Byla A-502-2102-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės, atsakovo Marijampolės visuomenės sveikatos centro ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Idavang“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Saerimner“) apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą atsakovams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agentūrai, Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarosioms akcinėms bendrovėms „Idavang“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Saerimner“), „Cowi Lietuva“, Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam padaliniui, Kvietkinės kaimo bendruomenei, Kalvarijos savivaldybės administracijai dėl aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė padavė teismui skundą, prašydamas panaikinti: 1) Marijampolės visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Marijampolės VSC) 2013 m. gegužės 3 d. išvadą Nr. 5D-972 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ (toliau – ir Marijampolės VSC išvada); 2) Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir VSTT) 2013 m. gegužės 13 d. sprendimą Nr. (4)-V3-1196(7.16) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“ (toliau – ir VSTT išvada); 3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Marijampolės RAAD) 2013 m. gegužės 13 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-381 „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ) savivaldybė, poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas); 4) Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (2.6)-A4-1861 „Dėl planuojamo UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones, poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas). Taip pat pareiškėjas prašė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, siekiant išsiaiškinti, ar iš Europos Sąjungos (toliau – ir ES) direktyvų į nacionalinį teisinį reguliavimą perkeltos „sąlyginio gyvulio“ (turėtų būti „sutartinio“) (toliau – ir SG) ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto“ sąvokos ir jų skaičiavimo kriterijai gali būti taikomi poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) procese bei sanitarinių apsaugos zonų (toliau – ir SAZ) nustatyme.

5Pareiškėjas paaiškino, kad uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Saerimner“ (dabar – UAB „Idavang“) (toliau – ir Bendrovė) 06 padalinyje, Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių kaime esančiame kiaulių komplekse (toliau – ir Ferma) vykdo ūkinę kiaulių auginimo veiklą (toliau – ir Aktuali ūkinė veikla), kuria yra pažeidžiamos žmogaus teisės į sveiką, švarią ir saugią aplinką, Kalvarijos savivaldybės gyventojai kenčia nuolatinę smarvę ir kitus nepatogumus. Dėl šios veiklos vietos gyventojai ir vietos kaimų bendruomenės kreipėsi į teismą, o bylą išnagrinėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) 2013 m. sausio 16 d. nutartimi priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, palikti galioti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus, kuriais Bendrovės vykdoma Aktuali ūkinė veikla buvo pripažinta neteisėta, Bendrovė įpareigota per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ją nutraukti. Marijampolės RAAD 2013 m. kovo 12 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-175 „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ) savivaldybė, poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Atrankos išvada (paršelių auginimas)), kurioje nurodė, kad UAB „Saerimner“ naujai planuojamai ūkinei veiklai (toliau – ir PŪV) PAV neprivalomas. Suinteresuota visuomenė pateikė pasiūlymą dėl atrankos išvados persvarstymo, PAV subjektas Kalvarijos savivaldybė pateikė prašymą-pasiūlymą dėl Atrankos išvados (paršelių auginimas) persvarstymo. Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. priėmė Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), kurioje nurodė, kad PAV neprivalomas. PAV subjektai Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 5D-972, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. (9.38-M)2M-109, VSTT 2013 m. gegužės 13 d. raštu pateikė išvadas, kad PŪV paršelių auginimui PAV neprivalomas. Aplinkos apsaugos agentūra 2013 m. sausio 4 d. priėmė atrankos išvadą Nr. (2.6)-A4-23 „Dėl planuojamo UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Atrankos išvada (Fermos modernizavimas)). Šioje atrankos išvadoje nurodyta, kad PŪV Fermos modernizavimui PAV taip pat neprivalomas. Suinteresuota visuomenė ir Kalvarijos savivaldybės administracija pateikė prašymą-pasiūlymą dėl Atrankos išvados (Fermos modernizavimas) persvarstymo, kuriuo buvo prašoma ir siūloma nustatyti, kad Bendrovės Fermoje vykdomai ūkinei veiklai yra privalomas PAV bei strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – ir SPAV); nustatyti, kad kol nebus atliktas vykdomos ūkinės veiklos PAV bei SPAV, negali būti atliekamas ir ūkinės veiklos modernizavimo PAV. Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. priimtoje Galutinėje atrankos išvadoje (Fermos modernizavimas) buvo nurodyta, kad PAV neprivalomas.

6Dėl PŪV paršelių auginimo pareiškėjas nurodė, kad atranka atlikta ir Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) priimta nesiremiant Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir PAV įstatymas) 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtintomis teisės normomis ir 1985 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 85/337/EB (iš dalies pakeistos 1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/1 l/EB) (toliau – PAV Direktyva) III priede įtvirtintais kriterijais. Taip pat pažymėjo, kad atliekant atranką ir priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), Marijampolės RAAD neįvertino ir nepasisakė dėl PAV subjekto Kalvarijos savivaldybės pateiktame prašyme ir suinteresuotos visuomenės pateiktuose pasiūlymuose išdėstytų motyvų, todėl Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra nemotyvuota. Pažymėjo, kad planuojant vykdyti PŪV paršelių auginimą turi būti ištirtas ir įvertintas suminis poveikis aplinkai atsižvelgiant į planuojamą paršelių auginimo veiklą, į tai, kad šioje vietoje iki šiol ilgą laiką buvo neteisėtai vykdoma Aktuali ūkinė veikla, kuri pagal savo mastą viršijo tas ūkinės veiklos masto apimtis, dėl kurių PAV buvo privalomas. Tačiau priimant ginčijamą Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), nei Aktualios ūkinės veiklos poveikis aplinkai, nei suminis Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV paršelių auginimo neigiamas poveikis aplinkai nebuvo įvertinti, o tiesiog konstatuota, kad PAV yra neprivalomas. Be kita ko, atliekant atranką dėl PŪV paršelių auginimo nebuvo įvertintas ir PŪV Fermos modernizavimo poveikis aplinkai. Dėl poveikio visuomenės sveikatai įvertinimo nurodė, kad atrankos išvados persvarstymo metu Marijampolės VSC nenurodžiusi motyvuoto pagrindo pateikė naują 2013 m. gegužės 3 d. išvadą Nr. 5D-972, kad PŪV paršelių auginimui PAV yra neprivalomas. Pareiškėjo nuomone, ši Marijampolės VSC išvada yra naikintina, nes priimta neįvertinus Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV paršelių auginimo individualaus ir suminio poveikio visuomenės sveikatai. Nurodė, kad ir VSTT pateikta 2013 m. gegužės 13 d. išvada yra naikintina, nes buvo priimta neįvertinus Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV paršelių auginimo individualaus ir suminio poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms (toliau – ir „Natura 2000“ teritorijos). Teritorijos, kuriose yra vykdoma Aktuali ūkinė veikla ir planuojama vykdyti PŪV kiaulių auginimą, yra aplinkosauginiu požiūriu pažeidžiamos zonos dėl šalia esančių „Natura 2000“ teritorijų ir dėl to, kad iki šiol kiaulių auginimo veiklos yra vykdomos neatlikus privalomų strateginio pasekmių aplinkai, poveikio aplinkai vertinimų. Pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą, PAV atliekamas, kai ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Dėl atrankos išvados motyvų ir neteisingos informacijos nurodo, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra neišsami dėl to, kad atliekant atranką nebuvo atsižvelgta į PŪV Fermos modernizavimą, taip pat į vykdomą Aktualią ūkinę veiklą (pvz., numatant metinį vandens poreikį, technologines-gamybines nuotėkas, triukšmą ir pan.). Duomenys apie stacionarių taršos šaltinių skaičių yra prieštaringi, nenustatyta, kiek paršelių bus auginama viename tvarte vienu metu, kokiu būdu ir dažnumu bus kontroliuojamas auginamų paršelių svoris. Taip pat nepateikti duomenys, ar atitinkamos įmonės turi techninių galimybių ir teisę užsiimti susidarančių atliekų utilizavimu. Nepagrįsti duomenys apie tai, kokie oro valymo filtrai yra įrengti atjunkytų paršelių tvartuose. Nėra aišku, ar atliekant atranką buvo įvertinta kvapo koncentracija ore, kuri susidaro dėl vykdomos Aktualios ūkinės veiklos. Nėra duomenų ir apie tai, kad Aplinkos apsaugos agentūra būtų patikrinusi šią informaciją dėl ūkinės veiklos masto ir technologinės įrangos. Nenurodytas biofiltrų sistemų naudojimo intensyvumas Fermoje. Dėl PŪV paršelių auginimo Fermoje galimybių pareiškėjas nurodo, kad Ferma nepritaikyta PŪV paršelių auginimui. Priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) nenustatyta, kurie neteisėtos statybos darbų rezultatai bus naudojami planuojamoje ūkinėje veikloje. Taip pat nurodyta, kad Aktuali ūkinė veikla (taip pat ir PŪV (paršelių auginimas), ir PŪV (Fermos modernizavimas)) neteisėtai vykdoma kitos paskirties žemės sklype, todėl ji, žemę naudojant ne pagal paskirtį, yra neteisėta. Pabrėžė, kad į PŪV sanitarinę apsaugos zoną patenkantys gyventojai prieštarauja vykdomai Aktualiai ūkinei veiklai ir PŪV paršeliui auginimui. Pažymėjo, kad siekiant vykdyti kelias ūkines veiklas tame pačiame objekte privalomas ne tik PAV, bet ir SPAV. PŪV paršelių auginimui yra privalomas PAV pagal planuojamos ūkinės veiklos numatomos taršos mastą. Teigė, jog Fermoje šiuo metu be PŪV (paršelių auginimas) yra vykdoma ir kita kiaulių auginimo veikla (Aktuali ūkinė veikla). PŪV paršelių auginimas patenka į PŪV rūšių sąrašą ir šiai planuojamai ūkinei veiklai PAV privalo būti atliktas. Teigė, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) be pagrindo atlikta remiantis SG kriterijumi, kadangi jo taikymas PAV srityje nėra pateisinamas, neatitinka aktualių ES direktyvų nuostatų. Pažymėjo jog remiantis šiuo kriterijumi gali būti nustatomas tik paramos dydis bei išreiškė nuomonę, jog, siekiant išsiaiškinti, ar iš ES direktyvų į nacionalinį teisinį reguliavimą perkelti „sutartinio gyvulio“ ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto“ sąvoka ir skaičiavimo kriterijai gali būti taikomi PAV procese, būtina kreiptis į Europos Teisingumo Teismą.

7Dėl PŪV Fermos modernizavimo nurodo, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) priimta nesiremiant PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje įtvirtintomis teisės normomis ir PAV Direktyvos III priede įtvirtintais kriterijais, taip pat nėra įvertintas suminis Fermoje vykdomų ir planuojamų vykdyti ūkinių veiklų poveikis aplinkai. Neteisėtai vykdomos Aktualios ūkinės veiklos teisėtas modernizavimas yra negalimas, nes pati Aktuali ūkinė veikla yra vykdoma neteisėtai, todėl nėra jokio pagrindo sudaryti prielaidas ir sąlygas vykdyti ir plėtoti tokią ūkinę veiklą ar jos pagrindu vykdomą veiklos modernizavimą. Fermoje vykdomas kiaulių auginimo Aktualios ūkinės veiklos tęstinumas ir plėtojimas yra negalimas, o Aktuali ūkinė veikla turi būti nutraukta. Pareiškėjo nuomone, tik visiškas ūkinės veiklos nutraukimas laikytinas pakankama tokių pažeidimų pašalinimo priemone. Pažymėjo, jog ši byla yra viešojo intereso pobūdžio.

8Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

9Nesutiko su pareiškėjo prašymu panaikinti Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), nurodydamas, kad skunde išdėstyti argumentai nėra skundžiamo akto panaikinimo pagrindas, pareiškėjas nenurodė, kokiems aukštesnės galios teisės aktams savo turiniu prieštarauja Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas). Atsakovas sutiko su teismų sprendimais, kad UAB „Saerimner“ ūkinė veikla Fermoje buvo neteisėta. Pažymėjo, kad teismas įpareigojo per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos tokią veiklą nutraukti, tačiau teismas pripažino neteisėta ne ūkio subjekto vykdomą kiaulių auginimo veiklą, bet tą veiklą, kuriai taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) buvo išduotas pažeidžiant reikalavimus, t. y. 25 000 kiaulių auginimą neatlikus PAV procedūrų. Tik TIPK leidimo panaikinimas lėmė ūkio subjekto Aktualios ūkinės veiklos pripažinimą neteisėta ir jos nutraukimą, tuo tarpu 10 000 paršelių auginimui TIPK leidimas neprivalomas, todėl, Marijampolės RAAD teigimu, ši teismo nutartis negali būti naudojama kaip teisinis pagrindas riboti ar suvaržyti kitas ūkio subjekto ūkines veiklas. Pažymėjo, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra pagrįsta teršalų, kvapų, triukšmo sklaidos skaičiavimais (9 p. „Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą“) ir kitų PAV subjektų išvadomis.

10Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime su skundu nesutiko.

11Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad planuojamo UAB „Saerimner“ Fermos modernizavimo procesas vykdytas ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) priimta neatsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013, pabrėždamas, kad skunde pareiškėjas neteisingai nurodo, kad joks kiaulių auginimo ūkinės veiklos tęstinumas ir plėtojimas po LAT nutarties įsiteisėjimo negalimas. Teigė, jog šioje nutartyje LAT pabrėžė, kad veiklos uždraudimas nelaikytinas absoliučiu ar neterminuotu, o nurodė, kad UAB „Saerimner“, tinkamai įvykdžiusi visų teisės aktų reikalavimus bei teisėtai gavusi TIPK leidimą, galės užsiimti norima ūkine veikla. Nesutiko ir su pareiškėjo argumentu, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) yra nepagrįsta ir priimta neįvertinus galimo suminio ūkinių veiklų poveikio aplinkai bei pabrėžė, kad atrankos metu vertinama, ar privalomas PAV. Teigė, kad konkrečiu aptariamu atveju buvo siekiama nustatyti, ar 5 biofiltrų įdiegimas ir srutų įterpimas į dirvą gali neigiamai veikti aplinką, buvo pateikti aiškūs modernizuojamos veiklos mastai, nurodyti modernizuojamos veiklos vykdymo principai ir pateiktas sprendimas, kad jei bus modernizuojama tokio pobūdžio veikla, modernizavimo priemonių diegimas pagerins aplinkos būklę, o jų įgyvendinimo būdai (biofiltrų įrengimas, srutų įterpimas į dirvą ir pan.) nereikalaus papildomai vertinti neigiamą poveikį. Dėl skundo argumento, jog priimant Galutinę atrankos išvadą (Fermos modernizavimas) ir Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) nebuvo įvertintas galimas suminis šių abiejų veiklų (modernizuojamos kiaulių auginimo veiklos (Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas) 5 punktas) ir paršelių auginimo veiklos) poveikis aplinkai, paaiškino, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) ir Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) buvo priimtos remiantis informacija apie dvi skirtingas ūkines veiklas, kurias ūkio subjektas planuoja vykdyti, ir tai nereiškia, kad šios veiklos bus vykdomos vienu metu – ūkio subjektas, įvykdęs teisės aktuose nustatytas PAV procedūras, įvertinęs ūkinės veiklos komercines perspektyvas, turi visišką teisę spręsti, kokią veiklą jis įgyvendins. Dėl to, kad Galutinėje atrankos išvadoje (Fermos modernizavimas) neįvertinta ūkinės veiklos modernizavimo priemonė – srutų įterpimas į dirvą, pažymėjo, kad priimant Galutinę atrankos išvadą (Fermos modernizavimas) srutų įterpimas į dirvą buvo įvertintas kaip modernizavimo veiklos dalis – išvados 8.2 punkte pateikta pastaba, kad mėšlo ir srutų tvarkymas turi būti atliekamas nepažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-608/3D-651 patvirtintų Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo (toliau – ir Mėšlo tvarkymo aprašas) reikalavimų. Dėl SPAV atlikimo privalomumo pažymėjo, jog pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 7.1 punktą, SPAV privaloma atlikti, kai rengiami planai ir programos, skirti žemės ūkio plėtrai, žemės naudojimui nustatyti ar teritorijoms planuoti, tuo tarpu UAB „Saerimner" planuojamą Fermos modernizavimą, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones, numatantys PAV atrankos dokumentai negali būti laikomi Aprašo 4 punkto 4 dalyje apibrėžtais planais ir programomis. Sutiko su pareiškėjo skunde išdėstytu prašymu kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, siekiant išsiaiškinti, ar į nacionalinę teisę perkeltos „sutartinio gyvulio" ir (arba) „gyvulių (galvijų) vieneto" sąvokos gali būti taikomos PAV procese. Taip pat nurodė, kad šis prašymas turėtų būti įvertintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (PAV įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija rengia ir tvirtina planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinius nurodymus) bei PAV įstatymo rengėjų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės).

12Marijampolės VSC atsiliepime su skundu nesutiko.

13Paaiškino, kad 2013 m. balandžio 25 d. vykusio atrankos išvados persvarstymo metu UAB „Cowi Lietuva“, atsižvelgdama į 2013 m. kovo 28 d. rašte nurodytus persvarstymo motyvus, pateikė Marijampolės VSC papildomą informaciją „Dėl papildomų duomenų pateikimo informacijai atrankai dėl planuojamo 10 000 paršelių auginimo UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinyje 06) poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Papildoma informacija). Teigė, kad Papildoma informacija buvo pagrįsta faktiniais duomenimis, leidžiančiais įvertinti išmetamųjų teršalų kiekius, kvapo koncentraciją bei triukšmo lygį, todėl 2013 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 5D-972 apie išvadą, kad PAV atlikti neprivaloma, Marijampolės VSC informavo PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus PAV subjektus (PŪV organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją ir atsakingą instituciją). Pažymėjo, jog PAV įstatyme nėra nustatyta, kad Marijampolės VSC po persvarstymo teikiama išvada, ar privaloma atlikti PŪV PAV, turi būti motyvuojama. Paaiškino, jog Marijampolės VSC vertino ir išvadą teikė dėl UAB „Saerimner“ naujai PŪV paršelių auginimo, kurią, siekdama išvengti visiško veiklos likvidavimo, UAB „Saerimner“ planuoja vykdyti atjunkytų paršelių tvartuose Kl, K2, K3 ir K4.

14Atsakovas VSTT atsiliepime su skundu nesutiko

15Nurodė, kad sprendimas dėl PŪV leistinumo priimtas tik „Natūra 2000“ ir nacionalinių saugomų teritorijų, ir jose saugomų gamtinių vertybių, aspektu. Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad PŪV būtų vykdoma jau esamoje UAB „Saerimner“ Fermoje, o žemės sklypai „Natūra 2000“ teritorijoje, kurioje numatomas tręšimas, nepatenka į saugomų paukščių veisimosi teritorijas ir kitas žinomas Kalvarijos biosferos poligone saugomas buveines. Susidariusiomis organinėmis trąšomis bus vykdomas dirvožemio tręšimas. Teigė, kad Bendrovė nurodė, kad ji užtikrins reikalingo tręšimui ploto turėjimą, sudarydama sutartis su aplinkinių žemių savininkais, taip pat, kad tręšimas bus vykdomas pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosauginius reikalavimus pagal kiekvienais metais rengiamą tręšimo planą-grafiką. Manė, kad PŪV poveikio reikšmingumas „Natūra 2000“ teritorijoms buvo atliktas išsamiai, įvertinus visas įtakos galinčias turėti aplinkybes ir rizikos veiksnius, todėl pareiškėjo reikalavimas panaikinti VSTT išvadą atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas) pabrėžė, kad numatytas UAB „Searimner“ Fermos modernizavimas apima 5 biofiltrų sistemų įrengimą Fermoje bei modernesnės dirvožemio tręšimo susidariusiomis organinėmis trąšomis (srutomis) įrangos įsigijimą, yra palankesnis aplinkai. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas VSTT mano, kad nustatyti PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natūra 2000“ teritorijoms reikšmingumą tiek buvo, tiek yra netikslinga.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepime su skundu nesutiko.

17Nurodė, kad teikdamas skundą pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, nes matyti, kad jis siekia uždrausti vykdyti Fermoje bet kokią veiklą, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintam ūkinės veiklos laisvės principui. Teigia, jog yra tinkamai įvykdyti teismų sprendimai ir ūkinė veikla Fermoje pagal panaikintą TIPK leidimą yra nutraukta, o pareiškėjo minimoje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas TIPK leidimo, kuriuo UAB „Saerimner“ Fermoje buvo leidžiama auginti 25 000 kiaulių, teisėtumo klausimas, t. y. tai buvo visiškai kita, jau nebevykdoma, veikla. Bendrovės teigimu, šioje administracinėje byloje nagrinėjama 10 000 paršelių auginimo veikla, kuriai nėra reikalingas TIPK leidimas ir dėl kurios buvo gauta skundžiama Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas). Tai, kad teismai ankstesnėje civilinėje byloje panaikino TIPK leidimą, nereiškia, kad Bendrovė Fermoje nebegali užsiimti jokia nauja ūkine veikla. Tokia pozicija prieštarauja pareiškėjo minimai LAT 2013 m. sausio 16 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013. Paaiškino, kad paršelių iki 30 kg auginimas yra visiškai nauja veikla, kuriai TIPK leidimas nebuvo išduotas ir nėra reikalingas, ji teismų sprendimais nėra uždrausta; paršelių auginimo veikla nėra intensyvios kiaulių auginimo veiklos, pareiškėjo vadinamos Aktualia ūkine veikla, sudėtinė dalis. Ši veikla pagal PAV įstatymo 1 priedo 1 punktą yra laikytina atskira ir nauja ūkine veikla. Pabrėžė, kad atrankos procesas dėl veiklos Fermoje modernizavimo yra visiškai nesusijęs su atrankos procesu dėl 10 000 paršelių iki 30 kg veiklos ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) šiuo metu vykdomai veiklai yra visiškai neaktuali. Nurodė, jog UAB „Saerimner“ siekė ūkinę veiklą modernizuoti ir sumažinti jos poveikį aplinkai, todėl tuo tikslu buvo pradėtas atrankos poveikio aplinkai dėl Fermos modernizavimo procesas, kurio metu buvo priimta Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas), ji buvo priimta UAB „Saerimner“ jau nutraukus Fermoje vykdytą kiaulių auginimo veiklą, todėl minėta išvada dėl modernizavimo nebeturėjo prasmės, nes ji skirta modernizuoti nebevykdomą veiklą. Nurodė, kad Marijampolės VSC išvada yra tarpinis dokumentas atrankos PAV procedūroje, kuris atskirai neturėtų būti skundžiamas, todėl pareiškėjo reikalavimas jį panaikinti atmestinas. Pažymėjo, kad neskųstina yra ir VSTT išvada. Teigė, kad remdamasis klaidinga prielaida, kad Fermoje vis dar auginamos kiaulės virš 30 kg (o ne vien tik paršeliai), pareiškėjas nepagrįstai reikalauja įvertinti suminį kiaulių ir paršelių auginimo veiklos poveikį aplinkai. Nesutiko su pareiškėjo skundo teiginiais, kad kiaulių auginimui (kuris nebevykdomas) ir paršelių auginimui Bendrovė naudoja savavališkai pastatytus statinius ir nurodė, kad paršelių auginimo veikla vykdoma 1977 m. pastatytoje kiaulių Fermoje, tvartai kiaulių auginimui pritaikyti pagal darbų atlikimo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus, katilinės statyba vykdyta pagal 2008 m. statybos leidimą Nr. 33 NS, skysto mėšlo lagūnų statyba – pagal 2006 m. statybos leidimą Nr. 20 NS, visi šie statiniai pripažinti tinkamais naudoti ir tinkamai registruoti Nekilnojamojo turto registre. Pabrėžė, kad šiuo metu yra vykdoma tik 10 000 paršelių (iki 30 kg) auginimo veikla, o pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 punktą SAZ turi būti nustatoma tik tuomet, kai auginama daugiau nei 300 sutartinių gyvulių. Nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad paršelių auginimo veiklai reikalinga atlikti ne tik PAV, bet ir SPAV procedūras. Teigė, kad PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įvardinti trys atvejai, kai yra reikalaujama atlikti išsamų poveikio aplinkai vertinimą, tačiau paršelių auginimo veikla, dėl kurios buvo priimta Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) ir kuria užsiima trečiasis suinteresuotas asmuo, nėra numatyta įstatymo priede; 10 000 paršelių iki 30 kg (100 SG) auginimo veikla nėra tiesiogiai nurodyta PAV įstatymo 2 priede, o PAV proceso dalyviai nebuvo pateikę reikalavimo atlikti atranką dėl PAV. Pažymėjo, kad paršelių auginimo veikla yra nutolusi nuo „Natura 2000“ teritorijų ir tiesiogiai šioms teritorijoms reikšmingo poveikio daryti negali. Nurodė, kad sutartinio gyvulio kriterijus yra unifikuotas ES kriterijus, taikomas tiek ES, tiek ir nacionalinėje teisėje ir turintis ženklią svarbą sprendžiant apie veiklos poveikį aplinkai. Teigė, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepime su skundu nesutiko

19Paaiškino, kad Marijampolės RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūros išvados parengtos vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo II skyriaus 6 ir 9 punktais, VSTT išvada – Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 34 punktu, remiantis pagal PAV įstatymo 7 straipsnį UAB „Cowi Lietuva“ parengta išsamia informacija atrankai dėl planuojamų Fermos modernizavimo ir paršelių auginimo. Pareiškėjo argumentus dėl galimo suminio poveikio laikė nepagrįstais jokiais galiojančiais teisės aktais. Paaiškino, kad tiek Marijampolės RAAD išvadoje, tiek VSTT išvadoje, tiek Papildomoje informacijoje yra nurodyta, kad esamuose Fermos pastatuose planuojamas 10 000 paršelių auginimas ir nėra nurodyta, kad paršeliai bus auginami papildomai prie Aktualios ūkinės veiklos, t. y. buvo planuojamas ir šiuo metu vykdomas tik paršelių auginimas, todėl aplinkos tarša buvo vertinta tik šiai veiklai. Taip pat paaiškino, kad atrankos dėl PAV tikslas yra nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, dėl ko būtų būtina atlikti išsamesnį PAV. Šiuo atveju aktuali veikla vykdoma turint Marijampolės RAAD išduotą TIPK leidimą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir laikantis TIPK leidime nustatytų sąlygų, ji buvo kontroliuojama, atliekamas taršos bei aplinkos kokybės monitoringas. Pažymėjo, jog pareiškėjo argumentai dėl „Natura 2000“ teritorijų nepagrįsti jokiais galiojančiais teisės aktais ir nurodė, kad paršelių auginimas planuojamas ne šalia anksčiau UAB „Saerimner“ Fermoje vykdytos Aktualios ūkinės veiklos, o vietoje jos. Atkreipė dėmesį, kad Aprašo nustatyta tvarka visuomenė PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procese nedalyvauja, todėl valstybinė institucija VSTT neprivalėjo konsultuotis su visuomene, taip pat, kad „Natura 2000“ teritorijose ūkinė veikla nėra draudžiama, o tik yra griežčiau reglamentuojama. Skundo teiginį, kad „Natura 2000“ teritorija patenka į paršelių auginimui reikalingą 1500 metrų SAZ laikė nepagrįstu ir nurodė, kad teisės aktai nedraudžia nustatyti SAZ saugomose teritorijose bei nenustato reikalavimo atlikti PAV dėl to, kad saugomos teritorijos dalis patenka į SAZ. Pažymėjo, jog jokiais galiojančiais teisės aktais nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai dėl Marijampolės RAAD išvados. Nurodė, kad paršelių auginimas yra vienintelė galima vykdyti ūkinė veikla, nes Aktuali ūkinė veikla yra nutraukta, o Fermos modernizavimui nebeliko modernizavimo objekto, t. y. Aktualios ūkinės veiklos, todėl nėra pagrindo ir pareiškėjo minimam suminio poveikio vertinimui. Nepagrįstu UAB „Cowi Lietuva“ laikė ir pareiškėjo reikalavimą turėti licencijas PAV dokumentų rengimui bei naudojamoms programoms, pažymėjo, kad PAV dokumentų rengimui bei naudojamoms taršos vertinimo kompiuterinėms programoms nei PAV įstatymas, nei kiti galiojantys teisės aktai jokių licencijų nereikalauja. Dėl pareiškėjo argumentų apie paršelių auginimo galimybių nepagrįstumą, paaiškino, jog PŪV bus vykdoma esamose kiaulių Fermose, todėl naujų statinių statyti nereikės. Taip pat, kad nėra pagrindžiama, kokiais konkrečiais duomenimis remiantis teigiama, kad PŪV bus vykdoma neteisėtai pastatytuose statiniuose, ir kokiu pagrindu remiantis, atliekant atranką dėl paršelių auginimo PAV, turėjo būti nustatyti neteisėtos (savavališkos) statybos darbų rezultatai. Teigė, jog niekuo nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai dėl PAV ir SPAV privalomumo pagal PŪV mastą, kadangi vadovaujantis Aprašu, SPAV atliekamas tik rengiamiems planams ir programoms, tuo tarpu šiuo metu UAB „Saerimner“ plėtros planų, o tuo labiau programų, nerengia, o PŪV atranka niekaip negali būti kvalifikuojama nei kaip „planas“, nei kaip „programa“. Pažymėjo, kad nėra jokio pagrindo atlikti PAV, nes paršelių auginimas nėra PŪV, kurių PAV privalomą vertinti, rūšių sąraše (PAV įstatymo 1 priedas), ši ūkinė veikla tiesiogiai neįrašyta ir į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą (PAV įstatymo 2 priedas).

20Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Marijampolės APGV, APGV) atsiliepime paaiškino, kad PŪV PAV procedūros derinimo metu jokių pastabų neteikė ir nekėlė savarankiškų reikalavimų, taip pat, kad pareiškėjo skunde keliami klausimai ir nurodyti argumentai nepriklauso Marijampolės APGV kompetencijai, todėl nepasisako dėl skundo objekto pagrįstumo ir teisėtumo.

21Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys (toliau – KPD teritorinis padalinys) atsiliepime nuomonės dėl skundo nepateikė. Paaiškino, kad UAB „Saerimner“ priklausanti Ferma nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir apsaugos zonas, todėl KPD teritorinis padalinys, būdamas PAV subjektu, 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. (9.38-M)2M-109 pritarė PAV išvadai.

22Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime su skundu sutiko. Trečiasis suinteresuotas asmuo pritarė pareiškėjo skunde išdėstytiems argumentams ir motyvams.

23II.

24Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą tenkino iš dalies: panaikino Marijampolės VSC išvadą, Marijampolės RAAD Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktus bei Aplinkos apsaugos agentūros Galutinę atrankos išvadą (Fermos modernizavimas). Kitus pareiškėjo reikalavimus teismas atmetė kaip nepagrįstus. Taip pat teismas netenkino pareiškėjo prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

25Pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiami aktai buvo priimti dvejose skirtingose procedūrose, kuriose buvo vertinama skirtinga PŪV, todėl skundžiamus aktus vertino atskirai: pasisakė dėl Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas), kaip susijusios su kiaulių auginimo veikla, dėl kurios yra priimti teismų sprendimai, uždraudę šią veiklą, bei pasisakė dėl Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) teisėtumo ir pagrįstumo.

26Vertindamas Aplinkos apsaugos agentūros Galutinės atrankos išvados (Fermos modernizavimas), kuria buvo peržiūrima 2013 m. sausio 4 d. Atrankos išvada (Fermos modernizavimas), teisėtumą teismas atsižvelgė į Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-450-510/2012 ir į LAT 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013. Nurodė, kad civilinėje byloje spręstas ginčas dėl Bendrovės Fermoje vykdytos veiklos pripažinimo neteisėta ir jos nutraukimo, ieškovai ginčijo atsakovo Marijampolės RAAD atsakovui UAB „Saerimner” išduotą TIPK leidimą Nr. 8.6-21/11; pažymėjo, kad teismų sprendimais ieškinys buvo tenkintas – panaikintas minėtas TIPK leidimas, UAB „Saerimner“ ūkinė veikla, vykdyta Fermoje, pripažinta neteisėta ir nurodyta ją nutraukti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (tai turėjo būti padaryta nuo 2013 m. balandžio 17 d.). Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog 2013 m. sausio 16 d. nutartyje LAT aiškiai nurodė, kokius neteisėtai pastatytus pastatus ir įrenginius naudojo ūkinę veiklą vystęs subjektas, dėl to šia prasme pareiškėjas pagrįstai nurodo buvus tokį faktą. Apibendrindamas, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas) buvo priimta ūkinei veiklai, kuri minėtais teismų sprendimais pripažinta neteisėta ir ūkio subjektas įpareigotas tokią veiklą nutraukti, todėl darė išvadą, kad pagal PAV įstatymo nuostatas negali būti duodama išvada PŪV, kuri yra pripažinta neteisėta ir teismo sprendimu nutraukta, modernizavimui. Pažymėjo, kad visų pirma tam tikrą veiklą norintis vykdyti subjektas privalo sutvarkyti dokumentus, reikalingus tokiai veiklai pagal PAV įstatymo nuostatas, o tik tada, vykdant tokią veiklą, rengti ir kitus jai reikalingus aktus, tarp jų ir susijusius su tokios veiklos modernizavimu. Šiuo atveju, veiklai, kuri yra nutraukta, turi būti pradėtos naujos PŪV PAV procedūros. Vadovavosi PAV įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje pateikta PŪV sąvoka, šio straipsnio 7 dalimi, nurodė, kad PAV įstatyme nustatytos PAV procedūros šiuo atveju nėra atliktos, nes visa tai, kas buvo atlikta, pripažinta neteisėta ir nesvarbu, dėl kokio netinkamai parengto dokumento tai padaryta. Remdamasis PAV įstatymo 7 straipsniu pažymėjo, kad negali būti atliekama atranka dėl iš esmės uždraustos ūkinės veiklos modernizavimo PAV reikalingumo. Paaiškino, jog nagrinėjamu atveju atranka dėl PAV reikalingumo buvo atlikta darant prielaidą, kad ta kiaulių auginimo veikla yra teisėta, kad jai atliktas PAV, o nagrinėtas tik klausimas dėl tokios ūkinės veiklos modernizavimo bei konstatavo, kad pačią veiklą pripažinus neteisėta, neteisėta yra ir Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas), todėl ją panaikino.

27Vertindamas Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) teisėtumą ir pagrįstumą teismas vertino ir kitus, su šios Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) priėmimu susijusius, pareiškėjo skundžiamus aktus.

28Pažymėjo, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) buvo priimta įgyvendinant PAV įstatymo 7 straipsnio nuostatas dėl UAB „Saerimner“ naujos PŪV – 10 000 paršelių auginimo Fermoje, tai akivaizdu ir iš visų vertinimo procese pateiktų dokumentų, todėl darė išvadą, kad tai nauja PŪV, kuriai iš naujo taikomos PAV įstatymo 7 straipsnyje numatytos procedūros. Nurodė, kad šis skundžiamas aktas priimtas peržiūrėjus 2013 m. kovo 12 d. Atrankos išvadą (paršelių auginimas), kurioje taip pat buvo konstatuota, kad PAV neprivalomas. Paminėjo, kad pirminė atrankos išvada buvo persvarstoma to prašant Marijampolės VSC (nes reikalinga išsamiau nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį PŪV poveikį visuomenės sveikatai), Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui (nes būtina nustatyti, kad PŪV būtina atlikti PAV, o prieš priimant atitinkamą sprendimą ir tvirtinant atitinkamus planus – SPAV) bei Santakos kaimo bendruomenei (nes PŪV būtina atlikti PAV, o prieš priimant galutinį sprendimą ir tvirtinant atitinkamus planus – SPAV). Pažymėjo, kad rengiant skundžiamą galutinę atrankos išvadą dalyvavo PAV dalyviai, išskyrus PAV subjekto Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovus, tačiau nedalyvavo Santakos kaimo bendruomenės atstovai. Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) buvo priimta gavus Papildomą informaciją, jos motyvavimas surašytas išvados 9 punkte, o sprendimas – 10 punkte, nuspręsta, kad UAB „Saerimner“ PŪV – 10 000 paršelių auginimui Fermoje, PAV neprivalomas.

29Teismas vertino Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9 punktą, 51 punktą, kuriame aprašytas PŪV poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas ir nurodyta, kad naujai PŪV teritorija tiesiogiai nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, detaliai PŪV aprašantį 5 punktą, taip pat kitų institucijų surašytus ir pareiškėjo teismui skundžiamus dokumentus.

30Dėl Marijampolės VSC išvados teismas nurodė, kad šiame rašte, pateiktame vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalimi, visiškai nepasisakyta į ką Marijampolės VSC atsižvelgė, darydamas išvadą, kad PAV nereikalingas. Pažymėjo, jog tai turi būti aišku, nes Marijampolės VSC pareiga yra užtikrinti, kad PŪV nebūtų pažeidžiami ribiniai dydžiai tiek teršalų, tiek triukšmo lygio, tiek kvapų koncentracijos, kurie nustatyti teisės aktuose paties Marijampolės VSC nurodytuose pirmajame rašte, kuriuo buvo prašoma persvarstyti pirminę išvadą. Taip pat pažymėjo, jog šiame rašte, įrašytame į Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), turėtų būti pasisakyta ir dėl suinteresuotos visuomenės keliamų pasiūlymų, susijusių su poveikiu visuomenės sveikatai, ir apie tai, kodėl tie pasiūlymai yra atmetami. Pabrėžė, kad pagal PAV įstatymo 6 straipsnį, didžiąją dalį klausimų, į kuriuos turi būti atsižvelgta atliekant atranką ir priimant išvadą, ar privaloma atlikti PAV, privalo spręsti visuomenės sveikatos centras. Nurodė, jog iš Marijampolės VSC 2013 m. kovo 28 d. rašto Nr. 5D-712 matyti, kad Marijampolės VSC kėlė svarbius tokiam vertinimui klausimus, tuo tarpu iš galutinės išvados neaišku, kaip gauta Papildoma informacija (pateikta UAB „Cowi Lietuva“) padėjo į juos atsakyti. Vertino Marijampolės VSC išvados atitikimą PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies reikalavimams ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimams ir, atsižvelgęs į tai, kad 2013 m. balandžio 25 d. UAB „Cowi Lietuva“ rašte buvo suteikta Marijampolės VSC 2013 m. kovo 28 d. rašte prašoma informacija, jame pateiktais paaiškinimais atsakyta į Marijampolės VSC keltus klausimus, tačiau jokia papildoma dokumentacija nepateikta, nepateikti jokie papildomi faktiniai duomenys, Marijampolės VSC galutinį sprendimą pripažino nepagrįstu, visiškai nemotyvuotu. Pažymėjo, jog jame nėra jokios motyvacijos, kaip visi anksčiau kelti klausimai buvo įvertinti pagal gautą naują informaciją, netgi neįvertina informacija, išdėstyta UAB „Cowi Lietuva“ paaiškinamajame 2013 m. balandžio 25 d. rašte. Teigė, kad Marijampolės VSC išvada neatitinka nei PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punkto, 12 dalies reikalavimų, nei Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų ir nusprendė jį panaikinti, kaip prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams.

31Vertindamas VSTT išvadą, teismas nurodė, kad, anot VSTT, šis raštas skirtas UAB „Cowi Lietuva“, kuri PAV procedūrose dalyvavo kaip PŪV PAV dokumentų rengėjas bei yra susijęs tik su pareiškėjo skundžiama Marijampolės RAAD Galutine atrankos išvada (paršelių auginimas), jame nurodomi veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms ir daroma išvada, kad PŪV tokio poveikio sukelti negali, todėl PAV nėra būtinas. Pažymėjo, jog VSTT raštas yra motyvuotas, šių rašte plačiai išdėstytų motyvų pareiškėjas visiškai neginčija ir neteikia įrodymų dėl jų neteisingumo, tačiau nurodo argumentus dėl šios VSTT išvados neteisėtumo, t. y. kad VSTT nebuvo informuota apie išvadą dėl Fermos modernizavimo; pareiškėjas remiasi Galutine atrankos išvada (Fermos modernizavimas) ir teigia, kad joje nepagrįstai buvo konstatuota, kad PŪV poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas yra netikslingas, nors pareiškėjas mano, kad tai tikslinga. Teismas, pažymėjęs, jog nagrinėjamu atveju sprendžiama ne dėl dokumentų, susijusių su Galutine atrankos išvada (Fermos modernizavimas), tuo labiau, kad toje išvadoje toks vertinimas buvo laikytas netikslingu, o apie Galutinę atrankos išvadą ūkinei veiklai – paršelių auginimui, kas ir nurodyta skundžiamoje VSTT išvadoje, konstatavo, jog pareiškėjas VSTT išvadą ginčija motyvais, kurie niekaip nesietini su kita ūkine veikla paršelių auginimu, todėl VSTT išvada yra teisėta ir pagrįsta, ji nėra nuginčyta. Pažymėjo, jog pareiškėjas nepateikė VSTT rašte nurodytas faktines aplinkybes paneigiančių įrodymų ir netgi nepateikė motyvų, kodėl būtent tokiai ūkinei veiklai, kaip 10 000 paršelių auginimas, šis VSTT sprendimas netinka. Atkreipė dėmesį į byloje esantį PAV užsakovo UAB „Saerimner“ pateiktą PŪV aprašymą, kuriame, be kita ko, buvusi ūkinė veikla palyginama su būsima paršelių auginimo veikla ir nurodoma, kad paršelių auginimo veikla bus vykdoma daugiau 10 kartų mažesnėmis gamybos apimtimis, todėl objektyviai nepadidės poveikis gamtinei aplinkai, nurodomi kiti motyvai. Pažymėjo, jog visas nurodytas pirminis veiklos aprašymas ir papildomas paaiškinimas atitinka VSTT išvadą ir, kaip jau minėta, pareiškėjas nenuginčijo, kad kuris nors iš nurodytų dokumentų ar juose nurodytų faktų yra neteisingas, tuo tarpu visi pareiškėjo argumentai yra susiję su buvusios, jau uždraustos veiklos modernizavimu, tačiau nėra nei vieno argumento, susijusio su paršelių auginimo veikla, nors galimybė įvertinti, ar nurodyti faktiniai duomenys apie „Natura 2000“ teritorijas, atstumus iki vykdomos ūkinės veiklos (paršelių auginimas), apie tręšimą organinėmis trąšomis ir visa kita, kas yra paminėtuose dokumentuose, pateiktuose planuose, yra teisinga ar neteisinga informacija, buvo, kaip ir galimybė nurodyti esamas klaidas. Nurodė, kad visiškai su planuojama nauja ūkine veikla (paršelių auginimas) nesusiję pareiškėjo argumentai negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą VSTT aktą.

32Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas vertino Marijampolės RAAD Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas).

33Dėl pareiškėjo argumento, kad atliekant atranką Marijampolės RAAD neįvertino ir nepasisakė dėl PAV subjekto Kalvarijų savivaldybės pateiktame prašyme ir suinteresuotos visuomenės pateiktuose prašymuose-pasiūlymuose išdėstytų motyvų, teismas paaiškino, kad Santakos kaimo bendruomenė ir Kalvarijos savivaldybės administracija pasiūlymus pateikė jau po 2013 m. kovo 12 d. Atrankos išvados (paršelių auginimas) surašymo; atsakymą–paaiškinimą dėl šių pasiūlymų jų autoriams teikė UAB „Cowi Lietuva“; tai iš esmės buvo pasiūlymai persvarstyti Atrankos išvadą (paršelių auginimas), numatyti PAV įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje, dėl kurių atsakinga institucija privalo imtis veiksmų, nustatytų 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse; šie veiksmai buvo atlikti (tai nurodyta Galutinėje išvadoje (paršelių auginimas), to neginčija ir pareiškėjas). Pažymėjo, jog aprašant išvardintas procedūras, nėra pasakyta, kad suinteresuotos visuomenės pasiūlymai turi būti tiesiogiai aptariami ir įvertinami galutinėje išvadoje, nes yra tarpinės procedūros – prašoma pagal tuos pasiūlymus teikti informaciją (ją teikė UAB „Cowi Lietuva“), ta informacija teikiama ne tiesiogiai atsakingai institucijai, o tarpiniams PAV subjektams (informacija teikta Marijampolės VSC, pasiūlymų autoriams, kartu ji buvo siunčiama ir Marijampolės RAAD). Atsižvelgdamas į visus byloje esančius dokumentus apie vykusias procedūras dėl ūkinės veiklos paršelių auginimo, teismas sprendė, jog nėra pagrindo išvadai, kad suinteresuotos visuomenės pasiūlymai nebuvo išnagrinėti ir įvertinti. Taip pat teismas pažymėjo, jog suinteresuotos visuomenės pasiūlymų esmė (tarp jų ir pareiškėjo) yra tai, kad juose labai tampriai siejama teismo nutraukta buvusi Fermos veikla ir naujai PŪV paršelių auginimas, nurodoma, kad ilgą laiką ta neteisėta veikla buvo tęsiama, todėl buvo būtina atsižvelgti į buvusios veiklos padarinius, tas pats pasiūlymuose teigiama ir apie „Natura 2000“ teritoriją. Pareiškėjo argumentus teismas pripažino atmestinais. Vertindamas ginčijamą Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 5 punktą, teismas nurodė, kad į visus (išskyrus Marijampolės VSC galutinę išvadą) pareiškėjo pasiūlyme keliamus klausimus buvo atsakyta, tik nevertintas suminis buvusios veiklos ir PŪV poveikis. Darė išvadą, kad buvusi ūkinė veikla pagrįstai nevertinta, nes ji nutraukta, todėl jos poveikis ir neturėjo būti vertinamas.

34Dėl SG skaičiaus pažymėjo, kad pareiškėjas nepagrįstai aiškino, kad SG sąvoka nustatyta tik paramai gauti, kadangi Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) yra nuoroda į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583), kuriuo patvirtinti aplinkosaugos reikalavimai mėšlui tvarkyti ir kurio preambulėje pasakyta, kad priemonių planas tvirtinamas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1076 patvirtintos Valstybinės vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo programos įgyvendinimo priemonių planą (Žin., 2003, Nr. 83-3792). Nurodė, kad, priešingai, ši sąvoka, aplinkos teršimo apskaičiavimo būdai, laukų tręšimo normos, mėšlo ir srutų naudojimo laukams tręšti tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti būtent aplinkos apsaugos tikslu, tuo pačiu tikslu nagrinėjamas ir klausimas dėl PAV būtinumo, todėl sprendė, kad atsakinga institucija pagrįstai neatsižvelgė į tokius pareiškėjo argumentus.

35Spręsdamas dėl reikalavimo atlikti SPAV, teismas pažymėjo, kad šis reikalavimas grįstas tuo, kad tame pačiame objekte vykdoma ir kiaulių auginimo veikla, tačiau nustatyta, kad šis argumentas yra nepagrįstas. Rėmėsi Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 27 straipsniu, Aprašo 2, 3 ir 5 punktais ir pažymėjo, jog PŪV paršelių auginimas niekaip negali būti laikoma planu ir programa, kuriai reikalingas SPAV, kaip jis suprantamas nurodytuose teisės aktuose, todėl ir pareiškėjo reikalavimą atrankos išvados procedūrų metu vertinti ir SPAV reikalingumą pripažino nepagrįstu. Teismas nurodė, kad į pareiškėjo skundo motyvus dėl atrankos išvados motyvų ir neteisingos informacijos yra atsakyta skundžiamoje Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas), o suminis poveikis su nutraukta ūkine veikla negali būti vertinamas, nes ta veikla nevykdoma ir jai vykdyti nėra jokių teisėtų prielaidų. Kiti susijusius pareiškėjo motyvus ir argumentus teismas vertino kaip pareiškėjo nuomonę, prielaidas, kuriose nėra jokio konkretaus paneigimo, įrodančio, kad Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) tie patys duomenys nurodyti klaidingai. Dėl sutarčių su aplinkinių žemių savininkais pažymėjo, kad sutartys yra nurodytos po išvadoje esančia lentele „Reikalingas tręšimui plotas“ bei kad, atsižvelgiant į PAV įstatymo 6 ir 7 straipsnių nuostatas, Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) nėra tas dokumentas, į kurį turi būti perkeltas visas PŪV aprašymas. Teismo manymu, apie šias sutartis pateikta informacija yra pakankamai išsami. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju auginant 100 SG vienetų nereikia turėti tręšimo plano, o dėl to nereikia turėti ir susitarimų su asmenimis, kuriems perduodamos organinės trąšos. Nurodė, kad suinteresuotos visuomenės atstovo pareiškėjo norima informacija jam negali būti suteikiama dėl tokių susitarimų konfidencialumo, tad šį pareiškėjo skundo argumentą pripažino nepagrįstu. Argumentus dėl melagingos informacijos pateikimo, pagal kurią atlikta galutinė atranka, teismas pripažino nepagrįstais vien dėl to, kad pareiškėjas vėl reikalavo, kad būtų bendrai vertinama tiek anksčiau vykdyta kiaulių auginimo veikla (nutraukta teismo sprendimu), tiek nauja ūkinė veikla – paršelių auginimas. Pažymėjo, kad negali būti vertinama neegzistuojanti ūkinė veikla, o pareiškėjas, manydamas, kad ji buvo vykdoma neteisėtai, dėl jos nutraukimo į atitinkamas institucijas turėjo kreiptis jos vykdymo metu, tačiau tokių duomenų jis nepateikė.

36Nepagrįstai pripažinti ir pareiškėjo argumentai dėl neva neteisėto statinio naudojimo. Teismas pažymėjo, kad Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) pasakyta, kokie statiniai bus naudojami – nurodomi tvartai, nurodoma, kokia įranga bus naudojama, tvartai detaliai aprašyti, ar Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) paminėtas nors vienas įrenginys, kuris minėtoje LAT nutartyje aprašytas kaip pastatytas neturint tam reikiamų dokumentų, šiuo metu pasakyti negalima, nes joje kalbama apie planuojamą veiklą, todėl ją vykdant kontroliuojančios institucijos galės nustatyti, ar įrenginiai naudojami teisėtai. Nurodė, kad įrenginiai (ventiliacijai, oro valymui ir kt.) taip pat nurodyti tik kaip planuojami. Teismas pasisakė ir dėl kieto kuro katilinės, kurioje per metus numatoma sudeginti iki 400 t šiaudų, tačiau nėra pagrindo išvadai, kad tai bus neteisėtai įrengta katilinė, kadangi planuojamos ūkinės veiklos aprašyme ir išvadoje tai nurodoma kaip būsima veikla. Tuo labiau, kad UAB „Cowi Lietuva“ pateikdama informaciją pareiškėjui nurodė, jog katilinės statybai UAB „Saerimner“ 2008 m. rugsėjo 8 d. gavo statybos leidimą (Nr. 33 NS). Pareiškėjo teiginį, kad nurodyti tvartai nėra pritaikyti paršelių auginimui teismas laikė nepagrįstu. Dėl žemės sklypo naudojimo ne pagal paskirtį, vadovaudamasis ūkinės veiklos aprašyme esančiais Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais, teismas, įvertinęs tai, kad UAB „Saerimner“ priklauso 5 žemės ūkio paskirties žemės sklypai Jusevičių kaime, iš kurių tik 1 žemės sklypas yra kitos paskirties (pagal 2011 m. gegužės 9 d. išrašą), būtent šiuo adresu yra registruoti Bendrovės pastatai (ne vien tik žemės ūkio paskirties statiniai), bei atsižvelgęs į tai, jog pareiškėjo nurodytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. D1-151 su visais pakeitimais, kuriame buvo nustatyta, kokia veikla leidžiama kitos paskirties sklype, nors tas sąrašas ir nebuvo baigtinis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-28 pripažintas netekusiu galios, ir šį pareiškėjo argumentą atmetė. Teismas pažymėjo, kad į pareiškėjo nurodytus pasiūlymus buvo atsižvelgta priimant sprendimą persvarstyti atrankos išvadą, todėl konstatuotina, kad pareiškėjo pasiūlymai buvo vertinami.

37Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) naikintina iš dalies – panaikinus šios išvados 9.4. punktą, naikintinas ir jos 10 punktas, kuriame pasakyta, kad, atsižvelgiant į 9 punkte išdėstytus motyvus ir PŪV pobūdį ir numatomą vietą, UAB „Saerimner“ PŪV – 10 000 paršelių auginimui PAV neprivalomas. Tokią išvadą teismas darė dėl to, kad Marijampolės VSC savo sprendime nepateikė duomenų, reikalaujamų PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punkte, nors būtent šių klausimų sprendimas priklauso Marijampolės VSC.

38Dėl prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, teismas pažymėjo, kad Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) apskaičiuodamas žemės poreikį mėšlui skleisti atsakovas pagrįstai vadovavosi Mėšlo tvarkymo aprašu, todėl teismui nekyla abejonių dėl žemių poreikio apskaičiavimo tvarkos taikymo.

39III.

40Pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė padavė apeliacinį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimo dalį, kuria teismas atmetė pareiškėjo skundo reikalavimus kaip nepagrįstus, ir priimti naują sprendimą – pilnai tenkinti pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą, paliekant nepakeistą sprendimo dalį, kuria teismas panaikino Marijampolės VSC išvadą ir Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktus bei Galutinę atrankos išvadą (Fermos modernizavimas).

41Apeliacinį skundą atsakovas grindė skunde pirmosios instancijos teismui pateiktais motyvais ir argumentais, papildomai nurodydamas, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nepasisakyta dėl PAV privalomumo ne pagal deklaruojamas veiklos apimtis (planuojamų auginti kiaulių kiekį), bet pagal realų įrenginių (fermos) dydį (vietų, skirtų kiaulėms laikyti, skaičių). Pažymi, jog nei pirmosios instancijos teismas, nei Ginčijamą atrankos išvadą (paršelių auginimas) priėmusi institucija šio klausimo nesprendė, tuo tarpu bylą dėl Aktualios ūkinės veiklos išnagrinėjęs LAT konstatavo, kad pagal esamus Bendrovės Fermos pajėgumus, joje vykdomai ūkinei veiklai PAV yra privalomas. Nurodo, kad Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) priėmimo metu pareiškėjo Aktuali ūkinė veikla dar nebuvo nutraukta, vienintelis galimai jos nutraukimą patvirtinantis dokumentas – 2013 m. rugsėjo 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Teigia, kad pirmosios instancijos teismo argumentas, jog buvusi ūkinė veikla skundžiamuose dokumentuose nevertinta pagrįstai, yra neteisingas, kadangi jų priėmimo metu veiklos nutraukimo faktas nebuvo žinomas. Pažymi, kad Galutinėje atrankos išvadoje (Fermos modernizavimas), aprašant ketinamą modernizuoti veiklą, be kita ko numatyta jog iš 1650 SG, vienu metu auginamu 20 Fermos tvartų, dalį – 100 SG sudaro atjunkyti paršeliai, todėl nurodo, kad 10 000 paršelių auginimas gali būti laikomas vykdomos ir ketinamos modernizuoti ūkinės veiklos sudėtine dalimi. Mano, jog tai paneigia teismo išvadą, kad PŪV paršelių auginimas buvo planuojama naujai ir kad jai turi būti taikomos PAV įstatymo 7 straipsnyje numatytos procedūros. Nesutinka su teismo pozicija, kad SG kriterijus gali būti taikomas PAV srityje, nurodo, kad tai neatitinka Europos Teisingumo Teismo praktikos ir teigia jog jo numatymas Mėšlo tvarkymo apraše reiškia, kad jis yra įtvirtintas būtent siekiant nustatyti reikalavimus mėšlo ir srutų tvarkymui. Pažymi, jog nacionaliniai SG dydžiai ir jų nustatymo kriterijai neatitinka dydžių ir kriterijų įtvirtintų ES dokumentuose. Pažymi, jog teismas netinkamai interpretavo pareiškėjo prašymą taikyti suminį PAV, kadangi šio prašymo esmė buvo ne sumuoti jau nutrauktos ir planuojamos ūkinių veiklų poveikį aplinkai, bet atsižvelgti į po Aktualios ūkinės veiklos nutraukimo esamą aplinkos, kurioje PŪV paršelių auginimas, būklę. Pažymi, jog suminis PAV turi būti vykdomas ir esant kelioms PŪV. Pabrėžia, jog PŪV numatoma vykdyti toje pačioje vietoje, kurioje buvo vykdoma Aktuali ūkinė veikla ir kurioje, nors ir privalėjo būti, niekuomet nebuvo atliktas PAV, kas dar kartą patvirtina suminio PAV reikalingumą. Pareiškėjo teigimu, nagrinėjant bylą nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad, nors pagal eksploatuojamuose pastatuose esančių vietų skaičių, ir turėtų būti, tačiau PŪV paršeliui auginimui nėra nustatyta jokia SAZ. Pažymi, jog tokios zonos nustatymas reikalingas neigiamo poveikio visuomenės sveikatai rizikai sumažinti. Pareiškėjas mano, jog SAZ nustatymą reglamentuojantys Mėšlo tvarkymo aprašo 73 punktas ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnis galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 ir 54 straipsnių nuostatoms, teisinės valstybės bei įstatymų viršenybės principams, pateikia tai patvirtinančius motyvus ir siūlo teismui kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Pažymi, jog tiek šis, tiek pareiškėjo prašymas kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo gali būti sprendžiami lygiagrečiai ir savarankiškai.

42Pareiškėjas mano, jog pirmosios instancijos teismas turėjo tenkinti ir jo prašymą panaikinti VSTT išvadą, tuo tarpu teismas rėmėsi išskirtinai PŪV organizatoriaus Bendrovės ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Cowi Lietuva“ raštais ir paaiškinimais, iš esmės nesigilino į pareiškėjo nurodytus motyvus, susijusius su reikšmingo neigiamo poveikio rizika, sukeliama PŪV. Pabrėžia, kad VSTT išvados teikimas PAV procese negali būti paverstas tik formalia procedūra, kadangi VSTT turi įvertinti ar ūkinės veiklos vykdymas konkrečioje vietoje gali daryti reikšmingą neigiamą poveiki „Natura 2000“ teritorijoms, atsižvelgti į įvairias reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms riziką lemiančias aplinkybes. Pažymi, jog VSTT išvada yra susijusi ne vien tik su PŪV paršelių auginimu (kaip nurodė teismas), bet su visomis toje vietoje vykdomomis ūkinėmis veiklomis, todėl priimdama skundžiamą išvadą VSTT turėjo atsižvelgti ir į kitą toje vietoje PŪV Fermos modernizavimą. Pastebi, jog šiuo metu galioja tiek Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas), tiek Galutinė atrankos išvada (Fermos modernizavimas), todėl šios dvi PŪV VSTT išvadoje negalėjo būti vertinamos atsietai. Atkreipia dėmesį, jog teritorija, kurioje vykdoma Aktuali ūkinė veikla ir planuojamos vykdyti PŪV, aplinkosauginiu požiūriu yra itin jautri ir pažeidžiama dėl savo geografinės padėties (buvimo greta „Natura 2000“ teritorijų) ir dėl ilgą laiką vykdytos intensyvios kiaulių auginimo veiklos, kurios poveikis aplinkai niekada nebuvo ištirtas ir įvertintas. Šių aplinkybių VSTT taip pat nevertino. Nurodo, kad, teigiant jog Bendrovės Ferma tiesiogiai nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, buvo netinkamai vertintas Aktualios ūkinės veiklos ir PŪV patekimo į „Natura 2000“ teritorijas klausimas, netinkamai įvertinta galima sukelti žala. Taip pat atkreipia dėmesį, jog nebuvo vertinta avarijų bei kitų reikšmingų veiksnių, didinančių neigiamo poveikio „Natura 2000“ riziką, tikimybė. Pažymi, jog galimas poveikis „Natura 2000“ teritorijoms, pagal PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktą, yra savarankiškas privalomojo PAV atlikimo pagrindas, o šiuo atveju tokio poveikio galimybė niekaip nėra paneigta. Akcentuoja, kad šiuo atveju PAV atlikimas yra būtinas ne PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto, o 3 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu, dėl galimo PŪV poveikio „Natura 2000“ teritorijoms.

43Taip pat pareiškėjas teigia, jog šis skundas – viešojo intereso pobūdžio, kurį lemia galimo vykdomos ūkinės veiklos neigiamo poveikio aplinkai pripažinimas, byloje keliami aplinkosauginiai ir žmogaus teisių pažeidimo klausimai. Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 54 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 30 d. ratifikuotos konvencijos dėl teisės gauti informaciją visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija) nuostatomis bei LAT praktika. Teigia, kad byloje pareikšti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su aplinkos apsauga ir žmogaus teisės į sveiką, saugią ir švarią aplinką gynimu.

44Byloje taip pat buvo gautas 2014 m. gruodžio 12 d. pareiškėjo prašymas kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, kuriame pareiškėjas nurodė, jog šioje byloje kyla šie ES teisės aiškinimo klausimai: kaip turi būti nustatomas PŪV mastas: remiantis ūkinės veiklos vykdytojo nurodytu planuojamų auginti gyvulių kiekiu ar remiantis planuojamo eksploatuoti įrenginio (statinio) dydžiu ir pajėgumais; ar pagal PAV Direktyvos prasmę ir jos I priedo 17 dalį PŪV – paršelių iki 30 kg auginimui – PAV nėra privalomas, nepriklausomai nuo tokios ūkinės veiklos masto; ar pagal PAV Direktyvos prasmę poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai mastas (taip pat ir nustatant SAZ) gali būti nustatomas remiantis sutartinio gyvulio kriterijumi, pagal kurį 1 paršelis nuo 7 iki 32 kg sudaro 0,01 sutartinio gyvulio, t. y. 1 SG sudaro 100 paršelių;

45ar planuojant vykdyti ūkinę veiklą, kuri planuojama vykdyti tokioje vietoje, kurioje ilgą laiką buvo neteisėtai vykdyta vienarūšė intensyvi ūkinė veikla (kuriai pagal jos mastą PAV yra privalomas, bet niekada nebuvo atliktas), turi būti vertinamas suminis poveikis aplinkai, t. y. inter alia įvertinant toje pačioje vietoje ilgą laiką neteisėtai vykdytos intensyvios ūkinės veiklos sukeltą poveikį aplinkai.

46Atsakovas Marijampolės VSC padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimo dalį, kuria buvo panaikinti Marijampolės VSC išvada, Marijampolės RAAD Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktai ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundo dalį dėl Marijampolės VSC išvados ir Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) atmesti.

47Marijampolės VSC nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog Marijampolės VSC panaikintoje išvadoje nepasisakė, į ką atsižvelgė darydamas išvadą, kad PAV nėra privalomas ir su tuo, kad persvarstymo metu į Marijampolės VSC iškeltus klausimus ir paaiškinimus buvo atsakyta trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Cowi Lietuva“ 2013 m. balandžio 25 d. raštu, tačiau nebuvo pateikta jokia papildoma dokumentacija. Nurodo, kad 2013 m. balandžio 25 d. Marijampolės RAAD vykusio atrankos išvados persvarstymo metu UAB „Cowi Lietuva“, atsižvelgdama į Marijampolės VSC 2013 m. kovo 28 d. rašte nurodytus persvarstymo motyvus, pateikė Papildomą informaciją su priedais. Nurodė, jog šių dokumentų kopiją pateikė teismui kartu su atsiliepimu į pareiškėjo skundą. Teigia, jog UAB „Cowi Lietuva“ pateikta Papildoma informacija buvo pakankama ir paremta faktiniais duomenimis, leidžiančiais įvertinti išmetamųjų teršalų kiekius, kvapo koncentraciją bei triukšmo lygį, todėl Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. raštu ir pateikė išvadą, jog atlikti poveikio aplinkai vertinimą neprivaloma, nurodė, jog išnagrinėjus Papildomą informaciją buvo priimtas sprendimas, apie kurį informuoti PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodyti PAV subjektai. Remiasi PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalimi, teigia, jog PAV įstatymas nenustato pareigos Visuomenės sveikatos centro po persvarstymo teikiamos išvados, ar privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, išsamiai motyvuoti, t. y. šiuo atveju detaliai aprašyti UAB „Cowi Lietuva“ pateiktą Papildomą informaciją, o ne tik paaiškinimus, todėl mano, jog išvada yra pakankamai motyvuota, joje įvertinta Papildoma informacija ir nėra teisinio pagrindo ją naikinti. Marijampolės VSC pažymi, kad ši išvada yra tarpinė, ja nėra įforminamas galutinis sprendimas, ji nesukuria jokių teisių ar pareigų, pareiškėjui, todėl negali būti skundžiama teismui, be kita ko joje nėra nurodyta jos apskundimo tvarka, todėl šis dokumentas neatitinka PAV įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, taigi pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas.

48Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ apeliaciniame skunde panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria nuspręsta panaikinti Marijampolės VSC išvadą ir Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktus. Apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

49Marijampolės VSC išvada yra tarpinis dokumentas atrankos dėl PAV procedūroje, todėl jis negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku. Vadovaudamasis PAV įstatymo nuostatomis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, nurodo, kad atrankos dėl PAV procedūrą atliekanti ir galutinį sprendimą joje priimanti institucija nagrinėjamu atveju yra Marijampolės RAAD, tuo tarpu Marijampolės VSC – tik vienas iš tarpines išvadas – jokių materialinių teisinių pasekmių suinteresuotiems asmenims nesukeliantį dokumentą – procedūros eigoje teikiančių subjektų. Atsižvelgdamas į tai, teigia, kad Marijampolės VSC išvada pirmosios instancijos teismo sprendimu panaikinta nepagrįstai;

50Nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo panaikinti Marijampolės VSC išvadą, kadangi jai nėra keliami individualaus administracinio akto motyvavimo reikalavimai. Nurodo, kad net jei jie būtų keliami, Marijampolės VSC išvada yra pagrįsta objektyviais faktiniais duomenimis – Papildoma informacija. Be kita ko pažymi, kad Marijampolės VSC išvada neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, t. y. PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punkto ir 12 dalies reikalavimams. Teigia, jog PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punktas nustato, ką turi įvertinti atsakinga institucija (Marijampolės RAAD), o ne PAV subjektas (Marijampolės VSC). Dėl PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalies reikalavimo nurodo, jog ši nuostata įpareigoja PAV subjektą informuoti apie savo išvadas, tačiau nenustato jokių reikalavimų tokios išvados formai ar turiniui, neįpareigoja jos išsamiai motyvuoti. Paaiškina, kad Marijampolės RAAD, kaip atsakinga institucija, neprivalėjo atsižvelgti į PAV subjektų pateiktas išvadas, ji atranką PAV procese vykdo savarankiškai, savarankiškai vertina ir tarpinių PAV subjektų išvadas, todėl šiuo atveju svarbu yra tai, kad priimdamas Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) Marijampolės RAAD turėjo visą reikiamą informaciją. Daro išvadą, jog vien išsamių motyvų Marijampolės VSC išvadoje nebuvimas nėra pagrindas panaikinti iš esmės aukštesnės galios teisės aktams neprieštaraujančią ir objektyviais duomenimis pagrįstą, Marijampolės VSC išvadą, o tuo pačiu ir Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktus;

51Priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) buvo laikomasi visų procedūrų. Pažymi, jog nors teismas nepanaikino visos šios išvados, jis panaikino 10 punktą, sukeliantį teises ir pareigas suinteresuotiems asmenims. Teigia, jog toks sprendimas, vien dėl to, kad atskirai neskųstinas Marijampolės VSC aktas tariamai neatininka įstatymo reikalavimų, nėra nei teisėtas, nei pagrįstas, prieštarauja paties teismo nustatytoms aplinkybėms. Pažymi, jog vertindamas Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) teisėtumą teismas atmetė visus, išskyrus minėtąjį, pareiškėjo reikalavimus, iš esmės pripažino, kad ji yra teisėta, pagrįsta ir motyvuota, todėl nebuvo galima panaikinti jos esmę atspindinčio 10 punkto. Atkreipia dėmesį, jog sprendimas, kad PŪV PAV neprivalomas buvo priimtas vertinant įvairių institucijų pateiktas išvadas bei pateiktus duomenis, išvardintus Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9 punkte. Taip pat nurodo, jog atsižvelgiant į pateiktus argumentus, patvirtinančius Marijampolės VSC išvados teisėtumą, atitinkamai naikintina ir pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl Marijampolės RAAD Galutinės atrankos išvados pripažinimo neteisėta.

52Pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs nustatytą vieno mėnesio terminą Marijampolės VSC išvadai apskųsti, neprašė šio termino atnaujinti. Pažymi, jog net jei pareiškėjas būti prašęs šį terminą atnaujinti, tam nebūtų buvę pagrindo;

53Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo dalies Bendrovės atsiliepimo į pareiškėjo skundą argumentų.

54Taip pat trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ 2014 m. birželio 2 d. pareiškimu prisidėjo prie Marijampolės VSC apeliacinio skundo.

55Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas VSTT pasisako dėl pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti. Pažymi, kad išsamius argumentus dėl pareiškėjo motyvų yra išdėstęs 2013 m. rugpjūčio 21 d. atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai pažymi, jog šiuo atveju, atliekant PŪV įgyvendinimo poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms įvertinimą nebuvo pažeisti PŪV PAV procesas ir šio proceso dalyvių tarpusavio santykius reglamentuojantys teisės aktai. Remiasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 patvirtintu Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu ir atkreipia dėmesį, jog jame yra nevienareikšmiškai įtvirtinta, kokie planų, programų ar PŪV įgyvendinimo aspektai (veikos elementai) yra laikomi reikšmingais bei tai, kad nustatant, ar plano, programos ar PŪV įgyvendinimas bus susijęs su artima „Natura 2000“ teritorijos aplinka, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgta į plano, programos ar PŪV mastą (dydį), pobūdį ir vietos ypatumus. Nesutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo teiginiu, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepanaikino VSTT išvados, mano, kad ji yra pagrįsta, o veiksniai, kurių nevertinimas tariamai daro VSTT išvadą nepagrįsta yra išskirti pareiškėjo ir neparemti jokiais teisės aktais. Nurodo, kad PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo proceso metu VSTT pateikiama ir analizuojama informacija yra didelės apimties, apimanti veiklos įgyvendinimo veiksnių visumą (įskaitant pareiškėjo nurodomus rizikos veiksnius). Pažymi, kad VSTT išvada dėl PŪV įgyvendinimo poveikio reikšmingumo priimta tik „Natura 2000“ ir jose saugomų gamtinių vertybių aspektu.

56Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu ir nurodo, jog jame pateikti motyvai yra analogiški skundo pirmosios instancijos teismui motyvams, jie negali būti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindu. Pažymi, kad nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) savo turiniu prieštarautų kokiems nors aukštesnės galios teisės aktams ar būtų priimti nekompetentingo administravimo subjekto, ar kad ją priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, todėl teismas priėmė visiškai teisingą ir pagrįstą sprendimą viso teisės akto galiojimo nenaikinti bei pažymi, kad teismui nebuvo pagrindo tirti tokius perteklinius skundo argumentus, kaip SG kriterijaus reikšmė ar SAZ nustatymas. Taip pat atsakovas Marijampolės RAAD nurodo sutinkąs su trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Idavang“ apeliacinio skundo argumentais. Papildomai pažymi, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka įgaliojo regionų aplinkos apsaugos departamentus vykdyti PAV įstatymo nustatytas atsakingos institucijos funkcijas, remiasi PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi ir daro išvadą, kad regionų aplinkos apsaugos departamentams PAV procese suteikta prerogatyva, atsižvelgus į PAV subjektų išvadas, spręsti dėl PAV būtinumo. Pažymi, jog Marijampolės VSC išvada nėra tas dokumentas, be kurio Marijampolės RAAD nebūtų galėjusi priimti galutinio sprendimo, todėl manytina, kad Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktai panaikinti nepagrįstai.

57Atsiliepimu į atsakovo Marijampolės VSC ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Idavang“ apeliacinius skundus pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė prašo šiuos apeliacinius skundus atmesti, o pareiškėjo apeliacinį skundą tenkinti. Teigia, jog Marijampolės VSC išvada nėra tarpinis sprendimas ir tiesiogiai lemia PAV atrankos procedūros rezultatą. Pažymi, jog visi PAV subjektai PAV atrankos procedūros metu reiškia atitinkamas išvadas išskirtinai dėl jų kompetencijai priskirtų klausimų, šiuo atveju, Marijampolės VSC – dėl PŪV poveikio visuomenės sveikatai, todėl negalima teigti, kad Marijampolės VSC išvada atlieka tik tarpinį vaidmenį ar kad Marijampolės RAAD atlikdamas PAV atranką neturi jokio teisinio pagrindo nesivadovauti atitinkama Marijampolės VSC išvada. Pažymi, jog tiek Marijampolės VSC, tiek Marijampolės RAAD išvados yra skundžiamos kartu. Taip pat nurodo, kad pripažinus, jog ši išvada vis dėl to gali būti laikoma tarpiniu sprendimu, tai papildomai pagrįstų pareiškėjo apeliacinio skundą argumento, dėl tik dalies, o ne visos Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) panaikinimo, kadangi teismui vertinant galutinio administracinio sprendimo teisėtumą yra vertinami visi tarpiniai sprendimai, jų teisėtumas ir pagrįstumas, o konstatavus, kad kažkuris iš tarpinių sprendimų yra neteisėtas ir (ar) nepagrįstas, turi būti naikinamas visas galutinis administracinis sprendimas. Dėl Marijampolės VSC išvados formos ir turinio pareiškėjas nurodo, kad vien tai, kad Marijampolės VSC PAV atrankos procedūroje veikia kaip viešojo administravimo subjektas ir vykdo šiai institucijai pavestas funkcijas, suponuoja būtinybę motyvuoti teikiamą išvadą, todėl šiuo atveju Marijampolės VSC išvadoje nesant jokių motyvų, apeliacinius skundus pateikę atsakovai šio administracinio akto teisėtumą ir pagrįstumą bando pagrįsti menamais ir pagal poreikį interpretuojamais bei plėtojamais Marijampolės VSC išvados motyvais. Teigia, jog UAB „Idavang“ apeliaciniame skunde teigdamas, kad Marijampolės RAAD neprivalo atsižvelgti į PAV subjekto pateiktą išvadą, PAV procedūrą paverčia formalia procedūra, kurioje nėra atliekama jokia reali motyvuota atranka, o PAV subjektų vaidmuo yra beprasmis. Pastebi, kad UAB „Idavang“ pripažįsta, jog Marijampolės VSC išvadoje nėra išsamių motyvų bei atkreipia dėmesį, jog joje nėra pasisakyta, kodėl atmetami suinteresuotos visuomenės pateikti pasiūlymai, susiję su PŪV poveikiu visuomenės sveikatai. Pažymi, jog teikdama pasiūlymus PAV atrankai suinteresuota visuomenė akivaizdžiai iliustravo Bendrovės pateiktos informacijos neteisingumą remdamasi analogų metodu, tačiau to nevertino nei bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, nei Marijampolės RAAD. Nurodo, kad kiti pagrindai (ne tik dėl Marijampolės VSC išvados neteisėtumo) panaikinti Marijampolės RAAD Galutinę išvadą (paršelių auginimas) yra išsamiai išdėstyti pareiškėjo apeliaciniame skunde bei pažymi, kad apie Marijampolės VSC išvadą sužinojo tik iš Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas), todėl termino ginčyti šį administracinį sprendimą nepraleido.

58Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu palaiko atsakovo Marijampolės VSC ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Idavang“ apeliacinius skundus, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – administracinę bylą dėl Marijampolės VSC išvados panaikinimo nutraukti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu bei atmesti pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės reikalavimą dėl Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) panaikinimo. Pažymi, kad pagal LAT praktiką PAV subjektų teikiamos išvados yra tik viena iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir PAV subjektų PAV įstatymo pagrindu atlikti veiksmai bei priimtos išvados realiai jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Šiuo atveju tokias pasekmes sukėlė Marijampolės RAAD priimtas sprendimas, kuris užbaigė PAV procedūrą. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės VSC išvada, kaip teisinių pasekmių nesukeliantis administracinis aktas negalėjo būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Nurodo, kad atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo išvadą, jog Galutinėje atrankos išvadoje (paršelių auginimas) buvo atsakyta beveik į visus pareiškėjo pasiūlyme keliamus klausimus bei tai, kad Marijampolės VSC išvada negalėjo būti savarankišku administracinės bylos dalyku, laikytina, jog Marijampolės RAAD Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktai panaikinti nemotyvuotai ir nepagrįstai.

59Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime į UAB „Idavang“ apeliacinį skundą nesutinka su jo motyvais, jog Marijampolės VSC išvada yra tarpinis dokumentas atrankos dėl PAV procedūroje, negalintis būti savarankišku administracinės bylos dalyku, jog nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo panaikinti Marijampolės VSC išvadą, bei kad priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) buvo laikomasi visų procedūrų, ir nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytais argumentais. Nurodo, kad dėl apeliacinio skundo argumentų, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą praleidęs Marijampolės VSC išvadai apskųsti ir dėl argumento, kad teismas visiškai nenagrinėjo dalies Bendrovės atsiliepimo į skundą argumentų, savo nuomonės nereiškia ir palieka teismui savo nuožiūra priimti sprendimą. Atsiliepime į pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės apeliacinį skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija sutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu ir pritaria jame išdėstytiems motyvams.

60Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ atsiliepime į pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimo dalį, kuria panaikinti Marijampolės VSC išvada, Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir 10 punktai, ir joje priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundo reikalavimus dėl minėtų dokumentų panaikinimo atmesti visiškai. Pažymi, kad dauguma pareiškėjo apeliacinio skundo argumentų yra tapatūs jo skundo pirmosios instancijos teismui argumentams. Taip pat, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra motyvuota ir pagrįsta. Nurodo, jog PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog PAV objektas yra PŪV, dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų galinti daryti reikšmingą poveikį aplinkai, ir nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad PAV objektas yra nustatomas ne pagal ūkio subjekto nurodomą planuojamų auginti kiaulių kiekį, bet pagal fermos pajėgumus. Dėl PŪV paršelių auginimo Bendrovės Fermoje galimybės (statinių tinkamumo ir teisėtumo bei žemės sklypo paskirties) UAB „Idavang“ nurodė pasisakęs atsiliepime į pareiškėjo skundą. Teigia, jog sutartinių gyvulių sąvoka yra pagrįstai naudojama taršai įvertinti, apie tai taip pat buvo pasisakyta atsakyme į pareiškėjo skundą. Nesutinka ir su pareiškėjo teiginiais dėl suminio PAV, nurodo, kad apeliaciniame skunde pareiškėjas nurodo jau pakeistą suminio PAV sampratą. Taip pat nurodo, kad rengiant informaciją atrankai ir Marijampolės RAAD priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas), buvo nagrinėtas šios veiklos galimas poveikis aplinkai, atsižvelgiant į anksčiau Fermoje vykdyta intensyvią kiaulininkystės veiklą, todėl pareiškėjo teiginiai apie tai, kad nebuvo atsižvelgta į anksčiau vykdytą veiklą bei jos daromą poveikį aplinkai yra nepagrįsti, teigia, kad pareiškėjo nurodytas suminis PAV praktiškai buvo atliktas. Dėl SAZ nustatymo nurodo, kad pareiškėjas tokių zonų nustatymo reikalingumą aptarė tik apeliaciniame skunde, pabrėžia, kad SAZ pastatui nustatoma atsižvelgiant į tai, kiek jame laikoma SG, t. y. SAZ dydį lemia ne statinio dydis, o jame laikomų atitinkamos rūšies ir svorio gyvulių skaičius bei paaiškino, kad vykdant nutrauktą kiaulininkystės veiklą buvo nustatyta 1,5 km SAZ, tačiau pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ir atsižvelgus į naujai vykdomos ūkinės veiklos paršelių auginimo mastą (10 000 paršelių arba 100 SG) SAZ nustatymas šiuo metu nėra būtinas. Pasisakydamas dėl pareiškėjo skundžiamos VSTT išvados, trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad ši išvada negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, be to, ji yra motyvuota, teisėta ir pagrįsta. Apibendrindamas pažymi, jog pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo šioje byloje, jokios jo teisės ar teisėti interesai objektyviai nėra pažeidžiami, jis teikia vien subjektyvius, niekuo nepagrįstus argumentus ir pasvarstymus, todėl jo apeliacinis skundas yra atmestinas.

61Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Marijampolės teritorinis padalinys atsiliepime nurodė, jog interesų šioje administracinėje byloje neturi.

62Atsakovas Marijampolės VSC atsiliepime į Santakos bendruomenės apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra motyvuota ir išsami, tai atsispindi ir pirmosios instancijos teismo sprendime. Teigia, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo abstrakčius pavyzdžius dėl Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) buvimo neišsamia ir nemotyvuota, tačiau nepateikia nei vieno konkretaus argumento ar įrodymo, kuris pagrįstų tokių pavyzdžių teisingumą. Nesutinka ir su pareiškėjo motyvu apie tai, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra priimta remiantis neteisinga, neišsamia ir klaidinančia (galimai melaginga) informacija dėl kvapo koncentracijos ore, teršalų kiekio, mano, jog toks teiginys neatitinka tikrovės, kadangi pareiškėjas nepateikė jokių jį patvirtinančių faktinių duomenų. Pažymi, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) yra išsami ir paremta UAB „Cowi Lietuva“ pateikta išsamia informacija apie kvapo koncentracijos ore, teršalų kiekį ir triukšmo lygį, taip pat papildomai atliktų tyrimų, kuriais patvirtinta, jog leistini rodikliai nėra viršijami, išvadomis. Nurodo, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių jo teiginį, kad PŪV nėra nustatyta SAZ, o į ją patenkantys gyventojai prieštarauja PŪV paršelių auginimui bei atkreipia dėmesį, jog šį klausimą pareiškėjas iškėlė tik apeliaciniame skunde. Taip pat pažymi, kad planuojamos apimties PŪV paršelių auginimui SAZ nustatyti nereikia bei remiasi Kalvarijos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenimis apie Fermoje auginamų kiaulių skaičių, teigdamas, kad tai patvirtina, jog Fermoje yra vykdoma tik paršelių auginimo veikla. Pateikia naujus dokumentus, patvirtinančius šiuos argumentus, prašo juos prijungti prie bylos. Atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens „Idavang“ apeliacinį skundą atsakovas Marijampolės VSC su juo sutinka ir prašo šį apeliacinį skundą tenkinti.

63Trečiasis suinteresuotas asmuo Marijampolės APGV atsiliepime į pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės apeliacinį skundą nurodė, kad PŪV PAV procedūros derinimo metu jokių pastabų neteikė ir nekėlė savarankiškų reikalavimų, taip pat, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde keliami klausimai ir nurodyti argumentai nepriklauso Marijampolės APGV kompetencijai, todėl nepasisako dėl skundo objekto pagrįstumo ir teisėtumo.

64Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepime nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu ir prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalį, kuria teismas nusprendė panaikinti Marijampolės VSC išvadą, Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9.4 ir l0 punktus ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – atmesti pareiškėjo skundo reikalavimus dėl Marijampolės VSC išvados ir Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) panaikinimo. Pažymi, kad Marijampolės RAAD atranką dėl planuojamo 10 000 paršelių auginimo PAV, VSTT poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymą atliko tinkamai ir vadovaujantis galiojančiais teises aktais. Teigia, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde pateikti argumentai yra grindžiami spėjimais ir pareiškėjo samprotavimais, nenurodant konkrečių faktų ar konkrečių teisės aktų pažeidimų. Nurodo, kad pareiškėjas vadovaujasi tik viešai paskelbtomis Marijampolės RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūros galutinėmis atrankos išvadomis, tačiau neužsimena apie informacijos šioms išvadoms parengti šaltinį – PAV įstatymo 7 straipsnio nustatyta tvarka UAB „Cowi Lietuva“ parengtą Papildomą informaciją, PAV subjektų bei iš visuomenės gautų pastabų ir pasiūlymų išsamią analizę bei papildomai PAV subjektams pateiktą informaciją. Pažymi, jog VSTT išvada taip pat priimta įvertinus UAB „Cowi Lietuva“ parengto atrankos dokumento dėl 10 000 atjunkytų paršelių auginimo UAB „Saerimner“ Fermoje įgyvendinimo poveikio reikšmingumo nustatymui „Natura 2000“ teritorijai turinį. Dėl šios priežasties argumentai dėl Marijampolės RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūros galutinių atrankos išvadų nepagrįstumo negali būti laikomi pagristais ir svarstytinais. Pabrėžia, kad išvadas dėl PAV būtinumo priėmė kompetentingi viešojo administravimo subjektai, jas priimant nebuvo pažeistos PAV įstatyme numatytos procedūros. Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas), kad PAV paršelių auginimui yra neprivalomas priimta vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, PAV subjektų nuomone ir išvadomis bei Papildoma informacija. Į pareiškėjo pateiktas pastabas, be kita ko, buvo atsakyta ir PAV atrankos persvarstymui pateiktuose argumentuotuose ir teisės aktais pagrįstuose atsakymuose. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ dar kartą nurodo Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) priėmimo motyvus ir pagrindus, atkreipia dėmesį, jog PAV atrankos persvarstyme pareiškėjas nedalyvavo, taip pat, kad jis ignoruoja aplinkybę, jog, kaip ir kiti prašymus persvarstyti Atrankos išvadą (paršelių auginimas) rašę asmenys, pareiškėjas gavo raštu pateiktą jo Marijampolės RAAD teiktų pastabų ir pasiūlymų analizę. Taip pat pažymi, jog pareiškėjo teikiami argumentai kartojasi, t. y. jie jau buvo vertinti pirmosios instancijos teisme. Mano, jog pareiškėjo teisės ar teisėti interesai nėra pažeidžiami, taip pat nesutinka su jo išreikštu siūlymu kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Nurodo manąs, kad pareiškėjo skundžiama VSTT išvada yra pagrįsta ir teisėta, o pareiškėjas neturi tiek kompetencijos, kad galėtų geriau už VSTT įvertinti, ar PŪV gali turėti reikšmingą poveikį saugomai teritorijai, ar ne. Pasisakydamas dėl pareiškėjo argumentų dėl viešojo intereso buvimo byloje, trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo skundas yra abstraktaus pobūdžio, jame nėra nurodytų konkrečių aplinkos komponentų, kurie dėl Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) galėtų būti reikšmingai paveikti ir viršytų nustatytus aplinkos kokybės ribinius dydžius, aiškiai nenurodo, kokios konkrečios teisės ir kokie interesai buvo pažeisti priėmus Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas). Pažymi, jog PAV procedūrų metu buvo užtikrintas tinkamas visuomenės dalyvavimas procese, pareiškėjas dėl procedūrų pretenzijų nepareiškė, tačiau teigia, kad nebuvo įvertintos jo pastabos, kurios, kaip jau buvo minėta ir pripažinta pirmosios instancijos teismo, buvo vertintos persvarstant Atrankos išvadą (paršelių auginimas). Atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Idavang“ apeliacinį skundą UAB „Cowi Lietuva“ su šiuo apeliaciniu skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinti Marijampolės VSC išvadą yra priimtas neįsigilinus i atsakovų bei trečiųjų šalių atsiliepimus, kuriuose buvo išsamiai išaiškintas skundo dėl Marijampolės VSC išvados nepagrįstumas. Pažymi, jog sutinka su UAB „Idavang“ nuomone, kad Marijampolės VSC išvada yra tarpinis dokumentas atrankos dėl PAV procedūroje, negalintis būti savarankišku administracinės bylos dalyku bei kad pritaria, jog priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) buvo laikomasi visų PAV įstatymu ir poįstatyminiais aktais reglamentuojamų procedūrų.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV.

67Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas į pirmosios instancijos teismą kreipėsi prašydamas panaikinti: 1) Marijampolės VSC 2013 m. gegužės 3 d. išvadą Nr. 5D-972 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ (toliau – ir Marijampolės VSC išvada); 2) Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Saugomų teritorijų tarnyba) 2013 m. gegužės 13 d. sprendimą Nr. (4)-V3-1196(7.16) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“ (toliau – ir Saugomų teritorijų tarnybos išvada); 3) Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-381 „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ) savivaldybė, poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – ir Galutinė atrankos išvada); 4) Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (2.6)‑A4-1861 „Dėl planuojamo UAB „Saerimner“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones, poveikio aplinkai vertinimo“. Apeliantų skundžiamu 2014 m. balandžio 9 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir panaikino minėtus Marijampolės VSC ir Aplinkos apsaugos agentūros sprendimus, taip pat Galutinės atrankos išvados 9.4 ir 10 punktus.

68Iš teismui pateiktų apeliacinių skundų argumentų matyti, kad atsakovas Marijampolės VSC ir trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo panaikinti Marijampolės VSC išvada bei Galutinės atrankos išvados 9.4 ir 10 punktai. Pateiktu apeliaciniu skundu pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimą iš esmės kvestionuoja tiek, kiek nebuvo patenkintas jų skundas.

69Apsibrėžiant apeliacinės instancijos teisme nagrinėtinos bylos ribas pirmiausia būtina pažymėti, kad proceso šalys neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo panaikinta minėta Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinė atrankos išvada. Kadangi apeliantai nenurodo jokių skundžiamo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų (jų nenustatė ir teisėjų kolegija), taip pat byloje nėra duomenų apie aplinkybes, kurios suponuotų apeliacinės instancijos teismo pareigą peržengti apeliacinių skundų ribas, klausimas dėl šio administracinio akto (Aplinkos apsaugos agentūros galutinės atrankos išvados) teisėtumo bei pagrįstumo apeliacine tvarka nėra atskirai nagrinėtinas.

70Toliau pasisakant dėl bendrų nagrinėjamos administracinės bylos ribų būtina paminėti, kad byloje nagrinėjamus ginčo teisinius santykius pirmiausia reglamentuoja Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (toliau – ir PAV įstatymas; tekste remiamasi 2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija, išskyrus atskirai nurodytus atvejus). Iš pirmosios instancijos teismui pateikto skundo ir apeliacinių skundų matyti, kad yra skundžiami viešojo administravimo subjektų sprendimai – Galutinė atrankos išvada, Marijampolės VSC išvada ir Saugomų teritorijų tarnybos išvada – priimti atliekant: 1) PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) numatytą ginčo planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo įvertinimą; 2) PAV įstatymo 7 straipsnyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) numatytas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

71Toks kilusio ginčo turinys, be kita ko, vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsniu (2007 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. X-1150 redakcija), Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967, 2 punktu, lemia išvadą, kad klausimai dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo (jos ribų keitimo) bei planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo nepatenka į šioje administracinėje byloje nagrinėjamo ginčo ribas. Į šias ribas nepatenka ir klausimai dėl atitinkamų statinių (ne)pripažinimo savavališkais, jų galimai netinkamo naudojimo (eksploatavimo) ateityje (šie klausimai patenka į Statybos įstatymo reglamentavimo sritį ir jie nėra sprendžiami atliekant atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo). Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas minėtais klausimais, nepagrįstai išplėtė administracinio ginčo ribas, todėl skundžiamo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo motyvai šiose dalyse negali būti vertinami, kaip įtakojantys proceso šalių ir kitų asmenų teises bei pareigas. Aptariamų klausimų nepatekimas į ginčo teisinius santykius taip pat eliminuoja ir apeliacinės instancijos teismo pareigą atskirai vertinti ir plačiau pasisakyti dėl apeliantų ir kitų proceso šalių argumentų šioje dalyje.

72V.

73Skundžiamu sprendimu, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas panaikino Marijampolės VSC išvadą, taip pat Galutinės atrankos išvados 9.4 ir 10 punktus. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimo motyvu, pastarųjų Galutinės atrankos išvados nuostatų neteisėtumas iš esmės grindžiamas tik pripažintu Marijampolės VSC išvados nepagrįstumu, nulemto pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuotos faktinės aplinkybės, kad šis aktas yra nemotyvuotas.

74Remiantis PAV įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), atsakinga institucija (nagrinėjamu atveju – Marijampolės RAAD), „<...> gavusi <...> poveikio aplinkai vertinimo subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą“. Persvarstant atrankos išvadą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektai (toliau – ir PAV subjektai; nagrinėjamu atveju – Marijampolės VSC) „<...> per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu informuoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją (jeigu jis teikė papildomą informaciją) ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą“ (PAV įstatymo 7 str. 12 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų PAV subjektų išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV įstatymo 7 str. 13 d.), o planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) apie galutinę atrankos išvadą praneša visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (PAV įstatymo 7 str. 14 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).

75Cituotos nuostatos reglamentuoja atrankos išvados persvarstymą, t. y. administracinę procedūrą, kuri pradedama (inicijuojama) PAV įstatymo 7 straipsnio 10 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymu Nr. XI-1433) numatyto motyvuoto prašymo ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymo persvarstyti atrankos išvadą įteikimu atsakingai institucijai ir baigiama šiai institucijai priėmus galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Šios administracinės procedūros metu PAV subjekto teikiama išvada yra vienas iš tarpinių procedūrinių dokumentų (pvz., žr. 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-857/2014). Remiantis nuoseklia administracinių teismų praktika, tokie dokumentai nėra ir negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (šiuo klausimu, pvz., žr. 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Administracinė jurisprudencija Nr. 21, 2011 m.). Iš tiesų konkrečias ir galutines materialines teisines pasekmes aptariamoje administracinėje procedūroje sukelia būtent atsakingos institucijos galutinė atrankos išvada, ar privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Taigi, minėtos PAV subjekto išvados teisėtumas ir pagrįstumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. tokia išvada, kaip minėta, negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas. Šios aplinkybės pirmiausia leidžia konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė sprendimą panaikinti Marijampolės VSC išvadą, todėl šio teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas. Tačiau teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, kad toks procesinis sprendimas savaime nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendime išdėstytų motyvų dėl priimant Marijampolės VSC išbadą padarytų pažeidimų, tačiau jis lemia būtinybę identifikuoti tokios PAV subjekto išvados bendrą reikšmę ir įtaką atsakingai institucijai priimant PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nurodytą išvadą.

76Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad atranką, kurios tikslas nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV įstatymo 7 str. 2 d.), atlieka atsakinga institucija (nagrinėjamu atveju – Marijampolės RAAD), vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniais nurodymais (PAV įstatymo 7 str. 3 d.), kurie buvo patvirtinti aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 (toliau – ir Metodiniai nurodymai). Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, remdamasi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta informacija apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos, gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija),.bei atsižvelgusi į: „1) vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplinkosaugos požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos pobūdį, vietovės infrastruktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį atkreipdama į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos gamtosauginius tikslus, tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, apsaugines zonas, vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizę, teritorijas, kuriose jau viršytas leistinas užterštumo lygis ar kurios vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu aspektu; 2) galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių sąveikai, ypatingą dėmesį atkreipdama į galimą poveikio mastą, tarpvalstybinį poveikį, poveikio kompleksiškumą, jo tikimybę, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį“. Atsakinga institucija per 20 darbo dienų nuo informacijos atrankai atlikti gavimo dienos raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui (jeigu jis teikė atrankos informaciją) ir poveikio aplinkai vertinimo subjektams motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos (PAV įstatymo 7 str. 7 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).

77Iš šių, taip pat jas detalizuojančių Metodinių nurodymų 7–11 punktų nuostatų matyti, kad, skirtingai nei teigė pirmosios instancijos teismas, PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių, įskaitant galimą poveikį visuomenės sveikatai, vertinimas patenka į atsakingos institucijos, atliekančios aptariamą atranką ir priimančios atrankos išvadą, kompetenciją, būtent ši institucija yra atsakinga už tinkamą minėtų reikšmingų aplinkybių įvertinimą, jai tenka pareiga argumentuoti atskirus vertinimo aspektus (Metodinių nurodymų 10 p.) bei motyvuoti atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (ne)privalomumo (PAV įstatymo 7 str. 7 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), Metodinių nurodymų 10 p.). Pabrėžtina, kad PAV subjektai nedalyvauja atsakingai institucijai priimant šią atrankos išvadą.

78Minėtos atsakingos institucijos kompetencijos ir pareigos vertinti PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytas aplinkybes apimtis iš esmės nesikeičia ir priimant PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje nurodytą galutinę motyvuotą atrankos išvadą. Tokio vertinimo nepaneigia aplinkybė, kad dalyvauti persvarstant atrankos išvadą yra pakviečiami PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teikia išvadą, ar privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Iš tiesų iš PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalies loginės ir lingvistinės konstrukcijos, šios nuostatos sisteminės analizės kitų šio įstatymo nuostatų kontekste bei Metodinių nurodymų 13 punkto yra matyti, kad PAV įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nurodyta PAV subjekto išvada nėra privaloma atsakingai institucijai. Teisėkūros subjektai ginčo teisiniams santykiams aktualiu laikotarpiu numatė atsakingos institucijos pareigą PAV subjekto išvadą (jei ji pateikta) išnagrinėti kartu su kitais dokumentais (informacija), reikalingais galutinei atrankos išvadai pateikti, tačiau ją iš esmės vertina tik kaip išreiškiančią PAV subjekto nuomonę dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo šio subjekto veiklos kompetencijai priskirtų klausimų kontekste. Atitinkamai PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalyje numatytoje galutinėje atrankos išvadoje pateikus nuorodą į aptariamą PAV subjekto išvadą, pastaroji tampa galutinės atrankos išvados (jos motyvų) dalis tik tiek, kiek tai susiję su atsakingos institucijos pareiga (priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo privalomumo) atsižvelgti į PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas aplinkybes.

79Minėta, kad pirmosios instancijos teismas Marijampolės VSC išvadą pripažino visiškai nemotyvuota bei panaikino Galutinės atrankos išvados 9.4 punktą, numačiusį, kad „PAV subjektas Marijampolės [VSC] įvertinęs papildomai pateiktą informaciją [2013 m. gegužės 3 d.] raštu <...> pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma“. Atitinkamai Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendė, kad panaikinus Galutinės atrankos išvados 9.4. punktą, „<...> naikinamas ir 10 punktas, kuriame pasakyta, kad atsižvelgiant į 9 punkte išdėstytus motyvus ir [planuojamos ūkinės veiklos] pobūdį ir numatomą vietą UAB „Saerimner“ planuojamos ūkinės veiklos <...> [poveikio aplinkai vertinimas] neprivalomas. Tokia išvada daroma dėl to, kad Marijampolės VSC savo sprendime nepateikė duomenų, kurių reikalauja PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 2 punktas, o būtent šių klausimų sprendimas priklauso Marijampolės VSC.“

80Atsižvelgdama į šiame baigiamajame teismo akte aptartas ginčo teisiniams santykiams aktualių teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo taisykles, teisėjų kolegija tokį pirmosios instancijos teismo vertinimą pripažįsta nepagrįstu. Iš tiesų, kaip jau buvo konstatuota, PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių vertinimas priimant (galutinę) atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. priklauso būtent atsakingai institucijai (tai eksplicitiškai nurodyta pačioje nuostatoje). Atitinkamai PAV subjekto išvados motyvacijos trūkumai, jei šia išvada remiamasi priimant galutinę atrankos išvadą, turėtų būti vertinami per atsakingos institucijos įstatyme įtvirtintos pareigos priimti motyvuotą galutinę atrankos išvadą prizmę. Nagrinėjamu atveju tai reiškia teismo pareigą įvertinti, ar priimdamas Galutinę atrankos išvadą atsakovas Marijampolės RAAD atsižvelgė į (įvertino) ginčo planuojamos ūkinės veiklos galimą poveikį visuomenės sveikatai.

81Šiuo aspektu pabrėžtina, kad pirmosios instancijos teismas, klaidingai vertindamas Marijampolės VSC išvados reikšmę, visiškai nevertino Galutinėje atrankos išvadoje nurodytų argumentų, susijusių su visuomenės sveikata, įskaitant išdėstytus 9.1–9.3 punktuose, kuriuose pasisakoma dėl planuojamos ūkinės veiklos galimai susidarysiančių teršalų, kvapų bei triukšmo įtakos žmonių (visuomenės) sveikatai. Šių aplinkybių konstatavimas nagrinėjamu atveju neleidžia Galutinės atrankos išvados pripažinti visiškai nemotyvuota, o tai, atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, sudaro pakankamą pagrindą skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą šioje dalyje pripažinti nepagrįstu.

82Kita vertus, analizuojant pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus, matyti, kad šis teismas, be kita ko, vertino pareiškėjo argumentus, susijusius su planuojamos ūkinės veiklos pobūdžio ir masto reikšme priimant atrankos išvadą.

83Galutinėje atrankos išvadoje nurodyta ginčo planuojama ūkinė veikla – vienu metu dauginti 10 000 atjunkytų paršelių, kurių svoris nuo 7 iki 30 kg (per metus viso užauginama 65 000 paršelių). Primintina, kad atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvardytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra negalimas (2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A822‑989/2013). Todėl nagrinėjamu atveju turi būti remiamasi būtent Galutinėje atrankos išvadoje apibrėžtu ginčo planuojamos ūkinės veiklos turiniu.

84Poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai (PAV įstatymo 3 str. 1 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-143 redakcija). Poveikis aplinkai įstatymo leidėjo yra apibrėžtas, kaip „<...> numatomas aplinkos pokytis, kurio priežastis yra planuojama ūkinė veikla“, o reikšmingas poveikis aplinkai – „<...> numatomas aplinkos pokytis, kurio poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti būtina numatyti atitinkamas priemones“ (PAV įstatymo 2 str. 7 ir 8 d.). Taip pat minėta, kad, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, „atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą“.

85Taigi, iš paminėtų PAV įstatymo nuostatų yra aiškiai matyti, kad aptariamos atrankos tikslas iš esmės yra įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Atitinkamai pripažinus, kad planuojama ūkinė veikla dėl minėtų ją apibūdinančių aplinkybių gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, tokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas turi būti atliekamas. Pabrėžtina, kad įstatymų leidėjo vartojama formuluotė „gali daryti“, ją vertinant PAV įstatymo 7 straipsnio 7 ir 13 dalyse numatytos atsakingos institucijos pareigos motyvuoti (galutinę) atrankos išvadą kontekste, leidžia teigti, kad pakanka motyvuotos prielaidos apie galimą reikšmingą poveikį, kai yra atliekama minėta atranka. Ir priešingai, atrankos išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas galima priimti tik tokiu atveju, kai neabejotinai konstatuojama, kad ši veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai, PAV įstatymo prasme.

86Įstatymų leidėjas atvejus, kada laikoma, jog planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai (jos elementams), yra išvardinęs PAV įstatymo 1 priede „Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“. Pagal šio priedo 1.1 punktą (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) į tokių veiklų sąrašą yra įtrauktas intensyvus kiaulių auginimas, jeigu yra daugiau kaip 3 000 vietų kiaulėms (sunkesnėms negu 30 kg). PAV įstatymo 2 priede „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“ yra išvardinamos veiklos, kurių galimo poveikio aplinkai reikšmingumas nėra preziumuojamas, tačiau dėl kurių privalo būti atliekama atranka, siekiant nustatyti, ar konkreti planuojama ūkinė veikla potencialai gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Viena tokių veiklų, numatytų šio priedo 1.1 punkte, – „kiaulininkystė (<...> mažiau kaip 3 000, bet daugiau kaip 700 kitų kiaulių)“.

87Vertinant ginčo planuojamą ūkinę veiklą – intensyvus 10 000 paršelių iki 30 kg auginimas – pirmiausia pastebėtina, kad planuojama ūkinė veikla pagal savo mastą daugiau kaip 14 kartų viršija PAV įstatymo 2 priedo 1.1 punkte įstatymų leidėjo nurodytą minimalią ribą, t. y. tą ribą, kada įstatymų leidėjas nustato, kad dėl atitinkamos veiklos turėtų būti atlikta atranka, kurios metu gali būti pripažinta, jog ši veikla gali daryti reikšminga poveikį aplinkai, kuris turi būti išanalizuotas atliekant tokios veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Ginčo planuojama veikla daugiau kaip 3 kartus viršija ir minėtoje PAV įstatymo 2 priedo nuostatoje nurodytą maksimalią ribą. Pastaruoju aspektu pažymėtina, kad įstatymų leidėjas eksplicitiškai nenustato, kad viršijus 3000 auginamų kiaulių, kurių svoris mažesnis nei 30 kg, vienetų (auginimo vietų) ribą, tokios veiklos poveikio aplinkai vertinimas visais atvejais turi būti atliekamas. Tačiau darant prielaidą, kad įstatymo nuostatos nėra beprasmės, PAV įstatymo 2 priedo 1.1 punkte numatytas kitų nei paršavedės kiaulių skaičius, kuris nėra siejamas su šių gyvulių svoriu ar (ir) amžiumi, yra svarbi ir reikšminga aplinkybė, reikalaujanti atskiro ir papildomo atsakingos institucijos vertinimo priimant tiek atrankos išvadą, tiek galutinę atrankos išvadą, ar privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Pastebėtina, kad Galutinės atrankos išvadoje šios aplinkybės nėra atkirai aptartos, iš šios išvados taip pat nematyti, kad minėti aspektai buvo vertinami.

88Teisėjų kolegija pabrėžia ir tai, kad atsižvelgiant tiek į atrankos, tiek į poveikio aplinkai vertinimo tikslus, jau paminėtus šiame baigiamajame teismo akte, akivaizdu, jog vykdant atranką dėl planuojamos ūkinės veiklos ir sprendžiant, ar tokia veikla gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, turi būti atsižvelgiama į didžiausius planuojamus veiklos pajėgumus (maksimalų tokios veiklos mastą). Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad atrankos išvados persvarstymo procedūros metu ir priimant galutinę atrankos išvadą turėjo būti atsižvelgta į didžiausius ginčo planuojamos ūkinės veiklos pajėgumus (mastą). Tokia pareiga, atsižvelgiant į ginčo planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir mastą, be kita ko, nagrinėjamu atveju implikavo atsakingos institucijos (t. y. atsakovo Marijampolės RAAD) pareigą įvertinti ir tai, ar aptariama veikla – 10 000 paršelių iki 30 kg auginimas (t. y. 10 000 vietų paršelių iki 30 kg auginimui) – iš tiesų negali turėti (negali daryti) jokio reikšmingo poveikio aplinkai lyginant ją su PAV įstatymo 1 priedo 1.1 punkte numatyta veikla – 3000 vietų kiaulių virš 30 kg auginimui –, kuri įstatymų leidėjo laikoma galinčia daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Vėlgi atsakinga institucija tokių aplinkybių eksplicitiškai nevertino, Galutinės atrankos išvadoje nėra argumentų, kurie leistų vienareikšmiškai teigti, kad ginčo planuojama ūkinė veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai, inter alia šią veiklą pagal bendruosius jos mastą apibrėžiančius duomenis vertinant minėtos PAV įstatymo 1 priedo 1.1 punkte nurodytos veiklos kontekste.

89Minėta, kad PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalis eksplicitiškai įpareigoja atsakingą instituciją priimti motyvuotą galutinę atrankos išvadą. Nurodyti atliktos atrankos (vertinimo) ir tikrinamos Galutinės atrankos išvados motyvų trūkumai, nagrinėjamu atveju sudaro pakankamą pagrindą ši individualų administracinį aktą pripažinti nepagrįstu ir jį panaikinti. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas ir pareiškėjo skundas šioje dalyje tenkintinas. Atitinkamai tai eliminuoja apeliacinės instancijos teismo pareigą atskirai ir papildomai vertinti bei pasisakyti dėl kitų proceso šalių argumentų, susijusių su Galutinės atrankos išvados teisėtumu ir pagrįstumu.

90VI.

91Pareiškėjas apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria buvo atsisakyta tenkinti jo skundą dėl Saugomų teritorijų tarnybos išvados.

92PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustato, kad „poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai <...> planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas“. Teisėjų kolegija pažymi, kad ši nuostatą įtvirtina savarankišką atvejį, kada privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ir kuris siejamas su dvejomis kumuliatyviomis aplinkybėmis (sąlygomis) – (1) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir (2) kompetentinga institucija (nagrinėjamu atveju – Saugomų teritorijų tarnyba) nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Tai reiškia, kad, skirtingai nei PAV įstatymo 7 straipsnyje numatytais atvejais, atliekamo vertinimo objektas yra siauresnis ir apsiriboja tik planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio reikšmingumu minėtoms teritorijoms.

93Vykdydamas minėtoje PAV įstatymo nuostatoje įtvirtintą pavedimą, aplinkos ministras 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 patvirtino Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašą (toliau – ir Poveikio „Natura 2000“ nustatymo aprašas). Ginčo teisiniams santykiams aktualios šio aprašo 30 punktas nustato, kad „tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla įtraukta į [PAV] įstatymo <...> 2 priedą ir susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, tai planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kreipiasi į [Saugomų teritorijų tarnybą] dėl išvados ir pateikia jai užpildytas šio <...> aprašo 3 priedo bendrąją ir A dalis (raštu ir skaitmeniniame formate) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumui nustatyti“. Gavusi šiuos dokumentus, Saugomų teritorijų tarnyba nustato poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, užpildydama aptariamo aprašo 3 priedo B dalį, ir savo išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, parengtą pagal šio aprašo 4 priedą, Saugomų teritorijų tarnybą per 20 darbo dienų (nuo visos informacijos gavimo dienos) pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingai institucijai (Poveikio „Natura 2000“ nustatymo aprašo 32 ir 34 p.). Šios Saugomų teritorijų tarnybos išvados teisinės pasekmės yra, be kita ko, apibrėžtos Poveikio „Natura 2000“ nustatymo aprašo 35 ir 36 punktuose, įtvirtinančiuose, jog priėmus „<...> išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis gali būti reikšmingas įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms, tada privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą <...>“.Saugomų teritorijų tarnybos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo yra privaloma planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) ir atsakingoms institucijoms.

94Išdėstytos aplinkybės lemia, kad byloje ginčijama Saugomų teritorijų tarnybos išvada yra savarankiškas administracinis aktas, priimtas užbaigus planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis reikšmingumo nustatymo procedūrą. Šis aktas, skirtingai nei vertino pirmosios instancijos teismas, nėra susijęs su Galutine atrankos išvada, jis sukelia savarankiškas materialines teisines pasekmes, kiek tai susiję su pareiga atlikti ginčo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pagal PAV įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).

95Teisėjų kolegija pažymi, kad tikrinama Saugomų teritorijų tarnybos išvada, ją vertinant kartu su Saugomų teritorijų tarnybos 2013 m. gegužės 15 d. raštu (4)-V3-1209(7.16) „Dėl rašto patikslinimo“ (I t., b. l. 71), atitinka Poveikio „Natura 2000“ nustatymo apraše įtvirtintus turinio ir formos reikalavimus tokiai išvadai. Šioje išvadoje, skirtingai nei nurodo pareiškėjas, nėra neigiama, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms. Tačiau kompetentingas subjektas (Saugomų teritorijų tarnyba) nenustatė, jog šis poveikis gali būti reikšmingas minėtai teritorijai, o tai, kaip minėta, yra būtina sąlyga planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą pripažinti privalomu. Pareiškėjas, tiek teikdamas skundą pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniame skunde iš esmės nenurodo jokių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimas suponuotų tikrinamos išvados neteisėtumą. Be to, pareiškėjas apsiriboja tik abstrakčiais teiginiais (svarstymais), kurie, teisėjų kolegijos vertinimu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 str. 6 d.), nagrinėjamu atveju nepaneigia tikrinamos išvados pagrįstumo dėl ginčo planuojamos ūkinės veiklos nereikšmingumo minėtoms „Natura 2000“ ar kitoms saugomoms teritorijoms.

96Dėl pastarųjų argumentų teisėjų kolegija atskirai pažymi, kad nagrinėjamu atveju vien tai, kad vietovėje, kurioje planuojama vykdyti ginčo ūkinę veiklą, anksčiau buvo vykdomas intensyvus kiaulių auginimas, savaime neleidžia konstatuoti naujos ginčo veiklos, kurios mastas ir intensyvumas yra žymiai mažesnis nei iki tol vykdytos, galimo reikšmingo poveikio „Natura 2000“ ar kitoms saugomoms teritorijoms. Byloje nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti Saugomų teritorijų tarnybos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio reikšmingumo minėtoms teritorijoms pagrįstumu šiuo aspektu.

97Kita pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad priimant ginčijamą Saugomų teritorijų tarnybos išvadą turėjo būti atsižvelgta į kitą tame pačiame objekte vykdomą ir planuojamą ūkinę veiklą, susijusią su fermos modernizavimu, iš esmės yra teisinga. Tačiau tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, įskaitant tai, kad pirmosios instancijos teismui priimant ginčijamą sprendimą ankstesnė ūkinė veikla (su kuria susijęs minėtas modernizavimas) jau buvo bendrosios kompetencijos teismų sprendimais nutraukta, toks pažeidimas iš esmės yra laikytinas formaliu, nelemiančiu kitokio vertinimo dėl ginčo planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio reikšmingumo. Šis formalus pažeidimas priimant Saugomų teritorijų tarnybos išvadą nagrinėjamu atveju iš esmės nepažeidžia jokių suinteresuotos visuomenės teisių ir įstatymais saugomų teisėtų interesų, kuriuos pareiškėjas siekia apginti.

98Esant išdėstytoms aplinkybėms bei nenustačius duomenų, akivaizdžiai paneigiančių ar leidžiančių abejoti tikrinamos išvados pagrįstumu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti Saugomų teritorijų tarnybos išvadą, iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai šioje dalyje atmestini, kaip nepagrįsti.

99VII.

100Byloje taip pat yra gautas pareiškėjo prašymas kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą pareiškėjo nurodytais klausimais, taip pat prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl jo nurodomų nacionalinių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apibrėžtas kilusio ginčo nagrinėjimo ribas, šiame baigiamajame teismo akte išdėstytą vertinimą dėl tikrintų administracinių aktų bei pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, išnagrinėjusi pareiškėjo argumentus dėl kreipimosi į minėtas teismines institucijas bei įvertinusi keliamų klausimų sąsajumą su ginčo teisiniais santykiais, konstatuoja, jog jai nekyla abejonių dėl nagrinėjamu atveju taikytinų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų interpretavimo ir minėtame pareiškėjo prašyme nurodytų ir nagrinėjamai bylai aktualių nacionalinės teisės nuostatų atitikties aukštesnės galios teisės aktams bei Sąjungos teisei. Todėl pareiškėjo prašymą šioje dalyje atsisakytina tenkinti.

101Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija

Nutarė

102pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės, atsakovo Marijampolės visuomenės sveikatos centro ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Idavang“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Saerimner“) apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.

103Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d. sprendimą ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

104„Pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą tenkinti iš dalies.

105Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 m. gegužės 13 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (PAVNS)-MRS-381 „Dėl naujai planuojamos ūkinės veiklos – 10 000 paršelių auginimas Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) – ( - ) savivaldybė, poveikio aplinkai vertinimo“ ir Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. galutinę atrankos išvadą Nr. (2.6)-A4-1861 „Dėl planuojamo UAB „Saerminer“ Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo“.

106Kitus pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.“

107Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė padavė teismui skundą, prašydamas... 5. Pareiškėjas paaiškino, kad uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB)... 6. Dėl PŪV paršelių auginimo pareiškėjas nurodė, kad atranka atlikta ir... 7. Dėl PŪV Fermos modernizavimo nurodo, kad Galutinė atrankos išvada (Fermos... 8. Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime su skundu nesutiko ir prašė jį... 9. Nesutiko su pareiškėjo prašymu panaikinti Galutinę atrankos išvadą... 10. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime su skundu nesutiko.... 11. Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad planuojamo UAB „Saerimner“ Fermos... 12. Marijampolės VSC atsiliepime su skundu nesutiko.... 13. Paaiškino, kad 2013 m. balandžio 25 d. vykusio atrankos išvados persvarstymo... 14. Atsakovas VSTT atsiliepime su skundu nesutiko... 15. Nurodė, kad sprendimas dėl PŪV leistinumo priimtas tik „Natūra 2000“ ir... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepime su skundu nesutiko.... 17. Nurodė, kad teikdamas skundą pareiškėjas piktnaudžiauja savo procesinėmis... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepime su skundu... 19. Paaiškino, kad Marijampolės RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūros išvados... 20. Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau –... 21. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės... 22. Kalvarijos savivaldybės administracija atsiliepime su skundu sutiko.... 23. II.... 24. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą... 25. Pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiami aktai buvo priimti dvejose skirtingose... 26. Vertindamas Aplinkos apsaugos agentūros Galutinės atrankos išvados (Fermos... 27. Vertindamas Marijampolės RAAD 2013 m. gegužės 13 d. Galutinės atrankos... 28. Pažymėjo, kad Galutinė atrankos išvada (paršelių auginimas) buvo priimta... 29. Teismas vertino Galutinės atrankos išvados (paršelių auginimas) 9 punktą,... 30. Dėl Marijampolės VSC išvados teismas nurodė, kad šiame rašte, pateiktame... 31. Vertindamas VSTT išvadą, teismas nurodė, kad, anot VSTT, šis raštas... 32. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas vertino Marijampolės RAAD... 33. Dėl pareiškėjo argumento, kad atliekant atranką Marijampolės RAAD... 34. Dėl SG skaičiaus pažymėjo, kad pareiškėjas nepagrįstai aiškino, kad SG... 35. Spręsdamas dėl reikalavimo atlikti SPAV, teismas pažymėjo, kad šis... 36. Nepagrįstai pripažinti ir pareiškėjo argumentai dėl neva neteisėto... 37. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas darė... 38. Dėl prašymo kreiptis į Europos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio... 39. III.... 40. Pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė padavė apeliacinį skundą,... 41. Apeliacinį skundą atsakovas grindė skunde pirmosios instancijos teismui... 42. Pareiškėjas mano, jog pirmosios instancijos teismas turėjo tenkinti ir jo... 43. Taip pat pareiškėjas teigia, jog šis skundas – viešojo intereso... 44. Byloje taip pat buvo gautas 2014 m. gruodžio 12 d. pareiškėjo prašymas... 45. ar planuojant vykdyti ūkinę veiklą, kuri planuojama vykdyti tokioje vietoje,... 46. Atsakovas Marijampolės VSC padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo... 47. Marijampolės VSC nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog... 48. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ apeliaciniame skunde... 49. Marijampolės VSC išvada yra tarpinis dokumentas atrankos dėl PAV... 50. Nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo panaikinti Marijampolės VSC... 51. Priimant Galutinę atrankos išvadą (paršelių auginimas) buvo laikomasi... 52. Pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs nustatytą vieno mėnesio... 53. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo dalies Bendrovės atsiliepimo į... 54. Taip pat trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ 2014 m. birželio 2... 55. Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas VSTT pasisako dėl pareiškėjo... 56. Atsakovas Marijampolės RAAD atsiliepime nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu... 57. Atsiliepimu į atsakovo Marijampolės VSC ir trečiojo suinteresuoto asmens UAB... 58. Atsakovas Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepimu palaiko atsakovo... 59. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija... 60. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Idavang“ atsiliepime į pareiškėjo... 61. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos... 62. Atsakovas Marijampolės VSC atsiliepime į Santakos bendruomenės apeliacinį... 63. Trečiasis suinteresuotas asmuo Marijampolės APGV atsiliepime į pareiškėjo... 64. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cowi Lietuva“ atsiliepime nesutinka su... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV.... 67. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas į pirmosios instancijos teismą... 68. Iš teismui pateiktų apeliacinių skundų argumentų matyti, kad atsakovas... 69. Apsibrėžiant apeliacinės instancijos teisme nagrinėtinos bylos ribas... 70. Toliau pasisakant dėl bendrų nagrinėjamos administracinės bylos ribų... 71. Toks kilusio ginčo turinys, be kita ko, vadovaujantis Visuomenės sveikatos... 72. V.... 73. Skundžiamu sprendimu, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas panaikino... 74. Remiantis PAV įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi (2011 m. birželio 9 d.... 75. Cituotos nuostatos reglamentuoja atrankos išvados persvarstymą, t. y.... 76. Šiuo aspektu pirmiausia pažymėtina, kad atranką, kurios tikslas nustatyti,... 77. Iš šių, taip pat jas detalizuojančių Metodinių nurodymų 7–11 punktų... 78. Minėtos atsakingos institucijos kompetencijos ir pareigos vertinti PAV... 79. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas Marijampolės VSC išvadą... 80. Atsižvelgdama į šiame baigiamajame teismo akte aptartas ginčo teisiniams... 81. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad pirmosios instancijos teismas, klaidingai... 82. Kita vertus, analizuojant pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus,... 83. Galutinėje atrankos išvadoje nurodyta ginčo planuojama ūkinė veikla –... 84. Poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl... 85. Taigi, iš paminėtų PAV įstatymo nuostatų yra aiškiai matyti, kad... 86. Įstatymų leidėjas atvejus, kada laikoma, jog planuojama ūkinė veikla gali... 87. Vertinant ginčo planuojamą ūkinę veiklą – intensyvus 10 000 paršelių... 88. Teisėjų kolegija pabrėžia ir tai, kad atsižvelgiant tiek į atrankos, tiek... 89. Minėta, kad PAV įstatymo 7 straipsnio 13 dalis eksplicitiškai įpareigoja... 90. VI.... 91. Pareiškėjas apeliaciniu skundu taip pat prašo panaikinti pirmosios... 92. PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas (2011 m. birželio 9 d. įstatymo... 93. Vykdydamas minėtoje PAV įstatymo nuostatoje įtvirtintą pavedimą, aplinkos... 94. Išdėstytos aplinkybės lemia, kad byloje ginčijama Saugomų teritorijų... 95. Teisėjų kolegija pažymi, kad tikrinama Saugomų teritorijų tarnybos... 96. Dėl pastarųjų argumentų teisėjų kolegija atskirai pažymi, kad... 97. Kita pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad priimant ginčijamą Saugomų... 98. Esant išdėstytoms aplinkybėms bei nenustačius duomenų, akivaizdžiai... 99. VII.... 100. Byloje taip pat yra gautas pareiškėjo prašymas kreiptis į Europos Sąjungos... 101. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 102. pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės, atsakovo Marijampolės visuomenės... 103. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 9 d.... 104. „Pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės skundą tenkinti iš dalies.... 105. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono... 106. Kitus pareiškėjo Santakos kaimo bendruomenės reikalavimus atmesti kaip... 107. Nutartis neskundžiama....