Byla 2S-1166-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Tatjana Žukauskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens ( - ) atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims ( - ) filialui, viešajai įstaigai ( - ), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai dėl globėjo nušalinimo nuo pareigų, globėjo paskyrimo, globos vietos nustatymo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas: 1) nušalinti ( - ) filialą nuo O. K. , gim. ( - ) , ir V. K. , gim. ( - ) , globėjo pareigų; 2) paskirti VšĮ ( - ) O. K. , gim. ( - ) , ir V. K. , gim. ( - ) , globėju; 3) Nustatyti O. K. , gim. ( - ) , ir V. K. , gim. ( - ) , globos vietą ( - ) .

7Nurodė, kad likusiems be tėvų globos nepilnamečiams O. K. , gim. ( - ) , ir V. K. , gim. ( - ) , Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu buvo nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirtas suinteresuotas asmuo ( - ). O. ir V. K. vienišai motinai L.K. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu yra neterminuotai apribota motinos valdžia jos vaikų atžvilgiu. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos O. ir V. K. yra įrašyti į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Dėl globėjo kaltės nesutvarkyti vaikų dokumentai įvaikinimo proceso organizavimui – vaikų įvaikinimo procedūra yra sustabdyta, vaikai neturi galimybės būti globojami šeimoje. Globėjas pažeidžia vaikų teisę augti šeimos aplinkoje, visiškai nebendradarbiauja su atitinkamomis institucijos, siekiant vaikų gerovės. Vaikų teisių apsaugos skyrius, vykdantis vaikų globos (rūpybos) priežiūrą vaikų globos namuose, pastaruoju metu vis dažniau nustatydavo vaikų teisių pažeidimus. Nebuvo tvarkomi vaikų dokumentai, susiję su maitintojo netekimo išmokomis, paveldėjimu, įvaikinimu. Skyriuje gaunami šios institucijos vyresniųjų globotinių skundai, kad yra pažeidžiamos jų teisės. Vaikai skundėsi skurdžiu laisvalaikiu, užsiėmimų stoka, pernelyg ribojama laisve, iš globėjų pusės nuolat girdimais įžeidinėjimais, tyčiojimusi, prasivardžiavimais, žeminančiais jų orumą. Vyresnieji globotiniai, neiškentę tokio gyvenimo ir protestuodami, ne kartą bėgdavo iš minėtos globos institucijos. Vaikai nuolat jaučiasi nesaugūs, gyvena didelėje įtampoje. Pareiškėjas nurodė, kad suinteresuoto asmens teikiama socialinė globa neatitinka Socialinės globos normose keliamų reikalavimų, nes nustatyti reikšmingi normų neatitikimai, globėjas netinkamai rūpinosi vaikų sveikata, mokymusi, auklėjimu, vaikai neturi tinkamų sąlygų augti ir vystytis, psichologinis klimatas globos namuose yra netinkamas vaikams gyventi. Taip pat atkreipė dėmesį, jog Paramos fondo įstatuose nėra numatyta, jog fondas gali atlikti globėjo funkcijas, todėl jo veikla, susijusi su globėjo pareigų atlikimu, neteisėta. Siekiant apsaugoti vaikų interesus, O. ir V. K. nuo 2009-04-03 apgyvendinti VšĮ ( - ), vaikai nori gyventi centre, į globos namus grįžti atsisako.

8Suinteresuotas asmuo ( - ) su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pareiškėjo pateikti įrodymai, t.y. dauguma institucijų raštų yra pasenę, dabar situacija yra pasikeitusi. Fondas turi maisto rengimo pažymėjimą, nepagrįstas (dėl per didelio skaičiaus vaikų) atsisakymas išduoti higienos pasą yra apskųstas, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimas dėl kontroleriaus duotų išvadų, kuriomis remiasi pareiškėjas, yra atnaujintas. Dar neišsprendus bylos dėl globėjo nušalinimo, vaikai buvo nepagrįstai perkelti iš globos namų, nes nėra jokių duomenų, jog vaikams ar jų sveikatai grėsė koks nors pavojus, faktiškai visi VTAS veiksmai, susiję su globėjo nušalinimu nuo pareigų, prasidėjo nuo užsienio piliečio skundo, kurio pagrįstumo niekas netikrino. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių globėjo nepakankamo bendradarbiavimo su įvaikinimo tarnyba, nes byloje pateiktas Įvaikinimo tarnybos raštas yra neapibrėžto turinio, globėjas niekada jokių pretenzijų iš Įvaikinimo tarnybos nėra sulaukęs. Globėjas sudarytos su Vilniaus rajono savivaldybe sutarties pagrindu turi teisę atlikti globėjo funkcijas. Vaikų teisių apsaugos skyriaus nuostatai prieštarauja LR Vyriausybės 2002-11-17 nutarimui Nr. 1983, pagal kurį tarnybos gali būti steigiamos tik savivaldybės tarybos sprendimu, be to, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad VTAS gali ginti viešąjį interesą.

9Suinteresuotas asmuo VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ sutiko su pareiškimu ir laikė, kad jų centras yra tinkamas globėjas, įsteigtas pagal visus reikalavimus, su vaikais dirba specialistai. Vaikams suteikiama psichologinė pagalba, visi darbuotojai su pedagoginiu išsilavinimu. Vaikams atvykus į centrą, jų psichologinė būsena buvo įvertinta psichologo, vaikai buvo įbauginti, šiuo metu jaučiasi pasikeitimai, vaikai jaučiasi saugesni, jų mąstymas tapo pozityvesnis, jie adaptavosi naujoje gyvenamojoje vietoje, tapo linksmesni.

10Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad Labdaros paramos fondas ir jo filialas negali teikti socialinės globos, nes neatitinka LR socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio reikalavimų. Fondas netinkamai vykdė Civilinio kodekso 3.271 str. nustatytas vaiko globėjo (rūpintojo) pareigas, t.y. neužtikrino vaiko fizinio ir psichinio saugumo, nesirūpino vaikų sveikata ir mokymusi, netinkamai auklėjo vaiką, nes globėjai turi auklėti savo globotinį ir, kaip ir tėvai, yra atsakingi už jo auklėjimą ir raidą. nesirūpino vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą ir polinkius, nebendradarbiauja su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, nerengia vaiko savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

11Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi pareiškimą tenkino. Nušalino Labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ filialą nuo O. K. ir V. K. nuo globėjo pareigų. Paskyrė O. K. ir V. K. globėju VšĮ Vaikų ir paauglių socialinį centrą. Nustatė O. K. ir V. K. globos vietą VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniame centre.

12Teismas nutartį motyvavo tuo, kad Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ netinkamai vykdė savo kaip globėjo pareigas bei savo veiksmais pažeidė nepilnamečių vaikų globą reglamentuojančias teisės normas, globos namuose vaikai nesijautė saugiai, buvo įbauginti, neturi pasitikėjimo suaugusiais žmonėmis, kas neatitinka svarbiausio ir esminio vaiko intereso augti sveikoje, saugioje ir ramioje aplinkoje, kurioje vaikas nepatiria psichologinės įtampos, baimės, nuolatinių konfliktinių situacijų, jaučiasi mylimas ir saugus. Teismas sprendė, kad nors globos namuose gyvenimo sąlygos pagerėjo, tačiau Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2009-05-15 pažyma patvirtina, jog Fondo filialui leidimas – pasas nebuvo išduotas, o atlikus ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, nustatyti Vaikų globos įstaigos bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų pažeidimai, o kompiuterių klasės įrengimo atitikties sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams spręsti sveikatos centras negalėjo, nes nebuvo pateikti atitinkami patalpų teisinės registracijos dokumentai. Teismo vertinimu, esant prieštaringiems vaikų paaiškinimams, tai tik patvirtina psichologų padarytas išvadas, kad vaikai apimti baimės, nerimo dėl ateities, jie praradę dvasinį stabilumą, saugumo jausmą. Tai, kad nei vienas iš perkeltų į kitus globos namus vaikų nenori grįžti į globos namus, ir paneigiančių šį teiginį duomenų byloje nėra, teismui sudarė pagrindą padaryti išvadą, kad globėjas nesugebėjo užtikrinti vaikų psichinio saugumo. Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, vaikų norus nušalino ( - ) filialą nuo vaikų globėjo pareigų.

13Teismas sprendė, kad nėra pagrindo nutraukti bylos motyvuojant pareiškėjo netinkamumu, kadangi byloje pateiktų Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-06-13 įsakymu Nr. A 27-1000 „Dėl vaikų teisių apsaugos skyriaus nuostatų patvirtinimo“ Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus nuostatų 8.13.7 p. nustatyta, jog skyrius paduoda teismui pareiškimą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka savo pareigas, neužtikrina globojamo vaiko teisių ir interesų apsaugos.

14Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir seneliams“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – pareiškimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad pareiškimas paduotas asmens Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalies prasme nesančio globos (rūpybos) institucija. Pasak apelianto, pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis yra įsteigtas teisės aktuose nustatyta tvarka.

15Apeliantas nesutinka su teismo atliktu faktinių aplinkybių, pasak jo, tariamai patvirtinančių pareiškėjo atstovo teiginius dėl netinkamo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, įvertinimu. Nurodo, kad pareiškėjo paaiškinimus teismas turėjo vertinti kritiškai, kadangi teismui buvo pateikti seni, tikrovės neatitinkantys duomenys, paslėpta informacija apie šiuo metu esančią padėtį. Teismas, remdamasis pareiškėjo atstovės D. Lapėnienės paaiškinimais, nevertino to fakto, kad ji gali turėti ne tik tarnybinį suinteresuotumą bylos baigtimi.

16Pasak apelianto, byloje nėra įrodymų, kad „Fondo filialas" kaip globėjas (rūpintojas) netinkamai vykdė CK 3.271 str., 3.275 str. reikalavimus ar pažeidė Vaiko teisių konvencijos nuostatas. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius ėmėsi leistinų veiksmų vaikų interesams apsaugoti. Taip pat teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad „Fondas" ir „Fondo filialas" negalėjo vykdyti globos (rūpybos) funkcijos. Filialo nuostatuose tokios funkcijos vykdymas yra numatytas, nuostatai užregistruoti viešame registre.

17Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

18Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu globėjas ar rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio ar rūpintojo teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, jie gali būti teismo nutartimi nušalinti nuo globėjo ar rūpintojo pareigų. Kreiptis į teismą dėl globėjo ar rūpintojo nušalinimo turi teisę globos (rūpybos) institucijos arba prokuroras.

21Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog suinteresuotas asmuo turi būti nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų minėtų vaikų atžvilgiu yra pagrįsta vaikų interesų prioritetu. Vaikai – ypatinga visuomenės grupė, kurios teisės ir teisėti interesai privalo būti užtikrinami. Vaikai dėl jų fizinio ir psichinio nebrandumo yra reikalingi ypatingos apsaugos ir globos, kurios reikia jų gerovei. Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 1 dalis). Vaikui turi būti sudarytos sąlygos, kad minėtos jo teisės būtų įgyvendinamos ir tais atvejais, kai jo tėvų nėra, kai tėvai tų pareigų negali atlikti arba kai tėvų valdžia apribota ir būtent vaiko globa ir rūpyba padeda įgyvendinti vaiko teises. Civilinio kodekso 3.248 straipsnyje yra nurodyta, kad vaiko globos (rūpybos) tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Vaiko globos (rūpybos) uždaviniai - paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir teisėtus interesus, sudaryti vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, situacija, susiklosčiusi suinteresuoto asmens filialo vaikų globos namuose yra konfliktinė, tinkamai nesprendžiami konfliktai tarp globos institucijų ir Danijos piliečio, tarp administracijos ir valstybės institucijų, tarp darbuotojų ir vaikų, tarp vaikų tarpusavyje, kas sukelia vaikams nerimą ir įtampą, trikdo normalų šių globos namų funkcionavimą, pažeidžia vaikų saugumą ir dvasinį stabilumą (t. 2, b.l. 65.). Atsižvelgiant į tai, kad tiek nacionalinės, tiek tarptautinės teisės aktai akcentuoja prioritetinę vaikų interesų apsaugą, į tai, kad vadovaujantis Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencija, taip pat Vaiko teisių apsaugos įstatymu, turi būti siekiama, kad būtų užtikrinta vaikų saugi aplinka, vaikai būtų saugomi nuo neigiamo socialinės aplinkos poveikio, įvertinant tai, kad vykdant 2009-03-25 teismo nutartį nepilnamečiai buvo apgyvendinti VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniame centre, kilnojimas iš vienų globos namų į kitus turėtų neigiamos įtakos jų asmenybės vystimuisi ir akivaizdžiai susiklosčiusioje situacijoje neatitiktų vaikų interesų, nes, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, apibūdinančių vaikų psichologinę būseną – jie yra pažeidžiami, nerimastingi, įsitempę, pasimetę, pikti, įtarūs, nepasitikintys suaugusiais žmonėmis, jų elgesys yra problemiškas, bei nesant duomenų, kad nurodytame centre jie yra netinkamai globojami, kolegija sprendžia, kad teismo nutarties palikimas nepakeistos geriausiai atitiks nepilnamečių vaikų interesus.

23Apeliantas nurodo, kad pareiškimas paduotas asmens, nesančio globos (rūpybos) institucija Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalies prasme, tačiau kolegija nesutinka su tokiu argumentu. Pažymėtina, jog pagal Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 1 dalį įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Globos (rūpybos) institucijomis yra savivaldybių ar apskričių institucijos, prižiūrinčios ir kontroliuojančios globėjų ir rūpintojų veiklą (Civilinio kodekso 3.241 straipsnio 1 dalis). Vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje, institucijoje prižiūri rajono (miesto) valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija (Civilinio kodekso 3.267 straipsnio 1 dalis). Tokiu būdu kolegija, atsižvelgdama į tai, kad šios institucijos įgaliojimai įtvirtinti įstatymuose, daro išvadą, kad pareiškėjas yra tinkamai įgaliotas asmuo reikšti teisme ieškinį dėl globėjo pakeitimo. Be to, kolegija pažymi, kad ta aplinkybė, kad teismui nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškėjas įsteigtas teisės aktuose nustatyta tvarka, nėra teisiškai reikšminga aplinkybė sprendžiant klausimą dėl teismo nutarties dėl globėjo pakeitimo teisėtumo ir pagrįstumo, nes pareiškėjo įsteigimo teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

24Kolegijos vertinimu, byloje esantys duomenys nesudarė pagrindo pripažinti, jog globos namuose nėra pakankamai gerų sąlygų globotiniams gyventi, tuo labiau - dėl šių sąlygų pripažinti suinteresuotą asmenį netinkamu globėju (rūpintoju). Kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog teismas, spręsdamas dėl gyvenimo sąlygų globos namuose, vadovavosi pasenusiais duomenimis (2007 m.) ir nesiaiškino, ar 2009 m. ši padėtis nėra pasikeitusi, taigi, kaip teisingai nurodoma atskirajame skunde, teismas nepagrįstai rėmėsi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybos 2007-10-31 raštu, kuriuo konstatuojami Fondo filialo trūkumai. Kaip matyti iš 2009-03-02 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (1 t., b.l. 146-148), jame konstatuota, kad yra sudarytos visos normaliam vaikų gyvenimui, vystimuisi ir ugdymui reikalingos sąlygos, yra švarūs baldai, lovų patalynė švari, nesudėvėta, yra televizorius, DVD grotuvas, kompaktiniai diskai su muzikos, žaidimų ir filmų įrašais. Yra biblioteka, įrengta kompiuterių klasė, kurioje stovi septyni kompiuteriai ir spausdintuvas. Įrengtos atskiros prausyklos, dušai. Virtuvės patalpos naujai įrengtos, virtuvės buitinė technika visiškai nauja. Name įrengta atskira valgomojo patalpa. Visos patalpos suremontuotos, apšildomos elektriniais radiatoriais, namo rūsyje yra skalbykla-džiovykla, pirties patalpa, baseino patalpa. Tokios aplinkybės neturėjo sudaryti teismui pagrindo pripažinti, kad šie globos namai yra netinkami vaikų globai.

25Nors kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog teismas savo išvadai dėl globėjo netinkamumo pagrįsti neturėjo vadovautis Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2008-08-08 pažyma (t.1, b.l. 26-33), nes joje, nors ir buvo konstatuojami tam tikri Fondo filialo – globos namų veiklos trūkumai, tačiau apibendrinant buvo padaryta išvada, kad galimai netinkamas pareigų vykdymas bei piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi nepasitvirtino, psichologinio mikroklimato įvertinimo pažyma (t. 2, b.l. 62-65), nes ji buvo neobjektyvi, mikroklimatas 2009-03-05 negalėjo būti normalus, taip pat kitais raštais, kuriais teismas klaidingai rėmėsi kaip patvirtinančiais globėjo pareigų netinkamą atlikimą, tačiau toks netinkamas įrodymų vertinimas nesudaro pagrindo pripažinti skundžiamos teismo nutarties neteisėta ar nepagrįsta dėl aukščiau nurodytų motyvų, jog situacija, susiklosčiusi ( - ) filialo vaikų globos namuose yra konfliktinė, tinkamai nesprendžiami konfliktai tarp globos institucijų ir Danijos piliečio, tarp administracijos ir valstybės institucijų, tarp darbuotojų ir vaikų, tarp vaikų tarpusavyje, vaikai įtraukti į šį konfliktą, o tai neigiamai veikia vaikus; vaikų kilnojimas iš vienų globos namų į kitus gali turėti jų vystimuisi neigiamos įtakos.

26Atskirajame skunde nurodoma, jog teismo nutartis negalėjo būti grindžiama 2007-09-10 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštu (t. 1, b.l. 57-58), kadangi suinteresuotas asmuo yra gavęs maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, kas reiškia, kad rizikos globotinių sveikatai dėl racionalios ir visavertės mitybos reikalavimų pažeidimų nėra, 2007-10-26 Vilniaus visuomenės sveikatos centro raštu (t. 1, b.l. 64-65), kuriame nurodoma, kad globos namuose veikla vykdoma neturint leidimo – higienos paso, patalpos netinkamos gyventi, nes šis raštas neatitinka dabartinės padėties. Kolegija pažymi, kad nurodyti dokumentai, kuriais, pasak apelianto, teismas nepagrįstai vadovavosi, yra susiję su apelianto vykdoma veikla – maisto tvarkymu, apgyvendinimu tinkamose patalpose, tokiu būdu, darytina išvada, kad tokie į bylą pateikti dokumentai nepagrįstai buvo vertinami kaip apibūdinantys suinteresuoto asmens kaip netinkamą globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimą vaikų atžvilgiu. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos, suinteresuotas asmuo reagavo į konstatuotus jo veiklos trūkumus, jie buvo šalinami, sąlygos globos namuose buvo gerinamos, taigi iš esmės sutiktina su apelianto argumentu, jog teismas nepagrįstai teigia, kad nuo 2007 m. iki 2009 m. suinteresuotas asmuo neištaisė konstatuotų veiklos trūkumų.

27Apeliantas nurodo, kad teismas negalėjo remtis 2009-03-17 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos raštu, kuriame minimos A. S. ir J. Z. nebuvo apklaustos teismo posėdyje, tačiau šis argumentas neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl šių vaikų globos, o vaikai, dėl kurių globos (rūpybos) yra sprendžiamas klausimas teisme, buvo išklausyti teismo posėdyje, kaip tai yra numatyta Civilinio proceso kodekse.

28Kiti atskirojo skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo nėra esminiai sprendžiant skundžiamos teismo nutarties dėl globėjo pakeitimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

29Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad suinteresuotas asmuo ( - ) negalėjo vykdyti globos (rūpybos) funkcijos. Pažymėtina, kad vienas iš „Fondo filialo“ nuostatuose įtvirtintų filialo tikslų (1 p.) yra užtikrinti našlaičių, beglobių, vaikų iš asocialių, socialiai remtinų šeimų, rizikos grupės bei kitų vaikų globą filiale – vaikų globos namuose (t. 1, b.l. 126-129), šie nuostatai įregistruoti viešame registre. Be to, sprendžiant bylas dėl globos ir rūpybos, o nagrinėjamu atveju – dėl globėjo ar rūpintojo nušalinimo nuo pareigų konkrečių vaikų atžvilgiu, teismas turi įvertinti ne tai, ar globėju (rūpintojų) paskirtas asmuo turėjo teisę vykdyti globėjo (rūpintojo) funkciją apskritai, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad vaiko globos (rūpybos) uždaviniai - paskirti vaikui globėją (rūpintoją), kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų jo teises ir teisėtus interesus, sudarytų vaikui gyvenimo sąlygas, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą, rengtų vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje, įvertinti tokias reikšmingas aplinkybes kaip tai, ar toks asmuo tinkamai atlieka globėjo ar rūpintojo pareigas, ar užtikrina globotinio ar rūpintojo teisių ir interesų apsaugą, ar nesinaudoja savo teisėmis savanaudiškais tikslais.

30Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina nepakeista, atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

31Atmetus suinteresuoto asmens atskirąjį skundą, iš jo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurias sudaro 13,75 Lt, į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

33Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ( - ) 13,75 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Andžej Maciejevski ir Tatjana Žukauskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių... 7. Nurodė, kad likusiems be tėvų globos nepilnamečiams O. K. , gim. ( - ) , ir... 8. Suinteresuotas asmuo ( - ) su pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 9. Suinteresuotas asmuo VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ sutiko... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba... 11. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi... 12. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad Labdaros ir paramos fondas „Padėkime... 13. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo nutraukti bylos motyvuojant pareiškėjo... 14. Suinteresuotas asmuo Labdaros ir paramos fondas „Padėkime vaikams ir... 15. Apeliantas nesutinka su teismo atliktu faktinių aplinkybių, pasak jo,... 16. Pasak apelianto, byloje nėra įrodymų, kad „Fondo filialas" kaip... 17. Pareiškėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių... 18. Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Civilinio kodekso 3.246 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu globėjas ar... 21. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, situacija, susiklosčiusi suinteresuoto... 23. Apeliantas nurodo, kad pareiškimas paduotas asmens, nesančio globos... 24. Kolegijos vertinimu, byloje esantys duomenys nesudarė pagrindo pripažinti,... 25. Nors kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog teismas savo išvadai dėl... 26. Atskirajame skunde nurodoma, jog teismo nutartis negalėjo būti grindžiama... 27. Apeliantas nurodo, kad teismas negalėjo remtis 2009-03-17 Valstybės vaiko... 28. Kiti atskirojo skundo argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo nėra... 29. Kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 30. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama teismo nutartis yra paliktina... 31. Atmetus suinteresuoto asmens atskirąjį skundą, iš jo priteistinos... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 33. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti... 34. Priteisti iš ( - ) 13,75 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą....