Byla e2-1079-524/2018
Dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2018-02-14 sprendimo Nr. IS-145 panaikinimo, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Švarus vanduo“ ieškinį atsakovei UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui dėl perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2018-02-14 sprendimo Nr. IS-145 panaikinimo, institucija, teikianti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba, ir

Nustatė

2

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2018-02-14 sprendimą Nr. IS-145, kuriuo nutrauktos viešojo pirkimo „Cheminių medžiagų ir filtrų filtrato valymo įrenginio eksploatacijai pirkimas“ procedūros. Nurodė, kad ieškovė 2018-01-26, nesulaukusi atsakymo, pasirašė atsakovo atsiųstą cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį bei sutarties priedą „Garantija“ visa apimtimi, be jokių konkurso medžiagoje skelbto teksto pakeitimų, nusiuntė atsakovui CVP IS priemonėmis. Tačiau, kadangi atsakovas prieš tai ignoravo teisėtą prašymą pateikti būtiną techninę informaciją bei nustatyti filtrato valymo įrenginio, kurio techninę būklę ir sklandų darbą pagal konkurso reikalavimus ieškovė privalėjo garantuoti, techninės būklės apžiūros laiką ir datą, ieškovė pasirašydama cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“ ranka įrašė pastabą: „Garantija galioja atlikus techninio stovio apžiūrą ir sudarius techninio stovio priėmimo-perdavimo aktą.“ Minima pastaba reiškia sąlygą, kuriai įvykus, sutarties priedas „Garantija“ automatiškai įsigalioja. Be to, ieškovė kartu su pasirašyta sutartimi ir sutarties priedu papildomai pateikė lydraštį „Dėl sutarties Nr. 184.34/6 pasirašymo“, kuriame dar kartą paminėjo, kad ieškovė pasirašo sutartį, tačiau sutarties priedas „Garantija Nr. 18/01/01“ įsigalioja atlikus techninės būklės apžiūrą ir sudarius techninės būklės priėmimo–perdavimo aktą. Atsakovas 2018-01-30 raštu Nr. IS-101 atsisakė pasirašyti ieškovės visa apimtimi ir be jokių konkurso medžiagoje skelbto teksto pakeitimų pasirašytą sutartį bei sutarties priedą „Garantijos“, argumentuodamas tuo, kad ieškovė sutartyje ranka įrašė sąlygą, kuri nebuvo nurodyta pirkimo dokumentuose. Ieškovė pakartotinai buvo pakviesta iki 2018-02-01 atvykti pasirašyti sutartį. Ieškovė 2018-02-01 pateikė atsakovui raštą „Dėl UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ atsisakymo sudaryti su UAB „Švarus vanduo“ cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį pagal viešojo pirkimo konkurso reikalavimus“, kuriame išdėstė savo nesutikimą su atsakovo pozicija dėl pardavėjo pasirašytos sutarties trūkumų ir pakartotinai prašė suteikti galimybę apžiūrėti sąvartyno filtrato valymo įrenginį ir įvertinti jo techninę būklę sutarties sudarymo metu.
 2. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovės 2018 m. vasario 21 d. pretenzija (CVP IS priemonėmis paskelbta 2018-02-26) dėl pirkimo nutraukimo nebuvo nagrinėjama, nes pateikta praleidus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 1 d. 1 p. nustatytą 5 darbo dienų terminą pretenzijai pateikti supaprastintų pirkimų atveju. Be to, įvykus pirkimui ir nustačius bei paskelbus laimėtoją atsakovas 2018-01-24 raštu Nr. IS-96 CVP IS priemonėmis pakvietė UAB „Švarus vanduo“ pasirašyti pirkimo sutartį, kurią pasirašiusi tiekėja atsiuntė perkančiajai organizacijai. Peržiūrėjęs gautus dokumentus atsakovas nustatė, kad UAB „Švarus vanduo“, pateikdama pirkimo dokumentų 4 priedą (2018 m. sausio mėn. 11 d. garantija Nr. 18/01/01), jame ranka įrašė papildomas garantijos sąlygas, kurios nebuvo numatytos pirkimo sąlygose. Atsižvelgdamas į tai bei vadovaudamasis pirkimo sąlygomis atsakovas atmetė tiekėjos siūlomus garantijos sąlygų papildymus ir 2018-01-30 raštu Nr. IS-101 CVP IS priemonėmis pakartotinai pakvietė pasirašyti sutartį tokią, kokia buvo pateikta pirkimo dokumentuose. Siekdamas tarpusavio supratimo atsakovas nutarė leisti 2018-02-07 tiekėjai apžiūrėti įrenginius ir atlikti techninę apžiūrą, o 2018-02-08 10 val. pakvietė atvykti tiekėjos atstovą į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro buveinę ir pasirašyti pirkimo sutartį be jokių pirkimo sąlygose nenumatytų pakeitimų, papildymų ar išlygų. 2018-02-06 10 val. 45 min. UAB „Švarus vanduo“ CVP IS priemonėmis pateikė 2018-01-11 registruotą raštą Nr. 18/02/01 ir 4 priedą (garantiją), kuriame jokių papildomų įrašų ranka nebuvo. Rašte kelis kartus akcentuojama, kad tiekėja sutinka su pirkimo ir sutarties sąlygomis ir papildomai 2018-02-14 siūlo atlikti TRATC eksploatuojamų įrenginių techninę apžiūrą, filtrato valymo įrenginio testavimą, prašo įjungti įrenginį bent dvi paras prieš pradedant darbus. Tokie tiekėjos veiksmai ir prašymai vertintini kaip siekis pakeisti kitas pirkimo sąlygas sudarant pirkimo sutartį.
 3. Ieškovė pateikė dubliką, juo prašo ieškinį patenkinti. Nurodo, kad atsakovo siūlymas atlikti atsakovo eksploatuojamų įrenginių techninę apžiūrą, filtrato valymo įrenginio testavimą vertintinas kaip siekis pakeisti kitas pirkimo sąlygas sudarant pirkimo sutartį, kas prieštarauja VPĮ 85 straipsnio 3 dalies nuostatoms. Teigia, kad ieškovė sutiko su visomis pirkimo ir sutarties sąlygomis, pateikė atsakovui pasirašytą sutartį ir jos priedus be jokių papildymų, įrašytų ranka. Taigi ieškovė nesiekė pakeisti ir nekeitė jokių paskelbto pirkimo sąlygų, sudarant pirkimo sutartį. Visiškai neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado, – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus; svarbu, kad jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Taigi perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo vertinimui svarbios jo priėmimo metu egzistavusios objektyvios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti ir dėl kurių ji negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Ieškovės prašymas yra logiškas ir teisėtas, siekiant nustatyti prekių tiekėjo atsakomybės ribas dėl sąvartyno filtrato valymo įrenginio techninės būklės. Atsakovas visiškai nepasisako, kokiu būdu ieškovės prašymas dėl įrenginio techninės būklės įvertinimo ir apžiūros sutrukdė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kuri, kaip buvo minima anksčiau, ieškovės buvo pasirašyta be jokių išlygų ir pateikta atsakovui. Atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti pirkimo procedūras VPĮ 29 straipsnio 3 dalies pagrindu, atsakovo nurodomos aplinkybės galėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras, dėl to pirkimo procedūrų nutraukimas negali būti objektyviai pateisintas ir juo yra pažeisti ieškovės teisėti interesai ir lūkesčiai. Atsakovui pateikta pretenzija dėl pirkimo procedūrų nutraukimo taip ir nebuvo išnagrinėta net ir po papildomos pretenzijos, primenančios apie pareigą išnagrinėti pretenziją, pateikimo. Taigi, atsakovui įstatymo nustatytais terminais neišnagrinėjus ieškovės pretenzijos, pastaroji įgijo teisę reikšti ieškinį teismui VPĮ 102 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio pareiškimo terminas baigėsi 2018-03-13, laikytina, jog ieškovė savo teises realizavo tinkamai ir nepraleido įstatymo nustatytų terminų.
 4. 2018-04-03 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą byloje ir nurodė, jog susipažinus su bylos medžiaga, procesiniuose dokumentuose išdėstytais šalių argumentais, yra pagrindas padaryti išvadą, kad pirkimo procedūros buvo nutrauktos neteisėtai.
 5. Atsakovas pateikė tripliką, juo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2018-02-23 ieškovei turėjo būti pateiktas atsakymas į jos 2018-02-15 pretenziją, tačiau to nebuvo padaryta. Vadinasi, ieškovė, vadovaudamasi minėta VPĮ 102 str. 2 d. nuostata, nuo 2018-02-24 iki 2018-03-12 (imtinai) turėjo teisę pareikšti ieškinį dėl atsakovo 2018-02-14 sprendimo nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovė ieškinį teismui pareiškė 2018-03-14, taigi dviem dienomis praleidusi VPĮ 102 str. 2 d. nustatytą ieškinio pareiškimo terminą, atsižvelgiant į tai, ieškinys turėtų būti paliktas nenagrinėtas ir grąžintas ieškovei. Analogiškai pasisako dėl pakartotinai pateiktos pretenzijos. Laikosi pozicijos, kad jei su ieškove būtų buvusi sudaryta sutartis, tai būtų pažeisti viešųjų pirkimų principai. Atsakovas sutartį su ieškove būtų sudaręs su išlyga, kad bus nustatyta esama įrenginių būklė, o tokios išlygos pirkimo dokumentuose nebuvo, todėl ir pirkimo sutarties su ieškove sudaryti negalima. Atsakovas, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, supratęs savo padarytą klaidą, ėmėsi ją taisyti ir tokiu būdu užtikrinti ne tik imperatyvių teisės aktų ir viešųjų pirkimų nuostatų laikymąsi, bet ir garantuoti racionalų lėšų naudojimą, nes yra tikėtina, kad jei pirkimo dokumentuose būtų buvę nustatyti duomenys apie esamų įrenginių, kurie naudos perkamus chemikalus, būklę ir nurodyta, kad pagal tokią būklę tiekėjai privalės pateikti garantijas, kad jų chemikalai užtikrins šių įrenginių veikimą, tai būtų gauta daugiau ir, tikėtina, mažesnės kainos pasiūlymų.
 6. Be to, atsakovas pateikė rašytinius paaiškinimus, juose nurodo, kad taikus ginčo sprendimas šioje byloje galimas tik vienu atveju – jei ieškovė atsiimtų ieškinį, nes bet kuris kitas susitarimas lemtų viešųjų pirkimų principų pažeidimą ir, net jei ir būtų sudaryta taikos sutartis, kuria šalys sutartų pasirašyti pirkimo sutartį, tai tokia taikos sutartis, atsakovo manymu, teismo net negalėtų būti patvirtinta, nes ja būtų pažeidžiamos imperatyvios viešųjų pirkimų nuostatos, kurias teismai yra įpareigoti ginti.

3Ieškinys tenkintinas.

4Dėl pretenzijos ir ieškinio padavimo termino

 1. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2018-02-15 informavo ieškovę, jog 2018-02-14 viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą nutraukti ginčo pirkimo procedūrą, ir ieškovė tą pačią dieną, t. y. 2018-02-15, pateikė pretenziją dėl šio sprendimo. Ieškovės pretenziją atsakovas turėjo išnagrinėti iki 2018-02-23, tačiau neišnagrinėjo ir atsakymo ieškovei nepateikė. Atsakovas nurodo, jog tokiu atveju ieškovė, negavusi atsakymo į pretenziją, nuo 2018-02-24 iki 2018-03-12 (imtinai) turėjo pareikšti ieškinį. Ieškovė ieškinį pareiškė 2018-03-13 19.19 val. per EPP sistemą, t. y. 2018-03-14. Atsakovas tuo pagrindu prašo ieškinį palikti nenagrinėtą, tačiau tokia pozicija yra neparemta įstatymu. VPĮ 102 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams. Byloje nustatyta, jog ieškovė, iki 2018-02-23 negavusi atsakymo į jos pretenziją, 2018-02-26 atsakovui pateikė pakartotinę pretenziją, į kurią atsakovas atsakė 2018-02-27 pranešimu CVP IS sistemoje. Atsakovas nurodo, jog tokiu atveju ieškovė, siekdama tinkamai ginti savo pažeistas teises, ieškinį dėl neva nepagrįsto procedūrų nutraukimo turėjo pateikti per terminą, nustatytą VPĮ 102 str. 1 d. 2 p., t. y. per 5 darbo dienas, nes jai buvo atsakyta į jos 2018-02-26 pretenziją. Tačiau įvertinus 2018-02-27 atsakovo pateikto paaiškinimo turinį negalima padaryti išvados, jog šis paaiškinimas gali būti laikomas atsakovo atsakymu į pretenziją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčą, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Teismo vertinimu, yra pagrindas išvadai, kad perkančioji organizacija neišsamiai, neargumentuotai atsakė į pretenzijoje keltus klausimus. Ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros pagrindinis tikslas – iki kreipimosi į teismą šalims pretenzija ir atsakymu į ją išspręsti kilusius neaiškumus, nesutarimus. Po perkančiosios organizacijos paaiškinimo vertinimo ginčo pirkimo nutraukimo motyvai nebuvo išsamiai argumentuoti. Bylos medžiaga įrodo, jog atsakovas 2018-01-11 yra teikęs išsamius atsakymus į pretenzijas ir tokio atsakymo forma ir turinys akivaizdžiai skiriasi nuo 2018-02-27 paaiškinimo, todėl 2018-02-27 atsakovo paaiškinimas nelaikytinas atsakymu į pretenziją.
 2. VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).
 3. Tačiau kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad tiekėjas, perkančiajai organizacijai pateikęs vieną pretenziją, dėl to pagal VPĮ neribojamas pateikti naujų, jeigu šios nelaikytinos pakartotinėmis. Pretenzijų pakartotinumui vertinti svarbus ne perkančiųjų organizacijų ginčijamų sprendimų priėmimo momentas, o šių sprendimų atskirtis turinio atžvilgiu (pvz., atskiromis pretenzijomis ginčijamos skirtingos pirkimo sąlygos) (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-466-969/2015).
 4. Remiantis šios nutarties 7 p. nurodytais įrodymais darytina išvada, jog ieškovė, negavusi atsakymo į 2018-02-15 pretenziją, per įstatymo nustatytą terminą 2018-02-26 pateikė pakartotinę pretenziją atsakovui, tačiau atsakovas 2018-02-27 atsiuntė ieškovei paaiškinimą, kuris nelaikytinas atsakymu į ieškovės pretenziją, ir byloje laikytina, jog atsakovas per nustatytą terminą neatsakė ieškovei į pretenziją, todėl ieškovė, pareiškusi ieškinį 2018-03-14, nepažeidė termino ieškiniui pareikšti. Pagal VPĮ 103 str. 3 d. perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Šios bylos atveju atsakovas, 2018-02-26 gavęs ieškovės pretenziją, turėjo ją išnagrinėti iki 2018-03-05, todėl terminas ieškiniui pareikšti šioje byloje skaičiuotinas nuo 2018-03-06 pagal VPĮ 102 str. 2 d. ir 2018-03-14 dar nebuvo suėjęs.
 5. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams tiek CK, tiek kiti įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio terminus. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta ir tai, kad šios taisyklės išimtis gali nustatyti tiek CK, tiek kiti įstatymai. Viešųjų pirkimų įstatymo 102 str. 2 d. redakcija, galiojanti nuo 2018-01-01, nustatė, kad jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

5Dėl viešųjų pirkimų procedūrų nutraukimo.

 1. Iš nuosekliai formuojamos kasacinio teismo praktikos šiuo klausimu matyti, kad turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose(žr. 2012 m. kovo 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2012).
 2. Pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuojanti VPĮ 29 str. 3 d. nustato, kad bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
 3. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo, atsižvelgtina ir į tokio sprendimo išimtinį pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ nuostatų dėl pirkimo nutraukimo taikymą, perkančiosios organizacijos galimybes bei pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Aptariamo perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko, ar ne. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado, – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas ir jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011, 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013 ir kt.).
 4. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2017-12-27 paskelbė mažos vertės pirkimą „Cheminių medžiagų ir filtrų filtrato valymo įrenginio eksploatacijai pirkimas“. Atsakovas 2018-01-18 sprendimu nustatė pasiūlymų eilę ir laimėtoja pripažino ieškovę, kuri buvo pakviesta iki 2018-01-24 pasirašyti paslaugų teikimo sutartį.
 5. Ieškovė 2018-01-24 CVP IS priemonėmis kreipėsi į atsakovą su prašymu pateikti informaciją bei atlikti techninę įrenginio apžiūrą, t. y.: 1) pateikti raštišką garantiją (pirkimo sąlygų 4 priedas), kad pateiktos cheminės medžiagos nepažeis filtrato valymo įrenginio membranų, nesugadins kitų įrenginio agregatų, užtikrins filtrato valymo kokybę bei užtikrins sklandų filtrato valymo įrenginio darbą, o patiekti žvakiniai filtrai tinkamai apsaugos filtrato valymo įrenginio agregatus; garantijoje privalo būti pažymėta, jog nustačius, kad dėl pardavėjo pateiktų prekių blogos kokybės sąvartyno filtrato valymo įrenginys sugedo ar buvo sugadinti atskiri jo elementai (membranos, siurbliai ir t. t.), pardavėjas savo sąskaita suremontuos sąvartyno filtrato valymo įrenginį ir pakeis sugadintas detales naujomis; 2) pateikti nemokamų paslaugų garantiją (pirkimo sąlygų 4 priedas), kurioje turi būti patvirtinta, kad gavęs perkančiosios organizacijos raštišką pranešimą, jog pateikti cheminiai atvirkštinės osmosės membranų plovikliai neefektyviai regeneruoja membranas ar kad membranų praplovimo ciklai neatitinka reikalavimų ir yra trumpesni kaip 120 įrenginio darbo valandų, pardavėjas per 48 valandas nuo pranešimo gavimo atvyks savo sąskaita ir nemokamai sureguliuos įrenginio membranų cheminio plovimo ciklą bei įrenginio darbą, o nepavykus to atlikti, savo sąskaita pakeis neefektyvius atvirkštinės osmosės membranų ploviklius efektyviais, o nepavykus pateikti efektyvių, pardavėjas atlygins perkančiosios organizacijos tiesioginius nuostolius, patirtus dėl įrenginio prastovos ar dėl įrenginio gedimų.
 6. Byloje ginčo konkursų sąlygų 4 priedas, reglamentuojantis garantijos formą ir tekstą, įrodo, jog šios nutarties 16 p. nurodytas ieškovės tekstas, rašytas atsakovui, buvo iš esmės perrašytas iš sąlygose paskelbtos garantijos formos, t. y. pagal šią formą atsakovas, t. y. tiekėjas, įsipareigojo nustačius, kad dėl tiekėjo pateiktų prekių blogos kokybės sąvartyno filtrato valymo įrenginys sugedo ar buvo sugadinti atskiri jo elementai (membranos, siurbliai ir t. t.), savo sąskaita suremontuoti sąvartyno filtrato valymo įrenginį ir pakeisti sugadintas detales naujomis. Be to, tiekėjas įsipareigojo atlyginti perkančiajai organizacijai, t. y. ieškovei, tiesioginius nuostolius, patirtus dėl įrenginio prastovos ar dėl įrenginio gedimų.
 7. Ieškovė 2018-01-26, nesulaukusi atsakymo, pasirašė atsakovo atsiųstą cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutartį bei sutarties priedą „Garantija“ visa apimtimi, be jokių konkurso medžiagoje skelbto teksto pakeitimų, nusiuntė atsakovui CVP IS priemonėmis, tačiau ieškovė, pasirašydama cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“, ranka įrašė pastabą: „Garantija galioja atlikus techninio stovio apžiūrą ir sudarius techninio stovio priėmimo-perdavimo aktą.“
 8. Šioje byloje įrodyta, jog atsakovo įsipareigojimai, išvardyti viešojo pirkimo sąlygų 4 priede, paskelbti viešai visiems tiekėjams, sudarė ieškovei teisėtą pagrindą pateikti prašymą pateikti būtiną techninę informaciją bei nustatyti filtrato valymo įrenginio techninę būklę sutarties sudarymo metu. Byloje įrodyta, jog atsakovas filtrato valymo įrenginio techninę būklę ir sklandų darbą pagal konkurso reikalavimus ieškovei privalėjo garantuoti.
 9. Atsakovas 2018-02-02 pateikė atsakymą Nr. IS-119 „Dėl sutarties pasirašymo“. Nors atsakovas nesutiko su ieškovės pozicija, kad jo atstovo ranka įrašyta pastaba nekeičia konkurso medžiagoje skelbto sutarties ir jos priedų teksto, tačiau leido ieškovės atstovams 2018-02-07 atvykti ir atlikti įrenginių apžiūrą ir pakvietė ieškovę 2018-02-08 pasirašyti sutartį be jokių pirkimo sąlygose nenumatytų pakeitimų, papildymų ar išlygų.
 10. Ieškovė 2018-02-06 pateikė atsakovui cheminių medžiagų pirkimo–pardavimo ir paslaugų tiekimo sutarties priedą „Garantija“, pasirašytą be jokių ranka įrašytų papildymų. Ieškovė nurodė, kad nepriklausomas ekspertas gali atvykti 2018-02-14 patikrinti įrenginį ir paruošti ataskaitą.
 11. Atsakovas 2018-02-12 laišku informavo ieškovę, kad filtrato valymo įrenginys šiuo metu nėra eksploatuojamas dėl techninių kliūčių, todėl atsakovas negali įjungti įrenginio nuo 2018-12-12. Be to, atsakovas atsisakė 2018-02-14 atvykusio eksperto pasiūlymo sutaisyti neveikiantį įrenginį.
 12. 2018-02-15 ieškovė gavo atsakovo 2018-02-14 sprendimą Nr. IS-145 „Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo“.
 13. Šioje byloje paminėti rašytiniai įrodymai įrodo, jog atsakovas konkurso sąlygų 4 priede buvo įsipareigojęs užtikrinti sąvartyno filtrato valymo įrenginio tinkamą eksploatavimą, t. y. gerą jo techninę būklę. Perkančiosios organizacijos (atsakovo) pareiga – tiksliai laikytis paskelbtų pirkimo dokumentų, t. y. perkančiosios organizacijos raštu pateikiamų tiekėjams dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų, apibūdinančių perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimo, kvietimo, techninės specifikacijos, aprašomųjų dokumentų, pirkimo sutarties projektų, kitų dokumentų ir dokumentų paaiškinimų (patikslinimų). Todėl nepagrįsta atsakovo pozicija, jog paminėti ieškovės veiksmai ir prašymai apžiūrėti ir užfiksuoti sąvartyno filtrato valymo įrenginio techninę būklę turi būti vertinami kaip siekis pakeisti kitas pirkimo sąlygas sudarant pirkimo sutartį.
 14. Pagrįsta šioje byloje Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, jog atsakovas, net ir neradęs galimybės sudaryti pirkimo sutartį su ieškove pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, turėjo spręsti viešojo pirkimo sutarties sudarymo klausimą su pasiūlymų eilėje antru numeriu nurodytu tiekėju, o ne nutraukti pirkimo procedūras. Be to, bylos įrodymais paneigti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl atsakovo nenuoseklumo tai leidžiant, tai neleidžiant ieškovei apžiūrėti įrenginį, nėra teisinio pagrindo.
 15. Byloje įrodyta, jog atsakovas 2018-02-12 raštu Nr. IS-135 informavo ieškovę, kad įrenginys dėl techninių kliūčių nėra eksploatuojamas, t. y. ši aplinkybė leidžia teigti, kad tiekėjo noras fiksuoti įrenginių būklę prieš pradedant vykdyti sutartį bei suteikiant garantiją buvo pagrįstas.
 16. Šioje byloje atsakovas neįrodė, jog jis nutraukė pirkimą dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalėjo tai padaryti, nes buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties nebuvo galima ištaisyti. Nustačius, jog atsakovo įrenginys sutarties sudarymo metu nebuvo eksploatuojamas dėl techninių kliūčių, šios kliūtys turėjo būti pašalintos. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovo 2018-02-12 rašte Nr. IS-135 nurodytos techninės kliūtys negalėjo būti pašalintos, todėl nutraukti ginčo pirkimą atsakovas neturėjo teisinio pagrindo, todėl ginčo pirkimo nutraukimas pripažintinas neteisėtu. Pripažinus ginčo pirkimo nutraukimą neteisėtu, atsakovas pirkimo procedūras turėtų atnaujinti.
 17. Iš nuosekliai formuojamos kasacinio teismo praktikos šiuo klausimu matyti, kad turinio viršenybės prieš formą principas aktualus vertinant tiek tiekėjo veiksmus, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose (žr. 2012 m. kovo 20 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2012).
 18. Patenkinus ieškinį ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos pagal CPK 93 str. 1 d., 98 str. nustatytas taisykles. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Iš atsakovės ieškovei priteistina 263 EUR paduodant ieškinį sumokėto žyminio mokesčio ir 1500 EUR išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

6Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

7ieškinį patenkinti.

8Panaikinti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro viešųjų pirkimų komisijos

92018-02-14 sprendimą Nr. IS-145, kuriuo nutrauktos viešojo pirkimo „Cheminių medžiagų ir filtrų filtrato valymo įrenginio eksploatacijai pirkimas“ procedūros.

10Priteisti UAB ,,Švarus vanduo“ iš UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 263 EUR žyminio mokesčio, sumokėto paduodant ieškinį, ir 1500 EUR išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

11Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai