Byla 2VP-31017-155/2016
Dėl baudos skyrimo UAB (duomenys neskelbtini) vadovui J. D., suinteresuoti asmenys byloje UAB „L. B.“, UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. N. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB ( - ) vadovui J. D., suinteresuoti asmenys byloje UAB „L. B.“, UAB ( - ),

Nustatė

2antstolis A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 579 EUR baudos skyrimo UAB ( - ) vadovui J. D. dėl antstolio 2016-02-24 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą bei 2016-03-09 patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą.

3Antstolis pareiškime nurodė, kad antstoliui yra pateikta vykdymui Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. e2-3995-603/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB ( - ) turtui išieškotojo UAB „L. B.“ reikalavimui užtikrinti. 2016-02-24 skolininkui buvo išsiųstas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei priverstinio poveikio priemonių taikymą, įpareigojant pateikti visą informaciją apie įmonei priklausantį turtą. Procesiniai dokumentai buvo įteikti. 2016-03-07 antstolis gavo raštą iš skolininko, kuriuo skolininkas pateikė informaciją apie skolininkui priklausantį turtą, tačiau pateiktame rašte nebuvo nurodyta išsami informacija apie trečiuosius asmenis, kurie turi skolininkui priklausančių lėšų, taip pat iš trečiųjų asmenų gautinos lėšos ar turtas. Todėl 2016-03-09 patvarkymu dėl įpareigojimo pateikti informaciją, skolininkas pakartotinai buvo įpareigotas pateikti informaciją apie skolininkui priklausančias lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat nurodyti trečiuosius asmenis su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančius dokumentus. Skolininkui patvarkymas buvo įteiktas 2016-03-14, tačiau informacija antstoliui nebuvo pateikta. 2016-04-26 Vilniaus m. apylinkės teismo nutartimi Nr. 2VP-17820-155/2016 UAB ( - ) vadovui J. D. buvo skirta 100 EUR bauda už antstolio įpareigojimų nevykdymą. Nutartyje buvo išaiškinta, kad baudos skyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. 2016-05-12 skolininkas pakartotinai buvo įpareigotas pateikti informaciją apie skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat trečiuosius asmenis su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai. Šis patvarkymas buvo įteiktas 2016-05-14, tačiau informacija nebuvo pateikta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, antstolis prašo skirti UAB ( - ) vadovui baudą.

4Suinteresuotas asmuo J. D. pateikė teismui atsiliepimą į antstolio pareiškimą, kuriame nurodė, jog su antstolio pareiškimu nesutinka. Atsiliepime pažymėjo, jog pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog atsakovas piktybiškai ir sistemingai nevykdo pareiškėjo patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją, kadangi pats antstolio padėjėjas buvo nurodęs, kad visą informaciją antstoliui galima pateikti elektroniniu paštu, į antstolio kontorą atvykti nebuvo būtina. Suinteresuoto asmens manymu visa antstolio prašoma pateikti informacija buvo pateikta ir bendrovė buvo įsitikinusi, kad daugiau jokios papildomos informacijos antstoliui pateikti nereikia. Tuo pačiu pažymėjo, kad kai kurie antstolio patvarkyme nurodyti įpareigojimai buvo abstraktūs ir bendrovei nebuvo aišku kokio pobūdžio sutartis reikia pateikti pareiškėjui, taip pat suinteresuotam asmeniui neaišku kokiu teisiniu pagrindu pareiškėjas prašė pateikti UAB ( - ) visas sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, nenurodant kokiam tikslui šie duomenys bus naudojami ir kaip bus užtikrintas konfidencialios informacijos apsaugojimas. Tokiu būdu suinteresuotas asmuo mano, kad taikant atsakomybę už neteisėtus veiksmus pagal CPK 585 str. 2 d. dalį, turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas, o šiuo atveju asmuo negali būti pripažintas kaltu, jei atsisakė teikti informaciją dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, suinteresuotas asmuo prašo pareiškimą atmesti, tačiau tuo atveju jeigu teismas įžvelgtų teisiškai reikšmingas aplinkybes baudos skyrimui, prašo atsižvelgti į tai, kad antstolis prašo skirti 579 EUR baudą, nors J. D. vidutinis darbo užmokestis buvo tik 254 EUR.

5Kiti suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0157/16/327 nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-02-19 išduotą nutartį Nr. e2-3995-603/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB ( - ) atžvilgiu. 2016-02-24 antstolis priėmė patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo ir patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei priverstinio poveikio priemonių taikymą. Šiuo patvarkymu antstolis įpareigojo skolininką UAB ( - ) pateikti per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo raštu antstoliui visą informaciją apie priklausantį turtą. 2016-03-01 patvarkymas skolininkui buvo įteiktas. 2016-03-07 antstolio kontoroje gautas skolininko raštas su ilgalaikio turto (nekilnojamojo turto) sąrašu. 2016-03-09 antstolis priėmė patvarkymą dėl įpareigojimo pateikti informaciją, kuriuo įpareigojo skolininką per 3 dienas pateikti informaciją apie skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, visus skolininko debitorius, išsamų debitorių sąrašą, trečiuosius asmenis, su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančių dokumentų kopijas. Šios informacijos skolininkas antstoliui nebuvo pateikęs 2016-03-07 antstolių kontoroje gautame skolininko rašte. 2016-03-09 antstolio patvarkymas skolininkui buvo įteiktas 2016-03-15. 2016-03-14 (dar prieš patvarkymo įteikimą skolininkui paštu) antstolio kontoroje gautas skolininko raštas, kuriame skolininkas nurodė, jog antstolio reikalavimas yra labai abstraktus ir neaiškus, nes skolininkas turi daug galiojančių sutarčių, be to skolininkui neaišku, kokiu teisiniu pagrindu antstolis prašo pateikti skolininko visas sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, nes laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tik areštuojant skolininkui priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, todėl šios informacijos skolininkas antstoliui neteikia. 2016-03-15 skolininkui elektroniniu paštu pakartotinai buvo išsiųstas raginimas pateikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kurie gali turėti mokėtinų lėšų priklausančių skolininkui. Taip pat skolininkas buvo informuotas, kad skolininkui nepateikus informacijos, antstolis gali kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo. 2016-03-22 skolininkui išsiųstas patvarkymas dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą, pastolius, nurodant jų kiekį, buvimo vietą, bei kontaktinį asmenį, atsakinga už pastolių pateikimą antstolio apžiūrai. 2016-03-24 skolininkas informavo raštu antstolį, kad kilnojamasis turtas (įskaitant ir pastolius), buvo nurodytas ankstesniuose skolininko atsakymuose. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs antstolio 2016-03-09 patvarkymo įpareigojimus, atitinkamai nėra įvykdęs pilnai 2016-02-24 antstolio patvarkymo įpareigojimus. Dėl šių antstolio įpareigojimų nevykdymo skolininko vadovas jau buvo nubaustas 100 EUR bauda Vilniaus m. apylinkės teismo 2016-04-26 nutartimi Nr. 2VP-17820-155/2016. Nutartimi skolininko vadovui buvo išaiškinta, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. Ši nutartis įsiteisėjo. 2016-05-12 antstolis siuntė pakartotinai patvarkymą skolininkui, kuriuo šis buvo įpareigotas pakartotinai pateikti informaciją apie skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat trečiuosius asmenis su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai. Šis patvarkymas buvo įteiktas 2016-05-16, tačiau informacija antstoliui nebuvo pateikta iki šiol, dėl to antstolis pakartotinai kreipėsi su pareiškimu dėl baudos skolininko vadovui skyrimo į teismą. Skolininkas pateikė teismui atsiliepimą į pareikštą, kuriame išdėstė iš esmės beveik analogiškas aplinkybes, kurias buvo išdėstęs civilinėje byloje Nr. 2VP-17820-155/2016, dėl 2016-05-12 antstolio pakartotinai siųsto patvarkymo nevykdymo, skolininkas nieko nepasisakė.

8Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Vadovaujantis CPK 585 straipsnio 3 dalimi, jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

9LR CPK 645 str. numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų.

10Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB ( - ) vadovas yra J. D., kuris ir yra atsakingas už antstolio priimtų patvarkymų vykdymą

11Teismas neturi pagrindo abejoti pareiškime išdėstytais antstolio teiginiais, kad antstolio reikalavimai iki šiol neįvykdyti (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Tai patvirtina ir bylos medžiaga, iš kurios matyti, kad skolininkas nėra įvykdęs antstolio reikalavimų-nepateikė prašomos informacijos, dėl šių aplinkybių skolininko vadovas jau kartą buvo baustas, jam išaiškinta, jog jis netinkamai vykdo antstolio įpareigojimus, turi vykdyti antstolio įpareigojimus, tačiau išvadų nedaro ir nurodė teismui iš esmės analogiškas aplinkybes kaip civilinėje byloje Nr. 2VP-17820-155/2016 (t.y. nepateisinamas tokių antstolių reikalavimų nevykdymo priežastis). Todėl daroma išvada, jog UAB ( - ) vadovas J. D. antstolio reikalavimų nevykdo piktybiškai, neatsižvelgdamas į teismo 2016-04-26 nutartyje Nr. 2VP-17820-155/2016 nurodytas aplinkybes ir išaiškinimą, jog baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus , atsiliepimą grindžia iš esmės analogiškais argumentais dėl kurių jau yra pasisakęs teismas. Šioje byloje teismas neatkartoja ankstesnio teismo argumentų, kurie yra tapatūs ir visiškai analogiški.

12Nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2VP-17820-155/2016 duomenys patvirtina, jog skolininkas ne tik neįvykdė antstolio pakartotinio reikalavimo ir nepateikė antstolio reikalautų duomenų, bet ir nenurodė jokių svarbių aplinkybių, dėl ko negali pateikti antstolio prašomos informacijos ir iš esmės remiasi vis tais pačiais nepagrįstais argumentais, nieko nepasisako dėl ko nevykdo antstolio naujausio 2016-05-12 patvarkymo įpareigojimų, nors esant rūpestingam (jau esant baustam teismo) turėjo domėtis ir padėti antstoliui įvykdyti vykdomąjį dokumentą.

13Kadangi duomenų apie minėtų antstolio patvarkymų pilną įvykdymą byloje iki šiol nėra, todėl yra pagrindas asmeniui, kaltam už antstolio reikalavimų nevykdymą, skirti baudą (CPK 645 straipsnio 2 ir 3 dalys).

14Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Antstolis už minėtų įpareigojimų nevykdymą prašo vadovui, t.y. UAB ( - ) vadovui J. D. skirti 579 EUR baudą. Teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, jog skolininko vadovas jau buvo baustas, išvadų nedaro, jam skiriama dvigubai didesnio dydžio negu, kad buvo anksčiau skirta, t.y. 200 Eur bauda. Didesnio dydžio bauda, teismo nuomone būtų per griežta, nes J. D. gauna nedidelio dydžio užmokestį dėl ko jo materialinė padėtis negali būti per daug gera.

15Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad antstolio reikalavimas yra pagrįstas, tačiau dydžio atžvilgiu mažintinas ir UAB ( - ) vadovui J. D. skirtina už antstolio reikalavimų nevykdymą vienkartinė 200 EUR bauda.

16Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

17I. J. D. kaip ( - ) vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

18Teismas, vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 1, 5 dalimis, 106 straipsnio 3 dalimi, 107 straipsnio 1 dalimi, 585 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 593 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalimis,

Nutarė

19antstolio A. N. pareiškimą tenkinti visiškai.

20Paskirti UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovui J. D., a.k. ( - ) 200 EUR baudą už antstolio A. N. 2016-03-09 patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą ir už antstolio 2016-02-24 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą.

21Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800. Baudos sumokėjimas neatleidžia J. D. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

22Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso... 2. antstolis A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 579 EUR baudos skyrimo... 3. Antstolis pareiškime nurodė, kad antstoliui yra pateikta vykdymui Vilniaus... 4. Suinteresuotas asmuo J. D. pateikė teismui atsiliepimą į antstolio... 5. Kiti suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 6. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0157/16/327 nustatyta, kad... 8. Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo... 9. LR CPK 645 str. numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu... 10. Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB ( - ) vadovas yra J. D., kuris ir... 11. Teismas neturi pagrindo abejoti pareiškime išdėstytais antstolio teiginiais,... 12. Nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2VP-17820-155/2016 duomenys... 13. Kadangi duomenų apie minėtų antstolio patvarkymų pilną įvykdymą byloje... 14. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo,... 15. Atsižvelgiant į tai teismas sprendžia, kad antstolio reikalavimas yra... 16. Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos... 17. I. J. D. kaip ( - ) vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 1, 5 dalimis, 106 straipsnio 3... 19. antstolio A. N. pareiškimą tenkinti visiškai.... 20. Paskirti UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovui J. D., a.k. ( - ) 200... 21. Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 22. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...