Byla B2-2815-395/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AUTO-KASTA“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, susipažinęs su ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo sprendimų sistema“ ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AUTO-KASTA“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Verslo sprendimų sistema“ 2012 m. lapkričio 30 d. teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „AUTO-KASTA“. Ieškinyje nurodoma, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 dienų nuo raginimo gavimo dienos nesumokės įsiskolinimo, UAB „AUTO-KASTA“ buvo išsiųsti 2012 m. spalio 17 d., įteiktas 2012 m. spalio 19 d. 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovė buvo papildomai informuota apie savo prievolę naujajam kreditoriui, kartu jai pateikta ieškinio su priedais kopija.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009).

6Susipažinęs su ieškovės teismui pateiktu ieškiniu ir jo priedais teismas nustatė, kad ieškovė tapo atsakovės naująja kreditore 2012 m. spalio 11 d. sudarytos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2 pagrindu perėmusi reikalavimo teisę iš UAB „Kemitek“. Ieškinyje nurodoma, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei atsakovė per 30 dienų nuo raginimo gavimo dienos nesumokės įsiskolinimo, UAB „AUTO-KASTA“ buvo išsiųstas 2012 m. spalio 17 d., įteiktas 2012 m. spalio 19 d. 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovė buvo papildomai informuota apie savo prievolę naujajam kreditoriui, kartu jai pateikta ieškinio su priedais kopija. Iš su ieškiniu pateiktų dokumentų matyti, kad nors atsakovė pagal ankstesnius pranešimus-raginimus dalį įsiskolinimo padengė, tačiau spręstina, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie kreditoriaus pasikeitimą ir naujojo kreditoriaus ketinimą kreiptis į teismą, jei nesumokės likusios dalies įsiskolinimo. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovė, kaip įmonės kreditorė, atsakovei 2012 m. spalio 17 d. registruotu laišku išsiuntė pranešimą, ragindama padengti įsiskolinimą ir nurodė apie ketinimą kreiptis į teismą, jei atsakovė per nustatytą 30 dienų nuo raginimų gavimo dienos terminą neatsiskaitys. Iš šio pranešimo matyti, kad kartu su juo atsakovei buvo išsiųsta 2012 m. spalio 11 d. Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2, tačiau nėra pateikta šių dokumentų įteikimą atsakovei patvirtinančių dokumentų. Jeigu nurodyti dokumentai atsakovei neįteikti, pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus kreditorė turėjo juos išsiųsti įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pridėti įrodymai, kad Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.). Apie atitinkamų dokumentų išsiuntimą atsakovės buveinės adresu duomenų nepateikta. Be to, ieškinyje kreditorė nurodo, kad 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovei buvo pateiktas ir ieškinys su priedais, tačiau teismas konstatuoja, kad ieškovė nepateikė tai patvirtinančių dokumentų. Pažymėtina, kad 2012 m. spalio 17 d. pranešime nurodomas tik vienas su juo kartu siunčiamas dokumentas – 2012 m. spalio 11 d. Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad kreditorė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 4 dalyje nustatytų imperatyvių reikalavimų. Teismo nuomone negalima laikyti, kad atsakovė apie kreditoriaus pasikeitimą bei apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei nepadengs ieškovei įsiskolinimo, buvo tinkamai informuota ir kad jai buvo žinomas ieškinio reikalavimų bei jo priedų turinys.

7Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, ieškinys dėl bankroto bylos atsakovei UAB „AUTO-KASTA“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

8Pažymėtina, kad atsisakymas priimti ieškinį CPK 137 str. 2 d. 3 p. pagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 str. 2 d. nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti ginčo teisena.

9Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo sprendimų sistema“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AUTO-KASTA“ ir ieškinį bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

11Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

12Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai