Byla A-1245-520/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. B. apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. B. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (teisių perėmėjas – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos) ir Akmenės rajono savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyrius, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas R. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Šiaulių RAAD) Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimus nepritarti pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijos, pakeičiant pastatų paskirtį į gyvenamąją (vienbučių) ir pagalbinio ūkio, projektui (toliau – ir Projektas); atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimą neišduoti statybą leidžiančio dokumento ir įpareigoti Administraciją iš naujo derinti Projektą.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. vasario 12 d. tarp Lietuvos Respublikos ir akcinės bendrovės (toliau – ir AB) „Naujasis kalcitas“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N32/08-0042, kuria Lietuvos Respublika išnuomojo AB „Naujasis kalcitas“ 27,4698 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), (toliau – ir Žemės sklypas), kurio naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Pareiškėjas 2015 m. rugpjūčio 17 d. pirkimo–pardavimo ir žemės nuomos teisės perleidimo sutartimi iš AB „Naujasis kalcitas“ įsigijo pastatus – kompresorinę, siurblinę ir valymo įrenginių bei nuotekų šalinimo tinklus – valymo įrengimus, kurie yra Žemės sklype. Pareiškėjui taip pat buvo perleista ir nuomos teisė į 2,1092 ha valstybei priklausančią Žemės sklypo dalį. 2016 m. kovo 18 d., atsižvelgiant į pareiškėjo 2015 m. rugpjūčio 17 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, tarp pareiškėjo, Lietuvos Respublikos ir AB „Naujasis kalcitas“ buvo sudarytas susitarimas, kuriuo susitarta pakeisti 2008 m. vasario 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N32/08-0042 ir nustatyti, kad nuomininkai, pagal nurodytą sutartį, yra AB „Naujasis kalcitas“ (25,3589 ha sklypo dalis); pareiškėjas (2,1109 ha sklypo dalis). Akmenės rajono savivaldybės mero 2016 m. gegužės 19 d. potvarkiu Nr. M-26 „Dėl žemės naudojimo būdo pakeitimo“ buvo pakeistas dalies Žemės sklypo naudojimo būdas iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Tarp pareiškėjo, Lietuvos Respublikos ir AB „Naujasis kalcitas“ 2016 m. liepos 21 d. buvo sudarytas susitarimas, kuriuo buvo susitarta pakeisti 2008 m. vasario 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N32/08-0042, sutarties 4-ą punktą papildant žodžiais „naujų pastatų, įrenginių ir kitų statinių statyba ir esamų rekonstrukcija galima pagal nustatyta tvarka suderintus projektus, ir jei tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentu nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui“.

93.

10Pareiškėjas, norėdamas pagerinti savo gyvenimo sąlygas bei siekdamas naudoti nuomojamą Žemės sklypo dalį pagal sklypo naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, 2016 m. birželio 27 d. per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) Administracijai pateikė prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsigytų dviejų pastatų projektui, pakeičiant jų paskirtį į gyvenamąją (vieno buto) ir pagalbinio ūkio, rengti. Administracija 2016 m. liepos 8 d. per IS „Infostatyba“ išdavė pareiškėjui specialiuosius architektūros reikalavimus pastatų rekonstrukcijai, kurių 10 punkte buvo nurodyta statinio projekto sprendinius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją suderinti su atitinkamomis derinančiomis institucijomis, atsižvelgiant į įregistruotas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

114.

12Pagal Administracijos išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus, pareiškėjo užsakymu, mažoji bendrija (toliau – ir MB) „Kapitelis“ 2016 m. liepos mėnesį parengė Projektą, pagal kurį pareiškėjo nuosavybės teise valdomą pastatą – valymo įrenginių pastatą numatoma rekonstruoti į vieno aukšto gyvenamąjį namą su mansarda, o pastatą – kompresorinę į vieno aukšto ūkio paskirties pastatą. Ruošiant Projektą, Nekilnojamojo turto registre tiek pareiškėjo, tiek AB „Naujasis kalcitas“ nuomojamai Žemės sklypo daliai nebuvo nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (toliau – ir Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos): „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“.

135.

14Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – ir STR 1.07.01:2010) 6 ir 7 punktais, 2016 m. liepos 28 d. per IS „Infostatyba“ Administracijai pateikė prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą jam nuosavybės teise priklausančių pastatų rekonstrukcijai, pakeičiant pastatų paskirtį. Pagal tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 15 dalį ir STR 1.07.01:2010 9 punkto reikalavimus, pateiktą Projektą buvo pavesta patikrinti Administracijos atitinkamiems skyriams, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento Akmenės skyriui, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai (toliau – ir Tarnyba) ir Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūrai. Tarnyba 2016 m. rugpjūčio 26 d. ir Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. rugpjūčio 19 d. nurodė nepritariantys Projekto aplinkosauginiams sprendiniams. Visi kiti subjektai, kuriems buvo pavesta patikrinti Projektą, Projekto sprendiniams pritarė.

156.

16Pakoregavus Projektą, atsižvelgiant į Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros ir Tarnybos pastabas, pareiškėjas 2016 m. lapkričio 7 d. per IS „Infostatyba“ pateikė pakartotinį prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Projektą buvo pavesta patikrinti tik Tarnybai ir Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūrai. Tarnyba 2016 m. lapkričio 29 d. pritarė Projekto sprendiniams. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. gruodžio 12 d. nurodė nepritarianti dviejų pastatų rekonstrukcijos projekto aplinkosauginiams sprendiniams dėl to, kad Žemės sklypui nėra įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra papildomai pateikė 2016 m. gruodžio 12 d. raštą Nr. S-A-344 (1.149-1), kuriame pateikė pastabas. Vadovaudamasi Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 dalimi ir STR 1.07.01:2010 14 punktu bei atsižvelgdama į Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. nepritarimą, Administracija atsisakė išduoti pareiškėjui statybą leidžiantį dokumentą.

177.

182016 m. gruodžio 22 d. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra atsiuntė 2016 m. gruodžio 22 d. raštą Nr. S-A-348 (1.149-1), kuriame nurodė, kad pakartotinai išnagrinėjusi Projektą, nepritaria Projekto aplinkosauginiams sprendiniams. Pareiškėjo manymu, Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimas nepritarti Projektui priimtas netinkamai aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo reikalavimus, todėl nėra pagrįstas ir teisėtas.

198.

20Pareiškėjo teigimu, nei pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai, nei visam Žemės sklypui nebuvo nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, o jeigu tokios sąlygos būtų kada nors ateityje nustatytos, tai jas nustačius, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540, (toliau – ir Aprašas), pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai, kuriuos pareiškėjas ketina rekonstruoti, nepatektų į paviršinio vandens telkinio ( - ) tvenkinio)) pakrantės apsaugos juostą. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 4 dalis nustato, jog rengiant teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus, statybų ar kitokios veiklos projektus, turi būti laikomasi tik nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.

219.

22Pareiškėjo teigimu, Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros atsisakymas pritarti Projektui neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes iš atsisakymo formuluotės visiškai neaišku, ar atsakovas reikalauja, kad pareiškėjas pats inicijuotų nurodytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, t. y. paviršinio vandens telkinio apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, nustatymą nuomojamai Žemės sklypo daliai, ar reikalauja, kad pakrantės apsaugos juostą ir zoną nustatytų Projektą ruošiantis architektas, nors bet kuriuo atveju įvykdyti nei vieno iš jų nebūtų jokios galimybės. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos nustatomos vadovaujantis Aprašu, kuris nėra privalomas ir jame nėra numatyta nei pareiga, nei galimybė nekilnojamojo turto (žemės sklypo) savininkui ir / ar nuomininkui pradėti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo procedūras. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje yra išvardyti asmenys, kurie gali nustatyti kadastro duomenis, bet tarp jų nėra projektuotojų, ruošiančių statinių statybos ir / ar rekonstrukcijos projektus, kas neabejotinai patvirtina, kad architektas, ruošiantis Projektą, neturi galimybės nustatyti pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai nei vandens telkinio apsaugos zonos, nei pakrančių apsaugos juostos, dėl ko teritorijos generaliniame plane pažymėjo tik menamą pakrantės apsaugos juostos liniją, jeigu tokia kada nors ateityje būtų nustatyta. Visos pareiškėjo turimos daiktinės teisės ir jų apribojimai yra įregistruoti viešajame registre. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra nepritarime nenurodė ir jokio teisės akto, kurio pagrindu bet kokiam paviršiniam vandens telkiniui būtų nustatomos pakrantės apsaugos zonos ir juostos. Be to, iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros pateiktų raštų neaišku, kokio pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta turėtų būti nustatyta pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai. Atsakovas 2016 m. rugpjūčio 19 d. rašte nurodė, kad pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai turėtų būti nustatyta 30 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta, apsaugos zonos pločio nenurodant. 2016 m. gruodžio 12 d. rašte atsakovas jau teigia, kad pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai turėtų būti nustatyta tik minimali 10 m pločio paviršinio vandens apsaugos juosta ir 200 m pločio apsaugos zona.

2310.

24Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovas 2016 m. rugpjūčio 19 d. ir 2016 m. gruodžio 12 d. raštuose nurodė, jog pritarus Projektui, bus pažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkto reikalavimai, o 2016 m. gruodžio 22 d. rašte jau teigia, kad pritarus pastatų Projektui, bus pažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punkto reikalavimai, todėl neaišku, kurio iš nurodytų punktų pagrindu priimti skundžiami atsakovo sprendimai nepritarti Projektui. Be to, Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose nėra 126.7 punkto, kuris nurodytas atsakovo 2016 m. gruodžio 22 d. rašte. Atsakovas yra nurodęs Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punktą, nors šiuo atveju pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai nėra ir niekada nebuvo nustatytos jokios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“. Projektu nėra projektuojama jokių naujų statinių statyba paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje, ką draustų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punktas.

2511.

26Atsakovas Šiaulių RAAD atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

2712.

28Atsakovas nurodė, kad Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu nepritarė Projekto aplinkosauginiams sprendiniams, nes: 1) Žemės sklypas ribojasi su ( - ) tvenkiniu, kurio plotas 125 ha; vadovaujantis Aprašu šiam sklypui turėjo būti nustatyta mažiausia 10 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta ir 200 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos zona; Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše Žemės sklypui nėra įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, nes galbūt jos nėra suformuotos; 2) vadovaujantis viešai skelbiama informacija – Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) (https://uetk.am.lt) duomenimis, Žemės sklype yra 30 m; planuojami rekonstruoti pastatai patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos juostą, todėl pakeitus pastatų paskirtį juos išplėtus bus pažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkto reikalavimai; Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalis reglamentuoja, kad pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose – paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius; projektuojant pastatus prie vandens telkinių reikia išlaikyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punkte nustatytus atstumus. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. gruodžio 22 d. raštu, pakartotinai išnagrinėjusi Projektą, nepritarė Projekto aplinkosauginiams sprendiniams.

2913.

30Atsakovo teigimu, nesivadovaujant Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi bei Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatomis kyla reali grėsmė, kad bus daromas neigiamas poveikis aplinkai, o institucija, sauganti gamtinę aplinką, negali to leisti. Dėl šios priežasties, esant pagrįstų abejonių, ar nebus pažeista gamtinė aplinka rekonstruojant minėtus pastatus, šio Projekto Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra negalėjo derinti.

3114.

32Atsakovas Administracija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

3315.

34Atsakovas nurodė, kad jis, vadovaudamasis Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 punktu ir STR 1.07.01:2010 14 punktu, IS „Infostatyba“ 2016 m. gruodžio 13 d. pažymėjo, jog statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, nurodė neišdavimo priežastį. Atsižvelgdama į Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 punkto nuostatą, Administracija neturėjo galimybės išduoti statybą leidžiantį dokumentą Projektui. 2016 m. gruodžio 16 d. Administracijos patalpose įvyko pasitarimas dėl Projekto tikrinimo išvados pagrįstumo. Po įvykusio pasitarimo, 2016 m. gruodžio 23 d. Administracija gavo Šiaulių RAAD 2016 m. gruodžio 22 d. raštą, kuriuo Projektui nepritarta.

3516.

36Atsakovas dėl specialiosios sąlygos nustatymo ir įregistravimo procedūrų vykdymo pažymėjo, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 4.1 punkte nurodyta, kad Žemės sklypas suformuotas ir patvirtintas Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-698 ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl jau tuo metu, vadovaujantis 2007 metais galiojusio Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, konkrečiam žemės sklypui turėjo būti nustatytos ir taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą registruojant suformuotus naujus žemės sklypus pagal teritorijų planavimo dokumentus. Vadovaujantis Aprašu žemės sklypui turėjo būti nustatyta ir įregistruota specialioji žemės naudojimo sąlyga „XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“. Nagrinėjamam atvejui yra aktualus Žemės įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ir Nuostatai), 541 ir 542 punktuose nurodytas teisinis reglamentavimas. Administracija 2017 m. vasario 28 d. raštu kreipėsi į Skyrių, prašydama informacijos apie vykdomas specialiosios sąlygos nustatymo ir įregistravimo procedūras. Administracija 2017 m. kovo 6 d. gavo Skyriaus raštą, kuriame nurodyta, kad Skyrius yra užsakęs formavimo metu taikytinų, tačiau neįrašytų į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą, kadastro duomenų formą bei verčių apskaičiavimą Žemės sklypui, ir kad šiuo metu užsakyta dokumentacija tikrinama ir derinama, o parengus sprendimą dėl specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymo artimiausiu metu byla bus perduota valstybės įmonei (toliau – ir VĮ) Registrų centrui įregistruoti. Atsakovo vertinimu, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros įvykdytos vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010, todėl nėra teisinio pagrindo pripažinti neteisėtu ir panaikinti Administracijos sprendimą.

3717.

38Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyrius (toliau – ir Skyrius) atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

3918.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2017 m. liepos 4 d. Skyriui buvo pavesta organizuoti Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, kurio tikslas pertvarkyti nurodytą Žemės sklypą, atidalyti žemės sklypus, reikalingus pastatams eksploatuoti, nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą, nustatyti ir panaikinti specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Skyriaus vedėja 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu nusprendė pradėti rengti Žemės sklypo projektą.

4119.

42Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas (toliau – ir Fondas), atstovaujamas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus, atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

4320.

44Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Žemės sklypui taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, Žemės sklypo ūkinės veiklos apribojimo plane pažymėta, jog vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta yra tik pietinėje žemės sklypo dalyje – 25 m pločio.

45II.

4621.

47Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2018 m. sausio 8 d. sprendimu pareiškėjo R. B. skundą atmetė.

4822.

49Teismas nurodė, kad ginčo teisinius santykius, susijusius su statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimą ir procedūras reglamentuoja Statybos įstatymas (redakcija, galiojusi nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d.) bei šio įstatymo nuostatas detalizuojantys statybos techniniai reglamentai. Statybos įstatymo redakcijoje, galiojančioje nuo 2017 m. sausio 1 d., įtvirtinta, jog iki įstatymo Nr. XII-2573 įsigaliojimo pradėtos specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių statybos užbaigimo procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo pradžios metu galiojusius teisės aktus, todėl nagrinėjamai bylai aktualios išdėstytos teisės aktų redakcijos.

5023.

51Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo argumentus, jog ginčijami sprendimai yra nepagrįsti, priimti netinkamai aiškinant materialiosios teisės normas bei pažeidžiant procedūrinius reikalavimus, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, vadovaudamasis Statybos įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 27 dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 23 straipsnio 2, 3, 7, 8, 9 ir 18 dalimis, STR 1.07.01:2010 1, 9 ir 10 priedais, 6–8, 11, 14 ir 15 punktais, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, sprendė, kad ginčijami atsakovų sprendimai yra priimti nepažeidžiant nurodyto teisinio reglamentavimo.

5224.

53Teismas sutiko su pareiškėjo argumentais dėl atsakovo Šiaulių RAAD padaryto procedūrinio pažeidimo, kad šis atsakovas privalėjo laikytis, be kita ko, ir Statybos įstatymo 23 straipsnio 18 ir 20 dalyse įtvirtintų nuostatų (statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros IS „Infostatyba“ dienos skiriama 20 darbo dienų – neypatingo statinio rekonstravimo projektui, patikrinti; pakartotinai pateikto pakeisto pagal gautas pastabas statinio projekto tikrinimo procedūros atliekamos per perpus trumpesnius, negu nurodyti šiame straipsnyje, terminus), tačiau pažymėjo, jog ne kiekvienas procedūrinis pažeidimas suponuoja pareigą pripažinti neteisėta visą procedūrą. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra įtvirtinta principinė procedūrinių pažeidimų įtakos viešojo administravimo akto teisėtumo vertinimo taisyklė: skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Teismas vertino, kad aptariamas procedūrinis pažeidimas nėra esminis.

5425.

55Teismas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Aprašo 1–2 punktais, nurodė, kad prie visų paviršinių vandens telkinių, išskyrus Aprašo 3 punktą, apsaugos zonos ir pakrančių juostos privalo būti nustatytos. Šio Aprašo 9.2 punkte nustatyta, kad prie tvenkinių, kurių plotas 10–200 ha, apsaugos zonų išorinė riba nuo kranto linijos turi būti nutolusi 200 m atstumu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 patvirtino Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą, kuriame į valstybinės reikšmės tvenkinių sąrašą įrašytas ir ( - ) tvenkinys (plotas – 125 ha), su kuriuo ribojasi Žemės sklypas, Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje, Žemės įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytą teisinį reglamentavimą.

5626.

57Teismas sutiko su Administracijos argumentais, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo 4.1 punkte nurodyta, kad Žemės sklypas suformuotas ir patvirtintas Šiaulių apskrities viršininko 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-698, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, todėl jau tuo metu, vadovaujantis 2007 metais galiojusio Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalimi, konkrečiam žemės sklypui turėjo būti nustatytos ir taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą registruojant suformuotus naujus (teritorijose, kuriose iki teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo nebuvo suformuoti žemės sklypai) žemės sklypus pagal teritorijų planavimo dokumentus. Vadovaujantis Aprašu šiam Žemės sklypui turėjo būti nustatyta ir įregistruota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtinta specialioji žemės naudojimo sąlyga „XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“. Teismas akcentavo Žemės įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, Nuostatų Nr. 534, 541 ir 542 punktuose įtvirtintą teisinį reglamentavimą.

5827.

59Teismas akcentavo, kad byloje nėra ginčo, jog Žemės sklypas yra prie ( - ) tvenkinio, t. y. valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje, ir konstatavo, kad jam turi būti taikomi paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų tvarkymo reikalavimai. Esant neišsamiems Nekilnojamojo turto kadastro duomenims (Žemės sklypui, kuriam turi būti taikomi apribojimai pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, XXIX skyrių „Vandens telkinio apsaugos juostos ir zonos“, turėjo būti nustatyta specialioji sąlyga – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos, kurios nebuvo), atsakovas Šiaulių RAAD pagrįstai nepritarė Projektui. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 punktu, teismas pagrįstu ir teisėtu pripažino atsakovo Administracijos 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimą neišduoti statybą leidžiančio dokumento.

6028.

61Teismas dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų pažeidimu, pažymėjo, jog iš nepritarimų Projektui motyvacijos pareiškėjas galėjo suvokti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į teisių ir teisėtų interesų gynybą. Teismas pripažino, kad atsakovo Šiaulių RAAD sprendimai turi trūkumų bei viename iš skundžiamų sprendimų nurodytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punktas vietoje 126.1 punkto, tačiau iš pareiškėjo skunde teismui išreiškiamos pozicijos matyti, kad pareiškėjas aiškiai suvokė, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktų nuostatomis yra grindžiami sprendimai.

6229.

63Teismas nurodė, kad kiti pareiškėjo skundo argumentai, susiję su aplinkybe, jog netgi nustačius specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, vadovaujantis Aprašu, pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai, kuriuos pareiškėjas ketina rekonstruoti, vis dėlto nepatektų į paviršinio vandens telkinio ( - ) tvenkinio)) pakrantės apsaugos juostą, nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

6430.

65Teismas pažymėjo, kad Skyriaus vedėjas 2017 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. 26SK-103-(14.26.110.) „Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) kaimiškoje seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ pakeitė valstybinės žemės sklypo kadastro duomenys, įrašant papildomai taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – XXIX (63) „paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos“ – 1,47106 ha plote, XXIX (64) „paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos“ – 2,3567 ha plote, nustatytas pagal individualiosios įmonės (toliau – ir IĮ) „Geoplius“ matininko 2017 m. vasario 24 d. parengtą Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą M 1:10000, todėl net ir pripažinus skundžiamus sprendimus nepagrįstais, jų panaikinimas nesukels pareiškėjui materialiųjų teisinių pasekmių. Pareiškėjas turi teisę iš naujo kreiptis į atsakovą su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą dėl atsiradusių naujų aplinkybių – Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 13 d. sprendimu žemės sklypui nustatytas papildomai taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

6631.

67Teismas konstatavo, kad Administracija ir Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra skundžiamuose sprendimuose faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai, sprendimai priimti pagal atsakovų kompetenciją, sprendimų turinys iš esmės atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir pripažino, kad skundžiami sprendimai yra pagrįsti ir teisėti, naikinti juos ir įpareigoti Administraciją iš naujo derinti Projektą nėra teisinio pagrindo.

68III.

6932.

70Pareiškėjas R. B. apeliaciniu skundu prašo Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 8 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – tenkinti skundą.

7133.

72Pareiškėjas teigia, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas netinkamai aiškinant ir taikant materialiosios teisės normas ir nukrypstant nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamos vienodos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos.

7334.

74Pareiškėjas nurodo, kad faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog ruošiant ir derinant Projektą nebuvo jokio teisinio pagrindo vadovautis neįregistruotomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, kas ir buvo akcentuojama Administracijos 2016 m. liepos 8 d. išduotuose architektūros reikalavimuose.

7535.

76Teismo išvada, kad iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimų turinio pareiškėjas galėjo suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį bei nepritarimo Projektui aplinkybes, prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai, pagal kurią individualus administracinis aktas turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

7736.

78Pareiškėjo teigimu, iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros ginčijamų sprendimų turinio nėra galimybės suprasti, kodėl atsakovas atsisakė pritarti Projektui, remdamasis nenustatytomis ir nustatyta tvarka neįregistruotomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, jeigu Administracijos 2016 m. liepos 8 d. išduotuose specialiuosiuose architektūros reikalavimuose pastatų rekonstrukcijos projektui rengti aiškiai nurodyta statinio projekto sprendinius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją, suderinti su atitinkamomis derinančiomis institucijomis (įskaitant ir Šiaulių RAAD), atsižvelgiant tik į įregistruotas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Iš skundžiamų administracinių aktų taip pat nėra aišku, kodėl Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra nesivadovavo ir Žemės įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, kuri nustato, kad rengiant teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus, statybų ir kitokios veiklos projektus, turi būti laikomasi tik nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų.

7937.

80Pareiškėjo teigimu, teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą teisinį reglamentavimą, tačiau neatsižvelgė į tai, kad Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra, priimdama ginčijamus sprendimus, nesiėmė jokių veiksmų, kad šioje nuostatoje įtvirtinti apribojimai būtų nustatyti ir įregistruoti, t. y. nesikreipė į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, kuri Žemės įstatymo 22 straipsnio 10 dalies pagrindu galėtų organizuoti specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymą bei įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą. Ši aplinkybė patvirtina, kad Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra administracinę procedūrą atliko formaliai, pažeisdama Žemės įstatymo 22 straipsnio 4 dalies ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

8138.

82Pareiškėjas pažymi, kad iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. rašto, kuriame išdėstyti nepritarimo pastatų Projekto aplinkosauginiams sprendiniams motyvai, nėra galimybės suprasti, kas, vadovaujantis viešai skelbiama informacija – Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) (https://uetk.am.lt) duomenimis, pareiškėjo nuomojamame žemės sklype (kad. Nr. ( - )) yra 30 m – ar pakrantės apsaugos juosta, ar pakrantės apsaugos zonos plotis. Atsakovas minėtame rašte nurodydamas, kad Žemės sklypui turi būti nustatyta 10 m pločio pakrantės apsaugos juosta, neabejotinai matė, kad mažiausias atstumas tarp planuojamų rekonstruoti pastatų iki ( - ) tvenkinio kranto linijos yra 11,72 m. Atsakovo atsisakymas derinti Projektą, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkto reikalavimais, yra aiškiai nepagrįstas, nes šiame punkte nurodyti apribojimai taikomi tik statiniams, kurie patenka į pakrantės apsaugos juostą, nors ir jie nedraudžia rekonstruoti pakrantės apsaugos juostoje esančių pastatų. Iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo turinio nėra aišku, kokią reikšmę turėjo jame nurodytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punktas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad nuomojamas valstybinės žemės sklypas yra Menčių kaimo teritorijoje, šis teisinis reguliavimas nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomas dėl šiame punkte nurodytos išimties, pagal kurią, be kita ko, šiame punkte nustatyti apribojimai netaikomi savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytų užstatyti kaimų teritorijose.

8339.

84Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjant tą pačią situaciją ginčijami Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimai buvo priimti vadovaujantis skirtingomis teisės normomis. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 ir 127.9 punktų reikalavimais bei Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, o analogiškas Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punktu ir 127.9 punktu ir Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi. Tokia motyvacija negali būti vertinama kaip atitinkanti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

8540.

86Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad ginčijami Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimai yra priimti vadovaujantis neegzistuojančiu norminiu dokumentu – Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punktu, todėl jis neturėjo galimybės suprasti jų turinio. Iš ginčijamų administracinių aktų nėra aišku, kodėl buvo vadovaujamasi nenustatytomis ir neįregistruotomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.

8741.

88Pareiškėjas nurodo, kad iš skundžiamo teismo sprendimo nėra aišku, kokiu pagrindu teismas padarė išvadą, kad vietoje Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punkto ginčijame atsakovo sprendime turėjo būti nurodytas 126.1 punktas. Administracinę procedūrą atlikęs Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros vedėjas A. L. 2017 m. gruodžio 14 d. teismo posėdyje negalėjo nurodyti kokio Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų punkto pagrindu buvo priimti ginčijami sprendimai. Dėl to administracinė procedūra negali būti vertinama kaip atitinkanti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus.

8942.

90Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad apeliacinio skundo tenkinimo atveju, vadovaujantis nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Statybos įstatymo 27 straipsnio 27 dalimi bei atsižvelgiant į tai, kad patikslintas skundas yra pateiktas įsigaliojus 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymui Nr. XII-2573, naikintinas ir Administracijos 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimas neišduoti statybą leidžiantį dokumentą bei Administracija įpareigotina iš naujo derinti Projektą.

9143.

92Pareiškėjas pažymi, kad teismo išvados, paremtos Skyriaus vedėjos 2017 m. kovo 13 d. sprendimu, jog net ir pripažinus ginčijamus atsakovų sprendimus nepagrįstais, jų panaikinimas nesukels pareiškėjui materialiųjų teisinių pasekmių, yra nepagrįstos. Aplinkybę, kad Skyriaus vedėjos 2017 m. kovo 13 d. sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas 2017 m. rugsėjo 12 d. teismo posėdyje pripažino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas, nurodydamas, kad nuomojamam valstybinės žemės sklypui turėtų būti nustatyta 5 m pločio pakrantės apsaugos juosta, į kurią neabejotinai nepatektų pareiškėjo įsigyti ir ketinami rekonstruoti pastatai bei Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-265-362/2018.

9344.

94Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad konkrečiu atveju nėra ginčo, kad jis turi teisę iš naujo kreiptis į Administraciją dėl Projekto suderinimo, tačiau, pareiškėjo teigimu, dėl pakartotinio kreipimosi jis patirtų papildomas išlaidas, o Projekto derinimo procedūros užsitęstų.

9545.

96Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Šiaulių RAAD teisių perėmėjas) atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

9746.

98Atsakovo teigimu, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir tenkinti apeliacinį skundą.

9947.

100Atsakovas Šiaulių RAAD, akcentuodamas Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m. rugpjūčio 19 d., 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimų turinį, nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad priimant spendimą nepritarti Projektui nebuvo atsižvelgta į tai, jog nei pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai, nei visam Žemės sklypui nėra ir nebuvo nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, o net ir nustačius šias sąlygas, pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai, kuriuos pareiškėjas ketina rekonstruoti, vis dėlto nepatektų į paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostą.

10148.

102Atsakovas Šiaulių RAAD, vadovaudamasis Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, pažymi, kad aktualios yra Aprašo nuostatos, pagal kurias prie tvenkinių, kurių plotas yra 10–200 ha, apsaugos zonų išorinė riba nuo kranto linijos turi būti nutolusi 200 m atstumu. Nagrinėjamu atveju ( - ) tvenkinio, su kuriuo ribojasi pareiškėjo Žemės sklypas, plotas yra 125 ha. Šiuo atveju pareiškėjo Žemės sklypui turėjo būti nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai, kuriuos pareiškėjas ketina rekonstruoti, patenka į paviršinio vandens telkinio ( - ) tvenkinio)) pakrantės apsaugos zoną. Todėl turi būti taikomi paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų tvarkymo reikalavimai.

10349.

104Atsakovas pripažįsta, kad viename iš ginčijamų sprendimų padarė rašybos klaidą, t. y. vietoje Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkto nurodė 126.7 punktą. Tačiau pareiškėjas savo skunde ir bylos nagrinėjimo metu išreiškė poziciją, iš kurios galima pagrįstai manyti, kad jam buvo aiškios nepritarimo Projektui aplinkybės, pareiškėjas aiškiai suvokė, kokių faktinių aplinkybių bei teisės aktų pagrindu yra grįsti Šiaulių RAAD sprendimai, todėl šiuo atveju pareiškėjas galėjo suvokti visuomeninių santykių esmę ir turinį, galėjo tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, realizuoti teisę į gynybą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo teiginys, kad Šiaulių RAAD sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų, yra nepagrįstas.

10550.

106Atsakovo vertinimu, nesivadovaujant Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nuostatomis ir pritarus pareiškėjo Projektui ir pareiškėjui įgyvendinus Projekte numatytus darbus, kiltų reali neigiamo poveikio aplinkai grėsmė, todėl Šiaulių RAAD, kaip institucija, sauganti gamtinę aplinką, negalėjo pritarti Projektui.

10751.

108Atsakovas Administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

10952.

110Atsakovas, pakartodamas atsiliepime į skundą nurodytas faktines aplinkybes, atkreipdamas dėmesį į Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, pažymi, kad nesant derinančios institucijos pritarimo, neturėjo pagrindo išduoti pareiškėjui statybos leidimą.

11153.

112Atsakovas nurodo, kad 2016 m. liepos 8 d. per IS „Infostatyba“ išdavė specialiuosius architektūros reikalavimus pareiškėjo Projektui, kuriuose vienas iš nurodytų reikalavimų rengiamam projektui buvo statinio Projekto sprendinius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal kompetenciją suderinti su atitinkamomis derinančiomis institucijomis, atsižvelgiant į įregistruotas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Administracija, nurodydama suderinimo reikalavimą, nesukūrė prielaidos ar pagrindo išvadai, kad specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“ yra nereikalinga, ar kad ji negali būti nustatyta Projekto rengimo metu.

11354.

114Atsakovas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūra įvykdyta vadovaujantis tuo metu galiojusiomis Statybos įstatymo, STR 1.07.01:2010 nuostatomis, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

115Teisėjų kolegija

konstatuoja:

116IV.

11755.

118Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo netenkinti pareiškėjo R. B. skundo reikalavimai panaikinti atsakovo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Akmenės rajono agentūros 2016 m. gruodžio 12 d. ir 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimus nepritarti gamybos, pramonės ir kitos paskirties pastatų, esančių ( - ), rekonstrukcijos, pakeičiant pastatų paskirtį į gyvenamąją (vienbučių) ir pagalbinio ūkio, projektui ir atsakovo Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimą neišduoti statybą leidžiančio dokumento, pagrįstumas ir teisėtumas.

11956.

120Byloje nustatyta, kad Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu nepritarė Projektui dėl to, jog Žemės sklypas ribojasi su ( - ) tvenkiniu, kurio plotas 125 ha; vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtintu Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, šiam sklypui turėjo būti nustatyta mažiausiai 10 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta ir 200 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos zona; Žemės sklypui nėra įrašytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, nes galbūt jos nėra suformuotos; Žemės sklype yra 30 m pakrantės apsaugos juosta, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis; planuojami rekonstruoti pastatai patenka į paviršinio vandens telkinio apsaugos juostą, todėl pakeitus pastatų paskirtį ir juos išplėtus bus pažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkto reikalavimai. Šiaulių RAAD sprendimą grindė Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punktu.

12157.

122Administracija 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimu netenkino pareiškėjo 2016 m. lapkričio 7 d. pateikto prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą gamybos, pramonės ir kitos paskirties pastatų ( - ), pakeičiant pastatų paskirtį į gyvenamąją (vieno buto) ir pagalbinio ūkio, rekonstrukcijai, nes gautas nepritarimas iš Projektą derinančios institucijos.

12358.

124Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu pakartotinai nepritarė Projekto aplinkosauginiams sprendiniams, pakartodama minėtame 2016 m. gruodžio 12 d. sprendime nurodytus motyvus, bei papildomai nurodydama, jog pakeitus pastatų paskirtį (juos išplėtus) bus pažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punkto (2016 m. gruodžio 12 d. rašte nurodytas 126.1 punktas) reikalavimai.

12559.

126Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo valdomas Žemės sklypas yra prie ( - ) tvenkinio, t. y. valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoje, todėl jam turi būti taikomi paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų tvarkymo reikalavimai, ir darė išvadą, jog esant neišsamiems Nekilnojamojo turto kadastro duomenims (Žemės sklypui, kuriam turi būti taikomi apribojimai pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XXIX skyrių „Vandens telkinio apsaugos juostos ir zonos“, turėjo būti nustatyta specialioji sąlyga – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos), atsakovas Šiaulių RAAD pagrįstai ir teisėtai nepritarė Projektui. Taip pat pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 23 straipsnio 20 punktu, nustatančiu, kad gavus nepritarimą (nepritarimų), statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, pateikti dokumentai grąžinami statytojui (užsakovui), informuojant jį apie neišdavimo priežastis ir pateikiant konkrečias pastabas dėl statinio projekto, konstatavo, jog Administracijos 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimas neišduoti statybą leidžiantį dokumentą yra pagrįstas ir teisėtas.

12760.

128Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus, kuriais yra ginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados, pirmiausia pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog žemės, miškų ir vandens telkinių tinkamas, racionalus naudojimas ir apsauga – Lietuvos Respublikos Konstitucijos ginamas viešasis interesas (žr. 2005 m. gegužės 13 d. nutarimą); valstybė, turėdama konstitucinę priedermę veikti taip, kad būtų garantuota natūralios gamtinės aplinkos, atskirų jos objektų apsauga, gamtos išteklių racionalus naudojimas, atkūrimas bei jų gausinimas, gali įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuriuo būtų ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos išteklių) naudojimas (žr. 2007 m. rugsėjo 6 d., 2008 m. liepos 4 d. nutarimus).

12961.

130Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 23 straipsnį, yra konstatavęs, kad savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti likimą bet kokiu būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės (žr. 2006 m. kovo 14 d., 2008 m. gegužės 20 d. nutarimus).

13162.

132Žemės įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo ir jame vykdomos konkrečios veiklos, žemės sklype esančių statinių, aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos poreikių. Saugomose teritorijose žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, naudotojai bei valdytojai, kiti juridiniai bei fiziniai asmenys privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentuose toms teritorijoms nustatytų, taip pat Nekilnojamojo turto registre įregistruotų veiklos apribojimų ir reikalavimų (Saugomų teritorijų įstatymo 32 str. 9 d.). Jeigu, suteikiant naudotis, perleidžiant ar parduodant žemę arba atkuriant nuosavybės teises į žemę saugomose teritorijose, į Nekilnojamojo turto registro duomenis nebuvo įrašyti teisės aktų ar teritorijų planavimo dokumentų nustatyti veiklos apribojimai ar kiti reikalavimai, susiję su saugoma teritorija, juos į šio registro duomenis Vyriausybės įgaliotos institucijos teikimu Nekilnojamojo turto registro įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrašo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas (Saugomų teritorijų įstatymo 32 str. 10 d.).

13363.

134Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato, kad tam, jog į vandens telkinius nepatektų pavojingų medžiagų, vandens telkinių krantai būtų apsaugoti nuo erozijos, būtų užtikrintas vandens telkinių pakrančių ekosistemų stabilumas, saugomas vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės, sudarytos palankios sąlygos rekreacijai, išskiriamos paviršinio vandens telkinių ekologinės apsaugos zonos. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos dalyje prie vandens telkinio nustatoma pakrantės apsaugos juosta.

13564.

136Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų nustatymo tvarką tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, o apsaugos reglamentus – Vyriausybė. Apsaugos reglamentuose nustatomi atstumai nuo vandens telkinio kranto įvairios paskirties statiniams statyti, želdinių tvarkymo reikalavimai (Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 2 d.). Tai, kas yra draudžiama paviršinio vandens telkinių apsaugos zonoje bei pakrantės apsaugos juostoje, nurodyta Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

13765.

138Vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechnikos statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius ir statinius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose – paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius.

13966.

140Šioje materialiojoje teisės normoje, sprendžiant pagal jos turinį („leidžiama statyti tik“), yra įsakmiai įtvirtintas baigtinis pakrantės apsaugos juostoje leidžiamų statyti naujų statinių sąrašas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018).

14167.

142Projektuojant pastatus prie vandens telkinių būtina laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 ir 127.9 punktų reikalavimų. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.1 punkte įtvirtinta, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius, išskyrus Saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 127.9 punkte nustatyta, kad vandens apsaugos zonose draudžiama statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininkų ūkio ir kitus pastatus arčiau kaip 50 metrų už pakrantės apsaugos juostos, išskyrus buvusių sodybų atkūrimo atvejus Saugomų teritorijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytomis sąlygomis, taip pat miestų, miestelių ir kompaktiškai užstatytų arba savivaldybių ar jų dalių bendruosiuose planuose numatytų užstatyti kaimų teritorijose (bet visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijoje). Asmeninio naudojimo pirtis už paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostos gali būti statoma Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais ir sąlygomis. Pastatus taip pat draudžiama statyti pakrančių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių.

14368.

144Taigi įstatyme yra įtvirtinta, kad paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos yra saugomos teritorijos, kurioms yra nustatytas specialus režimas, kurio privalo laikytis tiek pareiškėjas, planuodamas pastatų statybą (rekonstrukciją), tiek atsakovai, spręsdami pareiškėjo prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą.

14569.

146Nagrinėjamu atveju atsakovai, spręsdami pareiškėjo prašymą, kuriuo siekiama gauti statybą leidžiantį dokumentą, privalėjo patikrinti, ar pareiškėjo planuojama statyba (rekonstrukcija) neprieštarauja, inter alia (be kita ko), saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Dėl to nepripažintini pagrįstais pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, kad vien dėl to, kad Nekilnojamojo turto kadastre ir registre nėra registruotos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos „XXIX. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos“, Šiaulių RAAD neprivalėjo vadovautis neįregistruotomis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, t. y. turėjo laikytis pozicijos, kad ( - ) tvenkinys yra be paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos.

14770.

148Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1268 į Valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašą įrašė ( - ) tvenkinį, kurio plotas 125 ha, o pareiškėjo nuomojamas iš valstybės Žemės sklypas ribojasi su šiuo tvenkiniu, kuriam pagal įstatymą yra taikomi paviršinio vandens telkinių apsaugos juostų ir zonų tvarkymo reikalavimai.

14971.

150Aprašo 9.2 punkte nustatyta, kad prie tvenkinių, kurių plotas 10–200 ha, apsaugos zonų išorinė riba nuo kranto linijos turi būti nutolusi 200 m atstumu. Šiaulių RAAD, priimdamas pareiškėjo ginčijamus sprendimus, pagrįstai vadovavosi Aprašu ir nustatė, jog Žemės sklypui nustatytina mažiausia 10 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta ir 200 m pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos zona, bei remdamasis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis, nurodė, kad paviršinio vandens telkinio apsaugos juosta yra 30 m.

15172.

152Pareiškėjas šioje byloje kritikuodamas Šiaulių RAAD sprendimus nenurodė jokių bylos faktais ir teisės aktais pagrįstų argumentų, jog Šiaulių RAAD turėjo nustatyti kitokio pločio paviršinio vandens telkinio apsaugos juostą ir paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną, nesiremti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis.

15373.

154Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyriaus vedėjos 2017 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. 26SK-103-(14.26.110.), kuriuo buvo pakeisti Žemės sklypo kadastro duomenys, įrašant papildomai taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas – XXIX (63) „paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos“ – 1,47106 ha plote, XXIX (64) „paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos“ – 2,3567 ha plote, nustatytas pagal IĮ „Geoplius“ matininko 2017 m. vasario 24 d. parengtą Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planą M1: 10000.

15574.

156Teisėjų kolegija iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatė, kad įsiteisėjusiu Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. vasario 2 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-265-362/2018 buvo panaikinta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyriaus vedėjos 2017 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. 26SK-103-(14.26.110) dalis, kuria Žemės sklypo daliai, kurios naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga – XXIX (64) „Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos“, ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Akmenės skyrius įpareigotas iš naujo nustatyti pakrantės apsaugos juostą pareiškėjo nuomojamam Žemės sklypui, laikantis Aprašo reikalavimų. Pažymėtina, kad šiuo teismo sprendimu nustatyta, jog minėta specialioji naudojimo sąlyga Žemės sklypui turėjo būti nustatyta, nes sklypas ribojasi su ( - ) tvenkiniu, tačiau nebuvo sutikta su nustatytu apsaugos juostos pločiu.

15775.

158Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų, kad Šiaulių RAAD sprendimai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų.

15976.

160Šiuo aspektu pažymėtina, kad viešojo administravimo subjekto sprendimas turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintas taisykles, kurios keliamos individualaus administracinio akto turiniui. Individualių administracinių aktų priėmimas – teisės taikymas, sukeliantis konkrečių teisinių padarinių asmenų teisiniam statusui, todėl privalo būti grindžiamas faktais ir teisės normomis. Minėta teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010; kt.). Kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012; kt.).

16177.

162Taigi tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų vertinimą (kvalifikavimą). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Akcentuotina, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų nepaisymas ir konkrečių teisės normų nesusiejimas su objektyviais duomenimis (faktais) pripažintinas esminiu trūkumu, kai toks pažeidimas ne tik paneigia asmens teisę žinoti teisei priešingos veikos ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo apimtį, o kartu visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti ginčą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2359/2012).

16378.

164Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog iš nepritarimų Projektui motyvacijos pareiškėjas galėjo suvokti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į teisių ir teisėtų interesų gynybą. Pagrįstai nustatyta, kad pareiškėjui nepritarimo Projektui aplinkybės buvo aiškiai žinomos, atsakovo sprendimuose išdėstytos aplinkybės nesutrukdė pareiškėjui nei suvokti nepritarimo Projektui priežastis, nei efektyviai realizuoti teisę į teisių ir teisėtų interesų gynybą. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, jog vis dėlto Šiaulių RAAD sprendimai turi trūkumų (viename iš sprendimų nurodytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126.7 punktas vietoj 126.1 punkto), tačiau nustatė, jog iš pareiškėjo skunde teismui išreiškiamos pozicijos matyti, kad pareiškėjas aiškiai suvokė, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisės aktais yra grindžiami sprendimai, o nepritarimo aplinkybės pareiškėjui yra žinomos ir suprantamos. Įvertinus apeliacinio skundo argumentus šiuo aspektu, nėra faktinio ir teisinio pagrindo nesutikti su minėta pirmosios instancijos motyvacija ir konstatuoti, kad Šiaulių RAAD sprendimai privalo būti panaikinti dėl Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų pažeidimo.

16579.

166Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad pareiškėjo skundo argumentai, susiję su aplinkybe, jog netgi nustačius specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, vadovaujantis Aprašu, pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys pastatai, kuriuos pareiškėjas ketina rekonstruoti, vis dėlto nepatektų į paviršinio vandens telkinio ( - ) tvenkinio)) pakrantės apsaugos juostą, nėra susiję su nagrinėjamos bylos dalyku.

16780.

168Įvertinus Šiaulių RAAD sprendimų motyvus matyti, jog Projektui nebuvo pritarta ir dėl to, kad pareiškėjo planuojami rekonstruoti pastatai patenka į paviršinio vandens telkinio juostą, todėl pakeitus pastatų paskirtį ir juos išplėtus bus pažeisti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 126.1 punkto reikalavimai. Pareiškėjas skundu ginčijo ir šį Šiaulių RAAD sprendimų pagrindą.

16981.

170ABTĮ 86 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administracinis teismas, priimdamas sprendimą, įvertina teismo posėdyje ištirtus įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas, pareiškimas) yra tenkintinas. Teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Nagrinėjamu atveju šių nuostatų nesilaikyta.

17182.

172Šioje byloje teisiškai svarbios aplinkybės yra ir tos, kurios susijusios su pareiškėjo planuojamos statybos rūšies kvalifikavimu, t. y. ar pareiškėjas siekia statinius rekonstruoti ar įvykdyti naujų statinių statybą (šiuo aspektu žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018), ar pareiškėjas siekia rekonstruoti pastatus, esančius pakrantės apsaugos juostoje, ir pan.

17383.

174Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai tikrina priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, o pirmosios instancijos teismas privalo išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio skundą asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai pažeisti, jei pažeisti, – kokiu teisiniu būdu bei kokia apimtimi gintini (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1037-438/2017). Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-374/2012; kt.).

17584.

176Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padarytas proceso pažeidimas negali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme, nes byla nėra išnagrinėta iš esmės, t. y. nėra nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės ginčui išnagrinėti, todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas sprendimą panaikinti, bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ne priimti naują sprendimą (ABTĮ 145 str. 1 d. 2 p. ir 146 str. 1 d.).

177Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

178Pareiškėjo R. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

179Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 8 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams.

180Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas R. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2008 m. vasario 12 d. tarp Lietuvos Respublikos ir... 9. 3.... 10. Pareiškėjas, norėdamas pagerinti savo gyvenimo sąlygas bei siekdamas... 11. 4.... 12. Pagal Administracijos išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus,... 13. 5.... 14. Pareiškėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.... 15. 6.... 16. Pakoregavus Projektą, atsižvelgiant į Šiaulių RAAD Akmenės rajono... 17. 7.... 18. 2016 m. gruodžio 22 d. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra atsiuntė 2016... 19. 8.... 20. Pareiškėjo teigimu, nei pareiškėjo nuomojamai Žemės sklypo daliai, nei... 21. 9.... 22. Pareiškėjo teigimu, Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros atsisakymas... 23. 10.... 24. Pareiškėjas pažymėjo, kad atsakovas 2016 m. rugpjūčio 19 d. ir 2016 m.... 25. 11.... 26. Atsakovas Šiaulių RAAD atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 27. 12.... 28. Atsakovas nurodė, kad Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m.... 29. 13.... 30. Atsakovo teigimu, nesivadovaujant Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio... 31. 14.... 32. Atsakovas Administracija atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 33. 15.... 34. Atsakovas nurodė, kad jis, vadovaudamasis Statybos įstatymo 23 straipsnio 20... 35. 16.... 36. Atsakovas dėl specialiosios sąlygos nustatymo ir įregistravimo procedūrų... 37. 17.... 38. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės... 39. 18.... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad 2017 m. liepos 4 d. Skyriui buvo... 41. 19.... 42. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas (toliau – ir... 43. 20.... 44. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Žemės sklypui taikoma... 45. II.... 46. 21.... 47. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2018 m. sausio 8 d.... 48. 22.... 49. Teismas nurodė, kad ginčo teisinius santykius, susijusius su statybą... 50. 23.... 51. Teismas, nagrinėdamas pareiškėjo argumentus, jog ginčijami sprendimai yra... 52. 24.... 53. Teismas sutiko su pareiškėjo argumentais dėl atsakovo Šiaulių RAAD... 54. 25.... 55. Teismas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 1 punktu,... 56. 26.... 57. Teismas sutiko su Administracijos argumentais, jog Nekilnojamojo turto registro... 58. 27.... 59. Teismas akcentavo, kad byloje nėra ginčo, jog Žemės sklypas yra prie ( - )... 60. 28.... 61. Teismas dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su Viešojo administravimo... 62. 29.... 63. Teismas nurodė, kad kiti pareiškėjo skundo argumentai, susiję su aplinkybe,... 64. 30.... 65. Teismas pažymėjo, kad Skyriaus vedėjas 2017 m. kovo 13 d. sprendimu Nr.... 66. 31.... 67. Teismas konstatavo, kad Administracija ir Šiaulių RAAD Akmenės rajono... 68. III.... 69. 32.... 70. Pareiškėjas R. B. apeliaciniu skundu prašo Regionų apygardos... 71. 33.... 72. Pareiškėjas teigia, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas,... 73. 34.... 74. Pareiškėjas nurodo, kad faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog ruošiant... 75. 35.... 76. Teismo išvada, kad iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016 m.... 77. 36.... 78. Pareiškėjo teigimu, iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros ginčijamų... 79. 37.... 80. Pareiškėjo teigimu, teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į Nekilnojamojo... 81. 38.... 82. Pareiškėjas pažymi, kad iš Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūros 2016... 83. 39.... 84. Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjant tą pačią situaciją ginčijami... 85. 40.... 86. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad ginčijami Šiaulių RAAD Akmenės rajono... 87. 41.... 88. Pareiškėjas nurodo, kad iš skundžiamo teismo sprendimo nėra aišku, kokiu... 89. 42.... 90. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad apeliacinio skundo tenkinimo atveju,... 91. 43.... 92. Pareiškėjas pažymi, kad teismo išvados, paremtos Skyriaus vedėjos 2017 m.... 93. 44.... 94. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad konkrečiu atveju nėra ginčo, kad jis... 95. 45.... 96. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Šiaulių... 97. 46.... 98. Atsakovo teigimu, apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti... 99. 47.... 100. Atsakovas Šiaulių RAAD, akcentuodamas Šiaulių RAAD Akmenės rajono... 101. 48.... 102. Atsakovas Šiaulių RAAD, vadovaudamasis Saugomų teritorijų įstatymo 20... 103. 49.... 104. Atsakovas pripažįsta, kad viename iš ginčijamų sprendimų padarė rašybos... 105. 50.... 106. Atsakovo vertinimu, nesivadovaujant Saugomų teritorijų įstatymo 20... 107. 51.... 108. Atsakovas Administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 109. 52.... 110. Atsakovas, pakartodamas atsiliepime į skundą nurodytas faktines aplinkybes,... 111. 53.... 112. Atsakovas nurodo, kad 2016 m. liepos 8 d. per IS „Infostatyba“ išdavė... 113. 54.... 114. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju statybą leidžiančio... 115. Teisėjų kolegija... 116. IV.... 117. 55.... 118. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 119. 56.... 120. Byloje nustatyta, kad Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m.... 121. 57.... 122. Administracija 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimu netenkino pareiškėjo 2016 m.... 123. 58.... 124. Šiaulių RAAD Akmenės rajono agentūra 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu... 125. 59.... 126. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo valdomas Žemės... 127. 60.... 128. Teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinio skundo argumentus, kuriais yra... 129. 61.... 130. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 23... 131. 62.... 132. Žemės įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog įstatymais ar... 133. 63.... 134. Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato, kad tam, jog į... 135. 64.... 136. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų... 137. 65.... 138. Vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi pakrantės... 139. 66.... 140. Šioje materialiojoje teisės normoje, sprendžiant pagal jos turinį... 141. 67.... 142. Projektuojant pastatus prie vandens telkinių būtina laikytis Specialiųjų... 143. 68.... 144. Taigi įstatyme yra įtvirtinta, kad paviršinio vandens telkinių apsaugos... 145. 69.... 146. Nagrinėjamu atveju atsakovai, spręsdami pareiškėjo prašymą, kuriuo... 147. 70.... 148. Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. spalio 14 d.... 149. 71.... 150. Aprašo 9.2 punkte nustatyta, kad prie tvenkinių, kurių plotas 10–200 ha,... 151. 72.... 152. Pareiškėjas šioje byloje kritikuodamas Šiaulių RAAD sprendimus nenurodė... 153. 73.... 154. Pirmosios instancijos teismas sprendimą grindė ir Nacionalinės žemės... 155. 74.... 156. Teisėjų kolegija iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų... 157. 75.... 158. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais pareiškėjo apeliacinio skundo... 159. 76.... 160. Šiuo aspektu pažymėtina, kad viešojo administravimo subjekto sprendimas... 161. 77.... 162. Taigi tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti... 163. 78.... 164. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog iš... 165. 79.... 166. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais,... 167. 80.... 168. Įvertinus Šiaulių RAAD sprendimų motyvus matyti, jog Projektui nebuvo... 169. 81.... 170. ABTĮ 86 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administracinis teismas, priimdamas... 171. 82.... 172. Šioje byloje teisiškai svarbios aplinkybės yra ir tos, kurios susijusios su... 173. 83.... 174. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas paprastai... 175. 84.... 176. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padarytas... 177. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 178. Pareiškėjo R. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 179. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 8 d.... 180. Nutartis neskundžiama....