Byla 2VP-4193-985/2017
Dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys L. R., G. R., antstolė Asta Lukšienė

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo, suinteresuoti asmenys L. R., G. R., antstolė Asta Lukšienė.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo nustatyti skolininko L. R. nuosavybės teisę į 1/2 dalį sutuoktinės G. R. gaunamą darbo užmokesčio iš ( - ). Pareiškime nurodo, kad 2017 m. gegužės 8 d. gavo antstolės Astos Lukšienės 2017 m. balandžio 28 d. patvarkymą „Dėl skolininko sutuoktinei priklausančio darbo užmokesčio arešto“. Antstolė Asta Lukšienė informavo, kad vykdo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 3 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-4009-91/2012 dėl solidarios 3318,13 Eur skolos (skolos likutis 3259,93 Eur) išieškojimo iš L. R., išieškotojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus naudai ir 456,92 Eur vykdymo išlaidų antstolės Astos Lukšienės naudai. Kai skolininkas neturi asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į jo dalį bendrojoje nuosavybėje. Iš bendrosios jungtinės nuosavybės negalima išieškoti asmeninių skolų, kol nenustatyta skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.109 straipsnis, 3.126 straipsnio 1 dalis). Tam, kad iš bendrosios jungtinės nuosavybės būtų galima išieškoti L. R. įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, reikalinga nustatyti L. R. nuosavybės teisę į 1/2 dalį į sutuoktinės G. R. gaunamo darbo užmokesčio.

5Teismo procesiniai dokumentai (pareiškimas su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į pareiškimą) suinteresuotiems asmenims G. R. įteikti 2017 m. birželio 2 d., L. R. 2017 m. birželio 20 d. tinkamai. Pareiškėja ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, 2017 m. liepos 5 d.

6Suinteresuotas asmuo antstolė Asta Lukšienė pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškime išdėstytais reikalavimais sutinka, mano, kad pareiškimas tenkintinas (b. l. 7).

7Prašymas dėl skolininko turto dalies nustatymo tenkintinas.

8Antstolės Astos Lukšienės ir Lauryno Lukšio kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr.0140/12/02402, pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 3 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-4009-91/2012 dėl solidarios 3318,13 Eur skolos išieškojimo iš skolininko L. R. pareiškėjos naudai. Skolininkas L. R. 2012 m. gruodžio 21 d. sudarė santuoką su G. R. (b. l. 8). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis G. R. dirba 9duomenys neskelbtini). Antstolė Asta Lukšienė 2017 m. balandžio 28 d. vykdomojoje byloje Nr.0140/12/02402 priėmė patvarkymą dėl skolininko sutuoktinei priklausančio darbo užmokesčio arešto ir pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su sutuoktiniu nuosavybe, nustatymo.

9Išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo be kito sutuoktinio sutikimo, galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau CK) 3.112 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl skolininko turto dalies nustatymo teisme priimtas 2017 m. gegužės 31 d., teismas vadovaujasi iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusia Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 667 straipsnio redakcija, kurios pirmoje dalyje nurodyta, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

10Antstolė A.Lukšienė vykdo piniginių lėšų išieškojimą išieškotojai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui iš skolininko L. R.. Vykdant išieškojimą, antstolė nustatė, kad skolininko turto skolai apmokėti nepakanka, o skolininko sutuoktinė G. R. gauna darbo užmokestį ( - ). Skolininko L. R. ir G. R. santuoka sudaryta ( - ). Byloje nepateikta duomenų apie santuokos nutraukimą, Vedybų sutarčių registre nėra įregistruotų vedybų, turto padalijimo ir kitokių sutarčių L. R. ir G. R. vardu, todėl jų turtui taikytinas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas (CK 3.82, 3.87 straipsniai). Pagal CK įtvirtintas prezumpcijas turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, jog jis yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, o sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.88 straipsnio 2 dalis, 3.117 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktą bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, be kita ko, pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos.

11Nagrinėjamu atveju skolininkas ir jo sutuoktinė jokiais įrodymais nepaneigė įstatymų numatytų prezumpcijų dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės ir lygių dalių principo. Byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, todėl laikytina, kad skolininko ir jo sutuoktinės po santuokos sudarymo įgyto turto dalys yra lygios. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą yra pagrindas pripažinti, jog skolininkui L. R. priklauso 1/2 jo sutuoktinės G. R. gaunamų pajamų (CK 3.87 straipsnis, 3.88 straipsnio 2 dalis, 3.117 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178 straipsniai, 182 straipsnio 4 punktas, 185 straipsnis).

12Remiantis išdėstytais argumentais, pareiškimas tenkintinas – nustatytina, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) L. R. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje priklauso 1/2 dalis jo sutuoktinės G. R. gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų (CPK 177, 178, 185, 667 straipsnis).

13Šioje byloje susidarę 3,16 Eur bylinėjimosi išlaidos susiję su procesinių dokumentų įteikimu, atsižvelgiant į tai, kad prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su sutuoktiniu nuosavybe, nustatymo, kilęs dėl skolos išieškojimo iš suinteresuoto asmens L. R., priteistinos iš L. R. valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) L. R., asmens kodas ( - ) jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje priklauso 1/2 (viena antroji) dalis suinteresuoto asmens G. R., asmens kodas ( - ) iš (duoemenys neskelbtini) gaunamo darbo užmokesčio.

17Priteisti iš suinteresuoto asmens L. R., asmens kodas ( - ) valstybei 3,16 Eur (tris eurus 16 euro centų) už procesinių dokumentų įteikimą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodant įmokos kodą 5660.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai