Byla e2YT-3978-231/2018
Dėl nekilnojamojo turto – transformatorinės pastotės pripažinimo bešeimininkiu turtu ir perdavimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės pareiškimą suinteresuotam asmeniui VĮ „Turto bankas“ dėl nekilnojamojo turto – transformatorinės pastotės pripažinimo bešeimininkiu turtu ir perdavimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn,

Nustatė

21. Pareiškėja Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo transformatorinę pastotę, esančią Pylimų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., bendro tūrinio 235 m3 , vidutinės vertės – 1874,45 Eur, pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

3Pareiškime nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, j valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių Įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 3.2 punktu, daikto pripažinimo bešeimininkiu procesą inicijuoja ta savivaldybės ar valstybės institucija ar įstaiga, tas fizinis ar juridinis asmuo (toliau - asmuo), kurių žinioje toks daiktas yra arba kurie sužino apie tokio daikto buvimą.

4Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 str. 1 d. (toliau - CK) nurodyta, kad bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei ar savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal finansų, kontrolės arba savivaldybės institucijos pareiškimą (CK 4.58 str. 1 d.).

5Pareiškėja pažymi, kad bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė pagal CK 4.58 str. 2 d.

6Nurodo, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių Įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 23/71) punkte nurodyta tvarka, nurodytas bešeimininkis objektas 2016-03-14 buvo įtrauktas į pareiškėjo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai yra nežinomi), sąrašus.

72016-03-14 minėtas objektas buvo apžiūrėtas, įvertintas ir apskaitytas, surašytas statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaitos aktas.

8Remdamasi Vyriausybės nustatyta bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarka, pareiškėja savo interneto svetainėje 2016-04-14 paskelbė informaciją dėl minėto bešeimininkio objekto ir kvietė atsiliepti savininkus ar asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį.

9Nurodo, kas Vievio seniūnija, kurios teritorijoje yra statinys, taip pat paskelbė analogišką informaciją savo informaciniame stende.

102017-02-07 informacija, kviečianti atsiliepti savininkus ar asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, buvo skelbiama ir nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ (pareiškimo priedas Nr. 5). Analogiška informacija buvo paskelbta ir vietiniuose laikraščiuose („Elektrėnų kronikoje“ 2016 m. balandžio 29 d. - gegužės 5 d. Nr. 17 (874), 2017 m. sausio 27 d. - vasario 2 d. Nr. 4(913), „Elektrėnų žiniose“ 2017 m. sausio 27 d. Nr. 4(932).

11Jokie savininkai ar asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį (transformatorinės pastotės) po viešai paskelbtos informacijos Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje, Vievio seniūnijos informaciniame stende, nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ neatsiliepė.

12Pareiškime nurodoma, kad 2016-04-26 Elektrėnų savivaldybės administracija kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorių“ su prašymu informuoti, ar pastatas jiems priklauso, ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šį pastatą. 2016-05-04 minėta įmonė atsakė, kad minėtas statinys jiems nepriklauso ir jie neturi duomenų apie šio statinio savininką.

13Minėtas statinys nėra užregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-12-17 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-422/2011 nurodė, jog nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento, valdymo registravimas saistomas įstatymo nustatyto reikalavimo daiktą valdyti atvirai, nepriklausomai nuo to, kada šis valdymas prasidėjo.

15Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, matyti, kad pareiškėja laikėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) pripažinimo bešeimininkiais apskaitos tvarkos, todėl mano, jog statinys neturi savininko ir gali būti laikomas bešeimininkiu turtu ir perduotas Elektrėnų savivaldybei, todėl prašo pripažinti nekilnojamąjį turtą, tai yra transformatorinę pastotę (1 aukšto statinys, bendras statinio tūris - 235 m 3 , statinio vidutinė vertė - 1874,45 Eur), esančią prie daugiabučių namų Liepų g. Pylimų k. Vievio šen. Elektrėnų sav., bešeimininkiu turtu ir perduoti jį pareiškėjos nuosavybėn.

162. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė pareiškimą nagrinėti teisės norminių aktų nustatyta tvarka ir teismo nuožiūra, atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad Teismui nustačius, kad yra tenkinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57-4.58 straipsniuose nurodytos sąlygos, taip pat, kad Elektrėnų savivaldybė atliko visas reikalingas turto pripažinimo bešeimininkiu procedūras pagal Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintas taisykles, Turto bankas neprieštaraus pareiškimo dėl jame nurodyto turto pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn tenkinimui.

17Pareiškimas tenkintinas.

183. Pagal CK 4.57 str. 1 d., bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas. Pagal šio straipsnio 2 dalį, bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas, nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą. CK 4.58 str. l d. numato, kad bešeimininkis daiktas nuosavybėn gali būti perduotas tik valstybei arba savivaldybėms teismo sprendimu, priimtu pagal valstybės arba savivaldybės institucijos pareiškimą. Pareiškimas paduodamas suėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kurią daiktas įtrauktas į apskaitą, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

194. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų pareiškėjas ėmėsi visų priemonių transformatorinės pastotės savininkui nustatyti. Niekas nepareiškė savo teisių į šią pastotę, iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacijos matyti, kad šis pastatas jiems nepriklauso ir apie šio pastato savininką jiems nėra žinoma, daiktinės teisės į jį teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotos.

205. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo atveju egzistuoja visos CK 4.57 str. 1 ir 2 d., 4.58 str. bei kituose teisės aktuose įtvirtintos sąlygos pareiškėjo pareiškimą tenkinti, nes pareiškėjas laikėsi teisės aktų reikalavimų ir įtraukė transformatorinę pastotę į apskaitą, administracijos interneto svetainėje, Vievio seniūnijos informaciniame stende, nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ buvo patalpinti skelbimai apie siūlymą pripažinti šį pastatą bešeimininkiu, nuo įtraukimo į apskaitą yra praėję daugiau kaip vieneri metai, tačiau pastato – transformatorinės pastotės savininkai nenustatyti, suinteresuotas asmuo dėl pareiškimo patenkinimo neprieštaravo.

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 534-537 str., teismas

Nutarė

22Pareiškimą tenkinti.

23Pripažinti nekilnojamąjį turtą - transformatorinę pastotę, esančią Pylimų k., Vievio sen., Elektrėnų sav., bendro tūrinio 235 m3 , vidutinės vertės – 1874,45 Eur, pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti jį Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska,... 2. 1. Pareiškėja Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 3. Pareiškime nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.... 4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57 str. 1 d. (toliau - CK) nurodyta,... 5. Pareiškėja pažymi, kad bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos... 6. Nurodo, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos... 7. 2016-03-14 minėtas objektas buvo apžiūrėtas, įvertintas ir apskaitytas,... 8. Remdamasi Vyriausybės nustatyta bešeimininkio daikto išaiškinimo ir... 9. Nurodo, kas Vievio seniūnija, kurios teritorijoje yra statinys, taip pat... 10. 2017-02-07 informacija, kviečianti atsiliepti savininkus ar asmenis,... 11. Jokie savininkai ar asmenys, turintys turtinių teisių į šį statinį... 12. Pareiškime nurodoma, kad 2016-04-26 Elektrėnų savivaldybės administracija... 13. Minėtas statinys nėra užregistruotas Nekilnojamojo turto registre.... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-12-17 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-422/2011... 15. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, matyti, kad pareiškėja laikėsi... 16. 2. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ pateikė atsiliepimą į... 17. Pareiškimas tenkintinas.... 18. 3. Pagal CK 4.57 str. 1 d., bešeimininkiu daiktu laikomas daiktas, kuris... 19. 4. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų pareiškėjas ėmėsi... 20. 5. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo atveju... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259,... 22. Pareiškimą tenkinti.... 23. Pripažinti nekilnojamąjį turtą - transformatorinę pastotę, esančią... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...