Byla 2VP-17820-155/2016
Dėl baudos skyrimo UAB (duomenys neskelbtini) vadovui J. D., suinteresuoti asmenys byloje UAB „L. B.“, UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. N. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB ( - ) vadovui J. D., suinteresuoti asmenys byloje UAB „L. B.“, UAB ( - ),

Nustatė

2antstolis A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 289 EUR baudos skyrimo UAB ( - ) vadovui J. D. dėl antstolio 2016-02-24 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą bei 2016-03-09 patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą.

3Antstolis pareiškime nurodė, kad antstoliui yra pateikta vykdymui Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. e2-3995-603/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB ( - ) turtui išieškotojo UAB „L. B.“ reikalavimui užtikrinti. 2016-02-24 skolininkui buvo išsiųstas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei priverstinio poveikio priemonių taikymą, įpareigojant pateikti visą informaciją apie įmonei priklausantį turtą. Procesiniai dokumentai buvo įteikti. 2016-03-07 antstolis gavo raštą iš skolininko, kuriuo skolininkas pateikė informaciją apie skolininkui priklausantį turtą, tačiau pateiktame rašte nebuvo nurodyta išsami informacija apie trečiuosius asmenis, kurie turi skolininkui priklausančių lėšų, taip pat iš trečiųjų asmenų gautinos lėšos ar turtas. Todėl 2016-03-09 patvarkymu dėl įpareigojimo pateikti informaciją, skolininkas pakartotinai buvo įpareigotas pateikti informaciją apie skolininkui priklausančias lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat nurodyti trečiuosius asmenis su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančius dokumentus. Skolininkui patvarkymas buvo įteiktas 2016-03-14. Pareiškimo surašymo dienai minėta informacija antstoliui nebuvo pateikta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, antstolis prašo skirti UAB ( - ) vadovui baudą.

4Suinteresuotas asmuo J. D. pateikė teismui atsiliepimą į antstolio pareiškimą, kuriame nurodė, jog su antstolio pareiškimu nesutinka. Atsiliepime pažymėjo, jog antstolio padėjėjas buvo nurodęs, kad visą informaciją antstoliui galima pateikti elektroniniu paštu, į antstolio kontorą atvykti nebuvo būtina. Suinteresuoto asmens manymu visa antstolio prašoma pateikti informacija buvo pateikta ir bendrovė buvo įsitikinusi, kad daugiau jokios papildomos informacijos antstoliui pateikti nereikia. Tuo pačiu pažymėjo, kad kai kurie antstolio patvarkyme nurodyti įpareigojimai buvo abstraktus ir bendrovei nebuvo aišku kokio pobūdžio sutartis reikia pateikti pareiškėjui, taip pat suinteresuotam asmeniui neaišku kokiu teisiniu pagrindu pareiškėjas prašė pateikti UAB ( - ) visas sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, nenurodant kokiam tikslui šie duomenys bus naudojami ir kaip bus užtikrintas konfidencialios informacijos apsaugojimas. Tokiu būdu suinteresuotas asmuo mano, kad taikant atsakomybę už neteisėtus veiksmus pagal CPK 585 str. 2 d. dalį, turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas, o šiuo atveju asmuo negali būti pripažintas kaltu, jei atsisakė teikti informaciją dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, suinteresuotas asmuo prašo pareiškimą atmesti, tačiau tuo atveju jeigu teismas įžvelgtų teisiškai reikšminga aplinkybes baudos skyrimui, prašo atsižvelgti į tai, kad antstolis prašo skirti 289 EUR baudą, nors J. D. vidutinis darbo užmokestis buvo tik 254 EUR.

5Kiti suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0157/16/327 nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016-02-19 išduotą nutartį Nr. e2-3995-603/2016 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko UAB ( - ) atžvilgiu. 2016-02-24 antstolis priėmė patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo ir patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei priverstinio poveikio priemonių taikymą. Šiuo patvarkymu antstolis įpareigojo skolininką UAB ( - ) pateikti per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo raštu antstoliui visą informaciją apie priklausantį turtą. 2016-03-01 patvarkymas skolininkui buvo įteiktas. 2016-03-07 antstolio kontoroje gautas skolininko raštas su ilgalaikio turto (nekilnojamojo turto) sąrašu. 2016-03-09 antstolis priėmė patvarkymą dėl įpareigojimo pateikti informaciją, kuriuo įpareigojo skolininką per 3 dienas pateikti informaciją apie skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, visus skolininko debitorius, išsamų debitorių sąrašą, trečiuosius asmenis, su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančių dokumentų kopijas. Šios informacijos skolininkas antstoliui nebuvo pateikęs 2016-03-07 antstolių kontoroje gautame skolininko rašte. 2016-03-09 antstolio patvarkymas skolininkui buvo įteiktas 2016-03-15. 2016-03-14 (dar prieš patvarkymo įteikimą skolininkui paštu) antstolio kontoroje gautas skolininko raštas, kuriame skolininkas nurodė, jog antstolio reikalavimas yra labai abstraktus ir neaiškus, nes skolininkas turi daug galiojančių sutarčių, be to skolininkui neaišku, kokiu teisiniu pagrindu antstolis prašo pateikti skolininko visas sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, nes laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tik areštuojant skolininkui priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, todėl šios informacijos skolininkas antstoliui neteikia. 2016-03-15 skolininkui elektroniniu paštu pakartotinai buvo išsiųstas raginimas pateikti informaciją apie trečiuosius asmenis, kurie gali turėti mokėtinų lėšų priklausančių skolininkui. Taip pat skolininkas buvo informuotas, kad skolininkui nepateikus informacijos, antstolis gali kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo. 2016-03-22 skolininkui išsiųstas patvarkymas dėl įpareigojimo pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą, pastolius, nurodant jų kiekį, buvimo vietą, bei kontaktinį asmenį, atsakinga už pastolių pateikimą antstolio apžiūrai. 2016-03-24 skolininkas informavo raštu antstolį, kad kilnojamasis turtas (įskaitant ir pastolius), buvo nurodytas ankstesniuose skolininko atsakymuose.

8Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs antstolio 2016-03-09 patvarkymo įpareigojimus, atitinkamai nėra įvykdęs pilnai 2016-02-24 antstolio patvarkymo įpareigojimus.

9Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 EUR baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Vadovaujantis CPK 585 straipsnio 3 dalimi, jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

10Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad skolininko UAB ( - ) vadovu nuo 2007-07-03 iki šiol yra J. D., todėl jis privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų tinkamai vykdomi antstolio reikalavimai. Pagal byloje esančius duomenis antstolio patvarkymai skolininkui buvo įteikiami tinkamai, patvarkymai turėjo būti įvykdyti per antstolio nurodytą terminą. Skolininkas tinkamai pilnai antstolio įpareigojimų neįvykdė bei nepateikė antstoliui visų prašomų pateikti duomenų pagal 2016-03-09 patvarkyme nustatytus įpareigojimus, t.y. skolininkui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, visus skolininko debitorius, pateikiant išsamų debitorių sąrašą, nurodyti trečiuosius asmenis, su kuriais UAB ( - ) sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančių dokumentų kopijas. Skolininkas pateikė raštu atsakymą antstoliui, kad šios informacijos nepateikia, nes nemato tam teisinio pagrindo, skolininkui neaišku kokiam tikslui šie duomenys bus naudojami, be to šie reikalavimai yra abstraktus, nes skolininkas turi daugybę sutarčių. Iš esmės tas pačias aplinkybes UAB ( - ) vadovas nurodė ir teismui atsiliepime į antstolio pareiškimą, kuriame nurodė, jog jo manymu, visa informacija antstoliui buvo pateikta, o kiti antstoliai įpareigojimai yra abstraktūs arba neaiškus dėl konfidencialios informacijos saugumo.

11Teismas pažymi skolininkui, kad minėta pareiga (kurią nurodė antstolis 2016-03-09, 2016-02-24 patvarkymuose) pateikti informaciją apie turtą, esantį pas trečiuosius asmenis, yra nustatyta įstatyme. LR CPK 645 str. 1 d. nurodo, jog skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Todėl šiuo atveju skolininkas turėjo pateikti antstoliui visą šią prašomą pateikti informaciją, o jeigu tarp šių duomenų būtų ir konfidenciali informacija, apie tai informuoti antstolį, nurodant jam, kurie duomenis yra neviešinami (konfidencialūs), o tik pateikiami susipažinimui antstoliui, kuris vykdo Vilniaus apygardos teismo priimtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko atžvilgiu, t.y. pateikti informaciją, kuri reikalinga vykdymui. Be to skolininkas nesutikdamas su antstolio patvarkymais ir joje nurodytais įpareigojimais, turėjo teisę šiuos antstolio patvarkymus skųsti. Šiuo atveju bylos duomenimis tas padaryta nebuvo, todėl šiuose antstolio patvarkymuose nurodyti įpareigojimai skolininkui buvo privalomi. Teismas taip pat pažymi, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Atlikdamas savo funkcijas, antstolis turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti (Antstolių straipsnio 22 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju būtent CPK 645 straipsnio 1 dalyje yra numatyta skolininko pareiga antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Tuo atveju, jei skolininkas, kaip jis nurodė savo raštuose, abejojo, ar visus prašomus dokumentus jis privalėjo pateikti antstoliui, esant savo teisinių žinių stokai, jis turėjo teisę kreiptis į advokatus, ir tokiu būdu išsiaiškinti dėl jam kilusių abejonių dėl antstolio atliekamų veiksmų teisėtumo, o ne formaliai atsisakyti įvykdyti įpareigojimus, t.y. šiuo atveju laikoma, kad visa antstoliui informacija buvo pateikta ne dėl svarbių priežasčių. Be to, kaip jau buvo pažymėta, jei skolininkas manė, kad antstolis nepagrįstai reikalauja pateikti informaciją, pavyzdžiui, apie sudarytas sutartis ir pan., tokius antstolio veiksmus suinteresuotas asmuo turėjo teisę skųsti CPK numatyta tvarka. Pažymėtina, kad šiuo atveju skolininkas nėra pateikęs jokių skundų dėl antstolio veiksmų (dėl antstolio priimtų patvarkymų teisėtumo). Bylos duomenys patvirtina, jog skolininkas ne tik neįvykdė antstolio pakartotinio reikalavimo ir nepateikė antstolio reikalautų duomenų, bet ir nenurodė jokių svarbių aplinkybių, dėl ko negali pateikti antstolio prašomos informacijos. Tai, kad antstolis prašė pateikti galimai įmonės konfidencialią informaciją, teismo nuomone, šiuo atveju taip pat neatleidžia skolininko nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus, tuo labiau, kad direktorius šia aplinkybe savo pareiškimo net negrindė, o vien manymas kad tokios informacijos nereikia pateikti nėra pagrindas atleisti nuo atsakomybės. Be to, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad antstolis prašė iš skolininko perteklinių duomenų, kad skolininko pateiktų duomenų užteko vykdomiems veiksmams atlikti. Pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Pažymėtina, kad dėl beveik analogiškų bylai aplinkybių ne kartą yra pasisakę ir apeliacinės instancijos teismai (Kauno apygardos teismo 2014-06-09 nutartis Nr. 2S-1308-527/2014).

12Kadangi duomenų apie minėtų antstolio patvarkymų pilną įvykdymą byloje iki šiol nėra, todėl yra pagrindas asmeniui, kaltam už antstolio reikalavimų nevykdymą, skirti baudą (CPK 645 straipsnio 2 ir 3 dalys).

13Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismo skiriamos baudos, kaip procesinė sankcija, neatlieka kompensuojamosios (žalos, nuostolių atlyginimo) funkcijos, taip pat ši sankcija negali būti vertinama kaip „satisfakcija“ antstoliui ar išieškotojui. Teismo vertinimu, baudos drausminantis poveikis yra nukreiptas tik į ateitį, siekiant, kad pažeidimas nesikartotų ateityje (neįmanoma drausminti ar koreguoti asmens elgesio praeityje). Be to, drausminantis baudos poveikis, akivaizdu, gali būti pasiektas tik tada, kai asmuo, kuriam taikoma bauda, subjektyviai žino, kad jam jau yra paskirta atitinkama sankcija, nes, tik žinodamas apie jam pritaikytą konkrečią poveikio priemonę, asmuo gali atitinkamai spręsti dėl savo veiksmų, elgesio ateityje – tęsti pažeidimą ar nutraukti neteisėtus veiksmus (neveikimą). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į vykdomą antstolio vykdomąjį dokumentą (Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo), į jame nustatytus laikinųjų apsaugos priemonių arešto mąstą, į laikotarpį per kurį nebuvo vykdomi antstolio reikalavimai, į tai, kad skolininkas iš dalies 2016-02-24 antstolio patvarkymą yra įvykdęs, į tai, kad bylos duomenimis UAB ( - ) vadovas gauna nedidelį atlyginimą, į kitas bylos aplinkybes, sprendžia, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą skirtina vienkartinė 100 EUR dydžio bauda.

14Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad antstolio pareiškimas tenkintinas iš dalies ir, įsiteisėjus šiai nutarčiai, už antstolio 2016-03-09 patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą ir iš dalies už antstolio 2016-02-24 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą, J. D. kaip skolininko UAB ( - ) vadovui, skirtina 100 EUR dydžio vienkartinė bauda.

15Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams ar juridinių asmenų atstovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų.

16I. J. D. kaip ( - ) vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

17Teismas, vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 1, 5 dalimis, 106 straipsnio 3 dalimi, 107 straipsnio 1 dalimi, 585 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, 593 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalimis,

Nutarė

18antstolio A. N. pareiškimą tenkinti iš dalies.

19Paskirti UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovui J. D., a.k. ( - ) 100 EUR baudą už antstolio A. N. 2016-03-09 patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą ir iš dalies už antstolio 2016-02-24 patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą.

20Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 6800. Baudos sumokėjimas neatleidžia J. D. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus.

21Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso... 2. antstolis A. N. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 289 EUR baudos skyrimo... 3. Antstolis pareiškime nurodė, kad antstoliui yra pateikta vykdymui Vilniaus... 4. Suinteresuotas asmuo J. D. pateikė teismui atsiliepimą į antstolio... 5. Kiti suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į... 6. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0157/16/327 nustatyta, kad... 8. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs antstolio... 9. Pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo... 10. Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad skolininko UAB ( - )... 11. Teismas pažymi skolininkui, kad minėta pareiga (kurią nurodė antstolis... 12. Kadangi duomenų apie minėtų antstolio patvarkymų pilną įvykdymą byloje... 13. Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovaujasi teisingumo,... 14. Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad antstolio... 15. Išaiškintina, kad pagal CPK 106 straipsnio 3 dalį baudos, paskirtos... 16. I. J. D. kaip ( - ) vadovui, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 96 straipsnio 1, 5 dalimis, 106 straipsnio 3... 18. antstolio A. N. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 19. Paskirti UAB ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), vadovui J. D., a.k. ( - ) 100... 20. Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos... 21. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...