Byla I-273-121/2010
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės, Rositos Patackienės, Nijolės Šidagienės (pranešėja), sekretoriaujant Silvijai Krivickaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. M., atsakovės Molėtų rajono savivaldybės administracijos atstovui Remigijui Tamošiūnui, atsakovės Aukštaitijos nacionalinio patko ir Labanoro regioninio parko direkcijos atstovui Ž. M., trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovui Rimgaudui Kvikliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovėms Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir Labanoro regioninio parko direkcijai, tretieji suinteresuoti asmenys - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu prašo teismo: 1) panaikinti Labanoro regioninio parko direkcijos (toliau-LRP direkcija) 2008-05-12 sprendimą Nr. VI(8.2)-286 "Dėl projektavimo sąlygų A. M."; 2) panaikinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos (RSA) 2008-05-23 sprendimą Nr. P9(19.1)-823 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo“; 3) įpareigoti LRP direkciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išduoti projektavimo sąlygas Molėtų RSA Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui projektavimo sąvadui gauti dėl pirties atstatymo A. M. žemės sklype ( - ) kaime, Molėtų rajone.

4Paaiškina, jog jis 2006m. gegužės mėnesį savivaldybei pateikė prašymą pirties statybos prie gyvenamojo namo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, o ši pateikė LRP direkcijai paraišką projektavimo sąlygoms gauti. Pareiškėjas, negavęs projektavimo sąlygų sąvado ar pranešimo, kad projektavimo sąlygos neišduotos ir žinodamas, jog LRP direkcija 2006-07-24 raštu Nr. VI(8.2)-359 nurodė neprieštaraujanti pirties statybai, 2006m. rugpjūčio mėnesį nuvyko į savivaldybę, kur jam buvo paaiškinta, kad projektavimo sąlygų sąvadas bus išduotas, tačiau už jo išdavimą atsakinga darbuotoja I. T. atostogauja. Pareiškėjas, tuo patikėjęs ir formaliai nesulaukęs projektavimo sąlygų, 2006-08-24 sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) pirties statybai, pagal kurią pirtis buvo pastatyta 2006-09-25. Jam dėl šio statinio Utenos apskrities viršininko administracijos (UAVA) Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (TPSVPD) 2007-12-03 surašė savavališkos statybos aktą ir statybos sustabdymo aktą, o apskrities viršininkas 2008-01-24 įsakymu Nr. 3-39 (pakeistas 2008-02-15 įsakymu Nr. 3-86) įpareigojo nugriauti savavališkai pastatytą pirtį ir šiuo metu dėl minėtų įsakymų panaikinimo Molėtų rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-331-7321/2008. Savivaldybės atsakymą dėl projektavimo sąlygų sąvado jis gavo tik 2006-10-13, t.y. praėjus 6 mėnesiams nuo paraiškos padavimo ir pasibaigus STR 1.05.07:2002 nustatytiems terminams. Ankstesnis LRP direkcijos 2006-07-24 raštas Nr. VI(8.2)-359, kuriuo ši institucija nurodė neprieštaraujanti pirties statybai, nebuvo panaikintas ar pripažintas negaliojančiu, o vėlesnis raštas, kuriuo atsisakoma išduoti projektavimo sąlygas, yra nepagrįstas. Pareiškėjas Savivaldybei 2007-05-29 pakartotinai pateikė paraišką pirties ir pagalbinių pastatų statybos prie namo projektavimo sąlygų sąvadui gauti, tačiau ji, remdamasi LRP direkcijos 2007-06-26 raštu Nr. Vl(8.2)-298, vėl atsisakė išduoti projektavimo sąlygų sąvadą. Pareiškėjas nurodo, kad jis pateikė prašymą UAVA Molėtų rajono žemėtvarkos skyriui atidalinti dalį (0,60 ha) iš jam priklausančio 1,85 ha žemės sklypo, kaip namų valdą (ne miškų ūkio paskirties), nes šiame žemės sklypo plote nėra miško ir jame pastatytas bei įregistruotas nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas. Tačiau minėta institucija 2007-11-14 atsisakė išduoti leidimą rengti žemės sklypo padalijimo projektą, motyvuodama tuo, kad pagal Saugomų teritorijų įstatymo (STĮ) 31 str. 9 dalį valstybiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose privačios nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo neleidžiama dalyti dalimis atidalijimo būdu. Pagal Statybos įstatymo (SĮ) 2 str. 6 dalį, STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" 6.2. punkto ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 6.2, 12.2 ir 12.2.1 punktų nuostatas, pirtis yra nesudėtingas statinys, kurio statybai saugomoje teritorijoje rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ir valstybinio parko direkcijos įgaliotas atstovas (statant valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose ar biosferos rezervate) (STR 1.01.07:2002 12.2.1.1 p.). Pagal STR 1.01.07:2002 12.2.2. punktą ir SĮ 23 str. 1 dalį nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje nereikalingas statybos leidimas ir vietoj jo reikalingi raštiški valstybės tarnautojų pritarimai, o nagrinėjamu atveju LRP direkcijos raštiškas pritarimas buvo gautas, taip pat gautas savivaldybės žodinis pritarimas. Vadovaujantis CK 4.19 str. 1 dalimi ir STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" 5.32. punktu, pirtis yra priklausinys, kuris skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir pagal savo savybes yra nuolat susijęs su statiniu. Pagal Aplinkos ministro 2007-08-10 įsakymu Nr. 419 patvirtinto Labanoro regioninio parko apsaugos reglamento 29 ir 29.1 punktus, parke esančiose sodybose, išskyrus gyvenamąsias zonas, įvertinant kraštovaizdžio bei gamtos ir kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, statomi ir rekonstruojami gyvenamieji namai bei jų priklausiniai, laikantis statybos techninių reglamentų ir tam tikrų apribojimų; STĮ 20 str. 6 punktas numato, kad esamoje sodyboje galima statyti po vieną ne didesnio kaip 25 m2 bendrojo ploto pirtį su priklausiniais ir ne aukštesnę kaip 4 metrų (...) asmeninio naudojimo pirtį be rūsio. Kadangi tarp savininkui priklausančio gyvenamojo namo ir jam priklausančios pirties egzistuoja funkcinis ryšys, draudimas šalia gyvenamojo namo pasistatyti gyvenamojo namo priklausinius riboja pareiškėjo konstitucinę teisę disponuoti jam priklausančia nuosavybe, o valstybės interesas saugoti mišką ir riboti aktyvius veiksmus miško žemėje nagrinėjamu atveju sietinas su tuo, jog sklype yra ne miško žemės ir gyvenamasis namas pastatytas teisėtai. Konstitucinis Teismas (KT), 2006-03-14 nutarimu pripažinęs, jog Vyriausybės 1995-12-22 nutarimu Nr. 1608 patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostata prieštarauja Konstitucijos 94 str. 2, 7 punktų ir kitų teisės aktų reikalavimams, nevertino minėto reglamento 3 punkto nuostatos, kad žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybvietėse galima statyti naujus gyvenamuosius (vietoj buvusių), taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus, atitikties Konstitucijai ar įstatymams. Nagrinėjamu atveju pirminis LRP projektavimo sąlygų suderinimas buvo atliktas 2006-07-24, tačiau projektavimo sąlygos įstatymo nustatytu laiku nebuvo išduotos dėl techninių priežasčių, t.y. faktiškai pirminis projektavimo sąlygų derinimas išduotas iki SĮ 28 ir CK 4.103 straipsnių pakeitimo įsigaliojimo 2006-10-31. Be to, 2007-12-03 savavališkos statybos aktas ir statybos sustabdymo aktas surašyti 2006 metais rugsėjo mėnesį pastatytai pirčiai ir statybos darbai atlikti iki įstatymo pakeitimo įsigaliojimo, todėl šiuo atveju turi būti taikomas anksčiau galiojęs SĮ ir CK 4.103 str., kuris numatė ir kitus nustatytų pažeidimų šalinimo būdus. Atsižvelgus į tai, kad projektavimo sąlygos pareiškėjui turėjo būti išduotos, tačiau taip padaryta nebuvo, vadovaujantis paminėtų teisės aktų nuostatomis bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, nagrinėjamus atveju yra pagrindas išduoti projektavimo sąlygas pirties statybai. Pradėto statyti statinio nugriovimas prieštarautų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), nes pareiškėjas deda visas pastangas teisės aktų nustatyta tvarka atskirti namų valdos žemės sklypą nuo miško masyvo, kas jam suteiktų galimybę prašyti išduoti naujas projektavimo sąlygas (b.l.4-10).

5Atsakovė Molėtų RSA, atsikirsdama į skundą, paaiškina, kad ji, 2006-07-17 gavusi pareiškėjo paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, STR 1.05.07:2002 11.4 punkto nustatyta tvarka 2006-07-17 raštu kreipėsi į LRP direkciją ir 2006-07-25 iš šios institucijos gavo raštą Nr. V1(8.2)-359, kuriuo atsisakyta išduoti sąlygų sąvadą, motyvuojant tuo, jog pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra miško paskirties ir bet kokia statyba jame prieštarautų MĮ. Savivaldybė 2006-08-04 iš LRP direkcijos gavo 2006-07-24 raštą Nr. Vl(8.2)-359, kuriame ši jau nurodė neprieštaraujanti pirties statybai ir pateikė sąlygas sąvadui išduoti. Esant tokiai nesuprantamai ir dviprasmiškai direkcijos pozicijai, Savivaldybė pakartotinai 2006-09-18 raštu Nr. P9(19.1)-667 paprašė parko direkciją parengti ir pateikti projektavimo sąlygas pirties statybai atstatomoje sodyboje pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, ir, atsakydama į šį raštą, LRP direkcija 2006-09-26 raštu Nr. Vl(8.2)-438 vėl atsisakė išduoti projektavimo sąlygas. Gavusi neigiamą atsakymą, Savivaldybė 2006-10-06 raštu Nr. P9(19.1)-731 informavo pareiškėją negalinti išduoti projektavimo sąlygų dėl to, jog viena iš institucijų nepritaria sąlygų išdavimui. Būtent dėl aukščiau paminėtų aplinkybių užtruko pareiškėjo paraiškos nagrinėjimo procedūra. Nurodo, kad pareiškėjas 2007-05-29 vėl pateikė Savivaldybei paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti, dėl ko ji vėl kreipėsi į LRP direkciją ir iš jos gavo neigiamą atsakymą (2007-06-26 raštas Nr. V1(8.2)-298), o pareiškėjas apie tai buvo informuotas 2007-06-29 raštu Nr. P9(19.1)-598. Pareiškėjo ginčijamas Savivaldybės atsisakymas išduoti sąlygų sąvadą yra jau trečias, todėl jo panaikinimas neturėtų jokios reikšmės, nes lieka nepanaikinti du ankstesni atsisakymai, įforminti 2006-10-06 raštu Nr. P9(19.1)-731 ir 2007-06-29 raštu Nr. P9(19.1)-598. Be to, vadovaujantis STR 1.05.07:2002 nuostatomis, Savivaldybės administracija galėtų tokį sąvadą išduoti tik gavusi visų reikalingų institucijų sutikimus, gi nesutinkant vienai iš tokių institucijų, sąlygų sąvadas negali būti išduotas (b.l.128-130).

6Atsakovė LRP direkcija, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti. Paaiškina, kad pareiškėjo sklypo paskirtis yra miškų ūkio, o Žemės įstatymo (ŽĮ) 21 str. 1 d. 1 punktas nustato, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindine tikslinę naudojimo paskirti, naudojimo būdą bei pobūdį. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatytas Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijoje, patvirtintoje Aplinkos ministro 2005m. kovo 17d. įsakymu Nr. D1-151, kurios 3 punkto 1 lentelėje, reglamentuojančioje žemės sklypų naudojimo pobūdį, miškų ūkio paskirties žemėje statinių statyba nenumatyta. Pagal nustatytą paskirtį miškų ūkio žemė negali būti urbanizuojama ir tai motyvuoja KT 2006-03-14 nutarimu, kuriuo Vyriausybės 1995m. gruodžio 22d. nutarimu Nr. 1608 patvirtinto Statybų privačioje žemėje reglamento 2 punkto nuostata ta apimtimi, kuria miškų ūkio paskirties žemėje leidžiama statyti ne tik medienos sandėlius bei kitus su mišku susijusius įrenginius, bet ir kitus pastatus, pripažinta prieštaraujanti Konstitucijai bei įstatymams. Tuo atveju, jeigu LRP direkcija būtų išdavusi projektavimo sąlygas pirties atstatymui pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, jos veiksmai prieštarautų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) suformuotai praktikai administracinėse bylose (Nr. A18-778/2007 ir A556-206/2008) bei KT nuostatoms. Dėl LRP direkcijos 2006-07-24 rašto Nr. V1(8.2)-359 paaiškino, kad LRP direkcija laiku atsakė į Savivaldybės administracijos 2006-07-17 užklausimą dėl projektavimo sąlygų, tačiau šis raštas, kuriuo išduodamos projektavimo sąlygos, yra neteisėtas. Minėtas raštas surašytas 2006m. rugpjūčio 1d. LRP direkcijos darbuotojo T. V., kuris neturi teisės išduoti projektavimo sąlygas ir jį Savivaldybės administracija gavo 2006-08-04. Nors šis raštas surašytas vyr. kraštotvarkininko Ž. M. vardu, tačiau tuo metu jis atostogavo. Tikras atsakymas buvo išduotas 2006m. liepos 24d. raštu Nr. Vl(8.2)-359 ir jį Savivaldybė gavo 2006m. liepos 25d. Kadangi šis nesusipratimas buvo pastebėtas po dviejų mėnesių, todėl LRP direkcija dar kartą 2006m. rugsėjo 26d. raštu Nr. VI (8.2)-438 atsakė į Savivaldybės administracijos 2006m. rugsėjo 15d. užklausimą Nr. P9(19.1)-667 dėl projektavimo sąlygų. Pareiškėjas jau turi savavališkai pasistatęs pirtį savo sklype, o STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 18 punkte nurodoma, kad statinio projektavimo sąlygų sąvadas negali būti išduotas iki tol, kol statytojas žemės sklype, kuriame buvo nustatyta ir aktu užfiksuota statyba, nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemės sklype savavališkos statybos padariniai pašalinti (b.l.120-121).

7Tretysis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti.

8Paaiškina, kad pareiškėjas neginčijo Savivaldybės 2006-10-06 rašto Nr. P9-(19.1)-7312006-10-13, kuriuo atsisakyta jam išduoti projektavimo sąlygų sąvadą ir neskundė institucijų neveikimo. Iš pareiškėjo teiginių matyti, jog „pritarimą" pirties statybai jis kildina iš LRP direkcijos 2006-07-24 rašto Nr. VI(8.2)-359, tačiau šis raštas buvo adresuotas ne jam, tačiau Savivaldybei, jo turinys prieštarauja MĮ, taip pat KT 2006-03-14 nutarime suformuluotam išaiškinimui dėl statinių statybos miškų ūkio paskirties žemės sklype, todėl yra niekinis. Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), yra miškų ūkio paskirties, šiame žemės sklype yra tiek miško, tiek kitų naudmenų. Pagal MĮ 2 str. 3 dalį bei ŽĮ 26 str. 1 dalį pareiškėjo žemės sklype gali būti statomi tik medienos sandėliai bei kiti su mišku susiję įrenginiai, o kitų statinių ar pastatų statybos (tarp jų - ir pirties) miškų ūkio paskirties žemėje minėti teisės aktai nenumato. LVAT nutartyje adm. byloje Nr. A575-l346-08 konstatavo, jog STĮ ir Statybų privačioje žemėje reglamento 3 punktas negali būti aiškinami ir taikomi kaip leidžiantys netaikyti paminėtų MĮ ir ŽĮ draudimų, be to, panašiai minėtas teisės normas LVAT aiškina nutartyje adm. byloje Nr. A-143-643-08 ir nutartyje adm. byloje Nr.A-575-754-07, remiasi ir KT 2006-03-14 nutarimu. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas norėjo 1,85 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą padalinti į du: 0,60 ha kitos paskirties (namų valdą) ir 1,25 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypą, tačiau pagal MĮ 4 str. 3 dalį privačių miškų valdos neskaidomos į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 ha. Todėl toks žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, pagal kurį 1,85 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas dalinamas dar į mažesnius sklypus, negalėtų būti rengiamas, o parengtas - patvirtintas, nes įstatymas imperatyviai tai draudžia. Nuo 2006-10-31 įsigaliojo CK 4.103 straipsnio pakeitimas dėl neteisėtos statybos, kuriuo sugriežtinti statybos reikalavimai ir neliko galimybės įsiteisinti neteisėtai statomą ar pastatytą statinį, taip pat atitinkamai buvo pakeistas SĮ. Kadangi pareiškėjo atžvilgiu 2007-12-03 buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir statybos sustabdymo aktas, o UAV 2008-01-24 įsakymu Nr. 3-39 bei 2008-02-15 įsakymu Nr. 3-86 įpareigojo jį nugriauti pirtį, vadovaujantis Statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.116-4402 15 straipsniu, numatančiu, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad aukščiau paminėti aktai dėl savavališkos statybos buvo surašyti jau po CK ir SĮ pakeitimų, todėl nebuvo galima įteisinti savavališkų statybų, nes tokios galimybės nenumatė teisės aktai. Teiginys dėl statybos darbų atlikimo laiko teisiškai nereikšmingas, nes SĮ atitinkamos redakcijos taikymas siejamas su viešojo administravimo subjektų priimtais administraciniais sprendimais dėl savavališkų statybų, o ne su statybos darbų pradžia (b.l.114-117).

9Tretysis suinteresuotas asmuo UAVA, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti. Paaiškina, kad UAVA TPSVPD, patikrinęs pareiškėjo vykdomas statybas, nustatė, jog jis savavališkai, neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka supaprastinto statinio projekto pirties statybai su galiojančiais įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais statybos darbams, pastatė medinę pirtį su terasa Labanoro regioninio parko teritorijoje, rekreacinėje zonoje, Baltųjų Lakajų ežero apsaugos zonoje, jam nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Be to, jis, nukrypdamas nuo Molėtų rajono vyr.architekto 2005-09-06 suderinto projekto Nr. ( - ) liepto statybai, tame pačiame žemės sklype pastatė medinį lieptą į Baltųjų Lakajų ežerą, gi, vadovaujantis SĮ 2 str. 71 dalimi, esminiai nukrypimai nuo suderinto projekto laikytini savavališka statyba. Pareiškėjas savo veiksmais pažeidė SĮ 12 str. 1 d. 3 punkto, STĮ 13 str. 2 d. 4 punkto, STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 12.2.1 punkto, STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" 42.2 punkto ir Vyriausybės 1992m. gegužės 12d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 136.7 punkto reikalavimus. Dėl minėtų pažeidimų pareiškėjui 2007-12-03 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. 115 M18A-1 ir statybos sustabdymo aktas Nr. 115 M18A-2 ir jam 2008-02-26 nutarimu Nr. 8.18M-3 paskirta administracinė nuobauda. Nors, pareiškėjui apskundus minėtą nutarimą, Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008-04-25 nutarimu jį panaikino ir administracinio teisės pažeidimo bylą A. M. atžvilgiu nutraukė dėl termino skirti administracinei nuobaudai pasibaigimo, tačiau nustatė, jog pareiškėjas pripažino medinę pirtį pastatęs be įstatymų nustatyta tvarka supaprastinto projekto bei savavališkai išplėtęs liepto gabaritus. Vadovaudamasi SĮ 28 str. 2 d. 1 punktu ir STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 20.1.1.1. punktu, UAV 2008-01-24 priėmė įsakymą Nr. 3-39 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo", o 2008-02-15 įsakymu Nr. 3-86, atsižvelgusi į tai, jog pareiškėjas savavališkai pastatė pirtį ir, statydamas medinį lieptą, nukrypo nuo suderinto projekto sprendinių, pakeitė 2008-01-24 įsakymo 1 punktą, kuriuo įpareigojo pareiškėją iki 2008-04-02 nugriauti savavališkai pastatytą pirtį bei pertvarkyti medinį lieptą pagal suderinto projekto sprendinius, tačiau pareiškėjas iki šiol įpareigojimų neįvykdė ir dėl šių įsakymų panaikinimo kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą. Pareiškėjas nuosavybės teisę į žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), įgijo pagal 2001-11-16 pirkimo-pardavimo sutartį ir žinojo apie šiam sklypui taikomus statybos apribojimus. Remiantis MĮ 2 str. 3 dalimi, ŽĮ 26 str. 1 d. 3 punktu, darytina išvada, jog miškų ūkio paskirties žemėje pagal nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus leidžiama statyti tik tokius statinius, kurie pagal savo naudojimo paskirtį atitiktų teisės aktuose įtvirtintas statinių miškų ūkio veikiai savybes (medienos sandėliai ir kiti su mišku susiję įrenginiai), o gyvenamųjų namų, pirčių ir pan. statinių statyba tokios paskirties žemės sklype negalima. Nuosavybės teisė nėra absoliuti, ji gali būti ribojama dėl nuosavybės objekto pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų ir (arba) dėl visuomenei būtino ir konstituciškai pagrįsto poreikio (KT KT 2006-03-14, 2005-05-13 nutarimai). Labanoro regioninis parkas, kuriame yra pareiškėjo savavališki statiniai, įsteigtas siekiant išsaugoti vertingus gamtos ir kultūros paveldo kraštovaizdžio kompleksus, šio parko reglamente nustatyta, jog veiklą parke reglamentuoja ST, Statybos ir kiti įstatymai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, statybos techniniai reglamentai ir kt. Teisingas šių teisės aktų taikymas yra valstybės ir visos visuomenės rūpimas reikalas, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, pažeidžiamas viešasis interesas. Pareiškėjo statiniai pastatyti su tokiais pažeidimais, kurie užkerta kelią jų projektų rengimui, patvirtinimui ar kt. trūkumų, susijusių su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu, pašalinimui. Norint miškų ūkio paskirties žemėje esančiose sodybose vykdyti pastatų statybas, būtina atlikti žemės sklypų pertvarkymo procedūrą, suformuojant atskirus miškų ūkio paskirties ir namų valdos žemės sklypus, ir tik po to teisės aktų nustatyta tvarka projektuoti ir vykdyti gyvenamųjų namų ar jų priklausinių statybas. Tačiau pagal STĮ 31 str. 8 ir 9 dalių ir MĮ 11 str. 1 dalies reikalavimus pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio miškų ūkio paskirties žemes sklypo, esančio Labanoro regioninio parko teritorijoje, rekreacinėje zonoje, Baltųjų Lakajų ežero apsaugos zonoje, neleidžiama dalyti dalimis, tad darytina išvada, jog šiame žemės sklype namų valdos suformavimas yra apskritai negalimas. Pažymi, kad statybą miško ūkio paskirties žemėje reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių dėl statinių, inter alia sodybų, statybos esamose ir buvusiose sodybose, kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, todėl teisė į statybą miško ūkio paskirties žemėje negali būti realizuota, analogišką poziciją yra išsakęs ir LVAT (adm.b. Nr. A556-206/2008, A39-99/2008, A-754/2007). Todėl įpareigoti išduoti projektavimo sąlygas dėl pareiškėjo pastatytos pirties nėra įstatyminio pagrindo (b.l.104-108).

10Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai paaiškino, kad jis prieš pradėdamas statyti pirtį, turėjo Molėtų RSA vyr. architekto Putvinsko žodinį leidimą, jis jam ir davė direkcijos rašto kopiją, jog šie neprieštarauja. KT nutarime nieko nepasisakyta apie draudimą statyti statinius (šiuo atveju jau pastatyto gyvenamojo mano priklausinį) rekonstruojamose sodybose, todėl Aplinkos ministerija plečiamai aiškina KT nutarimą.

11Atsakovės Direkcijos atstovas, palaikydamas atsiliepimo argumentus, skundą prašė atmesti. Papildomai paaiškino, kad pritarimas statybai (kai nereikalaujama statybos leidimo) yra Direkcijos atstovo pasirašymas ant techninio projekto kiekvieno lapo, po to – tą patį atlieka RSA įgaliotas atstovas, pareiškėjas taip įforminto sutikimo pirties statybai nėra gavęs.

12Atsakovės Molėtų RSA atstovas, palaikydamas atsiliepimo argumentus, skundą prašė atmesti.

13Skundas netenkintinas.

14Faktinės bylos aplinkybės.

15Pareiškėjui ( - ) kaime, Molėtų rajono savivaldybėje, nuosavybės teise priklauso 1,85 ha ploto miškų ūkio paskirties (naudojimo būdas - rekreacinių miškų sklypai) žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ) (toliau- ginčo žemės sklypas), miško žemės plotas šiame sklype užima 1,6 ha, o likęs 0,25 ha yra kitos žemės plotas, minėtam žemės sklypui nustatytos šios specialios naudojimo sąlygos: miško naudojimo apribojimai, vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos, nacionaliniai ir regioniniai parkai, rekreacinės teritorijos (b.l.23-25,137-138,142). Ginčo žemės sklype stovi du pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys statiniai - gyvenamieji namai (vieno iš jų statybos metai 1935, baigtumas - 8 proc., kitas statinys pripažintas tinkamu naudoti 2007-06-19), o nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypą pareiškėjas įgijo 2001-11-16 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu. Ginčo sklypas patenka į Labanoro regioninio parko teritoriją ir įeina į rekreacinio prioriteto zoną (b.l.18,122,158).

16Rašytiniai bylos įrodymai patvirtinta, jog Molėtų rajono savivaldybės administracija 2006-01-23 išdavė pareiškėjui statybos leidimą Nr. ( - ) sodybos atstatymui - gyvenamojo namo statybai - ginčo sklype (b.l.164-165). Pareiškėjas Savivaldybei 2006-07-17 pateikė paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti pirties statybai atstatomoje sodyboje ginčo žemės sklype (reg.Nr.( - )). Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2006-07-17 raštu Nr. P9(19.1)-543 kreipėsi į LRP direkciją (b.l.157), iš kurios 2006-07-25 gavo 2006-07-24 raštą „Dėl projektavimo sąlygų" Nr. Vl(8.2)-359, kuriuo ji, remdamasi MĮ 11 str. bei Konstitucinio Teismo 2006-03-14 nutarimu, atsisakė išduoti projektavimo sąlygas sodybos atstatymui ginčo žemės sklype (b.l.159).

17Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2006-08-04 iš LRP direkcijos gavo 2006-07-24 raštą „Dėl projektavimo sąlygų“ Nr.Vl(8.2)-359, parengtą Ž. M. ir pasirašytą direktoriaus V. L., kuriame ji, atsakydama į Savivaldybės 2006-07-17 paklausimą, nurodė neprieštaraujanti pirties statybai A. M. sklype, ( - ) k., ( - ) seniūnijoje, Molėtų rajone, ir pateikė sąlygas sąvadui išduoti (b.l.18). Savivaldybės Administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2006-09-18 raštu Nr. P9(19.1)-667 pakartotinai paprašė LRP direkciją parengti ir pateikti projektavimo sąlygas pirties statybai atstatomoje sodyboje ginčo žemės sklype (b.l.155) ir 2006-10-02 gavo jos 2006-09-26 raštą Nr. Vl(8.2)-438, parengtą Ž. M. ir pasirašytą direktoriaus V. L., kuriuo vėl atsisakyta išduoti pareiškėjui projektavimo sąlygas (b.l.22,123,154). Gavęs neigiamą LRP direkcijos atsakymą, Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2006-10-06 raštu Nr. P9(19.1)-731 informavo pareiškėją, kad jis negali išduoti projektavimo sąlygų dėl to, jog LRP direkcija 2006-09-26 raštu Nr. Vl(8.2)-438 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas (b.l.21,153). Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka minėtą Savivaldybės raštą ginčijo kompetentingoms institucijoms, taip pat, kad jis skundė institucijų neveikimą delsiant atsakyti į jo paraišką dėl projektavimo sąlygų išdavimo.

18Nustatyta, kad pareiškėjas su fiziniu asmeniu 2006-08-24 sudarė rangos sutartį Nr. ( - ) dėl pirties statybos jam priklausančiame žemės sklype ( - ) kaime, Molėtų rajono savivaldybėje (b.l.19) ir pirtis, vykdant šią sutartį, buvo pastatyta bei perduota pareiškėjo žinion 2006-09-25 (b.l.20).

19Pareiškėjas 2007-05-29 pakartotinai Savivaldybei pateikė paraišką projektavimo sąlygų sąvadui gauti pirties ir pagalbinių pastatų statybai ginčo žemės sklype (b.l.27,146), tačiau Savivaldybės Administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2007-06-29 raštu Nr. P9(19.1)-598 vėl atsisakė išduoti pareiškėjui projektavimo sąlygų sąvadą, tokį atsisakymą motyvuodamas LRP direkcijos 2007-06-26 rašte Nr. Vl(8.2)-298 nurodytais motyvais, kuriuo ji atsisakė išduoti planavimo sąlygas (b.l.28-29,144,149).

20Pareiškėjas 2008-04-28 vėl kreipėsi į Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių, prašydamas išduoti jam projektavimo sąlygų sąvadą pirties ir liepto statybai ginčo žemės sklype (b.l.134), o šis 2008-05-23 raštu Nr. P9(19.1)-823 informavo pareiškėją, kad projektavimo sąlygos jam nebus išduodamos dėl to, jog LRP direkcija 2008-05-12 raštu Nr. Vl(8.2)-286 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas, nes ginčo žemės sklype užfiksuota savavališka pirties statyba ir priimtas sprendimas nugriauti savavališkai pastatytą pirtį, pertvarkyti savavališkai pastatytą medinį lieptą bei sutvarkyti statybvietę, o savavališkos statybos padariniai yra nepašalinti (b.l.95,96,131,132).

21Be to, nustatyta, kad pareiškėjas 2007-10-03 kreipėsi į UAVA Molėtų rajono žemėtvarkos skyrių, prašydamas atidalinti 0,60 ha žemės sklypo dalį iš 1,85 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio Molėtų rajone, ( - ) kaime, kaip namų valdą (ne miškų ūkio paskirties), prašymą motyvuodamas tuo, kad šiame žemės sklypo plote nėra miško ir jame pastatytas ir įregistruotas jam nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas (b.l.36), tačiau skyrius, vadovaudamasis STĮ 31 straipsniu, 2007-11-14 raštu Nr.SD-1752 atsisakė išduoti pareiškėjui leidimą rengti žemės sklypo padalijimo projektą (b.l.37).

22Taip pat nustatyta, kad UAVA TPSVPD inspektorius, patikrinęs statybas žemės sklype (kad.Nr.( - )), 2007-12-03 surašė pareiškėjui savavališkos statybos aktą Nr. 115 M18A-1, kuriuo konstatavo, kad pareiškėjas savavališkai, neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka supaprastinto statinio projekto nesudėtingam statiniui- pirties statybai- su galiojančiais įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais statybos darbams, pastatė 5,60 m. x 5,60 m. dydžio medinę pirtį su 5,6 m. x 2,5 m. dydžio terasa Labanoro regioninio parko teritorijoje, rekreacinėje zonoje, Baltųjų Lakajų ežero apsaugos zonoje, ( - ) kaime, ( - ) seniūnijoje, Molėtų rajone, nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.( - ), bei, nukrypdamas nuo Molėtų rajono vyr. architekto 2005-09-06 suderinto projekto Nr.( - ) liepto statybai, tame pačiame žemės sklype pastatė medinį lieptą į Baltųjų Lakajų ežerą, kurio ilgis ir plotis neatitinka projekto (b.l.11-12) ir 2007-12-03 surašė pareiškėjui statybos sustabdymo aktą Nr.115 M18A-2 (b.l.13). TPSVPD inspektorius, konstatavęs, kad tokiais savo veiksmais pareiškėjas pažeidė SĮ 12 str. 1 d. 3 p., 15 str. 5 d. 3 p., 7 d., STĮ 13 str. 2 d. 4 p., STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 12.2 p., 2008-02-26 priėmė nutarimą Nr.8.18M-3, kuriuo pareiškėjui skyrė administracinę nuobaudą (b.l.109). Panevėžio apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr.II-229-252/2008, 2008-04-25 nutarimu, kuris šiuo metu įsiteisėjęs, panaikino UAVA TPSVPD inspektoriaus 2008-02-26 nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą A. M. atžvilgiu nutraukė dėl termino skirti administracinei nuobaudai pasibaigimo, tačiau minėtame nutarime teismas konstatavo, jog A. M. pripažino pastatęs medinę pirtį be įstatymų nustatyta tvarka supaprastinto projekto bei savavališkai išplėtęs liepto gabaritus (b.l.109,169-170).

23UAV 2008-01-24 įsakymu Nr. 3-39 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo" įpareigojo pareiškėją iki 2008-03-01 nugriauti savavališkai pastatytą pirtį, išardyti medinį lieptą į Baltųjų Lakajų ežerą ir susitvarkyti statybvietę (b.l.14), o 2008-02-15 įsakymu Nr. 3-86 pakeitė 2008-01-24 įsakymą Nr.3-39 ir įpareigojo pareiškėją iki 2008-04-02 nugriauti savavališkai pastatytą pirtį bei pertvarkyti savavališkai pastatytą medinį lieptą į Baltųjų Lakajų ežerą pagal projekto, 2005-09-06 suderinto Molėtų rajono savivaldybės vyr. architekto Nr.( - ), sprendinius ir sutvarkyti statybvietę (b.l.15).

24Dėl UAV 2008-01-24 įsakymo Nr. 3-39 ir 2008-02-15 įsakymo Nr. 3-86 panaikinimo pareiškėjas kreipėsi į Molėtų rajono apylinkės teismą, kuris savo 2010-10-14 sprendimu panaikino Utenos AV 2008-01-24 įsakymą Nr.3-39 bei 2008-02-15 įsakymą Nr. 3-86 (b.l.215), tačiau šis sprendimas nėra įsiteisėjęs.

25Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė.

26Minėta, kad Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius skundžiamu 2008-05-23 raštu Nr. P9(19.1)-823 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas dėl to, jog teisės aktų įgaliota institucija atsisakė išduoti projektavimo sąlygas savo kompetencijos ribose, o LRP direkcija skundžiamu 2008-05-12 raštu Nr. Vl(8.2)-286 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas, nes ginčo žemės sklype užfiksuota savavališka pirties statyba ir priimtas sprendimas nugriauti savavališkai pastatytą pirtį, pertvarkyti savavališkai pastatytą medinį lieptą bei sutvarkyti statybvietę, o savavališkos statybos padariniai yra nepašalinti (b.l.95,96,131,132). Kolegija atkreipia dėmesį, jog ginčas bus nagrinėjamas šių atsakymų turinio apimtyse, todėl kiti skundo (bei atsiliepimų į jį) argumentai (pvz. dėl vilkinimo priimti sprendimą dėl 2006m. prašymo, dėl ko pareiškėjas buvo priverstas pradėti pirties statybą ir kiti) nenagrinėtini, kaip nesusiję su ginču.

27Sprendžiant, ar atsakovės pagrįstai atsisakė pareiškėjui išduoti projektavimo sąlygas pirties statybai ginčo žemės sklype, būtina išanalizuoti projektavimo sąlygų išdavimo teisinį reguliavimą.

28Projektavimo sąlygų sąvado išdavimą reglamentuoja Statybos įstatymas (nauja įstatymo redakcija nuo 2002m. liepos 1d.) ir Aplinkos ministro 2002m. balandžio 30d. įsakymu Nr. 215 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“.

29SĮ 20 str. 3 dalis (2007-05-03 įstatymo Nr. X-1111 redakcija, įsigaliojusi nuo 2007-05-19) nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs šio straipsnio 2 dalyje išvardytus dokumentus, t.y. statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti statytojo (užsakovo) pateiktą prašymą ir kitus minėtame straipsnyje nurodytus kartu su šiuo prašymu pateiktinus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio Įstatymo 2 str. 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją): aplinkos apsaugos institucijai (SĮ 20 str. 3 d. 2 p.); už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti, SĮ 20 str. 3 d. 4 p.); kitoms institucijoms, jei tai nustatyta įstatymų (SĮ 20 str. 3 d. 5 p.). Šio straipsnio 4 dalis nustato, kad projektavimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo; per tą patį laiką projektavimo sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai, parengia savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Minėto straipsnio 5 dalis nustato, kad projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 darbo dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 darbo dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas.

30STR 1.05.07:2002 11 punktas (aplinkos ministro 2002m. balandžio 30d. įsakymo Nr.215 redakcija, aktuali nuo 2004-04-07) nustato, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), gavęs Reglamento 10 punkte išvardytus dokumentus, per 3 dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms Reglamento VII skyriuje, parengti (pagal kompetenciją): už saugomos teritorijos apsaugą atsakingai institucijai (kai projektavimo sąlygos nustatomos statinio, statomo saugomoje teritorijoje, projektui rengti) (11.4 punktas); kitoms institucijoms, jei tai nustatyta įstatymų (11.5 punktas). Projektavimo sąlygos parengiamos per 10 dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo. Per tą patį laiką projektavimo sąlygas, priklausančias savivaldybės kompetencijai, parengia administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (STR 1.05.07:2002 12 punktas). Pagal STR 1.05.07:2002 13 punktą, projektavimo sąlygas nagrinėja, derina, jeigu reikia, siūlo pakeisti (siekdamas rasti sprendimą, tenkinantį statytojo (užsakovo), trečiųjų asmenų, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus) ir joms pritaria savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas). Projektavimo sąlygos įrašomos į statinio projektavimo sąlygų sąvadą. Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), suderinęs su statinio projektavimo sąlygas rengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) ir institucijomis bei subjektais, šį sąvadą patvirtina ir išduoda statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo jo prašymo gavimo (įskaitant į šį laiką 5 dienas, skirtas suderinti su statinio projektavimo sąlygas parengusiais inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais) bei institucijomis) arba per 15 dienų praneša statytojui (užsakovui) motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas.

31Vadovaujantis Aplinkos ministro 2005m. balandžio 13d. įsakymu Nr. D1-200 patvirtinto Statinio projektavimo sąlygų rengimo ir statinio projekto patikrinimo Aplinkos ministerijai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo 9 punktu, statinio projektavimo sąlygas statiniams valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato teritorijose parengia valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijos per 10 dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) paraiškos gavimo dienos; šio aprašo 11 punkte numatyta, kad, jeigu planuojama ūkinė veikla prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, statinio projektavimo sąlygos nerengiamos. Pareiškėjui (savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) per 10 dienų parengiamas atsakymas, kuriame nurodomos atsisakymo rengti statinio projektavimo sąlygas priežastys.

32Minėta, kad pareiškėjas į Molėtų RSA dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo kreipėsi (trečią kartą) 2008-04-28, LRP direkcija 2008-05-12 raštu Nr. Vl(8.2)-286 atsisakė išduoti projektavimo sąlygas, pareiškėjui neigiamai atsakyta Molėtų RSA 2008-05-23 raštu Nr. P9(19.1)-823, tad teisės aktų nustyti terminai pažeisti nebuvo.

33Aplinkos ministro 2007m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1-243 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" 18 punkte nurodoma, kad pareigūnas, surašęs savavališkos Statybos aktą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoti savivaldybės administraciją, prašant neišduoti statinio projektavimo sąlygų sąvado, statybos leidimo (nesudėtingo statinio atveju – nepritarti supaprastintam statinio projektui) iki tol, kol Statytojas žemės sklype (ar Statytojo valdomoje žemės sklypo dalyje), kuriame buvo nustatyta ir aktu užfiksuota savavališka Statyba, nepateiks statybos valstybinę priežiūrą vykdančio pareigūno raštiško patvirtinimo, kad šiame žemės sklype (ar Statytojo valdomoje žemės sklypo dalyje) savavališkos Statybos padariniai yra pašalinti. Pagal minėto reglamento 7.2 punktą savavališka statinio statyba laikoma, kai vykdomi statybos darbai statinyje (jo dalyje) nesudėtingo statinio atveju – neturint nustatyta tvarka parengto supaprastinto statinio projekto su galiojančiais įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais. STR 1.09.06:2007 20.1.1.1. punktas nustato, kad apskrities viršininko administracija (apskrities viršininkas arba jo įgaliotas Teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą vykdančio departamento ar skyriaus vadovas) arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (viršininkas ar jo pavaduotojas) pagal kompetenciją išnagrinėja savavališkos Statybos aktą ir jeigu statinio (jo dalies) statyba vyko neturint galiojančio statybos leidimo (nesudėtingo statinio atveju – neturint supaprastinto statinio projekto su galiojančiais įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškais pritarimais), – ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos Statybos akto surašymo dienos priima vieną iš 20.1.1.1 - 20.1.1.3 punktuose numatytų sprendimų, atitinkamai: pareikalauti iš Statytojo per nustatytą terminą savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą (statomą) statinį arba savavališkai pastatytą (statomą) statinio dalį; pertvarkyti (atstatyti) savavališkai išmontuotą, išardytą, išgriautą statinio dalį; atstatyti nugriautą kultūros paveldo statinį.

34Taigi, vadovaujantis aukščiau paminėtų teisės aktų, reglamentuojančių projektavimo sąlygų sąvado išdavimą, nuostatomis, darytina išvada, kad atsakovė Direkcija pagrįstai, t.y. galiojant UAVA TPSVPD 2007-12-03 pareiškėjui surašytam savavališkos statybos aktui Nr. 115 M18A-1, UAV 2008-01-24 įsakymui Nr. 3-39 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo" bei 2008-02-15 įsakymui Nr. 3-86, pagrįstai atsisakė išduoti projektavimo sąlygas piriets statybai, Gi Savivaldybės administracija galėtų išduoti pareiškėjui projektavimo sąlygų sąvadą pirties atstatymui ginčo sklype tik gavusi LRP direkcijos parengtas šio statinio projektavimo sąlygas.

35Dėl išdėstytų motyvų skundžiami aktai pripažinti teisėtais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str. str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

37skundą atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas skundu prašo teismo: 1) panaikinti Labanoro regioninio parko... 4. Paaiškina, jog jis 2006m. gegužės mėnesį savivaldybei pateikė prašymą... 5. Atsakovė Molėtų RSA, atsikirsdama į skundą, paaiškina, kad ji, 2006-07-17... 6. Atsakovė LRP direkcija, atsikirsdama į skundą, prašo jį atmesti.... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo Aplinkos ministerija, atsikirsdama į skundą,... 8. Paaiškina, kad pareiškėjas neginčijo Savivaldybės 2006-10-06 rašto Nr.... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo UAVA, atsikirsdama į skundą, prašo jį... 10. Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, skundą palaikė, papildomai... 11. Atsakovės Direkcijos atstovas, palaikydamas atsiliepimo argumentus, skundą... 12. Atsakovės Molėtų RSA atstovas, palaikydamas atsiliepimo argumentus, skundą... 13. Skundas netenkintinas. ... 14. Faktinės bylos aplinkybės.... 15. Pareiškėjui ( - ) kaime, Molėtų rajono savivaldybėje, nuosavybės teise... 16. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtinta, jog Molėtų rajono savivaldybės... 17. Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2006-08-04 iš... 18. Nustatyta, kad pareiškėjas su fiziniu asmeniu 2006-08-24 sudarė rangos... 19. Pareiškėjas 2007-05-29 pakartotinai Savivaldybei pateikė paraišką... 20. Pareiškėjas 2008-04-28 vėl kreipėsi į Savivaldybės Architektūros ir... 21. Be to, nustatyta, kad pareiškėjas 2007-10-03 kreipėsi į UAVA Molėtų... 22. Taip pat nustatyta, kad UAVA TPSVPD inspektorius, patikrinęs statybas žemės... 23. UAV 2008-01-24 įsakymu Nr. 3-39 „Dėl savavališkos statybos padarinių... 24. Dėl UAV 2008-01-24 įsakymo Nr. 3-39 ir 2008-02-15 įsakymo Nr. 3-86... 25. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė.... 26. Minėta, kad Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius... 27. Sprendžiant, ar atsakovės pagrįstai atsisakė pareiškėjui išduoti... 28. Projektavimo sąlygų sąvado išdavimą reglamentuoja Statybos įstatymas... 29. SĮ 20 str. 3 dalis (2007-05-03 įstatymo Nr. X-1111 redakcija, įsigaliojusi... 30. STR 1.05.07:2002 11 punktas (aplinkos ministro 2002m. balandžio 30d. įsakymo... 31. Vadovaujantis Aplinkos ministro 2005m. balandžio 13d. įsakymu Nr. D1-200... 32. Minėta, kad pareiškėjas į Molėtų RSA dėl projektavimo sąlygų sąvado... 33. Aplinkos ministro 2007m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1-243 patvirtinto statybos... 34. Taigi, vadovaujantis aukščiau paminėtų teisės aktų, reglamentuojančių... 35. Dėl išdėstytų motyvų skundžiami aktai pripažinti teisėtais,... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 37. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...