Byla e2-13603-889/2017
Dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,

2sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. Č., atsakovės atstovui advokato padėjėjui A. P.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Viešosios įstaigos ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) asociacijai dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė prašo teismo panaikinti nuo priėmimo momento 2017-08-05 Lietuvos bangų sporto asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimą, kuriuo VšĮ ( - ) pašalinta iš asociacijos, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2016-09-05 trylika steigėjų, iš kurių keturi - juridiniai asmenys, įsteigė ( - ) asociaciją (toliau – ( - )). ( - ) įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2016-10-14, o ( - ) prezidentu įregistruotas steigėjo VšĮ ( - ) direktorius G. N.. Ieškovas VšĮ ( - ) taip pat vienas iš ( - ) steigėjų. 2017-05-15 interneto socialiniame tinklalapyje „Facebook“ uždaroje ( - ) grupėje prezidentas G. N. paskelbė įrašą apie 2016 m. kovo pradžioje prasidėjusius įvykius, kai VšĮ ( - ) dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės surengtame konkurse, kurio tikslas sukurti banglenčių centrą Klaipėdoje. Savo įraše VšĮ ( - ) direktorius G. N. kaltino konkurso rengėjus ir dalyvius korupcija, nesąžininga veikla, neteisingu konkurso taisyklių taikymu, netinkamais vertinimo kriterijais ir t.t., nes konkursą laimėjo ieškovė VšĮ ( - ), o ne G. N. atstovaujamas VšĮ ( - ). 2017-06-29 ( - ) prezidentas G. N. tikriesiems nariams išsiuntė pranešimą „Dėl metinio visuotinio asociacijos tikrųjų narių susirinkimo", kuriame pranešė, kad 2017-07-29 11 val. įstatymų numatyta tvarka yra šaukiamas metinis tikrųjų narių susirinkimas ir nurodoma vieta. 2017-06-29 ( - ) valdybai pateiktas valdybos nario G. U. kvietimas į valdybos posėdį ir siūloma posėdžio darbotvarkė. 2017-07-01 ( - ) valdybai pateiktas prašymas „Dėl Všį ( - ) narystės asociacijoje“, kuriame prašoma artimiausiame visuotiniame tikrųjų narių susirinkime įvertinti VšĮ ( - ) ir jos atstovo T. Ū. veiklos suderinamumą su ( - ) veiklos principais bei apsvarstyti VšĮ ( - ) pašalinimą iš ( - ). Prašymas motyvuojamas aplinkybėmis: 1) Konfliktas su ( - ) varžybų rėmėjais; 2) Konfliktas bendroje veikloje su UAB ( - ) ir M. S.; ir 3) Siekiant asmeninės naudos, nebuvo atsižvelgta į bendruomenės interesus dalyvaujant konkurse banglenčių centrui įrengti, su banglentėmis nesusijusias įmones ir sportininkų grupes pritraukiant į Melnragę.

72017-07-02 ( - ) valdybai pateiktas valdybos nario G. U. pranešimas, kuriuo siūloma koreguoti valdybos posėdžio darbotvarkę. 2017-07-03 ( - ) valdybos posėdyje priimami valdybos nutarimai, tarp jų ir 6 p. nutarimas, kurio turinys: „Įvertinusi 2017-07-01 gautą Tikrųjų asociacijos narių prašymą dėl VšĮ ( - ) narystės klausimo, valdyba nutaria ( - ) asociacijos Tikrųjų asociacijos narių susirinkimui prašymo neteikti, siūlo prašymą pasirašiusius Tikruosius asociacijos narius patikslinti VšĮ ( - ) sukeltų konfliktų esmę ir pasekmes bei kreiptis į valdybos pirmininką ar prezidentą dėl šio klausimo nagrinėjimo kitame valdybos posėdyje“. Iš 2017-07-03 įvykusio ( - ) valdybos posėdžio protokolo matyti, kad valdyba 8 p. patvirtino preliminarią tikrųjų asociacijos narių susirinkimo darbotvarkę, o 9.1 p. įpareigojo prezidentą G. N. pagal valdybos nutarimo 8 p. sudaryti preliminarią tikrųjų asociacijos narių darbotvarkę sušaukti tikrųjų asociacijos narių susirinkimą. Valdybos 2017-07-03 8 p. nutarimo preliminarioje darbotvarkėje vienas iš punktų: ( - ) narystės sąlygų, įmokų dydžių, motyvacijos principų suformavimas, tačiau nieko nėra apie kokio nario svarstymą ar (ir) pašalinimą; o už šį nutarimą balsavo 5 valdybos nariai, tarp jų ir prezidentas G. N.. 2017-07-07 ( - ) valdybai pateiktas 7 tikrųjų ( - ) narių prašymas „Dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje“; o tarp pasirašiusiųjų ir VšĮ ( - ) direktorius G. N.. Pastarajame prašyme nurodoma, kad susipažinę su 2017-07-03 valdybos nutarimais, pakartotinai kreipiasi dėl VšĮ ( - ) ir jos atstovo T. Ū. sukeltų konfliktų Lietuvos bangų sporto bendruomenėje bei pateikia motyvus dėl neva netinkamo, neetiško ir ( - ) asociacijos tikslų neatitinkančio tikrojo nario elgesio. 2017-07-28 ( - ) valdybos narys T. Ū. ( - ) valdybai pateikė prašymą, kuriame nurodė kaltinimų dėl konflikto su ( - ) varžybų ir VšĮ ( - ) rėmėjais nepagrįstumą ir paprašė sukonkretinti kaltinimus, juos pagrįsti VšĮ ( - ) sutartiniais įsipareigojimais. 2017-07-28 ( - ) valdyba, dalyvaujant 3 valdybos nariams, priėmė nutarimą, kad atsižvelgdami į 2017-07-07 tikrųjų asociacijos narių prašymą „Dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje“ ir ( - ) valdybos nario T. Ū. 2017-07-28 prašymą, nusprendė, jog daugiau kaip 1/2 asociacijos narių prašomas klausimas turi būti nagrinėjamas visuotiniame tikrųjų asociacijos narių susirinkime. Protokole taip pat įrašyta: „Siūloma VšĮ ( - ) narystės klausimą spręsti artimiausiame Visuotiniame Tikrųjų asociacijos narių susirinkime“. 2017-08-05 ( - ) visuotinis narių susirinkimas pirmuoju klausimu svarstė: „Į darbotvarkę įtraukti valdybos siūlymą VšĮ ( - ) narystės klausimo sprendimą“, ir nutarė klausimo svarstymą įtraukti į darbotvarkę. 2017-08-05 ( - ) visuotinis narių susirinkimas antruoju klausimu svarstė: „VšĮ ( - ) narystė asociacijoje“ ir 7 balsais už, prieš - 0, ir nusišalino - 1, nutarė pašalinti VšĮ ( - ) iš ( - ). Protokole nurodoma, kad „VšĮ ( - ) savo pozicijos susirinkime neatstovauja. Ieškovė teigia, kad 2017-07-03 ( - ) valdybos posėdžio protokolo preliminarioje darbotvarkėje neįrašytas siūlymas šalinti ieškovą iš ( - ), o priešingai, valdyba nutarė Lietuvos bangų sporto asociacijos Tikrųjų asociacijos narių susirinkimui prašymo šalinti neteikti. Ir tik likus kelioms dienoms iki visuotinio narių susirinkimo, numatyto 2017-08-05, 2017-07-28 ( - ) valdyba, ignoruodama įstatų 11.5 papunkčio reikalavimą dėl darbotvarkės išankstinio skelbimo, priėmė nutarimą ieškovo narystės klausimą spręsti artimiausiame asociacijos narių susirinkime. Valdybos nutarimo turinys nesudarė ieškovui jokių galimybių pasirengti visuotiniam narių susirinkimui apsiginti, nes nutarime kaltinimai nesuformuluoti, o tik be jokio faktų nagrinėjimo ir kritiško požiūrio priimamas 2017-07-07 7 tikrųjų ( - ) narių prašymas. Teigia, kad buvo padaryti šiurkštūs ieškovo pašalinimo iš asociacijos narių procedūros ir teisės principų pažeidimai. Ieškovė mano, kad visa ieškovės šalinimo iš ( - ) procedūra persmelkta savanaudišku VšĮ ( - ) vadovo ir UAB ( - ) akcininko G. N. sąskaitų suvedinėjimu dėl sąžiningoje konkurencijoje pralaimėto konkurso, o kaltinimai išgalvoti, siekiant pridengti tikruosius tikslus.

8Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad visuotiniam tikrųjų narių susirinkimui buvo pasiūlyta svarstyti narystės asociacijoje klausimą laikantis ( - ) įstatų 12.7 p. reikalavimų. Sprendžiant dėl ieškovės pašalinimo, 7 iš dalyvavusiųjų balsavo „už“, t. y. ieškovė buvo pašalinta laikantis ( - ) įstatų 8.3. ir 11.7. p. nustatytų reikalavimų. Ieškovė pateikė atsikirtimus tikriesiems asociacijos nariams 2017-08-05 visuotinio tikrųjų narių susirinkimo metu, svarstant ieškovės pašalinimo klausimą. Atsakovė teigia, kad klausimas dėl ieškovės narystės asociacijoje buvo keliamas dar gerokai iki 2017-08-05 visuotinio asociacijos tikrųjų narių susirinkimo – 2017 m. gegužės - birželio mėnesiais. 2017-07-03 susirinkime valdyba nusprendė klausimo dėl ieškovės pašalinimo nespręsti skubotai ir paviršutiniškai, o nuodugniai įsigilinti į šalių argumentus ir leisti abiem šalims patikslinti savo poziciją. Ieškovei iš anksto buvo žinoma apie siūlymą pašalinti iš asociacijos narių, ieškovė iš anksto turėjo galimybę susipažinti su argumentais, kuriais remiantis prašoma ją pašalinti ir pateikė savo poziciją raštu dėl visų šių argumentų. Nurodo, kad ieškovė net ir būdama asociacijos tikruoju nariu nesiėmė ir neketino aktyviai įgyvendinti savo, kaip tikrojo asociacijos nario, teisių, nurodytų ( - ) įstatų 7.4.1., 7.4.4. ir kituose punktuose. Atsakovės teigimu, asociacijos įstatai konkrečiai nereglamentuoja darbotvarkės keitimo ir išankstinio įspėjimo apie tokius pakeitimus klausimų. Asociacijos organai (konkrečiai – valdyba) užtikrino ieškovės sąžiningų interesų apsaugą. Nurodo, kad ieškovė būdama asociacijos nare, grubiai pažeidė įstatų 7.7.2 p., 8.2 p. reikalavimus, taip pat - elgėsi neetiškai kitų asociacijos narių atžvilgiu, vykdė ir iki šiol vykdo veiklą, kompromituojančią tiek ją pačią, tiek ( - ), tiek bangų sportą Lietuvoje apskritai. Ieškovei VšĮ ( - ) kartu su projekto partneriu laimėjus savivaldybės konkursą banglenčių centrui įrengti, banglenčių sporto infrastruktūra Klaipėdoje nepagerėjo, daug darbų nebuvo atlikti. Priešingai – daug vietos skirta prekybai alkoholiu ir maitinimui, nebendradarbiaujama su kitais ( - ) nariais.

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti. Atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti.

10Teismas

konstatuoja:

11bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-09-05 buvo įsteigta ( - ) asociacija (toliau – ( - )). ( - ) įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2016-10-14, o ( - ) prezidentu įregistruotas steigėjo VšĮ ( - ) direktorius G. N. (b. l. 27 – 48). Ieškovė yra viena iš ( - ) steigėjų. 2017-06-29 ( - ) prezidentas G. N. tikriesiems nariams išsiuntė pranešimą „Dėl metinio visuotinio asociacijos tikrųjų narių susirinkimo", kuriame pranešė, kad 2017-07-29 11 val. įstatymų numatyta tvarka yra šaukiamas metinis tikrųjų narių susirinkimas ir nurodoma vieta (b. l. 26). 2017-06-29 ( - ) valdybai pateiktas valdybos nario G. U. kvietimas į valdybos posėdį ir siūloma posėdžio darbotvarkė (b. l. 52). 2017-07-01 ( - ) valdybai pateiktas prašymas „Dėl Všį ( - ) narystės asociacijoje“, kuriame prašoma artimiausiame visuotiniame tikrųjų narių susirinkime įvertinti VšĮ ( - ) ir jos atstovo T. Ū. veiklos suderinamumą su ( - ) veiklos principais bei apsvarstyti VšĮ ( - ) pašalinimą iš ( - ). Prašymas motyvuojamas aplinkybėmis: 1) Konfliktas su ( - ) varžybų rėmėjais; 2) Konfliktas bendroje veikloje su UAB ( - ) ir M. S.; ir 3) Siekiant asmeninės naudos, nebuvo atsižvelgta į bendruomenės interesus dalyvaujant konkurse banglenčių centrui įrengti, su banglentėmis nesusijusias įmones ir sportininkų grupes pritraukiant į Melnragę. Prašė artimiausiame visuotiniame asociacijos Tikrųjų narių susirinkime įvertinti ieškovės ir jos atstovo T. Ū. veiklos suderinamumą su asociacijos veiklos principais ir vertybėmis bei apsvarstyti VšĮ ( - ) pašalinimą iš Lietuvos bangų sporto asociacijos (b. l. 53). 2017-07-02 ( - ) valdybai pateiktas valdybos nario G. U. pranešimas, kuriuo siūloma koreguoti valdybos posėdžio darbotvarkę – koreguojamas 6 darbotvarkės punktas, t. y. siūlomas 2017-07-01 gauto Tikrųjų asociacijos narių prašymo dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje nagrinėjimas (b. l. 83). 2017-07-03 ( - ) valdybos posėdyje priimami valdybos nutarimai, tarp jų ir 6 p. nutarimas, kurio turinys: „Įvertinusi 2017-07-01 gautą Tikrųjų asociacijos narių prašymą dėl VšĮ ( - ) narystės klausimo, valdyba nutaria ( - ) asociacijos Tikrųjų asociacijos narių susirinkimui prašymo neteikti, siūlo prašymą pasirašiusius Tikruosius asociacijos narius patikslinti VšĮ ( - ) sukeltų konfliktų esmę ir pasekmes bei kreiptis į valdybos pirmininką ar prezidentą dėl šio klausimo nagrinėjimo kitame valdybos posėdyje“. Iš 2017-07-03 įvykusio ( - ) valdybos posėdžio protokolo matyti, kad valdyba 8 p. patvirtino preliminarią tikrųjų asociacijos narių susirinkimo darbotvarkę, o 9.1 p. įpareigojo prezidentą G. N. pagal valdybos nutarimo 8 p. sudaryti preliminarią tikrųjų asociacijos narių darbotvarkę sušaukti tikrųjų asociacijos narių susirinkimą (b. l. 78 – 80). 2017-07-07 ( - ) valdybai pateiktas 7 tikrųjų ( - ) narių prašymas „Dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje“, kuriame nurodoma, kad susipažinę su 2017-07-03 valdybos nutarimais, pakartotinai kreipiasi dėl VšĮ ( - ) ir jos atstovo T. Ū. sukeltų konfliktų Lietuvos bangų sporto bendruomenėje bei pateikia motyvus dėl netinkamo, neetiško ir ( - ) asociacijos tikslų neatitinkančio tikrojo nario elgesio: konflikto su ( - ) varžybų rėmėjais; VšĮ ( - ) sukeltp konflikto bendroje veikloje su M. S. ir UAB ( - ); siekiant asmeninės naudos, nebuvo atsižvelgta į bendruomenės interesus dalyvaujant konkurse banglenčių centrui įrengti. Su banglentėmis nesusijusios įmonės ir sportininkų grupės pritrauktos į Melnragę; VšĮ ( - ) konflikto su VšĮ ( - ), dėl T. Ū. pranešimo ( - ) asociacijos „Facebook“ grupėje 2017-06-28. 2017-07-28 ( - ) valdybos narys T. Ū. ( - ) valdybai pateikė prašymą, kuriame nurodė kaltinimų dėl konflikto su ( - ) varžybų ir VšĮ ( - ) rėmėjais nepagrįstumą, ir paprašė sukonkretinti kaltinimus, juos pagrįsti VšĮ ( - ) sutartiniais įsipareigojimais. 2017-07-28 ( - ) valdyba, dalyvaujant 3 valdybos nariams, priėmė nutarimą, kad atsižvelgdami į 2017-07-07 tikrųjų asociacijos narių prašymą „Dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje“ ir ( - ) valdybos nario T. Ū. 2017-07-28 prašymą, nusprendžia, jog daugiau kaip ½ asociacijos narių prašomas klausimas turi būti nagrinėjamas visuotiniame tikrųjų asociacijos narių susirinkime. Protokole taip pat įrašyta: „Siūloma VšĮ ( - ) narystės klausimą spręsti artimiausiame Visuotiniame Tikrųjų asociacijos narių susirinkime“. 2017-08-05 ( - ) visuotinis narių susirinkimas antruoju klausimu svarstė: „VšĮ ( - ) narystė asociacijoje“ ir 7 balsais už, prieš - 0, ir nusišalino - 1, nutarė pašalinti VšĮ ( - ) iš ( - ). Protokole nurodoma, kad „VšĮ ( - ) savo pozicijos susirinkime neatstovauja.

12Nagrinėjamu atveju nagrinėjamas ginčas dėl 2017-08-05 atsakovės visuotinio narių susirinkimo sprendimo teisėtumo. Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija steigimą, valdymą, veiklą ir pan. reglamentuoja Asociacijų įstatymas (Asociacijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis). Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijų įstatymo 14 straipsnyje nurodytos asociacijos veiklos garantijos užtikrinančios asociacijų veiklos savarankiškumą, autonomiją, garantuojančios nesikišimą į vidaus reikalus. Asociacijos veikia pagal šį įstatymą, savo įstatus bei kitus vidaus dokumentus. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje. Įstatuose turi būti nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

13Juridinių asmenų, kurių teisinė forma asociacija, steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus reglamentuoja Asociacijų įstatymo nuostatos, tačiau šis įstatymas nenustato asociacijos narių priėmimo ir pašalinimo tvarkos. Pagal Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punktą asociacijų steigimo dokumente – įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos. Taigi, teisė nustatyti asociacijos naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarką bei sąlygas deleguota pačiai asociacijai, įpareigojant ją nustatyti tai įstatuose.

14Teisė laisvai vienytis į asociacijas yra konstitucinė ir konvencinė žmogaus teisė, todėl nario pašalinimo iš asociacijos klausimas turėtų būti sprendžiamas sudarant tinkamiausias ir priimtiniausias sąlygas visiems suinteresuotiems asmenims pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui: iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Atsakovas, teigiantis, kad nario pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, turi įrodyti aptariamų garantijų įgyvendinimo faktą (CPK 178 straipsnis).

15Šios bylos išsprendimui aktuali atsakovės narių pašalinimo iš asociacijos, asociacijos narių informavimo tvarka. Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka. Pagal atsakovės įstatų 8.3 papunktį sprendimus dėl Tikrųjų Asociacijos narių priėmimo į ar pašalinimo iš asociacijos priima Tikrųjų Asociacijos narių susirinkimas, asociacijos valdybos siūlymu asociacijos nario pašalinimą sprendžia visuotinis asociacijos narių susirinkimas (atsakovės įstatų 11.2.8 papunktis). Tikrųjų Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę skelbia prezidentas, valdybos pavedimu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo dienos (Įstatų 11.5 papunktis). Neeilinis visuotinis Tikrųjų Asociacijos narių susirinkimas taip pat turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažesnė kaip 1/5 Tikrųjų Asociacijos narių grupė ar prezidentas. Apie šaukiamą Tikrųjų Asociacijos narių susirinkimą turi būti pranešama Asociacijos nariams paštu arba elektroniniu paštu (Įstatų 11.6 papunktis).

16Lietuvos Aukščiausiais Teismas laikosi pozicijos, kad sprendžiant klausimus dėl asociacijos narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-470/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2012). Procedūriniai pažeidimai gali būti savarankišku ir pakankamu pagrindu pripažinti neteisėtais susirinkime priimtus sprendimus nepriklausomai nuo materialiųjų narių pašalinimo ar atšaukimo pagrindų.

17Sistemiškai aiškinant Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, ( - ) įstatų 11.5, 11.6 ir 11.9 papunkčius, darytina išvada, kad kiekvienas visuotinis narių susirinkimas privalo turėti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo dienos paskelbtą darbotvarkę, nes priešingu atveju pažeidžiama narių teisė žinoti apie galimus susirinkimo sprendimus. 2017-07-03 ( - ) valdybos posėdžio protokolo preliminarioje darbotvarkėje neįrašytas siūlymas šalinti ieškovą iš ( - ), valdyba nutarė ( - ) asociacijos Tikrųjų asociacijos narių susirinkimui prašymo šalinti neteikti. Likus kelioms dienoms iki visuotinio narių susirinkimo, numatyto 2017-08-05, 2017 2017-07-28 ( - ) valdyba, ignoruodama įstatų 11.5 papunkčio reikalavimą dėl darbotvarkės išankstinio skelbimo, priėmė nutarimą ieškovės narystės klausimą spręsti artimiausiame asociacijos narių susirinkime. Valdybos nutarimo turinys nesudarė ieškovei galimybių pasirengti visuotiniam narių susirinkimui apsiginti, nes nutarime kaltinimai nesuformuluoti. Darytina išvada, kad 2017-08-05 ( - ) tikrųjų narių visuotinio susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta pašalinti ieškovę iš asociacijos narių, priimtas pažeidžiant procedūrą: nesilaikius įstatų 11.5 papunkčio reikalavimo dėl darbotvarkės išankstinio skelbimo; iš anksto nesuformulavus pašalinimo pagrindų; ieškovei nebuvo sudarytos sąlygos surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją.

18Ieškovė nurodė, kad jos organizuotos ( - ) varžybos pasibaigė 2016-09-30, t. y. iki ( - ) įstatų įsigaliojimo, todėl taikyti įstatų nuostatas atgaline data ir praėjus beveik metams nuo varžybų pabaigos nėra jokio teisinio pagrindo. Kaip konfliktas su ( - ) varžybų rėmėjais nurodomas 2017-07-05 raštas iš UAB ( - ), kurį pasirašė tikrasis asociacijos narys A. Š., ir kuriame išsakomos pretenzijos dėl ataskaitų ir dokumentų nepateikimo. A. Š. nei ( - ) valdybai, nei susirinkimui nepateikė sutarties, o taip pat ir raštų ar bet kokių pretenzijų, įteiktų ieškovui. Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašo laikymosi priežiūrą pagal savo kompetenciją atlieka Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos. Šiuo atveju, nėra duomenų apie Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą faktą, kad ieškovė netinkamai atliko minėtus veiksmus.

192017-07-07 ( - ) valdybai pateikto ( - ) narių prašymo „Dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje“ 1.4 punkte nurodoma, kad „VšĮ ( - ) ir T. Ū. nepateikė jokios varžybų finansinės ataskaitos savo tuometiniam verslo partneriui M. S.. Tačiau prašyme nepaaiškinta, kokių prievolių pagrindu ir kokios formos ataskaitos nepateiktos M. S., kokio verslo partneris jis yra (buvo), kaip tas verslas susijęs su ( - ) veikla ir tariamu įstatų pažeidimu (CPK 178 straipsnis). 2017-07-07 ( - ) valdybai pateikto ( - ) narių prašymo „Dėl VšĮ ( - ) narystės asociacijoje“ 1.5 punkte nurodyta, kad „VšĮ ( - ) nėra pateikusi finansinės atskaitomybės už 2015-2016 metus Valstybinei mokesčių inspekcijai, taigi jokia gauta parama nėra deklaruota“. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad neaišku, kokiais faktais atsakovė priimdama sprendimą dėl ieškovės pašalinimo rėmėsi, nes Valstybinė mokesčių inspekcija tokios informacijos neskelbia. Taip pat 2017-07-07 ( - ) valdybai pateikto ( - ) narių prašyme rašoma apie VšĮ ( - ) sukeltą konfliktą bendroje veikloje su M. S. ir UAB ( - ), tačiau nei vienas iš jų nėra asociacijos narys. Nėra duomenų, kaip minėtas konfliktas galėjo pažeisti asociacijos įstatus. Atsakovė taip pat nepateikė įrodymų, kad siekiant asmeninės naudos, nebuvo atsižvelgta į bendruomenės interesus dalyvaujant konkurse banglenčių centrui įrengti.Civilinio kodekso 2.63 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinis asmuo laikomas įsteigtu nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre. ( - ) įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2016-10-14. Asociacijos nariai pripažino ieškovę pažeidus LBSA įstatus veiksmais, padarytais iki įstatų įsiteisėjimo (Asociacijų įstatymo 6 straipsnis). Darytina išvada, kad taikyti įstatų nuostatas atgaline data nebuvo jokio teisinio pagrindo. Teismas konstatuoja, kad ieškovė pašalinta iš asociacijos pažeidžiant nustatytą procedūrą ir teisės principus.Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus ir byloje nustatytas faktines aplinkybes apie tai, kad ieškovės pašalinimo iš asociacijos klausimas buvo iš esmės nagrinėjamas nesuteikiant ieškovei galimybių tinkamai pasirengti tam, surinkti ir pateikti papildomos informacijos, suformuluoti atsikirtimus ir pan., konstatuotina, kad nurodyti klausimai buvo išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti iš esmės pažeidus bendro pobūdžio standartus. Tokia procedūra, kokia buvo taikyta ieškovės pašalinimui iš atsakovės narių, nagrinėjamu atveju buvo neteisėta, todėl 2017-08-05 atsakovės visuotinio narių susirinkimo metu priimtas sprendimas naikintinas – ieškinys tenkintinas (Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalis).

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pateikė įrodymus, kad sumokėjo 75 Eur žyminį mokestį, 500 Eur išlaidas už advokato teisinę pagalbą šioje byloje (b. l. 136-137), iš viso 575 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios yra pagrįstos, atitinka jos atliktų teisinių veiksmų pobūdį bei neviršija už tokius veiksmus rekomenduojamų priteisti išlaidų atlyginimo, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 575 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 98 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22tenkinti ieškinį.

23Pripažinti negaliojančiu atsakovės ( - ) asociacijos 2017-08-05 visuotinio narių susirinkimo sprendimą pašalinti ieškovę Viešąją įstaigą ( - ) iš ( - ) asociacijos narių.

24Priteisti iš atsakovo ( - ) asociacijos ieškovei Viešajai įstaigai ( - ) 575 Eur bylinėjimosi išlaidas.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė,... 2. sekretoriaujant Dovilei Paliokienei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. Č., atsakovės atstovui advokato... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 5. Teismas... 6. ieškovė prašo teismo panaikinti nuo priėmimo momento 2017-08-05 Lietuvos... 7. 2017-07-02 ( - ) valdybai pateiktas valdybos nario G. U. pranešimas, kuriuo... 8. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti,... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį... 10. Teismas... 11. bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-09-05 buvo įsteigta ( - ) asociacija... 12. Nagrinėjamu atveju nagrinėjamas ginčas dėl 2017-08-05 atsakovės visuotinio... 13. Juridinių asmenų, kurių teisinė forma asociacija, steigimą, valdymą,... 14. Teisė laisvai vienytis į asociacijas yra konstitucinė ir konvencinė... 15. Šios bylos išsprendimui aktuali atsakovės narių pašalinimo iš... 16. Lietuvos Aukščiausiais Teismas laikosi pozicijos, kad sprendžiant klausimus... 17. Sistemiškai aiškinant Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, ( - )... 18. Ieškovė nurodė, kad jos organizuotos ( - ) varžybos pasibaigė 2016-09-30,... 19. 2017-07-07 ( - ) valdybai pateikto ( - ) narių prašymo „Dėl VšĮ ( - )... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, priteistinas bylinėjimosi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 22. tenkinti ieškinį.... 23. Pripažinti negaliojančiu atsakovės ( - ) asociacijos 2017-08-05 visuotinio... 24. Priteisti iš atsakovo ( - ) asociacijos ieškovei Viešajai įstaigai ( - )... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...