Byla 2YT-39451-1089/2019
Dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Virkutis

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Scandagra“ skundą dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus.

3Teismas

Nustatė

41.

5Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Scandagra“ padavė antstoliui Rimantui Vižainiškiui skundą, kuriame prašoma leisti pareiškėjos įgaliotam atstovui susipažinti su vykdomųjų bylų Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967, Nr. 0128/18/00436 (toliau kartu – ir Vykdomosios bylos) medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas).

62.

7Skundą pareiškėja grindžia tuo, kad:

82.1.

9Antstolis Vykdomosiose bylose vykdo išieškojimą iš skolininko J. B. išieškotojoms ŽŪB „Mongolija“ ir UAB „Prekybos namai“.

102.2.

11Pareiškėjos atstovas 2019 m. rugsėjo 6 d. antstoliui Rimantui Vižainiškiui pateikė prašymą Nr. K/19-4628 dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga, kuriose vykdomas išieškojimas iš skolininko J. B.. Pareiškėja (išieškotoja) turėjo teisę susipažinti su Vykdomosiomis bylomis, kadangi 2019 m. liepos 9 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymu Nr. S-l 9-174-9839 prisijungė prie antstolio Rimanto Vižainiškio pradėtų Vykdomųjų bylų ir išieškojimo iš skolininko J. B..

122.3.

13Antstolis Rimantas Vižainiškis prašomos informacijos nesuteikė, t. y. nepateikė atsakymo nei į 2019 m. rugsėjo 6 d. pateiktą prašymą, nei į 2019 m. spalio 7 d. pateiktą pakartotinį prašymą ir nesudarė galimybių susipažinti su visa Vykdomųjų bylų medžiaga. Išieškotoja, įvertinusi ankstesnį skolininko J. B. elgesį, ir tą aplinkybę, kad skolininko J. B. turtas Vykdomųjų bylų metu buvo perleistas skolininko pasiūlytam asmeniui (galimai susijusiam su skolininku), turi teisinį suinteresuotumą susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, kad galėtų apginti savo galimai pažeistas teises, jeigu turto perleidimas Vykdomųjų bylų metu pažeidė išieškotojos teises ir teisėtus interesus.

142.4.

15Antstolis savo neveikimu, neatlikdamas procesinių veiksmų, pažeidė išieškotojos procesiniame įstatyme nurodytas teises ir užkirto kelią išieškotojai susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga. Toks antstolio pasyvus neveikimas ir išieškotojos įstatyminių teisių ignoravimas yra nesuderinamas su Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir Antstolių profesinės etikos kodekso 2 skirsnyje nustatytomis pareigomis ir pažeidžia antstolių profesinės veiklos etikos principus ir neatitinka antstolio profesinio elgesio etikos standartų (reikalavimų).

163.

17Antstolis Rimantas Vižainiškis 2019 m. spalio 31 d. patvarkymu Nr. S-3439 pareiškėjos skundo netenkino. Savo poziciją antstolis grindžia tuo, kad:

183.1.

19pareiškėjos UAB „Scandagra“ (kurios naudai antstolis Rimantas Vižainiškis nevykdo išieškojimo) atstovui nėra galimybės suteikti prašomų Vykdomųjų bylų susipažinimui, nes tai prieštarauja teisės aktams.

203.2.

21Teisę susipažinti su vykdomąja byla turi tik vykdymo proceso šalys - išieškotojai, skolininkai. Įstatymas nenumato teisės kitiems asmenims, manantiems, kad jų teisės pažeistos, susipažinti su vykdomąja byla. Tik tais atvejais, kai sprendimas yra įvykdytas, nedalyvavę byloje asmenys turi teisę susipažinti su vykdomąja byla. Teisė susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga atsiranda baigus vykdomąją bylą, kai teismo sprendimas visiškai įvykdytas. Vykdomosios bylos iki šiol nebaigtos ir vykdomas išieškojimas iš skolininko J. B..

223.3.

23Iš Antstolių Informacinės Sistemos matyti, kad pas antstolį D. Kisielių vykdomoji byla Nr. 0174/19/01045 (skolininkas J. B., išieškotoja UAB „Scandagra“) buvo užvesta 2019 m. gegužės 24 d. Antstolis Donatas Kisielius 2019 m. liepos 9 d. priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-19-174-9839, kurį pateikė antstoliui Rimantui Vižainiškiui. Hipoteka įkeisto turto realizavimas vyko iki 2019 m. gegužės 10 d., t. y. net iki vykdomosios bylos Nr. 0174/19/01121 vykdomojo dokumento išdavimo bei pateikimo antstoliui D. Kisieliui vykdyti. Todėl pranešimai (dokumentai) anksčiau buvo siunčiami tik antstoliams, kurie vykdė išieškojimą iš to paties skolininko. Esant tolesniam turto realizavimui Vykdomosiose bylose, bus informuoti visi antstoliai ir išieškotojai prisijungę prie išieškojimo, kaip nustato teisės aktai (tačiau šiuo metu joks turtas nerealizuojamas).

243.4.

25Pareiškėja nėra Vykdomųjų bylų šalis, Vykdomosios bylos nėra užbaigtos - todėl antstolis neturi jokio teisinio pagrindo duoti susipažinti pareiškėjai su bylomis ar daryti jų kopijas, nes tai draudžiama.

26Teismas

konstatuoja:

274.

28Byloje nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis trijose vykdomosiose bylose – Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967 ir Nr. 0128/18/00436 vykdo išieškojimą iš skolininko J. B. išieškotojoms ŽŪB „Mongolija“ ir UAB Prekybos namai „V. V. V.“. Antstolis Donatas Kisielius vykdo vykdomąją bylą Nr. 0174/19/01045 dėl skolos išieškojimo iš skolininko J. B. išieškotojai UAB „Scandagra“.

295.

30Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01967 medžiagos nustatyta, kad 2019 m. liepos 9 d. antstolis Donatas Kisielius patvarkymu Nr. S-l9-174-9839 prisijungė prie antstolio Rimanto Vižainiškio vykdomo išieškojimo iš skolininko J. B. (v. b. l. 117). Pareiškėjos įgaliotas atstovas advokatas S. B. 2019 m. rugsėjo 6 d. antstoliui Rimantui Vižainiškiui pateikė prašymą Nr. K/19-4628 dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga (v. b. l. 163–164). 2019 m. spalio 7 d. elektroniniu paštu pareiškėjos atstovas antstoliui pateikė pakartotinį prašymą Nr. K/19-4637 dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga, kuriuo buvo prašyta ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 14 d. pateikti atsakymą į 2019 m. rugsėjo 6 d. prašymą dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga bei galimus susipažinimo laikus (v. b. l. 158–159).

316.

32Antstolis nepateikė atsakymo nei į pareiškėjos atstovo 2019 m. rugsėjo 6 d. pateiktą prašymą, nei į 2019 m. spalio 7 d. pateiktą pakartotinį prašymą ir nesudarė galimybių susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga. Tokius savo veiksmus antstolis 2019 m. spalio 31 d. patvarkyme Nr. S-3439 grindžia tuo, kad pareiškėja nėra Vykdomųjų bylų šalis. Anot antstolio, vykdomosios bylos nėra užbaigtos, todėl pareiškėja neturi teisės susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga.

337.

34Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl proceso dalyviai, tiek antstolis, tiek ir skolininkas, išieškotojas privalo laikytis nustatytos vykdymo proceso eigos ir tvarkos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

358.

36Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normos, traktuojant jų turinį siaurai, suteikia teisę su vykdomosios bylos medžiaga susipažinti tik vykdymo proceso šalims, t. y. išieškotojui ir skolininkui (CPK 639 straipsnio 2 punktas, 643 straipsnio 2 punktas). Tačiau tai nereiškia, kad visais atvejais, kai yra sprendžiamas klausimas, ar leisti suinteresuotam asmeniui susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, aktualios CPK normos turi būti taikomos mechaniškai.

379.

38CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojo prašymu ar antstolio iniciatyva prisijungimą prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų, antstolis vykdo Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka ir terminais. Ši proceso norma suteikia antstoliui teisę prisijungti prie išieškojimo, vykdomo kito antstolio, iš to paties skolininko. Sprendimų vykdymo instrukcijoje numatyta, kad kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo (Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktas). Prisijungęs prie išieškojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus (CPK 759 straipsnio 2 dalis). Aiškindamas šią normą kasacinis teismas yra nurodęs, kad prisijungimas neturi retroaktyviosios galios ir reiškia teisę dalyvauti anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2013). Taigi, prisijungę prie konkrečios vykdomosios bylos (ar kelių vykdomųjų bylų), išieškotojai tokioje byloje įgyja teises ir pareigas, numatytas CPK 639–640 straipsniuose.

3910.

40Kaip minėta, 2019 m. liepos 9 d. antstolis Donatas Kisielius patvarkymu Nr. S-l 9-174-9839 prisijungė prie antstolio Rimanto Vižainiškio pradėtų Vykdomųjų bylų ir išieškojimo iš skolininko J. B.. Todėl pareiškėja UAB „Scandagra“ Vykdomosiose bylose įgijo išieškotojo teises ir pareigas CPK 639–640 straipsnių prasme. Viena iš išieškotojo teisių, numatytų CPK 639 straipsnio 2 punkte yra teisė susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga. Pareiškėja, prisijungusi prie Vykdomųjų bylų, yra išieškotoja, todėl turi teisę ir gali susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas). Taigi, ir pareiškėjos įgaliotas atstovas, pateikęs antstoliui įgaliojimą patvirtinančius dokumentus, gali tai padaryti. Tokios teisės siaurinamas aiškinimas, t. y. kad pareiškėja turi teisę susipažinti tik su vykdomųjų bylų medžiaga, suformuota po to, kai buvo prisijungta prie antstolio Rimanto Vižainiškio vykdomų išieškojimų, visų pirma, prieštarauja CPK 759 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Tai, kad, prisijungęs prie išieškojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus, nereiškia, jog turi būti ribojama jo teisę susipažinti su anksčiau vykdomojoje byloje atliktais veiksmais. Juolab, kad toks ribojimas tiesiogiai nenumatytas ir CPK. Priešingu atveju, iš dalies būtų paneigiamas prisijungimo prie išieškojimo tikslas, o kartu nepagrįstai nevienodai traktuojama tame pačiame vykdymo procese dalyvaujančių išieškotojų padėtis. Antra vertus, pareiškėja UAB „Scandagra“, kaip išieškotoja, turi objektyvų ir realų interesą, kad Vykdomosiose bylose skolininko turtas būtų realizuotas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nes nuo to tiesiogiai priklauso ir pareiškėjos galimybės patenkinti savo reikalavimus tolesniame priverstinio išieškojimo procese. Taigi nėra pagrindo pritarti antstolio pozicijai, kad, leidus pareiškėjai susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, o kartu ir su duomenimis apie iki prisijungimo prie išieškojimo atliktais vykdymo veiksmais, būtų pažeistos CPK normos ir (ar) kitų vykdymo proceso dalyvių interesai ir (ar) teisės.

4111.

42Nagrinėjamu atveju, antstolio pasyvus procesinis elgesys, o vėliau nepagrįstas atsisakymas pareiškėjos įgaliotam atstovui leisti susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, pažeidė pareiškėjos, kaip išieškotojos, teises ir teisėtus interesus. Antstolis įstatymu yra įpareigotas išieškotojui pareikalavus pateikti informaciją tiek apie skolininką, tiek apie vykdymo eigą. Kadangi pareiškėja yra išieškotoja, todėl antstolis neturėjo pagrindo neleisti pareiškėjos UAB „Scandagra“ įgaliotam atstovui susipažinti su Vykdomosiomis bylomis (CPK 639 straipsnio 2 punktas). Tokie antstolio veiksmai pripažintini neteisėtais.

4312.

44Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas tenkinamas. Antstolis Rimantas Vižainiškis įpareigojamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos leisti išieškotojai UAB „Scandagra“ ar išieškotojos įgaliotam atstovui susipažinti su Vykdomųjų bylų visa medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas).

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

46Pareiškėjos UAB „Scandagra“ skundą dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus tenkinti.

47Įpareigoti antstolį Rimantą Vižainiškį per 5 (penkias) darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos leisti išieškotojai UAB „Scandagra“ ar išieškotojos įgaliotam atstovui susipažinti su vykdomųjų bylų Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967 ir Nr. 0128/18/00436 visa medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas).

48Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Linas Virkutis... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Scandagra“... 6. 2.... 7. Skundą pareiškėja grindžia tuo, kad:... 8. 2.1.... 9. Antstolis Vykdomosiose bylose vykdo išieškojimą iš skolininko J. B.... 10. 2.2.... 11. Pareiškėjos atstovas 2019 m. rugsėjo 6 d. antstoliui Rimantui Vižainiškiui... 12. 2.3.... 13. Antstolis Rimantas Vižainiškis prašomos informacijos nesuteikė, t. y.... 14. 2.4.... 15. Antstolis savo neveikimu, neatlikdamas procesinių veiksmų, pažeidė... 16. 3.... 17. Antstolis Rimantas Vižainiškis 2019 m. spalio 31 d. patvarkymu Nr. S-3439... 18. 3.1.... 19. pareiškėjos UAB „Scandagra“ (kurios naudai antstolis Rimantas... 20. 3.2.... 21. Teisę susipažinti su vykdomąja byla turi tik vykdymo proceso šalys -... 22. 3.3.... 23. Iš Antstolių Informacinės Sistemos matyti, kad pas antstolį D. Kisielių... 24. 3.4.... 25. Pareiškėja nėra Vykdomųjų bylų šalis, Vykdomosios bylos nėra užbaigtos... 26. Teismas... 27. 4.... 28. Byloje nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis trijose vykdomosiose... 29. 5.... 30. Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01967 medžiagos nustatyta, kad 2019 m.... 31. 6.... 32. Antstolis nepateikė atsakymo nei į pareiškėjos atstovo 2019 m. rugsėjo 6... 33. 7.... 34. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 35. 8.... 36. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) normos,... 37. 9.... 38. CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojo prašymu ar antstolio... 39. 10.... 40. Kaip minėta, 2019 m. liepos 9 d. antstolis Donatas Kisielius patvarkymu Nr.... 41. 11.... 42. Nagrinėjamu atveju, antstolio pasyvus procesinis elgesys, o vėliau... 43. 12.... 44. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas tenkinamas.... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 513 straipsnio 1... 46. Pareiškėjos UAB „Scandagra“ skundą dėl antstolio Rimanto Vižainiškio... 47. Įpareigoti antstolį Rimantą Vižainiškį per 5 (penkias) darbo dienas nuo... 48. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...