Byla AS-328-438/2015
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „AV investicija plius“ (toliau – ir pareiškėjas) pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą (b. l. 1–4), be kita ko, prašydamas panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir atsakovas) 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo, kuriuo buvo pakeistos UAB „Fortum Klaipėda“ 2013 m. sausio 14 d. išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. KL.1-3/2014 (toliau – ir Taršos leidimas) sąlygos, dalį dėl medicininių atliekų naudojimo ir laikymo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi (b. l. 83–84), be kita ko, atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

7Teismas nustatė, jog pareiškėjas, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimo dalį, nurodė, kad Taršos leidimas, išduotas UAB „Fortum Klaipėda“, dalyje dėl medicininių atliekų buvo koreguotas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, neatlikus privalomo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų, todėl tokiais veiksmais Aplinkos apsaugos agentūra sudarė UAB „Fortum Klaipėda“ palankesnes sąlygas taršos leidimo koregavimui, negu kitiems atliekų tvarkymo subjektams, pažeidė ūkio subjektų lygiateisiškumą bei viešąjį visuomenės interesą tinkamai ir vienodai visiems subjektams taikyti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad dėl to, jog prieš koreguojant UAB „Fortum Klaipėda“ išduotą Taršos leidimą, leidžiantį deginti medicinines atliekas, nebuvo atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, gali pablogėti aplinkosauginiai rodikliai, t. y. nukentėti viešasis interesas – visuomenės interesas į sveiką ir saugią aplinką.

8Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad skunde jokių argumentų ar paaiškinimų, kokiu būdu skundžiamu sprendimu yra pažeidžiamos pareiškėjo subjektinės teisės ir įstatymų saugomi interesai, pareiškėjas nenurodė, taigi jis į teismą kreipėsi ne dėl savo subjektinės teisės pažeidimo, o gindamas viešąjį interesą. Tačiau Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56 straipsnio 1 dalis nustato, kad tam, jog būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai, į teismą su pareiškimu įstatymų nustatytais atvejais gali kreiptis prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys. Iš to darytina išvada, kad, siekdami apginti viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys, ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme. Uždarosios akcinės bendrovės, kaip privatūs ūkio subjektai, neturi įstatymu suteiktų įgalinimų ginti viešąjį interesą ar kitų asmenų teises, taigi pareiškėjas negali kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Teismas sprendė, kad pareiškėjo, siekiančio apginti viešąjį interesą, skundas yra nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, todėl jį priimti atsisakė.

9III.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties (b. l. 86–88) ir prašo šią nutartį panaikinti, o jo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Nurodo, kad jis į teismą su skundu kreipėsi ne gindamas viešąjį interesą, o manydamas, jog jo subjektinės teisės ir įstatymo saugomi interesai buvo pažeisti.

12Pažymi, kad pareiškėjas ir UAB „Fortum Klaipėda“ veiklą vykdo toje pačioje atliekų tvarkymo srityje. Visiems subjektams, vykdantiems tokią pačią veiklą, turėtų būti keliami tokie patys reikalavimai. Tam, kad pareiškėjas galėtų vykdyti veiklą, jis turėjo įgyvendinti visus teisės aktų keliamus reikalavimus. Tuo tarpu atsakovas išdavė Taršos leidimą UAB „Fortum Klaipėda“, nors nebuvo atliktas privalomas poveikio aplinkai vertinimas. Toks sprendimas turėjo įtakos ir pareiškėjo teisėms, nes neteisėtai pakoregavus UAB „Fortum Klaipėda“ išduotą leidimą, šis tapo analogišką veiklą vykdančiu subjektu, veikiančiu toje pačioje rinkoje ir galinčiu sudaryti pareiškėjui konkurenciją.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas), teisėtumo ir pagrįstumo.

16Pareiškėjas, pateikdamas teismui skundą, siekė, kad būtų panaikinta atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo, kuriuo buvo pakeistos UAB „Fortum Klaipėda“ 2013 m. sausio 14 d. išduoto taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. KL.1-3/2014 sąlygos, dalis dėl medicininių atliekų naudojimo ir laikymo.

17Pareiškėjo teigimu, pateiktu skundu jis nesiekia ginti viešojo intereso, o skundą jis pateikė manydamas, kad ginčijamas atsakovo priimtas sprendimas turi įtakos ir jo teisėms, nes neteisėtai pakoregavus UAB „Fortum Klaipėda“ išduotą leidimą, šis tapo analogišką veiklą vykdančiu subjektu, veikiančiu toje pačioje rinkoje ir galinčiu sudaryti pareiškėjui konkurenciją.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą, sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (pavyzdžiui, 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7‑121/2004). Administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pavyzdžiui, 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009).

19Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.). Vis dėlto minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio teisminės gynybos prieinamumo principo svarbą (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1669/2008; 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-278/2006). ABTĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra abejonė ar galiojančių įstatymų kolizija dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme.

20Viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jo pavadinimas. Tai, ar dėl akto arba sprendimo galima paduoti skundą, lemia ne jo forma, o turinys. Todėl kiekvienu atveju vertinama, ar skundžiamas aktas turi įtakos suinteresuoto asmens teisinei padėčiai (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).

21Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, ginčijamą atsakovo priimtą sprendimą, taip pat pareiškėjo argumentus dėl galimo jo teisių pažeidimo, daro išvadą, kad pareiškėjas nenurodė jokių įtikinamų argumentų ar paaiškinimų, patvirtinančių, jog skundžiamu sprendimu tiesiogiai yra pažeidžiamos jo subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pareiškėjas, teismui pateiktame skunde nurodydamas jo pagrindą ir dalyką. Pareiškėjo nurodyti bendro pobūdžio teiginiai apie galimą nevienodų veiklos sąlygų sudarymą atskiriems ūkio subjektams nesuponuoja išvados, kad pareiškėjas įgijo teisę skųsti kito ūkio subjekto atžvilgiu priimtą sprendimą.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir įvertino taikytinų teisės aktų nuostatas, todėl priėmė teisėtą nutartį. Pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartis paliekama nepakeista.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „AV investicija plius“ (toliau – ir pareiškėjas)... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 5 d. nutartimi (b. l.... 7. Teismas nustatė, jog pareiškėjas, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos... 8. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad skunde jokių argumentų ar... 9. III.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos... 11. Nurodo, kad jis į teismą su skundu kreipėsi ne gindamas viešąjį... 12. Pažymi, kad pareiškėjas ir UAB „Fortum Klaipėda“ veiklą vykdo toje... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo... 16. Pareiškėjas, pateikdamas teismui skundą, siekė, kad būtų panaikinta... 17. Pareiškėjo teigimu, pateiktu skundu jis nesiekia ginti viešojo intereso, o... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, jog... 19. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad... 20. Viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio... 21. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija plius“... 25. Nutartis neskundžiama....