Byla 1-256-363/2014

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,

2sekretoriaujant Daivai Akavickienei,

3dalyvaujant prokurorams: Mindaugui Vilniui, Bronislovui Razmai,

4gynėjai advokatei Gražinai Mauručaitienei,

5nukentėjusiajam D. S., jo atstovui advokatui Romanui Lupeikai,

6vertėjai D. G.,

7specialistui ekspertui Rimantui P. P.,

8viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje T. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Plungės r., LR pilietis, lietuvis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, gyv. Plungės r., ( - ), dirbantis UAB „( - )“, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

9kad kaltinamasis tyčia nesunkiai sužalojo žmogų.

10Tai yra, kaltinamasis T. R., 2014-02-15 apie 11.30 val. savo gyvenamosiose patalpose, esančiose Plungės r., ( - ), konflikto metu priėjo prie sėdinčio D. S., ranka sugriebė jam už galvos ir jėga spaudimo veiksmu sutrenkė jo galvą į stalą, padarydamas nukentėjusiajam D. S. galvos sumušimą su poodine kraujosruva kaktos dešinėje, odos nubrozdinimą nosies nugarėlėje, galvos smegenų sukrėtimą, kas jam sukėlė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

11Kaltinamasis kaltu neprisipažino ir parodė, kad savaitę laiko iki įvykio jam skambinėjo nukentėjusysis, siekdamas su juo susitikti dėl konsultacijų bankroto byloje, kurią jis administravo, ir primygtiniu nukentėjusiojo prašymu jie sutarė susitikti šeštadienio rytą jo namuose, kur yra įrengtas ir jo darbo kambarys. D. S. atvažiavus, jie nuėjo į rūsyje įrengtą darbo kambarį. Abiem atsisėdus prie stalo, D. S. jam pradėjo priekaištauti, kad jis negina jo interesų bankroto byloje, kolioti jį necenzūriniais žodžiais. Tada jis paprašė D. S. išeiti lauk iš patalpų, nes nebenorėjo su juo bendrauti. Bet D. S. jo pareikalavo sėdėti ir toliau aiškintis santykius. Tada jis vėl kelis kartus paprašė D. S. palikti jo patalpas. D. S. nesutikus išeiti, jis atsistojo, priėjo prie D. S., paėmė jį už rankos dilbio ir norėjo D. S. pakelti nuo kėdės, bet D. S. jį užpuolė, sugriebė už šaliko ir pradėjo smaugti, bandė perversti ant žemės, bet jam nepavyko. Tada D. S. jį pastūmė į spintą, į stalą ir kumščiavo. Jis, jau būdamas D. S. glėbyje, šaukė žmonai, kad kviestų policiją, ką žmona ir padarė. Jam pavyko iš D. S. glėbio išsivaduoti. Tada D. S. liepė jam suduoti smūgį, buvo pasimetęs. Atbėgus jo žmonai, D. S. bėgo lauk iš namų. Tada jie su žmona pradėjo sakyti, kad jis nebėgtų, kad iškvies policiją ir viską išsiaiškins. Jie sulaikė D. S. prie automobilio. Belaukiant policijos, D. S. pradėjo jam grasinti, sakė, kad turi jį kompromituojančių duomenų, be jo leidimo bėgo vėl į jo namą, nustūmė jo nėščią žmoną ir įbėgo į rūsį. Įbėgęs į darbo kabinetą, nuvertė ant žemės kėdę, nuo stalo numetė ant žemės ten buvusius dokumentus ir pradėjo savo galvą daužyti įsalo kampą, bandė išsikviesti policiją, bet nebuvo ryšio. Jam dar kartą paprašius D. S. išeiti, D. S. atsisėdo koridoriaus kampe ir sakė, kad jam bloga, skauda galva, negali niekur eiti. Tada jis pats dar skambino į policiją. Netrukus atvažiavus policijos pareigūnams, jis prašė priimti pareiškimą, kad yra sumuštas ir apžiūrėti įvykio vietą, bet pareigūnai įvykio vietos neapžiūrėjo ir paaiškino, kad galės kreiptis pirmadienį privataus kaltinimo tvarka. Ir D. S. ir jis išvažiavo į ligoninės priėmimo skyrių dėl patirtų sužalojimų. Jis buvo sužalotas. Prašo išteisinti.

12Nukentėjusysis D. S. parodė, kad su kaltinamuoju buvo susitarę susitinki kaltinamojo namuose šeštadienį, gali būti, kad kaltinime nurodytą dieną, nes ten yra jo darbo kambarys. Susitikimo tikslas buvo pasirašyti taikos sutartį bankroto byloje. Jam norint išsiaiškinti taikos sąlygas T. R. darbo kambaryje, T. R. susinervino, pasakė, kad jis yra administratorius ir geriau žino, kaip turi būti. Pradėjo jį varyti lauk. Jis liepė T. R. nusiraminti ir atsisėdo ant kėdės. T. R. nenurimo, toliau pyko, varė jį lauk. Staiga prie jo priėjęs T. R. ranka paėmęs už galvos spaudimo būdu trenkė jo galvą į stalą vieną ar du kartus. Jis pašoko ir suėmė T. R. už kaklo, kad šis daugiau jo nedaužytų. T. R. pradėjus šaukti, kviesti žmoną ir policiją, jis T. R. paleido. Atėjo kaltinamojo žmona ir vyresnio amžiaus moteris ir pradėjo jį kaltinti. Jis norėjo iškviesti policiją, bet nebuvo ryšio. Tada visi užlipo į viršų ir laukė, kol atvyks policija. Belaukiant policijos dar vyko apsižodžiavimas, jam buvo grasinama. Jis išsikvietė greitąją med. pagalbą, nes buvo blogai, pykino. Atvažiavę policijos pareigūnai jiems paaiškino, kokių veiksmų toliau imtis ir jis išvažiavo į ligoninę. Jis buvo sužalotas.

13Liudytoja V. R. parodė, kad įvykio dieną ji buvo su šeima namuose antrame namo aukšte. Vyras išėjo į savo darbo kambarį, kuris yra nuliniame namo aukšte, nes kažkas pas jį atvažiavo. Praėjus kuriam laikui išgirdo šaukiant vyrą, kad kviestų policiją, nes muša administratorių. Ji išbėgo pažiūrėti kas vyksta. Nusileidusi į darbo kabinetą, pamatė D. S., kuris bėgo į viršų. Jos vyras bėgo paskui. Matė, kad jos vyrui iš nosies bėgo kraujas, jis buvo išbalęs. Ant D. S. veido nebuvo jokių sužalojimų. Bijodami, kad D. S. nepabėgtų, nufotografavo jo automobilio numerius, o jos vyras šaukė, kad D. S. sustotų. D. S. grasino su jais susidoroti, kalbėjo apie kažkokią kompromituojančią medžiagą. D. S. buvo labai agresyvus, ją pastūmė ir įbėgo atgal į namo apačią, kur nustūmė prie stalo buvusią kėdę, atlaisvino ranka stalą nubraukdamas žemėn ten buvusius dokumentus ir pradėjo savo galvą daužyti į stalą. Daužė 3-4 kartus. Jos vyras dar pašaukė jos mamą, kad ateitų pažiūrėti, kaip žmogus daužo galvą į stalą. Jos mama buvo atėjusi ir jie visi D. S. varė lauk, bet jis nėjo, ieškojo gal telefono, norėjo paskambinti, bet nebuvo ryšio. Po kurio laiko atvažiavo policijos pareigūnai. Tada D. S. sėdėjo jų namo koridoriuje. D. S. melavo policijos pareigūnams, kad jos vyras jį pasikvietė atvažiuoti į namus ir sumušė. Jie norėjo pateikti policijai pareiškimą, bet pareigūnai nepriėmė ir neapžiūrėjo įvykio vietos. Jie visi išvažiavo į ligoninę.

14Liudytojas T. A. parodė, kad buvo iškvietimas į konfliktą namuose ir jis su kolega E. G. vyko į tą vietą. Nuvykus rado du vyrus kruvinais veidais ir moterį. Jiems buvo paaiškinta, kad vyrai sukonfliktavo dėl įmonės dokumentų. Jiems atvykus, konflikto jau nebebuvo. Abu vyrai teigė, kad vienas kitą mušė, pageidavo rašyti pareiškimus, bet įvykio vietoje jie nieko nerašė, nes, įvertinus situaciją, jis padarė išvadą, kad tai yra privataus kaltinimo dalykas ir paaiškino vyrams, kad pareiškimus galės bet kada parašyti. Jų atvykimo į įvykio vietą tikslas buvo užkardyti tolimesnį konfliktą. Abu vyrai išvažiavo į ligoninę, jis surašė tarnybinį pranešimą.

15Specialistas R. P. P. patvirtino specialisto išvadas ir papildomai parodė, kad tyrimui pateiktoje nukentėjusiojo ligos istorijoje nebuvo jokių duomenų, kad jis sirgtų kokia tai liga kurios išdavoje save žalotų, todėl padarė tokią išvadą, kad sužalojimas įgytas bukos traumos pasekmėje paveikus galvą kietais bukais daiktais, kad neįtikima, jog sužalojimą D. S. būtų patyręs pats trankydamas galvą į stalą.

16Iš specialisto išvados matyti, kad D. S. dėl galvos sumušimo su poodine kraujosruva kaktos dešinėje, odos nubrozdinimo nosies nugarėlėje, galvos smegenų sukrėtimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. (b.l. 10-11)

17Iš papildomos specialisto išvados matyti, kad galvos sumušimą su poodine kraujosruva kaktoje, odos nubrozdinimais nosies nugarėlėje, galvos smegenų sukrėtimu D. S. galėjo patirti bukos traumos pasėkoje, tikimiausia paveikus jo galvą kietu buku daiktu ar sutrenkiant galvą į kietą plokščią paviršių. Neįtikima, kad šį sužalojimą D. S. patyręs pats trankydamas galvą į stalą. (b.l. 19-20)

18Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 str. reikalavimus, visuma patvirtina, kad kaltinamasis T. R. mušdamas tyčia nesunkiai sužalojo D. S. iš asmeninių paskatų, kilus ginčui dėl netinkamų veiksmų derinant taikos sutartį bankroto byloje, todėl jo veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį.

19Nors kaltinamasis nurodo, kad jis D. S. nemušė, kad D. S. susižalojo pats daužydamas savo galvą į stalą, šie kaltinamojo parodymai vertintini kaip siekimas išvengti atsakomybės, jų nepatvirtina kiti įrodymai. Nors liudytoja V. R. patvirtino mačiusi, kaip D. S. daužė pats savo galvą į stalą, jos parodymai vertintini kaip suinteresuoto asmens, kaltinamojo sutuoktinės duoti parodymai siekiant padėti T. R. išvengti atsakomybės, kurių nepatvirtina kiti įrodymų šaltiniai.

20Nukentėjusiojo parodymais netikėti nėra pagrindo, nes juos patvirtina kiti nagrinėjant bylą teisme ištirti įrodymai.

21Nukentėjusiojo parodymai yra nuoseklūs. Tas pačias įvykio aplinkybes jis nurodė tiek tuoj po sumušimo nuvykęs į gydymo įstaigą, tiek policijai rašytame pareiškime, tiek apžiūrinčiam jį ekspertui. Specialisto išvadoje nurodyta, kad sužalojimai atitinka D. S. nurodytą įvykio laiką, padaryti bukos traumos pasekoje paveikus galvą kietais bukais daiktais. Byloje nėra jokių duomenų, kad D. S. sirgtų kokia tai liga kurios išdavoje save žalotų, tai patvirtino ir med. ekspertas.

22Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

23Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi BK 41 str. numatytais bausmės paskirties kriterijais, bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 str. 1 ir 2 d., ir atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė nesunkų nusikaltimą, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, į jo asmenybę, kad nusikalto pirmą kartą, dirba, nusikaltimas sunkesnių padarinių nesukėlė, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam nedidelę baudą.

24Civilinis ieškinys.

25Valstybinė ligonių kasa ieškinyje nurodo, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už D. S. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei, UAB „Žemaitijos medicinos centras“ sumokėjo 232,74 Lt, prie ieškinio pateikė pažymą, patvirtinančią šias išlaidas, ir prašo turėtas išlaidas priteisti iš kaltinamojo, nes D. S. buvo sužalotas dėl nusikalstamų kaltinamojo veiksmų.

26Kaltinamasis ieškinio nepripažino ir prašė jį atmesti.

27Kaltinamasis yra atsakingas už žalos padarymą nukentėjusiajam, todėl turi atlyginti jo gydymo išlaidas.

28Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys ginant Valstybinės ligonių kasos interesus yra pagrįstas, nes Valstybinė ligonių kasa sumokėjo už D. S. gydymą VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei, UAB „Žemaitijos medicinos centras“ 232,74 Lt, ką patvirtina pateikta pažymą. (b. l. 27) Sužalojimai D. S. padaryti tyčiniais T. R. veiksmais, todėl ieškinys tenkintinas (LR BPK 115 str. 1 d., LR CK 6.263 str.).

29Nukentėjusysis D. S. turėjo 600 Lt advokato atstovavimo išlaidų, todėl šios išlaidos priteistinos iš kaltinamojo. (BPK 106 str. 2 d.)

30Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d.,

Nutarė

31T. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę- 50 MGL, tai yra 6500 litų baudą, atitinkančią 1882 eurus.

32Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš nuteistojo T. R. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, į.k. 191351679, buveinė Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 232,74 Lt D. S. gydymo išlaidų.

33Priteisti nukentėjusiajam D. S. iš nuteistojo T. R. 600 Lt išlaidų, turėtų atstovo pagalbai apmokėti.

34Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Akavickienei,... 3. dalyvaujant prokurorams: Mindaugui Vilniui, Bronislovui Razmai,... 4. gynėjai advokatei Gražinai Mauručaitienei,... 5. nukentėjusiajam D. S., jo atstovui advokatui Romanui Lupeikai,... 6. vertėjai D. G.,... 7. specialistui ekspertui Rimantui P. P.,... 8. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 9. kad kaltinamasis tyčia nesunkiai sužalojo žmogų.... 10. Tai yra, kaltinamasis T. R., 2014-02-15 apie 11.30 val. savo gyvenamosiose... 11. Kaltinamasis kaltu neprisipažino ir parodė, kad savaitę laiko iki įvykio... 12. Nukentėjusysis D. S. parodė, kad su kaltinamuoju buvo susitarę susitinki... 13. Liudytoja V. R. parodė, kad įvykio dieną ji buvo su šeima namuose antrame... 14. Liudytojas T. A. parodė, kad buvo iškvietimas į konfliktą namuose ir jis su... 15. Specialistas R. P. P. patvirtino specialisto išvadas ir papildomai parodė,... 16. Iš specialisto išvados matyti, kad D. S. dėl galvos sumušimo su poodine... 17. Iš papildomos specialisto išvados matyti, kad galvos sumušimą su poodine... 18. Visų šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais... 19. Nors kaltinamasis nurodo, kad jis D. S. nemušė, kad D. S. susižalojo pats... 20. Nukentėjusiojo parodymais netikėti nėra pagrindo, nes juos patvirtina kiti... 21. Nukentėjusiojo parodymai yra nuoseklūs. Tas pačias įvykio aplinkybes jis... 22. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių... 23. Skiriant bausmę kaltinamajam teismas vadovaujasi BK 41 str. numatytais... 24. Civilinis ieškinys.... 25. Valstybinė ligonių kasa ieškinyje nurodo, kad iš Privalomojo sveikatos... 26. Kaltinamasis ieškinio nepripažino ir prašė jį atmesti.... 27. Kaltinamasis yra atsakingas už žalos padarymą nukentėjusiajam, todėl turi... 28. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinis ieškinys ginant Valstybinės... 29. Nukentėjusysis D. S. turėjo 600 Lt advokato atstovavimo išlaidų, todėl... 30. Vadovaujantis LR BPK 297 str., 302 str. 1 d.,... 31. T. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 32. Šiaulių teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti... 33. Priteisti nukentėjusiajam D. S. iš nuteistojo T. R. 600 Lt išlaidų,... 34. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...