Byla 2-717-343/2011
Dėl skolos priteisimo ir n u s t a t e:

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Ruta Palubinskaite viešame teismo posedyje sekretoriaujant Violetai Grigoravicienei, dalyvaujant ieškoves B UAB „Medga“ atstovams: administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ igaliotam asmeniui Arturui Motiejunui, advokatei Valdai Grigonytei, atsakovo A. J. atstovui adv. padejejui Ariui Damušiui, išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves B UAB “Medga” ieškini atsakovui A. J. del skolos priteisimo ir n u s t a t e:

2patikslintu ieškiniu (b.l. 114-117, t. 2) ieškove B UAB “Medga” prašo priteisti iš atsakovo A. J. 1 596 222,15 Lt ir 5% metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki visiško sprendimo ivykdymo CK 2.81str., 2.87str., 6.37str., 6.210str., Akciniu bendroviu istatymo 37 str., DK 255str. 3d. pagrindu. Nurodo, kad 2008 10 20 nutartimi UAB „Medga“ buvo iškelta bankroto byla. Nutartis isiteisejo 2008 12 04. IBI 11str. 3d. 23 p. nustato pareiga imones administratoriui išieškoti skolas iš imones skolininku. Vadovaujantis UAB „Aspa“ pateiktais 2007 metu dokumentais nustatyta, kad UAB „Aspa“ skola 373 300 Lt UAB „Medga“ buvo sumoketa tuometiniam vadovui – direktoriui A. J.. Pinigu gavimo fakta irodo jo parašai ant UAB „Aspa“ kasos išlaidu orderiu ir jo kaip UAB „Medga“ kasininko parašas ant UAB „Medga“ kasos pajamu kvitu, kad jis gavo pinigus kaip UAB „Medga“ atstovas, vykdantis bendroves kasininko funkcijas. Su UAB „Medga“ direktoriumi A. J. 2004 06 25 buvo pasirašyta darbo sutartis Nr.1 ir visiškos materialines atsakomybes sutartis. A. J. gautu 373 300 Lt neineše i imones kasa. Be to, pagal UAB „Medga“ kasos knygos 2008 12 04 duomenis kasos likutis buvo 239 408,17Lt. Taciau UAB „Medga“ direktorius ir kasininkas A. J. bendroves administratoriui pinigu neperdave teigdamas, kad kasoje jokiu pinigu nera. Pagal bendroves buhalterines saskaitos Nr.243511 likuti administratorius nustate, kad bendroves direktorius A. J. bendrovei kaip atskaitingas asmuo 2008 12 04 yra skolingas 983 515,98 Lt . Ši skola susidare per 2006 metus, o didžiausia jos dalis, t.y. 843 857,69 Lt – 2006 metu III ketvirti. Atsakovas teigia, kad skolos nera, o yra buhalterines apskaitos klaidos. Viso atsakovo skola bendrovei sudaro 1 596 222,15 Lt (373 300 + 239 408,17 + 983515,98), kuria ir prašo priteisti.

3Teismo posedžio metu ieškoves atstovai ieškini ir jame išdestytus motyvus palaike, papildomai nurode, kad ieškinio senatis nera praleista, kadangi administratoriui skaiciuojama nuo nutarties iškelti bankroto byla isiteisejimo dienos.

4Atsiliepimu i ieškini atsakovas A. J. prašo ieškini atmesti. Nurodo, kad ieškove prašoma priteisti skola grindžia tik UAB „Medga“ buhalterines apskaitos dokumentais. Jo nuomone, toks tariamas isiskolinimas susidare tik del buhalterines apskaitos klaidu, t.y. netinkamo buhalterines apskaitos vedimo. Jis visas lešas išleisdavo išimtinai UAB „Medga“ reikmems. Su tokiais atsiskaitymais susije dokumentai buvo pristatomi atsakingiems už UAB „Medga“ buhalterines apskaitos tvarkyma asmenims. Taciau del jam nežinomu priežasciu visos realiai ivykdytos ukines operacijos ir ivykiai nebuvo atspindeti UAB „Medga“ buhalterineje apskaitoje. Buhalterines apskaitos klaidos negali buti sutapatinamos su ieškoves nurodomu jo tariamu isiskolinimu. Tokie duomenys patys, neesant kitu irodymu, nera pakankami irodyti ieškoves nurodomo isiskolinimo realumo ir pagristumo. Iš ieškinio yra akivaizdu, kad jo kaip buvusio UAB „Medga“ vadovo atsakomybe yra grindžiama vidiniais santykiais, todel remiantis LAT 2009 11 20 nutartimi civilineje byloje Nr. 3K-7-444/2009 daro išvada, kad jo atsakomybe turi buti nustatoma pagal darbo teises normas. Materialines atsakomybes taikymo salygas nustato DK 246str. Ieškoves pateikti buhalterines apskaitos dokumentai yra išvestinio pobudžio, nes juose turi buti fiksuojamos ivykusios ukines operacijos ir ivykiai. Šiuo atveju ieškove nera pateikusi jokiu pirminiu dokumentu, kurie pagristu buhalterines apskaitos dokumentuose, kuriais grindžiamas ieškinys, užfiksuotus duomenis. Šiuo atveju nera galimybes patikrinti ar ieškoves pateiktuose dokumentuose užfiksuoti duomenys yra teisingi. Antra, nei avanso apyskaitos, atsiskaitymu su juo žiniarašciai, nei kasos knyga, nei kiti buhalterines apskaitos dokumentai nera patvirtinti parašais ir nera jokiu galimybiu nustatyti ju autentiškumo. Trecia, iš pateiktu dokumentu matyti, kad nors jis visada turejo permoka, taciau jam ir toliau buvo mokami avansai. Ši aplinkybe, atsakovo vertinimu, patvirtina, kad visos jo gautos sumos buvo išleistos ieškoves reikmems, tik del jam nežinomu priežasciu nebuvo užfiksuotos UAB „Medga“ buhalterineje apskaitoje. Ketvirta, vadovaujantis CPK 12str., 178str. irodinejimo našta tenka ieškovei, o ji neirode žalos padarymo fakto. Konstatavus, jog nera irodytas žalos padarymo faktas, automatiškai atsakovas daro išvada, kad nera ir kitu materialines atsakomybes taikymo salygu. Be to, DK 27str. 2d. nustatyta, kad bendrasis ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra 3 metai. Ieškove nurodo, kad 983 515,98 Lt isiskolinimas susidare 2006 m. III ketvirti, todel papildomai šio reikalavimo atžvilgiu prašo taikyti ieškinio senati.

5Teismo posedžio metu atsakovo atstovas palaike atsiliepime i ieškini išdestytus motyvus, nurode, kad sutinka, jog netinkamai buvo tvarkoma buhalterine apskaita.

6Ieškinys patenkintinas.

7Ieškovei UAB „Medga“ Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 20 d. nutartimi iškele bankroto byla (t.1, b.l. 45). Nutartis del bankroto bylos iškelimo UAB „Medga“ isiteisejo 2008 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Apeliacinio teismo civiliniu bylu kolegijai palikus galioti Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 20 d. nutarti. Ieškove B UAB „Medga“ 2010 01 08 kreipesi su ieškiniu i Kauno apygardos teisma del 637 572,37 Lt skolos priteisimo iš UAB „Aspa“. Atsakovei UAB „Aspa“ 2010 04 06 pateikus atsiliepima i ieškini (t.1, b.l. 73-74) ir irodymus: saskaitos išrašus (t.1, b.l. 75-83); UAB „Medga“ direktoriaus prašymus atsiskaityti su UAB „Medga“ kreditoriais arba išmoketi pinigus bankiniais cekiais (t.1, b.l. 84-106); 2008 07 31 tarpusavio isiskolinimu užskaitymo bei likuciu suderinimo akta (t.1, b.l. 107); mokejimu nurodymus (t.1, b.l. 125—130); kasos išlaidu orderius, kuriuos pasiraše kaip gavejas atsakovas A. J. (t.1, b.l. 152-186), kasos pajamu kvitus (t.2, b.l. 3-20) 2010 09 09 ieškove pateike teismui patikslinta ieškini (t.2, b.l. 34-37), kuriuo praše atsakove UAB „Aspa“ pakeisti atsakovu A. J. ir priteisti iš jo 612 706,17 Lt žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismas 2010 09 09 protokoline nutartimi ši prašyma patenkino : prieme patikslinta ieškinio pareiškima, atsakovu patrauke A. J. (t.2, b.l. 49-50). 2010 11 30 ieškove pateike patikslinta ieškini, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. J. 1596222,15Lt žalos atlyginimo.

8Su atsakovu A. J. 2004 m. birželio 25 d. buvo sudaryta darbo sutartis del jo darbo UAB „Medga“ direktoriumi. Iš darbo jis buvo atleistas nuo 2009 03 05 DK 137 str. ir IBI 19str. 1,2 d.d. pagrindu (t.2, b.l. 46). Su atsakovu A. J. buvo sudaryta visiškos materialines atsakomybes sutartis (t.2, b.l. 47).

9Del pinigu, gautu iš UAB „Aspa“.

10B UAB „Medga“ administratorius nurodo, kad pagal B UAB „Medga“ apskaitos dokumentus yra nustatyta, kad UAB „Aspa“ ieškovei B UAB „Medga“ yra skolinga 446 129,41 Lt ir pagal debitoriu pateiktus dokumentus UAB „Aspa“ skola B UAB „Medga“ yra 191 442,96 Lt, viso skola yra 637 572,37 Lt . Šiai sumai ir buvo pateiktas pradinis ieškinys. Gavus dokumentus iš UAB „Aspa“ skolos suma buvo patikslinta ir nustatyta, kad ji yra 409 975,02 Lt. Pateikus papildomus dokumentus buvo nustatyta, kad UAB „Aspa“ per 2007 metus sumokejo UAB „Medga“ 412 081,27 Lt. Taciau administratorius, ivertines i byla pateiktus papildomus UAB „Aspa“ dokumentus, nustate, kad dali pinigu t.y. 38 781,27 Lt UAB „Aspa“ sumokejo UAB „Medga“ kreditoriams, o likusia dali – 373300Lt atsakovui A. J. – tuometiniam UAB „Medga“ direktoriui. Pinigu gavimo fakta irodo jo parašai ant UAB „Aspa“ kasos išlaidu orderiu (t.1,b.l.152-186), kad jam buvo išmoketi pinigai ir kasos pajamu kvitu, kad jis gavo pinigus kaip UAB „Medga“ atstovas, vykdantis bendroves kasininko funkcijas (t.2, b.l. 3-20). Pažymetina, kad šiu sumu atsakovas negincija. Be to, del šios sumos atsakovas nepateikia argumentu, kodel ji neturetu buti priteista.

11Ivertines aukšciau nurodytus irodymus, faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvada, jog atsakovas, paimdamas bendrovei priklausancias pinigu sumas ir ju neinešdamas i bendroves kasa, padare bendrovei materialine žala. Su atsakovu yra sudaryta visiškos materialines atsakomybes sutartis, todel ieškinys šioje dalyje tenkintinas ir iš atsakovo ieškovei priteistina 373 300 Lt žalai atlyginti DK 255str. 1d. 3p. pagrindu. Ši teises norma nustato, kad darbuotojas privalo atlyginti visa žala jeigu su juo yra sudaryta visiškos materialines atsakomybe sutartis. Kaip mineta, su atsakovu B UAB „Medga“ buvo sudariusi visiškos materialines atsakomybes sutarti, kuri žalos padarymo metu galiojo.

12Del pinigu kasoje ir avansu išmoketu pinigu

13Ieškove nurode, kad pinigu likutis kasoje pagal B UAB „Medga“ kasos knygos duomenis 2008 12 04 buvo 239 408,17 Lt (t.2, b.l. 38-42). A. J., sudarydamas imones balansa 2008 12 04 datai balanse pinigu kasoje 239 408,17 Lt nenurode (t.2, b.l. 43-44), administratoriui tu pinigu neperdave. Šias aplinkybes patvirtina ir pateikta 2010 04 21 Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie LR VRM Ukine finansines veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus specialisto išvada Nr 5-2/69 (t.2. b.l. 60-112; konkreciai t.2, b.l.73). Kadangi atsakovas pas ieškove dirbo direktoriumi, jis buvo atsakingas už teisingu imones balansu sudaryma. Pažymetina ta aplinkybe, kad B UAB „Medga“ kasininku buvo taip pat A. J.. Turta, imonei iškelus bankroto byla, administratoriui taip pat turejo perduoti direktorius, t.y. atsakovas A. J.. Tai padaryta nebuvo. Kur yra kasoje buve pinigai nera žinoma. Atsakovas nurodo, kad kasoje tu pinigu nebuvo, nes buvo neteisingai vedama buhalterine apskaita, taciau ir už teisinga buhalterines apskaitos vedima yra atsakingas imones direktorius. Be to, pagal imones pateiktus dokumentus, atlikus tyrima, Specialisto išvadoje yra konstatuota, kad mineta pinigu suma turejo buti atvaizduota ne tik imones balanse, bet ir buti naturoje. Todel neperdavus tu pinigu administratoriui, teismas sprendžia, kad jie priteistini iš atsakovo A. J. DK 255str. 1d. 3p. pagrindu.

14Taip pat pagal avanso apyskaitas (t.2, b.l. 118-120) ir A. J. atsiskaitymus (t.2, b.l. 121-150) yra nustatyta, kad atsakovo A. J. skolos imonei liekana 2006 12 31 sudare 1159656,57 Lt, 2007 12 31 skolos imonei liekana sudare 1 161 055,59 Lt, 2008 12 04 – 983 515,98 Lt. Šia aplinkybe patvirtina ir 2010 04 21 Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybos prie LR VRM Ukines finansines veiklos tyrimo Kauno apskrities skyriaus specialisto išvada Nr 5-2/69 (t.2. b.l. 60-112; konkreciai t.2, b.l.73). Atsakovas šiai ieškinio daliai prašo taikyti ieškinio senati ir šia ieškinio dali dar ir del to atmesti. Nurodo, kad ieškinio senaties terminas yra 3 metai. Ieškove nurode, kad ši skola susidare 2006 metais, todel yra praleistas ieškinio senaties terminas. Ieškoves atstove nurode, kad ieškinio senatis nera praleista.

15Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalis nustato, kad bendras ieškinio senaties terminas šio kodekso reglamentuojamiems santykiams yra treji metai. Kaip seka iš avansiniu apyskaitu skolos imonei likutis tesesi nuo 2006 metu. Pagal Imoniu bankroto istatymo 11 str. 3d. 8p. laikytina, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentu gavimo dienos, o 23p. nustato, kad administratorius imasi priemoniu išieškoti skolas iš imones skolininku. Akivaizdu, kad šiuo atveju imones vadovas neiniciavo skolu išieškojimo pats iš saves. Be to, akivaizdu, kad administratorius tik gaves dokumentus gali juos ivertinti ir imtis atitinkamu veiksmu, todel administratoriaus ieškiniams ieškinio senaties terminas skaiciuotinas nuo dokumentu jiems perdavimo dienos. A. J. del šios sumos ieškinys pareikštas 2010 09 09, bankroto byla iškelta 2008 12 04. Treju metu ieškinio senaties terminas nera praleistas netgi ji skaiciuojant nuo bankroto bylos iškelimo dienos, kadangi senaties terminas yra trys metai.

16Atsakovas A. J., nesutikdamas su ieškiniu šioje dalyje pagrindiniu motyvu nurodo tai, kad isiskolinimas yra užfiksuotas tik del to, kad buvo netinkamai tvarkoma buhalterine apskaita, o jis kaip UAB “Medga” vadovas gautas iš imones lešas išleisdavo išimtinai tik UAB “Medga” reikmems, o išlaidas pagrindžiancius dokumentus pristatydavo asmenims, atsakingiems už UAB “Medga” buhalterines apskaitos tvarkyma. Teismas ši argumenta atmeta, nes pirma, pats imones vadovas yra atsakingas už tinkama buhalterines apskaitos tvarkyma. Antra, atsakovas nenurode kaip šiuo atveju butu galima atriboti žalos padaryma ir tai, kad žala imonei nepadaryta, tik buhalterija netinkamai sutvarkyta. Trecia, pagal bylos duomenis jau 2006 metu pabaigoje buvo matyti, kad pagal avansines apyskaitas atsakovas iš imones yra gaves 1 952 414,81 Lt, išleides 792 758,24 Lt, liekana – 1159656,57 Lt . Todel atsakovas jau tuomet privalejo spresti klausima del to, ar dingo pinigai, ar dingo dokumentai, susirupinti buhalterine apskaita. Juolab, kad imones vadovas taip pat pasirašo ant imones finansiniu dokumentu. Ketvirta, niekas jam netrukde pakeisti asmeni, tvarkanti buhalterine apskaita.

17Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu nurodo ir tai, kad jam atsakomybe turi buti taikoma pagal DK normas, o ne civilines teises normas. Teismas su šiuo argumentu sutinka, kadangi pagal faktines bylos aplinkybes akivaizdu, kad atsakovo atsakomybe grindžiama vidiniais imones santykiais, o ne išoriniais.

18Nesutikdamas su ieškiniu atsakovas nurodo ir tai, kad nera visu salygu, butinu taikyti materialine atsakomybe, o butent nera žalos padarymo salygos, nes yra pateikti tik buhalteriniuose dokumentuose užfiksuoti duomenys, o nera pateikti pirminiai dokumentai ir todel negalima patikrinti tu duomenu teisingumo. Teismas ši argumenta atmeta, nes jis yra abstraktus, deklaryvaus pobudžio filosofinis pamastymas apie galimybes. Pirma, visus dokumentus: buhalterinius ir pirminius pateike atsakovas Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnybai. Šios tarnybos specialistas, atlikes tyrima, suraše išvada, kurioje yra užfiksuotas žalos dydis. Specialisto išvada nera nugincyta, atsakovas nenurode, kokie konkretus duomenys nera užfiksuoti buhalterineje apskaitoje, kokios konkrecios klaidos yra padarytos. Antra, atsakovui ir jo atstovui buvo suteikta galimybe nuvykti i tyrimu tarnyba, susipažinti su atsakovo pateiktais pirminiais ir buhalteriniais dokumentais. Jokios konkrecios pastabos del dokumentu apimties ir turinio pateiktos nebuvo. Taip pat nurodoma, kad ant pateiktu dokumentu nera parašu, todel nera galimybiu patikrinti ju autentiškuma. Ieškove B UAB “Medga” pateike tokius dokumentus, kokius jai perdave A. J.. Atsakovas nenurode, kokie konkretus dokumentai jam neaiškus, ar nesuprantami, ar neautentiški. Be to, sekant tokia logika gautusi tokia išvada: kadangi atsakovo parašai yra ant pinigu jam išdavimo dokumentu, tai turetu buti pareikštas ieškinys visai atsakovo gautu iš ieškoves pinigu sumai, nes nera jo parašu ant dokumentu, kurie nors iš dalies pateisina jo išlaidas. Todel šis argumentas taip pat yra nepagristas. Be to, atsakovas nurodo aplinkybe, jog jam, nors jis turedavo avanso liekana, vis tiek buvo mokami pinigai. Tai, jo nuomone, patvirtina aplinkybe, kad jis gautus pinigus išleisdavo. Teismas sprendžia, kad šis argumentas nieko neirodo, nes pirma, tiek ieškinys šioje byloje, kadangi gincas vyksta del pinigu, tiek atsikirtimai turi buti grindžiami tik rašytiniais irodymais. Atsakovas turi privalo irodyti, kur yra iš imones gauti pinigai. Šiuo atveju svarbus ne pinigu išleidimo faktas, o aplinkybe kam ar kur tie pinigai buvo išleisti. Pastebetina dar viena aplinkybe, kad atsakovas dirbo imones direktoriumi, todel akivaizdu, kad pinigai jam budavo išmokami jo paties nurodymu. Be to, jis buvo ir kasininkas. Šie argumentai taip pat atmestini. Motyvas, kad ieškove neirode, jog jis gavo ieškoves nurodytas pinigu sumas ir turi jas gražinti, niekuo nepagristas, nes prieštarauja anksciau jo paties nurodytam argumentui, kad jis avansus gaudavo. Kita vertus atsakovas nenurode, kokia suma pripažista gaves, o kokia – ne. Be to, aplinkybe, kad jis nurodytas sumas gavo patvirtina ir Specialisto išvada. Pažymetina, kad jo gautos sumos nustatytos pagal jo paties pateiktus dokumentus.

19Taigi, teismas, ivertines aukšciau išvardintus irodymus, faktines bylos aplinkybes, atsakovo argumentus, daro išvada, jog ieškove irode žalos padarymo fakta. Byloje yra nustatyta, kad žala padaryta neteiseta veika, t.y. atsakovas, gaves imones pinigines lešas, arba ju neineše i kasa, arba jas išleido nežinia kur ar kam. Neatsiskaitydamas su imone, ieškovas jai padare materialine žala, nes imone jo veiksmu pasekoje neteko piniginiu lešu, t.y. butent del atsakovo neteisetos veikos imonei padaryta materialine žala. Atsakovas ir ieškove žalos padarymo metu buvo susije darbo teisiniais santykiais. Žalos atsiradimas yra susijes su darbine veikla, del žalos padarymo yra kaltas atsakovas. Nustacius materialines atsakomybes taikymo salygas, sprendžiama, kad ieškinys yra irodytas, todel patenkintinas. Iš atsakovo ieškovei priteistina 238 408,17 Lt buvusiu imones kasoje ir neperduotu administratoriui ir 983 515,98 Lt, išmoketu pagal avansines apyskaitas ir neirodžius ju panaudojimo bendroves reikmems DK 255str. 1d.3p. pagrindu.

20CK 6.37 str. 2d. nustato, kad skolininkas, privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, o CK 6.210str. nustato, kad termina ivykdyti pinigine prievole praleides skolininkas privalo moketi penkiu procentu dydžio metines palukanas už suma, kuria sumoketi praleistas terminas. Kadangi ieškove galutinai reikalavimus atsakovui suformulavo 2010 m. lapkricio 29 d. patikslintame ieškinyje (t.2, b.l. 114-117) ir teismui ši ieškini priemus 2010 m. gruodžio 15 d., ieškini patenkinus, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentu dydžio metines palukanos nuo 2010 12 15 iki visiško teismo sprendimo ivykdymo aukšciau nurodytu teises normu pagrindu.

21Ieškini patenkinus iš atsakovo valstybei priteistinos bylinejimosi išlaidos : 23,10 Lt pašto išlaidu ir 19 962,20 Lt žyminio mokescio, viso 19 985,20 Lt CPK 96str. pagrindu.

22Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas

Nutarė

23ieškini patenkinti.

24Priteisti ieškovei B UAB „Medga“ (imones kodas 3000 32773) iš atsakovo A. J. (asmens kodas ( - ) 1 596 222,15 Lt (viena milijona penkis šimtus devyniasdešimt šešis tukstancius du šimtus dvidešimt du litus ir 15 centu) žalai atlyginti ir 5 % metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos – 2010 12 15 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo.

25Priteisti valstybei ( gavejo saskaita Nr. ( - ), gavejas Valstybine mokesciu inspekcija prie LR Finansu ministerijos, mokejimo paskirtis: „žyminis mokestis“, „bylinejimosi išlaidos“, imokos kodas 5660 ) iš atsakovo A. J. (asmens kodas ( - ) 23,10 Lt pašto išlaidu ir 19 962,20 Lt žyminio mokescio, viso 19 985,20 Lt .

26Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Ruta Palubinskaite... 2. patikslintu ieškiniu (b.l. 114-117, t. 2) ieškove B UAB “Medga” prašo... 3. Teismo posedžio metu ieškoves atstovai ieškini ir jame išdestytus motyvus... 4. Atsiliepimu i ieškini atsakovas A. J. prašo ieškini... 5. Teismo posedžio metu atsakovo atstovas palaike atsiliepime i ieškini... 6. Ieškinys patenkintinas.... 7. Ieškovei UAB „Medga“ Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 20 d.... 8. Su atsakovu A. J. 2004 m. birželio 25 d. buvo sudaryta... 9. Del pinigu, gautu iš UAB „Aspa“.... 10. B UAB „Medga“ administratorius nurodo, kad pagal B UAB „Medga“... 11. Ivertines aukšciau nurodytus irodymus, faktines bylos aplinkybes, teismas daro... 12. Del pinigu kasoje ir avansu išmoketu pinigu... 13. Ieškove nurode, kad pinigu likutis kasoje pagal B UAB „Medga“ kasos knygos... 14. Taip pat pagal avanso apyskaitas (t.2, b.l. 118-120) ir 15. Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalis nustato, kad bendras ieškinio senaties... 16. Atsakovas A. J., nesutikdamas su ieškiniu šioje dalyje... 17. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu nurodo ir tai, kad jam atsakomybe turi... 18. Nesutikdamas su ieškiniu atsakovas nurodo ir tai, kad nera visu salygu, butinu... 19. Taigi, teismas, ivertines aukšciau išvardintus irodymus, faktines bylos... 20. CK 6.37 str. 2d. nustato, kad skolininkas, privalo moketi istatymu nustatyto... 21. Ieškini patenkinus iš atsakovo valstybei priteistinos bylinejimosi išlaidos... 22. Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas... 23. ieškini patenkinti.... 24. Priteisti ieškovei B UAB „Medga“ (imones kodas 3000 32773) iš atsakovo 25. Priteisti valstybei ( gavejo saskaita Nr. ( - ), gavejas... 26. Sprendimas per 30 dienu nuo jo priemimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas...