Byla I-740-386/2012
Dėl reikalavimo termino pratęsimo savavališkos statybos padariniams šalinti

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Vidos Stonkuvienės, dalyvaujant sekretorei Renatai Šarkauskienei, pareiškėjos atstovei advokato padėjėjai Ramunei Kičiatovienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Tadui Budvyčiui,

22012 m. gruodžio 13 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos K. K. prašymą trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl reikalavimo termino pratęsimo savavališkos statybos padariniams šalinti ir

Nustatė

3Pareiškėja K. K. (toliau – ir pareiškėja) 2012 m. rugsėjo 25 d. prašymu trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir VTPSI) kreipėsi į teismą, kuriuo prašo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą dvejiems metams nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

4Pareiškėja nurodo, kad VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas K. S. 2011 m. rugsėjo 29 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-110929-00069, kuriuo nustatė, jog gyvenamas namas ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) pastatytas savavališkai. Pareiškėja teigia, kad po savavališkos statybos akto Nr. SSA-30-110929-00069 surašymo, buvo pareikalauta nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, išskyrus, kuriuos būtina atlikti savavališkos statybos padariniams pašalinti bei apsaugoti statybvietę ir aplinką.

5Pareiškėja nurodo, kad minėtas namas pastatytas neturint statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento. 2011 m. lapkričio 3 d. VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius reikalavimu Nr. REI-30-111103-00082 pareikalavo ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 7 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas 2011 m. rugsėjo 29 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110929-00069, padarinius: nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę gyvenamojo namo ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), o taip pat įspėjo, kad neįvykdžius šio reikalavimo, bus kreipiamasi į teismą dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

6Pareiškėja teigia, kad iki nurodyto termino 2012 m. gegužės 7 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė, tačiau 2011 m. lapkričio 3 d. surašyto reikalavimo Nr. REI-30-111103-00082 neginčijo ir nesikreipė dėl šiuo reikalavimu nustatyto termino pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo.

72012 m. gegužės 24 d. VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas patikrinęs 2011 m. lapkričio 3 d. surašyto reikalavimo Nr. REI-30-111103-00082 pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą, surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. RPA-30-120524-00036, kuriuo konstatavo, kad K. K. neįvykdė jai įteikto minėto reikalavimo nugriauti vieno buto gyvenamąjį namą ir sutvarkyti statybvietę.

8Pareiškėja teigia, kad dėl reikalavimo Nr. REI-30-111103-00082 termino pratęsimo trims mėnesiams į VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių nesikreipė dėl ne nuo jos priklausančių priežasčių. Jos darbas susijęs su ilgalaikėmis komandiruotėmis, todėl ji 2010 m. spalio 29 d. įgaliojo V. B. atlikti dokumentų rengimą pastatų ir/ar statinių projektavimo darbams atlikti žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), gauti statybos leidimus ir kitus darbus, susijusius su projektinės dokumentacijos rengimu; 2010 m. spalio 29 d. pasirašė sutartį su UAB „Agenda“, kuriai atstovavo V. B., dėl projektavimo darbų atlikimo, parengimo techninių dokumentų, žemės sklype Nr. ( - ) ( - ) topografinės nuotraukos parengimo, žemėtvarkos projekto parengimo, projektavimo sąlygų sąvado gyvenamojo namo projektavimui gavimo, teritorijos ir inžinerinių komunikacijų suprojektavimo darbų, parengtų projektų suderinimo atitinkamose institucijose ir statybos leidimo gavimo. Pareiškėja teigia, kad šiems darbams atlikti perdavė visus reikalingus dokumentus, tačiau darbai iki šiol neatlikti, vykdytojas UAB „Agenda“ ir V. B. pagal sutartį Nr. TARP 101-10-1 to neįvykdė.

9Pareiškėja nurodo, kad 2012 m. rugsėjo 18 d. UAB „Agenda“ išdavė pažymą apie projektavimo darbų eigą, kurioje nurodė, kad: „2011 m. vasario 23 d. atlikus sklypo topografinius matavimus ir iš Klaipėdos architektūros skyriaus gavus projektavimo sąlygas, 2011 m. vasario 23 d. UAB „Anarima“ užsakyti projektavimo darbai pagal sutartį Nr. ATP-11. Atliekant faktinius sklypo matavimo darbus, nustatyta, kad žemės sklypo ribose yra nutiesta slėginė nuotekų trasa, kas apsunkino visus projektavimo ir ūkininko ūkio parinkimo darbus. Sklype pastatytas gyvenamas namas neatitinka reikalavimų, kad nuo slėginės nuotekų trasos būtų išlaikyti 10 m apsauginiai atstumai. 2011 m. kovo 23 d. AB „Klaipėdos vanduo“ nurodė, kad pasiūlyti sprendiniai neatitinka kriterijų, leidžiančių tvirtinti ir derinti pateiktus sprendinius. Nesant galimybės įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, 2011 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Anarima“ nutraukė sutartį ir toliau darbų nevykdė.

10Šiuo metu yra rengiami du pasiūlymai: leisti rengti projektus nuotekų trasos iškėlimui už sklypo ribos ir pasiūlymas įrengti slėginės trasos apsaugojimo priemonių kompleksą. Kadangi tai yra plačios apimties projektavimo ir derinimo darbai, darbų atlikimo terminas numatomas iki 2013 m. spalio 1 d.

11Pareiškėja teigia, kad tik nuotekų trąšos iškėlimui už sklypo ribos įrengti slėginės trasos apsaugojimo priemonių kompleksą projekto parengimui ir derinimui reikalingas terminas iki 2013 m. spalio 1 d., tačiau, kad gauti statybą leidžiančius dokumentus, reikalinga didesnė darbų apimtis, kuri užtruks iki dviejų metų.

12Pareiškėja taip pat nurodo, jog šį žemės sklypą namą ( - ) ( - ), įsigijo 2009-11-27 antstolio A. Selezniovo kontoroje skolininko pasiūlytam pirkėjui. Šiame žemės sklype buvo pastatytas namas, atlikti gyvenamojo namo vidaus ir išorės apdailos darbai, įrengta elektros instaliacija, vidaus vandentiekio ir kanalizacijos tinklai.

13Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija savo atsiliepime į prašymą nurodo, kad su pareiškėjos pateiktu prašymu nesutinka. VTPSI teigia, kad pareiškėja reikalavimą Nr. REI-30-111103-00082 gali įgyvendinti vienu iš dviejų būdų – arba nugriaudama statinį, arba kreipdamasi į atitinkamą subjektą dėl statybos leidimo išdavimo ir jį gaunant įteisindama statybą. Mano, kad pareiškėjos nurodytos priežastys, dėl kurių prašoma pratęsti minėto reikalavimo terminą, t. y. tai, kad žemės sklype nutiesta slėginė nuotekų trasa, dėl kurios yra rengiami du pasiūlymai – leisti rengti projektus nuotekų trasos iškėlimui už sklypo ribos ir pasiūlymas įrengti slėginės trasos apsaugojimo priemonių kompleksą, negali būti laikomos susijusios su procedūromis, atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą, kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

14VTPSI teigia, kad iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja nėra atlikusi jokių realių veiksmų, įgyvendindama savo ketinimus dėl nuotekų trasos. Be to, minėtas reikalavimas buvo surašytas gyvenamojo namo, o ne nuotekų trasos atžvilgiu, todėl turėtų būti atliekamas būtent šio gyvenamojo namo statybos įteisinimui reikalingos projektinės dokumentacijos rengimas, o ne nuotekų trasos projektinės dokumentacijos pertvarkymas.

15VTPSI taip pat atkreipia dėmesį, kad 2011 m. vasario 23 d. tarp pareiškėjos ir UAB „Anarima“ sudaryta projektavimo darbų sutartis Nr. ATP-11 dėl ginčo statinio įteisinimo 2011 m. rugpjūčio 31 d. buvo nutraukta ir nuo to laiko jokios procedūros daugiau nebeatliekamos.

16VTPSI pažymi, kad 2012 m. birželio 7 d. yra kreiptasi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei civilinėje byloje K. K., prašant įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, o neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, įpareigoti atsakovę per 1 mėnesį savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, nustatytus savavališkos statybos akte Nr. SSA-30-110929-00069 – nugriauti pastatytą neypatingą statinį, esantį žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )) adresu ( - ) ir sutvarkyti statybvietę (civilinė byla Nr. 2-1207-838/2012). VTPSI taip pat teigia, kad teisinis reglamentavimas suteikia teismui, nagrinėjančiam VTPSI ieškinį dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, galimybę nuspręsti, ar nagrinėjamoje situacijoje K. K. savavališkai pastatytas statinys galės būti įteisinamas, ar turės būti griaunamas. Teismui nusprendus, kad yra galimybė pašalinti savavališkos statybos padarinius teisės aktų nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, tuo pačiu turės būti sprendžiamas ir klausimas per kokį terminą savavališkai pastatytas statinys turės būti įteisintas. Tai reiškia, kad vieno iš savavališkos statybos padarinių pašalinimo būdo – statybos įteisinimo ir termino, per kurį statyba turėtų būti įteisinta, klausimai yra tiesioginis Klaipėdos rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos, iškeltos pagal VTPSI ieškinį, dalykas, todėl jau vien dėl tos priežasties, nežiūrint į visą kitą, turėtų būti netenkinamas žymiai vėliau Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateiktas K. K. prašymas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas dvejiems metams.

17Konstatuojama:

18Pareiškėja K. K. prašo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą dvejiems metams nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

19Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reikalavimui pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, kurį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti terminą 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

20Pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas K. S. 2011 m. rugsėjo 29 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-110929-00069, kuriuo nustatė, jog gyvenamas namas ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) pastatytas savavališkai ir po savavališkos statybos akto Nr. SSA-30-110929-00069 surašymo buvo pareikalauta nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų, išskyrus, kuriuos būtina atlikti savavališkos statybos padariniams pašalinti bei apsaugoti statybvietę ir aplinką.

212011 m. lapkričio 3 d. VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius reikalavimu Nr. REI-30-111103-00082 pareikalavo ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 7 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios surašytas 2011 m. rugsėjo 29 d. savavališkos statybos aktas Nr. SSA-30-110929-00069, padarinius: nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę gyvenamojo namo ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), o taip pat įspėjo, kad neįvykdžius šio reikalavimo, bus kreipiamasi į teismą dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

22Pasibaigus šiam terminui, pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama terminą pratęsti, svarbiomis priežastimis įvardindama savo darbą, susijusį su ilgalaikėmis komandiruotėmis į užsienį, siekimą parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka, kurių trukmei negali daryti įtakos.

23Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje pateikta savavališkos statybos definicija, pagal kurią savavališka statyba – tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Neypatingas statinys – statinys, nepriskiriamas ypatingiems ar sudėtingiems statiniams (Statybos įstatymo 2 straipsnio 94 dalis). Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis reglamentuoja statytojo teisės įgyvendinimą ir numato, jog statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais <...> , statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai numato statytojo (užsakovo) pareigą turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą bei įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad naujo neypatingo statinio statybai rengiamas projektas, o pagal minėto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktą naujo neypatingo statinio statybos atveju reikalingas leidimas statyti naują statinį.

24Savavališkos statybos akte konstatuota, kad jog gyvenamas namas ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ) pastatytas savavališkai, pareiškėjai jai buvo surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius.

25Kaip jau minėta, pareiškėja prašo pratęsti Reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius nustatytą terminą, svarbiomis priežastimis įvardindama savo darbą, susijusį su ilgalaikėmis komandiruotėmis į užsienį ir siekimą parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

26Iš pareiškėjos argumentų ir pateiktos rašytinės medžiagos matosi, kad pareiškėjos darbas susijęs su ilgalaikėmis (net po kelis mėnesius) komandiruotėmis į užsienį (b.l.21 - 24). Ji dar 2010 m. spalio 18 d. notariškai įgaliojo V. B. atlikti dokumentų rengimą pastatų ir/ar statinių projektavimo darbams atlikti minėtame žemės sklype, gauti statybos leidimus ir atlikti kitus darbus, susijusius su projektinės dokumentacijos rengimu ir kt. (b.l. 25-27); 2010 m. spalio 29 d. pasirašė sutartį su UAB „Agenda“, kuriai atstovavo V. B., dėl projektavimo darbų atlikimo, parengimo techninių dokumentų, žemės sklype Nr. ( - ) ( - ) topografinės nuotraukos parengimo, žemėtvarkos projekto parengimo, projektavimo sąlygų sąvado gyvenamojo namo projektavimui gavimo, teritorijos ir inžinerinių komunikacijų suprojektavimo darbų, parengtų projektų suderinimo atitinkamose institucijose ir statybos leidimo gavimo (b.l. 28-29, 30-34). Darbai iki šiol neatlikti ne dėl pareiškėjos kaltės, vykdytojas UAB „Agenda“ ir V. B. pagal sutartį Nr. TARP 101-10-1 to neįvykdė (b.l. 35, 36).

27Pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų, tačiau atlikti procedūrų, siekdama įteisinti savavališką statybą, negali dėl paminėtų svarbių ir ne nuo jos priklausančių priežasčių, kurių trukmei negali daryti įtakos. Tai leidžia daryti išvadą, kad tolimesnė pareiškėjos atliekamos procedūros siekiant įteisinti savavališką statybą eiga tiesiogiai priklausys nuo trečiųjų suinteresuotų asmenų veiksmų, o tai pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatas laikytina faktiniu pagrindu pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą.

28Įvertinus visumą nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos nurodytos priežastys dėl Reikalavime nurodytų savavališkos statybos padarinių pašalinimo negalimumo įvykdyti iki nustatyto termino laikytinos svarbiomis ir jų trukmei pareiškėja negali daryti įtakos, todėl prašymas pratęsti Reikalavimo įvykdymo terminą tenkintinas.

29Pareiškėja prašo šį terminą pratęsti dvejiems metams nuo teismo sprendimo priėmimo dienos. Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies konstrukcija leidžia daryti išvadą, jog reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo terminas turi būti apibrėžtas konkrečia data.

30Įvertinus procedūrų, susijusių su savavališkos statybos įteisinimu atlikimo terminus, 2011 m. lapkričio 3 d. VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius reikalavime Nr. REI-30-111103-00082 nurodytų savavališkos statybos padarinių pašalinimo terminas pratęstinas iki 2014 m. gruodžio 22 d.

31Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjos K. K. pareiškimą tenkinti.

33Pratęsti pareiškėjai K. K. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 m. lapkričio 3 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-30-111103-00082 įvykdymo terminą iki 2014 m. gruodžio 22 d.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2012 m. gruodžio 13 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę... 3. Pareiškėja K. K. (toliau – ir pareiškėja) 2012 m. rugsėjo 25 d. prašymu... 4. Pareiškėja nurodo, kad VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos... 5. Pareiškėja nurodo, kad minėtas namas pastatytas neturint statinio projekto... 6. Pareiškėja teigia, kad iki nurodyto termino 2012 m. gegužės 7 d.... 7. 2012 m. gegužės 24 d. VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos... 8. Pareiškėja teigia, kad dėl reikalavimo Nr. REI-30-111103-00082 termino... 9. Pareiškėja nurodo, kad 2012 m. rugsėjo 18 d. UAB „Agenda“ išdavė... 10. Šiuo metu yra rengiami du pasiūlymai: leisti rengti projektus nuotekų trasos... 11. Pareiškėja teigia, kad tik nuotekų trąšos iškėlimui už sklypo ribos... 12. Pareiškėja taip pat nurodo, jog šį žemės sklypą namą ( - ) ( - ),... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 14. VTPSI teigia, kad iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja... 15. VTPSI taip pat atkreipia dėmesį, kad 2011 m. vasario 23 d. tarp pareiškėjos... 16. VTPSI pažymi, kad 2012 m. birželio 7 d. yra kreiptasi į Klaipėdos rajono... 17. Konstatuojama:... 18. Pareiškėja K. K. prašo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos... 19. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies nuostatomis,... 20. Pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad VTPSI Klaipėdos teritorijų... 21. 2011 m. lapkričio 3 d. VTPSI Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos... 22. Pasibaigus šiam terminui, pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama... 23. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje pateikta savavališkos statybos... 24. Savavališkos statybos akte konstatuota, kad jog gyvenamas namas ( - ), žemės... 25. Kaip jau minėta, pareiškėja prašo pratęsti Reikalavime pašalinti... 26. Iš pareiškėjos argumentų ir pateiktos rašytinės medžiagos matosi, kad... 27. Pareiškėja ėmėsi aktyvių veiksmų, tačiau atlikti procedūrų, siekdama... 28. Įvertinus visumą nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių, teisėjų... 29. Pareiškėja prašo šį terminą pratęsti dvejiems metams nuo teismo... 30. Įvertinus procedūrų, susijusių su savavališkos statybos įteisinimu... 31. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 32. pareiškėjos K. K. pareiškimą tenkinti.... 33. Pratęsti pareiškėjai K. K. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...