Byla e2-843-302/2018
Dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys Visagino savivaldybė ir uždaroji akcinė bendrovė „Eurovaistinė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. ir 2018 m. kovo 16 d. nutarčių, priimtų civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimą“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys Visagino savivaldybė ir uždaroji akcinė bendrovė „Eurovaistinė“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
  1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškiniu, kuris buvo priimtas 2018 m. sausio 30 d., prašo pripažinti atsakovės Visagino savivaldybės administracijos paskelbtą 41,17 kv. m. negyvenamųjų patalpų (plane pažymėtos indeksais 1-4, 1-5, 1-6; pastatas, kuriame yra patalpos, plane pažymėtas 2D9p, pastato unikalus Nr. 3098-4002-8024), esančių adresu ( - ), viešą nuomos konkursą neteisėtu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  2. 2018 m. kovo 14 d. Panevėžio apygardos teisme gautas ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ patikslintas ieškinys, kuriuo prašoma pripažinti Visagino savivaldybės administracijos paskalbtą 41,17 kv. m. negyvenamųjų patalpų (plane pažymėtų indeksais 1-4, 1-5, 1-6, esančių pastate adresu ( - )) viešą nuomos konkursą neteisėtu, o šio konkurso rezultatus, įformintus Visagino savivaldybės administracijos nuolatinės turto nuomos komisijos 2018 m. sausio 30 d. posėdžio protokolu Nr. (8.3)-TN-5, panaikinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė
  1. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. kovo 2 d. nutartimi ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu perdavė nagrinėti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams.
  2. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 27 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių. Teismo nuomone, civilinių bylų kategorija, susijusi su viešu konkursu, nevartotina visų konkursų prasme, o tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamiems sandoriams, t. y. viešųjų paslaugų teikimui.
  3. Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo ne iš VPĮ ir CK 6.947 – 6.952 straipsniuose reglamentuojamų viešo konkurso sandorių, o iš savivaldybės skelbto konkurso, kuris vykdomas vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo pagrindu, todėl toks ginčas yra teismingas apylinkės teismui.
  4. Kadangi atsakovės buveinės vieta yra Visagino mieste, teismas perdavė bylą nagrinėti Utenos rajono apylinkės teismo Visagino rūmų teismui.
  5. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. kovo 16 d. atsisakė priimti UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ patikslintą ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu ir dar kartą išaiškino ieškovei, kad ieškinys teismingas Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams.
 1. Atskirųjų skundo ir atsiliepimo argumentai
  1. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį ir civilinė bylą grąžinti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad savivaldybės turtas, kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, išnuomojamas savivaldybės turto viešojo nuomos konkurso būdu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai savivaldybės turtas išnuomojamas be konkurso. Viešas konkursas dėl savivaldybių materialiojo turto nuomos visiškai atitinka CK 6.947 straipsnyje įtvirtintą viešo konkurso apibūdinimą. Viešas konkursas dėl savivaldybių materialiojo turto nuomos yra savivaldybės (savivaldybės patikėtinio) viešas pažadėjimas suteikti nuomos teisę tam konkurso dalyviui, kuris atitiks visas konkurso sąlygas ir pasiūlys mokėti pačią didžiausią turto nuomos kainą. Kadangi vieši konkursai dėl savivaldybių materialiojo turto nuomos yra vieši konkursai CK 6.947 straipsnio prasme – tai civiliniams ginčams, susijusiems su tokių konkursų (ne)teisėtumu, spręsti yra taikytinos ne tik savivaldybių tarybų norminiuose teisės aktuose nustatytos specialios taisyklės (šiuo atveju – Aprašo nuostatos), tačiau taip pat CK XLIX Skyriuje „Viešas konkursas“ (CK 6.947 – 6.952 str.) nustatytos įstatyminės taisyklės.
  2. Teismų praktika taip pat patvirtina, kad analogiškus/panašius ginčus kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja būtent apygardų teismai (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-260-565/2017; Klaipėdos apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-1683-163/2016; Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1854-658/2016 ir kt.).
  1. Atsakovė Visagino savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu sutinka ir taip pat prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui. Atsakovė pažymi, kad savivaldybės turto viešas konkursas yra viešas konkursas CK 6.947 – 6.952 straipsnių prasme, kuris turi būti vykdomas vadovaujantis ne tik konkrečios savivaldybės veiklą reglamentuojančiu lokaliu teisės aktu, bet ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, todėl nagrinėjamu atveju turi būti taikoma CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta teismingumo taisyklė.
  2. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 16 d. nutartį ir perduoti patikslinto ieškinio priėmimo klausimą Panevėžio apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas analogiškais argumentais kaip ir skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutarties.

3Teismas

konstatuoja:

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5

  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
  2. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutarties, kuria ieškinys dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu buvo perduotas nagrinėti Utenos rajono apylinkės teismo Visagino rūmų teismui, teisėtumas ir pagrįstumas. Taip pat ieškovė nesutinka su Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 16 d. nutartimi, kuria buvo atsisakyta priimti jos patikslintą ieškinį dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu.

6Dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių teisėtumo/neteisėtumo

  1. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymu saugomas interesas, tačiau teisė kreiptis į teismą, be kita ko, suponuoja ir tinkamo teisinio proceso reikalavimą, kuris yra vienas esminių konstitucinio teisinės valstybės principo elementų.
  2. Siekiant užtikrinti asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, taip pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo, nuspėjamumo ir kitus jo principus, CPK yra nustatyta visiems asmenims vienoda teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš esminių sąlygų, lemiančių teisės kreiptis į teismą tinkamą įgyvendinimą.
  3. CPK 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja inter alia ginčus, kylančius iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto, restruktūrizavimo, viešųjų pirkimų ir kitų privatinių teisinių santykių. Civilinių bylų rūšinio teismingumo klausimus reglamentuoja CPK 26, 27 ir 28 straipsniai. CPK 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta pagrindinė rūšinio teismingumo taisyklė ir jos išimtys. Pagal ją visas civilines bylas pirmąja instanciją nagrinėja apylinkės teismai. Išimtiniai atvejai, kai dalį bylų pirmąja instancija nagrinėja apygardos teismai arba tik Vilniaus apygardos teismas, yra nustatyti atitinkamai CPK 27 ir 28 straipsniuose. Pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių.
  4. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. gruodžio 5 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-632/2006, yra išaiškinęs, jog CPK 27 straipsnio 3 punkte apibrėžiama civilinių bylų kategorija, susijusi su viešu konkursu, vartotina VPĮ ir CK 6.947-6.952 straipsniuose reglamentuojamiems viešo konkurso sandoriams.
  5. Įstatymas viešą konkursą apibrėžia kaip asmens viešą pažadėjimą sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą, įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju (CK 6.947 str.1 d.).
  6. Taigi viešas konkursas yra suprantamas kaip kelių asmenų varžybos, kurių tikslas yra atrinkti geriausią vykdytoją, t. y. geriausią pasiūlymą pagal nustatytas konkurso sąlygas. Konkurso institutu siekiama konkurso būdu pasiekti geriausią rezultatą už tam tikrą atlyginimą.
  7. Apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Visagino savivaldybės administracijos paskelbtas ir šioje byloje ginčijamas konkursas nėra viešas konkursas CK 6.947 – 6.952 straipsnių prasme.
  8. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad savivaldybių turto sandara ir įsigijimo būdai, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka nustatyta Konstitucijoje, įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir savivaldybių tarybų sprendimuose. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba. To paties įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punkte yra nustatyta, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas.
  9. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
  10. Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtinto Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad savivaldybės turtas, kuris nereikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, išnuomojamas savivaldybės turto viešojo nuomos konkurso būdu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai savivaldybės turtas išnuomojamas be konkurso. Konkursą laimi ir teisę pasirašyti konkretaus turto nuomos sutartį įgyja dalyvis, pateikęs visus reikalingus dokumentus ir konkurso metu pasiūlęs patį didžiausią savivaldybės turto nuompinigių dydį (Aprašo 24–25 p.).
  11. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad viešas konkursas dėl savivaldybių materialiojo turto nuomos visiškai atitinka CK 6.947 straipsnyje įtvirtintą viešo konkurso sampratą, t. y. viešas konkursas dėl savivaldybių materialiojo turto nuomos yra savivaldybės viešas pažadėjimas suteikti nuomos teisę tam konkurso dalyviui, kuris atitiks visas konkurso sąlygas ir pasiūlys mokėti pačią didžiausią turto nuomos kainą.
  12. Vien tai, kad ginčo konkursas yra vykdomas, vadovaujantis konkrečios Visagino tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-69 patvirtintu Visagino savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, nepaneigia CK 6.947 – 6.952 straipsnių, reglamentuojančių viešą konkursą, taikymo, todėl ginčams dėl tokio konkurso teisėtumo spręsti turi būti taikoma CPK 27 straipsnio 3 punkte nustatyta teismingumo taisyklė.

7Dėl bylos procesinės baigties

  1. Nurodytų argumentų kontekste spręstina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamomis nutartimis nepagrįstai ieškovės UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį perdavė nagrinėti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams ir patikslintą ieškinį atsisakė priimti, todėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. ir 2018 m. kovo 16 d. nutartys naikintinos ir byla perduotina nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

9Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai dėl viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys Visagino savivaldybė ir uždaroji akcinė bendrovė „Eurovaistinė“, nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

10Panevėžio apygardos teismo 2018 m. kovo 16 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ patikslinto ieškinio priėmimo klausimą spręsti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai