Byla eAS-759-492/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Maristika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Maristika“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo – viešoji įstaiga „Pakuočių tvarkymo organizacija“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Maristika“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. 51 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas 2018 m. liepos 16 d. aktas Nr. 4 (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Pareiškėjas prašyme nurodė, kad sumokėjus 56 608 Eur sumą, bus padaryta neatitaisoma turtinė žala, todėl pablogės įmonės padėtis, galbūt atsiras nauji teisminiai ginčai tarp pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Maristika“ skundą priėmė, tačiau atmetė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

9Teismas sprendė, jog aplinkybė, kad pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se (liet. savaime) nėra pagrindas takyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Taip pat ketinimas išvengti teisminių ginčų nelaikytinas pagrindu reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti, nes tai niekaip neįrodo neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos pareiškėjui.

10Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetė, nurodydamas, kad nenustatė, jog nesustabdžius Sprendimo galiojimo, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala.

11III.

12Pareiškėjas UAB „Maristika“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį ir sustabdyti ginčijamo Sprendimo vykdymą.

13Pareiškėjo teigimu, teismas neįvertino jam galinčių kilti neigiamų pasekmių. Pareiškėjas pažymi, kad ginčijamas Sprendimas yra neatsiejamai susijęs su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. VR-17.5-82 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo laikomi neteisėtai išrašytais VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ išrašyti UAB „Maristika“ patvirtinimai apie UAB „Maristika“ pakuočių atliekų sutvarkymą. Pareiškėjo nuomone, atsakovas, būdamas atidus, rūpestingas ir sąžiningas, pats privalėjo nesiimti jokių veiksmų pareiškėjo atžvilgiu kol bus išnagrinėta administracinė bylą pagal VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ skundą Vilniaus apygardos administraciniame teisme Nr. eI-1570-789/2018. Pareiškėjas tikėjosi, kad teismas, siekdamas apsaugoti sąžiningus asmenis nuo neigiamų pasekmių, reikalavimo užtikrinimo priemonę gali taikyti savo iniciatyva.

14Pareiškėjas pagrindė savo prašymą tuo, kad mokestinės prievolės suma (56 608 Eur) vertintina kaip didelė. Pareiškėjas yra verslo subjektas, funkcionuojantis ne stichiškai, o dėsningai: planuoja savo veiklą, išteklius, finansus siekdamas vykdyti nenutrūkstamą gamybą, atsiskaityti su kitomis įmonėmis, dirbančiais darbuotojais, sumokėti valstybei priklausančius mokesčius ir kt. Jis nebuvo suplanavęs ir nebuvo numatęs tokio dydžio mokestinės prievolės (išlaidų), nes elgdamasis sąžiningai, negalėjo to tikėtis ir numatyti. Neteisėtu skundžiamu Sprendimu priskaičiuota mokestinė prievolė sutrikdys įmonės veiklą.

15Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad ketinimas išvengti teisminių ginčų nelaikytinas pagrindu reikalavimo užtikrinimo priemonei taikyti. Pareiškėjas sutartimi perleido pakuočių atliekų tvarkymą trečiajam asmeniui VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, kuriam yra sumokėjęs už atliekų sutvarkymą. Įvykdęs mokestinę prievolę, nustatytą skundžiamu Sprendimu, pareiškėjas neabejotinai pareikš ieškinį VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, kuri atsakomybę pagal sutartį perkėlė UAB „Metrail“. Neatmestina, kad susidariusioje situacijoje atsakomybė taip pat kils ir valstybei bei jos institucijoms. Atsisakius pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, susidarys tokia situacija, kai dėl neteisėtu Sprendimu atsiradusios mokestinės prievolės, dar iki šios bylos išnagrinėjimo teisme, nebus laikinai sureguliuota padėtis, o tai turės įtakos naujų ginčų atsiradimui tesimuose.

16Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo netenkinti.

17Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą.

18Teisėjų kolegija konstatuoja:

19IV.

20Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Maristika“ prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalimi, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

22Pareiškėjas teismui apskundė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. 51 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo patvirtintas 2018 m. liepos 16 d. aktas Nr. 4. Šiame sprendime apskaičiuota ir nurodyta sumokėti 56 608 Eur mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti Sprendimo galiojimą.

23Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 8 punkte numatyta, kad pagal šį įstatymą inter alia (be kita ko) administruojamas mokestis už aplinkos teršimą. Nors mokesčio už aplinkos teršimo administravimas, šio mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimų tvarkos, patikrinimų rezultatų įforminimo bei patvirtinimo apskundimas pasižymi tam tikra specifika, numatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei kituose teisės aktuose, bet pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, nesumokėtas mokestis už aplinkos teršimą sumokamas arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami, permokėta mokesčio suma grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

24Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti (išskyrus atvejus, kai įskaitoma mokesčių mokėtojo prašymu), tačiau nėra kliūtis taikyti mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas šio įstatymo 95 straipsnyje, arba pagrindas jas naikinti. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamas ginčas iš esmės atitinka mokestinio ginčo požymius. Pareiškėjas yra padavęs skundą dėl valstybės įstaigos, kuri įgaliota tikrinti, ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai už aplinkos teršimą, sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo jam buvo nurodyta sumokėti atitinkamą mokesčio sumą. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas nenumato kitokios taisyklės nei yra nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalyje. Taigi darytina išvada, kad ginčijamų mokesčių priverstinis išieškojimas yra sustabdytas pagal įstatymą, nes pareiškėjas yra padavęs skundą, kilus mokestiniam ginčui. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą nėra pagrindo, tai būtų teisiškai beprasmiška.

25Nors ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, turi tiesioginę įtaką kitiems institucijų administraciniams veiksmams – mokestiniam patikrinimui, mokestinės nepriemokos apskaičiavimui, jos išieškojimui ir pan., tačiau šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog asmens siekis ateityje išvengti galimų teisinių ginčų lemiamos reikšmės, taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi (žr., pvz., 2008 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-314/2008; 2018 m. birželio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-449-442/2018).

26Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra nepagrįsti. Kaip minėta, pareiškėjo skundžiamas Sprendimas nesukuria pareiškėjo prašyme ir atskirajame skunde nurodytų neigiamų pasekmių. Taigi šiuo atveju nenustatyta, kad dėl Sprendimo galiojimo iš esmės pablogėtų pareiškėjo finansinė padėtis, sutriktų ūkinė veikla ar kiltų kitokia grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

27Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas dėl skundžiamo Sprendimo patirs didelius finansinius sunkumus, bus sutrikdyta arba neįmanoma jo veikla, nepagrindžia skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas nėra pateikęs jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kad dėl Sprendimo galiojimo jo patirtų finansinių nuostolių nebus galima kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas.

28Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, nors nutartyje nenurodė visų reikšmingų motyvų, iš esmės priėmė teisingą nutartį, todėl 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Maristika“ atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Maristika“ su... 6. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi... 9. Teismas sprendė, jog aplinkybė, kad pareiškėjas gali patirti tam tikrų... 10. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo... 11. III.... 12. Pareiškėjas UAB „Maristika“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 13. Pareiškėjo teigimu, teismas neįvertino jam galinčių kilti neigiamų... 14. Pareiškėjas pagrindė savo prašymą tuo, kad mokestinės prievolės suma (56... 15. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad ketinimas išvengti teisminių... 16. Atsakovas Departamentas atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo... 17. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas priėjo pagrįstos išvados,... 18. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 19. IV.... 20. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjas teismui apskundė Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos... 23. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio 8 punkte... 24. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalis... 25. Nors ginčijama Sprendimo dalis, apskritai, turi tiesioginę įtaką kitiems... 26. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 27. Teisėjų kolegijos vertinimu, atskirojo skundo argumentai, kad pareiškėjas... 28. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Maristika“ atskirąjį... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....