Byla e2YT-898-842/2016
Dėl nuolatinio rūpintojo pakeitimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, sekretoriaujant Rasai Misiukevičienei, dalyvaujant pareiškėjo ir išvadą teikiančios institucijos Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui Broniui Varnui, suinteresuotiems asmenims ( - ) šeimynos dalyvei N. K., Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atstovui V. V., viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims ( - ) šeimynai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui, institucijai, teikiančiai išvadą – Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl nuolatinio rūpintojo pakeitimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas atleisti ( - ) šeimyną iš nuolatinio A. M. globėjo pareigų, berniuko rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre. Nurodė, kad vaiko tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia, Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu berniuko globėju buvo paskirta ( - ) šeimyna, tačiau kylant konfliktams tarp vaiko ir šeimynos dalyvės, taip pat kitų ten gyvenančių vaikų, A. M. buvo laikinai apgyvendintas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, kur gyvena ir iki šiol.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo ir institucijos, teikiančios išvadą, atstovas iš esmės palaikė pareiškime, išvadoje išdėstytus argumentus, pareiškimą prašė tenkinti.

4Suinteresuotas asmuo ( - ) šeimyna pareiškimą prašė tenkinti. Nurodė, kad nepavyko rasti sutarimo su vaiku, neprieštarauja, kad būtų pakeistas vaiko rūpintojas.

5Suinteresuoto asmens Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras pareiškimą prašė tenkinti, nurodė, kad suinteresuotas asmuo sutinka, kad būtų pripažintas vaiko rūpintoju. Paaiškino, kad centre berniuku tinkamai rūpinamasi. Vaikas yra gabus, gerai mokosi, tačiau būna agresijos priepuolių, kartais nesugeba adekvačiai įvertinti situacijos. Centre jam teikiama kompleksinė pagalba – yra slaugytojas, socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas.

6A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad nori nuolat gyventi Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, jam ten geriau nei ( - ) šeimynoje, kadangi daugiau veiklos – išvykų, renginių, stovyklų, yra ir kompiuteris. Papasakojo, kad lanko breiko ir programavimo būrelius. A. M. taip pat nurodė, kad ( - ) šeimynoje patyrė smurtą iš šeimynos dalyvės. Nenorėtų ten grįžti.

7Pareiškimas tenkinamas.

8Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-637-228/2011 pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros ieškinį atsakovams N. M. ir A. M. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, globos vaikams nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto administratoriaus paskyrimo tėvų valdžia apribota A. M. atžvilgiu, berniuko globėju ir turto administratoriumi paskirta ( - ) šeimyna, su ja nustatyta vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta.

9Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-08 įsakymu Nr. AĮ-610 ,,Dėl laikinojo rūpintojo paskyrimo“ laikinuoju A. M. rūpintoju skirtas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Pagal bylos duomenis A. M. centre gyvena iki šiol.

102016-03-11 Utenos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje gauti ( - ) šeimynos prašymas atleisti ją nuo A. M. globėjo pareigų, kadangi vaikas dėl nesutarimų, pabėgimo iš šeimynos, neklausymo nenori į ją grįžti, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro prašymas paskirti centrą vaiko globėju bei A. M. sutikimas, kad jis būtų globojamas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre.

11Remiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus 2016-03-22 išvada Nr. V11-74-(12.11), A. M. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre gyvena atskirame kambaryje, turi lovą miegoti, vietą ruošti pamokas, leisti laisvalaikį, jam yra sudarytos geros buitinės-moralinės gyvenimo sąlygos. A. M. sesuo E. M. ir broliai E. M. ir R. M. gyvena Nijolės šeimynoje. Išvadoje nurodoma, kad, pasak vaiko, jis palaiko su jais ryšius, aplanko švenčių metu. Išvada siūloma paskirti vaiko rūpintoju Utenos šeimos ir vaiko centrą ir ten nustatyti vaiko gyvenamąją vietą.

12Teisme išreikšdamas savo nuomonę A. M. nurodė, kad nori gyventi Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, kadangi centre daugiau veiklos – išvykų, renginių, stovyklų, taip pat yra kompiuteris. Be to, berniuko teigimu, ( - ) šeimynoje patyrė smurtą iš šeimynos dalyvės ir nenori ten grįžti.

13A. M. medicininiame pažymėjime nenurodyta jokių apribojimų dėl rūpybos.

14Pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl globėjo atleidimo ir kito globėjo skyrimo, tačiau reikalavimas negrindžiamas LR CK 2.246 str. nuostatomis, įtvirtinančiomis globėjo atleidimo nuo pareigų pagrindus, nenurodoma, kodėl globėjas turėtų būti atleistas nuo pareigų.

15Teismas, įvertinęs tai, kad berniukas jau pakankamai ilgą laiką negyvena Nijolės šeimynoje, jo išreikštą nenorą ten gyventi, savo nuomonę grindžiant ir jo atžvilgiu patirtu smurtu, sprendžia, kad Nijolės šeimyna nuo globėjo pareigų atleistina dėl kitų svarbių priežasčių, vadovaujantis LR CK 3.246 str. 2 p. pagrindu, tačiau teismo atskirąja nutartimi taip pat pranešant Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui apie galimus vaiko (vaikų) teisių pažeidimus šeimynoje.

16Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvada patvirtina, kad vaiko rūpyba Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre atitiktų vaiko interesus. A. M. yra tokio amžiaus, kad sugeba išreikšti savo nuomonę dėl rūpybos vietos. Teisme jis motyvuotai išdėstė savo poziciją šiuo klausimų, nedvejodamas išreiškė norą gyventi Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre. Pažymėtina, kad vaikas centre gyvena jau beveik metus, todėl teismas sprendžia, kad jo nuomonei ir sprendimui susiformuoti buvo pakankamai laiko.

17Pagal LR CK 3.249 str. 1 d. 1 p. vienas iš vaiko globos (rūpybos) principų yra vaiko interesų pirmumas. Vadovaujantis to paties straipsnio 2 dalimi, nustatant ir naikinant vaiko globą (rūpybą), skiriant globėją (rūpintoją), vaikui, galinčiam išreikšti savo nuomonę, suteikiama galimybė būti išklausytam ir jo nuomonė priimant sprendimą yra svarbi.

18LR CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reikalaujantis sprendžiant šeimos klausimus, susijusius su vaikų teisėmis, pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis.

19Sprendžiant šį pareiškėjo prašymą, teismas vadovaujasi vaiko globos nustatymo principu, t.y. vaiko interesų pirmumu (LR CK 3.249 str.). Teismas šioje byloje nenustatė nė vienos aplinkybės, eliminuojančios suinteresuoto asmens Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro galimybę bei pareigą tapti nepilnamečio A. M. rūpintoju.

20Remiantis išdėstytu bei siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti nepilnamečio vaiko teises ir interesus bei atsižvelgiant į byloje pateiktus rašytinius įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, teisingumo ir protingumo kriterijus, darytina išvada, kad nepilnamečio vaiko A. M. interesai nebus pažeisti, jeigu jį globos suinteresuotas asmuo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras.

21Vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, nors pareiškėjas konkrečiai neprašo, tačiau, atsižvelgiant į pareikštus reikalavimus, siekiant, kad nebūtų priimti du teismo procesiniai sprendimai tuo pačiu klausimu, teismas sprendžia, kad tenkinant pareiškimą keistina 2014 m. balandžio 17 d. Utenos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-188-228/2011 sprendimo dalis dėl A. M. nuolatinės globos nustatymo šeimynoje, globėjo paskyrimo, globos vietos nustatymo ir turto administratoriaus paskyrimo (LR CK 1.5 straipsnis, LR CPK 3 str. 6 d., 376, 491, 493, 494, 496, 497, 502, 504 straipsniai)

22Įvertinęs byloje esančius įrodymus, argumentuotą vaiko nuomonę, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro galimybes teikti vaikams kompleksinę pagalbą, teismas konstatuoja, kad Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras skirtinas nepilnamečio A. M. rūpintoju (LR CK 3.251 str. 2 d., 3.256 str., 3.257 str., 3.261 str., 3.264 str. 3 d., LR CPK 502 str. 503 str.). Vaiko rūpybos vieta nustatytina Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (LR CK 3.265 str. 3 d.).

23Kai vaikui yra nustatyta globa/rūpyba ir vaikui yra priteistas išlaikymas, išieškomų lėšų ir turto tvarkytoju skiriamas globėjas/rūpintojas, kuris gaunamą išlaikymą tvarko CK ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 str., 4.236-4.252 str.). Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje A. M. yra priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis. Atsižvelgiant į tai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras skirtinas A. M. turto administratoriumi.

24Vadovaujantis LR CPK 504 str. 4 d., paskirtam globėjui ar rūpintojui, turto administratoriui išaiškinamos jų teisės ir pareigos.

25Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, netrukdyti vaikui bendrauti su tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams, palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje (LR CK 3.271 str.). Vaiko globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus, vaiko globėjas (rūpintojas) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (LR CK 3.272 str.). Vaiko globėjas (rūpintojas) už vaiko padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka, vaiko globėjas (rūpintojas) už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka (LR CK3.273 str.). Vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais šio kodekso ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (LR CK 3.275 str.). Globojamas vaikas neįgyja turtinių teisių į savo globėjo (rūpintojo) turtą, vaiko globėjas (rūpintojas) neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (LR CK 3.276 str.). Globojamo asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas ir turto administratorius turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė kaip 1 500, EUR, sudaryti yra būtinas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu turto administratorius nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Globėjas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jei tai atitinka globotinio interesus (LR CK 3.244 str., 3.245 str. 1 d.). Globėjui ir turto administratoriui draudžiama dovanoti globojamo asmens turtą pastarojo vardu, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos. (LR CK 6.470 str. 1 d., 2 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 496 straipsniu, 504 straipsniu, teismas

Nutarė

27pakeisti 2011 m. gruodžio 6 d. Utenos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-637-228/2011 sprendimo dalis dėl A. M. nuolatinės globos nustatymo šeimynoje, globėjo paskyrimo, globos vietos nustatymo ir turto administratoriaus paskyrimo.

28Atleisti ( - ) šeimyną, įmonės kodas ( - ), nuo nepilnamečio A. M., asmens kodas ( - ) globėjo, turto administratoriaus pareigų, pakeisti vaiko rūpybos vietą.

29Paskirti A. M., asmens kodas ( - ) rūpintoju Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, įmonės kodas 190990439, adresas Vaižganto g. 50-1, Utenos m.

30Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, įmonės kodas 190990439, A. M., asmens kodas ( - ) turto administratoriumi.

31Nustatyti A. M., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, įmonės kodas 190990439, adresas Vaižganto g. 50-1, Utenos m.

32Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Stukaitė, sekretoriaujant Rasai... 2. Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjo ir institucijos, teikiančios išvadą,... 4. Suinteresuotas asmuo ( - ) šeimyna pareiškimą prašė tenkinti. Nurodė, kad... 5. Suinteresuoto asmens Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras pareiškimą... 6. A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad nori nuolat gyventi Utenos šeimos ir... 7. Pareiškimas tenkinamas.... 8. Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 6 d. sprendimu civilinėje... 9. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-08 įsakymu... 10. 2016-03-11 Utenos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 11. Remiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 12. Teisme išreikšdamas savo nuomonę A. M. nurodė, kad nori gyventi Utenos... 13. A. M. medicininiame pažymėjime nenurodyta jokių apribojimų dėl rūpybos.... 14. Pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl globėjo atleidimo ir kito globėjo... 15. Teismas, įvertinęs tai, kad berniukas jau pakankamai ilgą laiką negyvena... 16. Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus... 17. Pagal LR CK 3.249 str. 1 d. 1 p. vienas iš vaiko globos (rūpybos) principų... 18. LR CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų... 19. Sprendžiant šį pareiškėjo prašymą, teismas vadovaujasi vaiko globos... 20. Remiantis išdėstytu bei siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti... 21. Vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, nors... 22. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, argumentuotą vaiko nuomonę, Utenos... 23. Kai vaikui yra nustatyta globa/rūpyba ir vaikui yra priteistas išlaikymas,... 24. Vadovaujantis LR CPK 504 str. 4 d., paskirtam globėjui ar rūpintojui, turto... 25. Vaiko globėjas (rūpintojas) privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 496 straipsniu,... 27. pakeisti 2011 m. gruodžio 6 d. Utenos rajono apylinkės teismo civilinėje... 28. Atleisti ( - ) šeimyną, įmonės kodas ( - ), nuo nepilnamečio A. M., asmens... 29. Paskirti A. M., asmens kodas ( - ) rūpintoju Utenos šeimos ir vaiko gerovės... 30. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrą, įmonės kodas 190990439, A. M.,... 31. Nustatyti A. M., asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą Utenos šeimos ir vaiko... 32. Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...