interesų pirmumą, ir turi būti taikomi nagrinėjant visas bylas, kuriose sprendžiami su vaiko teisėmis susiję klausimai (Vaiko teisių konvencija 3 str. 1 d., 12 str. LR CK 3.249 str. 1 d. 1 p.). Nustatant ir naikinant vaiko globą (rūpybą), skiriant globėją (rūpintoją), vaikui, galinčiam išreikšti savo nuomonę suteikiama galimybė būti išklausytam ir jo nuomonė yra svarbi priimant sprendimus.

12Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius pareiškimą, dėl globėjo pakeitimo, bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia globojamų vaikų skundais, prašymais pakeisti globėją, kompetentingų institucijų išvadomis dėl netinkamai atliekamų globėjo pareigų. Ar pagrįsti vaikų skundai, prašymai, bei kompetentingų institucijų išvados, teismas nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesprendžia, o tik siekia laikinai užtikrinti vaikų interesus. Esant kompetentingų institucijų išvadoms, bei vaikų skundams, dėl netinkamai vykdomų globėjo pareigų yra tikslinga globojamus vaikus laikinai apgyvendinti kituose vaikų globos namuose.

13Nagrinėjamu atveju vaikai išreiškė savo nuomonę, dėl globėjo pakeitimo, raštu, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog pirmos instancijos teismas pažeidė LR CK 3.249 str. 2 d. nuostatas.

14LR CPK 148 str. 1 d. nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas pranešus atsakovui, o nepranešus atsakovui tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Išimties taikymas šiuo atveju pateisinamas vaikų interesų prioritetine apsauga, siekiant užtikrinti saugią ir tinkamą aplinką vaikams iki bylos išnagrinėjimo, bei apsaugoti vaikus nuo galimos globėjų ar auklėtojų įtakos, dėl išreikštos neigiamos nuomonės jų atžvilgiu, ir atitinkamai siekiant apsaugoti vaikus nuo galimų neigiamų išgyvenimų. Todėl šis formalus procesinio pobūdžio pažeidimas nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties (LR CPK 328 str.).

15Kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, kad dėl neatlikto įrodymų tyrimo nutartis yra be motyvų, atitinkamai pažeista LR CPK 148 str. 4 d.

16Pažymėtina, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nevertina ieškinio, priešieškinio ar pareiškimo pagrįstumo. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos siekiant užtikrinti vaikų teisę augti psichologiškai, emociškai ir ekonomiškai stabilioje aplinkoje, o tai reiškia, kad pirmos instancijos teismas priimdamas nutartį atsižvelgė į prioritetinę vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, jų interesų pirmumą, ir tai pažymėjo nutartyje. Todėl nėra pagrindo pripažinti, jog teismo nutartis yra be motyvų ir pažeisto LR CPK 148 str. 4 d. nuostatos.

17Kolegija kritiškai vertinta apelianto argumentus, jog vaikų globos institucijų pareigūnai neteisėtomis priemonėmis siekia uždaryti Pikeliškių vaikų globos namus įtraukdami į konfliktą ir vaikus, nes Vaikų teisių apsaugos skyrius, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išimtinai siekia užtikrinti vaikų interesus, ir neturi jokio materialinio intereso, dėl bylos baigties. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialas priešingai nei institucijų darbuotojai turi materialinį interesą byloje, nes yra išlaikomas iš valstybės lėšų.

18Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, jog atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties, todėl pirmos instancijos nutartis paliktina nepakeista.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

20Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėjas Vilniaus rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius pareiškimu... 3. Nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija š.m. kovo 18 d.... 4. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi pareiškėjo... 6. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondo „Padėkime... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono... 8. Atskirasis skundas atmestinas. ... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Remiantis LR CPK 144 str. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 11. LR CK 3.248 str. nustatyta, kad Vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti... 12. Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius... 13. Nagrinėjamu atveju vaikai išreiškė savo nuomonę, dėl globėjo pakeitimo,... 14. LR CPK 148 str. 1 d. nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 15. Kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, kad dėl neatlikto įrodymų... 16. Pažymėtina, kad teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nevertina... 17. Kolegija kritiškai vertinta apelianto argumentus, jog vaikų globos... 18. Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, jog atskirojo skundo... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str.... 20. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį palikti...