Byla eAS-470-662/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka nagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Valentis“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai „Gamtos ateitis“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Valentis“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 8 d. spendimą „Dėl licencijos panaikinimo“ Nr. (27)-A4-196.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 21 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Valentis“ skundą atsisakė priimti.

6Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, jog jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija sprendimą, kuriuo viešajai įstaigai (toliau – ir VšĮ) „Gamtos ateitis“ panaikintas pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimas ir dėl to VšĮ „Gamtos ateitis“ negali užtikrinti savo įsipareigojimų pareiškėjui vykdymo, prisiimtų 2015 m. lapkričio 24 d. sutartimi Nr. PS-11 dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo. Teismo vertinimu, šiuo aktu jokios teisės ir pareigos pareiškėjui nėra nustatytos. Teismas pažymėjo, kad nuostoliai dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir iš to kylantys ginčai nėra nagrinėjami administraciniuose teismuose. Įvertinęs pareiškėjo argumentus, teismas konstatavo, kad nėra įrodyta, jog skundžiamu sprendimu tiesiogiai yra pažeidžiamos pareiškėjo subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai ir kad jis įgijo teisę skųsti kito ūkio subjekto atžvilgiu priimtą sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-328-438/2015).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad ginčijamas sprendimas nedaro įtakos pareiškėjo materialiniam teisiniam suinteresuotumui, todėl pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka. Skundą atsisakius priimti, klausimo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo nesprendė.

9II.

10Pareiškėjas UAB „Valentis“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą priimti.

11Pareiškėjas nurodė, kad 2016 metais planavo į vidaus rinką išleisti 294,5 tonų apmokestinamosios pakuotės, tačiau, Aplinkos apsaugos agentūrai ginčijamu sprendimu panaikinus VšĮ „Gamtos ateitis“ licenciją, minėta organizacija neteko teisės organizuoti pakuočių atliekų tvarkymo, todėl pareiškėjas neteko teisės kolektyviai organizuoti apie 294,5 tonų pakuočių atliekų tvarkymo, dėl ko šios pakuočių atliekos nebus sutvarkytos. Aplinkos ministerija yra išaiškinusi, kad gamintojai ir importuotojai, pavedę vykdyti savo pareigas vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu. Todėl pareiškėjas, pavedęs VšĮ „Gamtos ateitis“ organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą 2016 metais, šiais metais negali sudaryti sutarties su kita organizacija ir jai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymo, jam nustatyta pareiga sumokėti taršos mokestį, kuris sudarys apie 38 838,00 Eur. Dėl nurodytų priežasčių ginčijamas sprendimas sukelia pareiškėjui neigiamas ekonomines ir teisines pasekmes.

12Pareiškėjas pažymėjo, kad VšĮ „Gamtos ateitis“ išduota licencija buvo panaikinta nuo 2016 m. sausio 8 d., kai Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas (iki gruodžio 1 d.) sudaryti pavedimo sutartį su licencijuota organizacija ir pavesti jai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą 2016 metams buvo pasibaigęs. Todėl šiuo sprendimu nepagrįstai ribojama pareiškėjo teisė kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą 2016 metais ir nustatoma pareiga mokėti taršos mokestį. Naują sutartį su kita organizacija pareiškėjas galėtų sudaryti tik dėl pakuočių atliekų tvarkymo 2017 metams.

13Pareiškėjo nuomone, sprendimas yra neproporcingas siekiamam tikslui, diskriminuoja pareiškėją prieš kitus pakuočių gamintojus ir importuotojus. Pareiškėjas yra suinteresuotas asmuo Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies prasme, kas lemia jo subjektinę teisę ginčyti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą kaip individualų administracinį aktą. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neanalizavo pareiškėjo skunde nurodytų teisinių pasekmių, todėl padarė klaidingą išvadą, kad tokios pasekmės neegzistuoja, teismas nemotyvavo, kodėl atmeta pareiškėjo nurodytus argumentus dėl teisinių pasekmių. Pareiškėjas nurodė, kad skunde jokių reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo nereiškia, todėl teismo argumentas, jog ginčai dėl nuostolių, kylančių iš sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, nenagrinėjami administraciniuose teismuose, nepagrįstas.

14Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į suformuotą teismų praktiką, todėl pažeidė lygiateisiškumo principą. Lietuvos vyriausiasis teismas 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-1137-662/2015 išaiškino, kad skundo priėmimo ir bylos iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (prašymą), t. y. negalima atsisakyti priimti skundo (prašymo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padarė išvadą, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimas gali sukelti pareiškėjui teisines pasekmes, nors sprendimas buvo priimtas dėl atliekų tvarkytojo padarytų pažeidimų.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymu (toliau – ir ABTĮ), galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 str. 2 d.).

18Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

19Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas, kuriuo panaikintas VšĮ „Gamtos ateitis“ pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos Nr. 004 galiojimas, konkrečių teisių ar pareigų pareiškėjui nesukelia, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo objektu.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2015 m. lapkričio 24 d. su VšĮ „Gamtos ateitis“ sudarė pavedimo sutartį Nr. PS-11 „Dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo“. Ginčijamu Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. (27)-A4-196 panaikinta VšĮ „Gamtos ateitis“ išduota pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija Nr. 004.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik teisės, bet ir pareigos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje yra nurodyta, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Taigi teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, nagrinėjamu atveju – laikantis ABTĮ nustatytos tvarkos.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjo argumentus dėl galimo jo teisių pažeidimo, daro išvadą, kad pareiškėjo atskirasis skundas yra pagrįstas.

23Administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, jog skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, nes nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

24Pareiškėjo teigimu, VšĮ „Gamtos ateitis“ panaikinus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 004, ši organizacija neteko teisės vykdyti su pareiškėju sudarytos pavedimo sutarties, todėl sprendimas sukėlė pareiškėjui tiesiogines pasekmes, nes panaikino teisę 2016 metais kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, dėl to 2016 metais nebus sutvarkyta apie 294,5 tonų pakuočių atliekų ir pareiškėjas turės mokėti taršos mokestį.

25Aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 5 d. rašte Nr. (17-2)-D8-902 „Dėl teisinio reglamentavimo aiškinimo“ nurodyta, kad, vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gamintojai ir importuotojai, pavedę vykdyti savo pareigas vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu. Aplinkos ministerijos nuomone, minėta įstatymo nuostata išimčių, leidžiančių gamintojams ir importuotojams po gruodžio 1 d. keisti pasirinktą licencijuotą gamintojų ir importuotojų organizaciją, nenumato. Todėl gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris dėl tam tikrų priežasčių nutraukė sutartį su licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, kuriai buvo pavedęs organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir šiam laikotarpiui pasibaigus teisės aktų nustatyta tvarka privalės sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Toks gamintojas ir (ar) importuotojas pareigos organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą vykdymą kitai licencijuotai gamintojų ir importuotojų organizacijai galės pavesti ne ankstesniems kaip 2017 metams.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis, nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-208/2009). Taigi nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, tai, ar skundžiamas aktas pareiškėjui sukelia teisines pasekmes, turi būti analizuojama administracinės bylos nagrinėjimo iš esmės metu.

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-328-438/2015, nes šių administracinių bylų faktinės aplinkybės iš esmės yra skirtingos.

28Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 21 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, todėl priėmė nepagrįstą nutartį, kuri naikinama, skundo priėmimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

29Pareiškėjas atskirajame skunde prašo klausimą išspręsti iš esmės, t. y. priimti skundą nagrinėti, tačiau šis pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas, nes skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo UAB „Valentis“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo UAB „Valentis“ skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Valentis“... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 21 d. nutartimi... 6. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad į administracinį teismą asmuo... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija sprendimą, kuriuo viešajai... 8. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad ginčijamas sprendimas... 9. II.... 10. Pareiškėjas UAB „Valentis“ padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 11. Pareiškėjas nurodė, kad 2016 metais planavo į vidaus rinką išleisti 294,5... 12. Pareiškėjas pažymėjo, kad VšĮ „Gamtos ateitis“ išduota licencija... 13. Pareiškėjo nuomone, sprendimas yra neproporcingas siekiamam tikslui,... 14. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla išnagrinėta, vadovaujantis... 18. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 19. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Aplinkos apsaugos agentūros... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2015 m. lapkričio 24 d. su VšĮ... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir... 23. Administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tuo... 24. Pareiškėjo teigimu, VšĮ „Gamtos ateitis“ panaikinus pakuočių atliekų... 25. Aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 5 d. rašte Nr. (17-2)-D8-902 „Dėl... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 28. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos... 29. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo klausimą išspręsti iš esmės, t. y.... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo UAB „Valentis“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartį... 33. Nutartis neskundžiama....