Byla 2-1346-819/2016
Dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir, sekretoriaujant Indrei Matijošienei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui D. P., atsakovo atstovams A. B., advokatei V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Z. R.-B., Z. M. ir S. D. ieškinį atsakovui 375-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai dėl juridinio asmens organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2ieškovai Z. R.-B., Z. M. ir S. D. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo (b. l. 1-5).

3Ieškinyje ieškovai nurodo, kad gyvenamųjų namų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), patalpų savininkai yra įkūrę 375-ąją daugiabučių namų savininkų bendriją. Ieškovai yra šios bendrijos nariai. 2015 m. birželio mėn. ieškovai sužinojo, kad bendrijoje vyksta nesutarimai, priimami svarbūs bendrijos nariams sprendimai, dėl kurių ieškovams kilo neaiškumų. Pradėjus domėtis apie padėtį bendrijoje niekas negalėjo paaiškinti, kada ir kokiomis aplinkybėmis buvo išrinktas bendrijos pirmininkas. Pagal bendrijos įstatus bendrijos pirmininkas renkamas arba bendrijos narių susirinkimo arba bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo. Bendrijos įgaliotiniai renkami po vieką iš kiekvienos bendrijos namo laiptinės. Įgaliotinį renka kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai. Įgaliotinių susirinkimas šaukiamas, kai yra išrinkti visi įgaliotiniai. Kadangi visuose bendrijos namuose bendrai yra 17 laiptinių, bendrijoje turi būti išrinkta 17 įgaliotinių. 2015-06-30 ieškovė Zina R. B. kreipėsi į bendrijos pirmininką su prašymu pateikti bendrijoje priimtų sprendimų, kurių pagrindu buvo išrinktas bendrijos pirmininkas patvirtintus nuorašus. Po kelių dienų su analogišku prašymu kreipėsi kitas ieškovas S. D.. Bendrijos pirmininkas ieškovams nurodė, kad su dokumentais galima susipažinti tik bendrijos patalpose dalyvaujant bendrijos pirmininkui ir prašomų nuorašų nedavė. Susipažinus su 2014-05-29 bendrijos įgaliotinių susirinkimo protokolu paaiškėjo, kad susirinkime dalyvavo tik 8 bendrijos nariai. Ieškovai nurodo, kad pagal bendrijos įstatų 37 p. bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3, t.y. 12, įgaliotinių. Atsižvelgdami į tai, ieškovai teigia, kad renkant bendrijos pirmininką buvo grubiai pažeistos šio esminio bendrijos valdyme organo išrinkimo nuostatos.

4Ieškinyje ieškovai taip pat nurodo, kad Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas bendriją apibrėžia kaip ne pelno organizaciją, įgyvendinančią šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo valdymu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos steigimo tikslas – įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimo ir priežiūra. Bendrijos nariai turi teisę reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus bei balsuoti bendrijos visuotiniame susirinkime. Taigi, bendrijos nario teisė dalyvauti bendrijos susirinkime ir jame balsuoti sprendžiamais klausimais tiesiogiai ar per įgaliotinius yra esminė bendrijos nario teisė bei kitų bendrijos nario teisių ir jo interesų realizavimo būdas. Bendrijos valdymas neužtikrinant šios esminės bendrijos nario teisės pažeidžia įstatymines normas, pamatinius protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus. Kadangi 2014-05-29 bendrijos pirmininkas buvo išrinktas ne tik akivaizdžiai pažeidžiant imperatyvias bendrijos įstatų nuostatas, bet ir neužtikrinus bendrijos narių teisės dalyvauti priimant esminius bendrijos valdyme sprendimus, 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo sprendimas dėl bendrijos pirmininko išrinkimo pripažintinas negaliojančiu (CK 2.82 str. 4 d.).

5Atsakovas byloje pateikė atsiliepimą (b.l. 37-40), kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad 1985 m. buvo įkurtas 147-asis gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas. Jo steigimo metu galiojo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos 1982-12-02 priimtas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos butų kodeksas, kurio 109-117 str. reglamentavo piliečių apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų namuose ir naudojimąsi jomis. 1983-02-28 Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Ministrų taryba priėmė nutarimą Nr. 75 „Dėl gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų“, kuriuo patvirtino gyvenamųjų namų statybos kooperatyvų pavyzdinius įstatus. Pagal šiuos įstatus, jeigu kooperatyve yra daugiau nei 50 narių, tai visuotiniam kooperatyvų narių susirinkimui nusprendus, vietoj visuotinio susirinkimo gali būti įsteigtas įgaliotinių susirinkimas. Sustambintuose kooperatyvuose (daugiau kaip trys gyvenamųjų namų korpusai arba daugiau kaip 150 narių) vienas įgaliotinis renkamas ir nuo 30 kooperatyvo narių. Tuo metu kooperatyve buvo nuspręstas ir įtvirtinta, kad devynaukštis vienos laiptinės namas turės vieną įgaliotinį, penkiaaukštis dviejų laiptinių namas – vieną įgaliotinė, o penkiaaukštis trijų laiptinių namas – du įgaliotinius. Nuo pat kooperatyvo pradžios, atsižvelgiantį kooperatyvo narių skaičių, kad būtų užtikrintas tinkamas atstovavimas, kooperatyve buvo renkama trylika įgaliotinių. 1995-02-21 priėmus Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą, 1995-11-06 147-asis gyvenamųjų namų statybos kooperatyvas buvo perregistruotas į 375-ąją daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendriją, todėl ir 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatai buvo parengti taip, kad atitiktų tuometinę įstatymo redakciją. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas numatė, kad bendrijos narių susirinkimas gali nustatyti atstovavimo kvotas, išrinkti įgaliotinius, tačiau kiek būtent įgaliotinių turi būti renkama nenumatė. Dėl šios priežasties ir atsižvelgtus į kooperatyvo gyvavimo laikai nusistovėjusią praktiką, apgalvojus, koks įgaliotinių skaičius būtų optimalus, toliau buvo sutarta bendrijoje rinkti trylika įgaliotinių. Visos šios aplinkybės ieškovams yra žinomos, nes jie bendrijos nariais yra nuo 1995-11-06. Vėliau buvo bandoma didinti bendrijos įgaliotinių skaičių, tačiau dėl tokio sprendimo bendrija nuolat susidurdavo su įvairiomis problemomis, nes yra sudėtinga išrinkti naują įgaliotinį, kai pasibaigia įgaliotinio kadencija. 2012-04-12 buvo priimtas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas, dėl ko siekiant suderinti 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatus buvo pradėta rengti nauja jų redakcija. Jų rengimo metu šaukiant visuotinius susirinkimus, įgaliotinių susirinkimus ir kitais atvejais ieškovas vadovavosi galiojančio Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis. Pagal šio įstatymo 13 str. 3 d. bendrijos narių įgaliotinių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose, vadovaujantis pakankamumo ir proporcingo atstovavimo principu. Koks skaičius yra pakankamas, sprendžia visuotinis susirinkimas ar bendrijos valdymo organas. Atsižvelgiant į šią nuostatą buvo nuspręsta, kad 375-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai pakanka 13 įgaliotinių, nes toks skaičius yra pakankamas ir proporcingas. Toks įgaliotinių skaičius yra renkamas ir šaukiamas nuo 2012 m. Toks įgaliotinių skaičius buvo įtvirtintas ir naujai parengtuose įstatuose, kuriems pritarė pakartotinis visuotinis 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimas 2015-05-08. Tačiau šie įstatai kol kas nėra įregistruoti. Kadangi bendrija turi 13 įgaliotinių, o 2014-05-26 susirinkime dalyvavo 2/3, įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kas tuo pačiu teisėtu daro ir jo metu priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo.

6Atsakovas atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovas niekada neprieštaravo dėl tokio įgaliotinių skaičiaus, be to, jiems tikrai buvo ir yra žinoma apie tai, kada ir kaip buvo išrinktas bendrijos pirmininkas. 2015-03-20 buvo šauktas 375-iosios daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkimas, o šiam neįvykus buvo šauktas pakartotinis susirinkimas 2015-05-08. Jo metu pranešimą skaitė pirmininkas A. B., tačiau ieškovai jokių klausimų dėl pirmininko išrinkimo aplinkybių ar kitų susijusių klausimų nekėlė. Todėl, atsakovo manymu, ieškovai dirbtinai kelia problemas, siekia atitolinti kitų visiems bendrijos nariams svarbių klausimų sprendimą. Atsakovas nurodo, kad ieškiniams dėl juridinių asmenų organų sprendimo pripažinimo negaliojančiais yra taikomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią ieškovai sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Kadangi šį terminą ieškovai yra praleidę, atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį reiškiamam reikalavimui.

72015-10-12 nutartimi paskyrus pasirengimą bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu (b.l. 55), ieškovai pateikė dubliką (b.l. 59-62), kuriame palaikė ieškinyje nurodytą poziciją. Papildomai nurodė, kad atsakovas nepateikė į bylą įrodymų, liudijančių, kad remiantis tam tikro pobūdžio nusistovėjusia praktika bendrijoje buvo renkama 13 įgaliotinių, kad buvo pasiektas susitarimas rinkti 13 įgaliotinių, atsižvelgiant į kooperatyvo laikais buvusią tvarką. Todėl ši atsakovo pozicija laikytina nepagrįsta ir negalinti tapti pagrindu atmesti ieškinio reikalavimus. Bendrijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose niekur nėra nurodyta, kad bendrijos savo veiklą vykdo remiantis paprotine ar jai analogiška teise. Priešingai, imperatyvios Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46, 2.81, 2.82 str. nuostatos, taip pat ir bendrijos įstatai aiškiai apibrėžia juridinio asmens teisinę padėtį, veiklos ir veikimo reguliavimą aptariamais klausimais, visiškai nepalikdamos vietos kitokiam teisiniam esamų aplinkybių vertinimui. Kuriant bendriją bendrijos narių sutarimu buvo sutarta nustatyti privalomą 17 narių juridinio asmens organo – įgaliotinių susirinkimo sudėtį, kartu nustatant, jog minėta juridinio asmens organas gali veikti tik tuo atveju, jeigu yra išrinkti visi 17 jo narių. Tai patvirtina bendrijos narių – steigėjų priimti įstatai. Tai vienareikšmiškai paneigia atsakovo teiginius, kad steigiant bendriją buvo sutarta dėl mažesnio įgaliotinių skaičiaus rinkimo.

8Atsakovas pateikė tripliką (b.l. 66-70), kuriame palaikė atsiliepime nurodomą poziciją. Papildomai nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą įgaliotinis atstovauja jį išrinkusių bendrijos narių interesams. Įgaliotinių susirinkime įgaliotinis kiekvienu konkrečiu klausimu privalo balsuoti pagal daugumos jo atstovaujamų bendrijos narių valią, pareikštą iš anksto raštu ar kita forma. Tai reiškia, kad bendrijos nariams išsirinkus jiems atstovaujantį įgaliotinį, įgaliotinio išreiškiama pozicija, balsavimas įgaliotinių susirinkime vienu ar kitu klausimu yra derinamas ir suderintas su asmenimis, kuriuos tas įgaliotinis atstovauja. Ieškovai nei dublike, nei ieškinyje nenurodė, kad jų įgaliotiniai nederina kaip balsuoti vienu ar kitu klausimu, nesuteikia koks nors informacijos ir pan. Todėl atsakovas laiko, kad ( - ), ( - ), įgaliotiniai visą reikiamą informaciją šiuose namuose gyvenantiems bendrijos nariams pateikia ir reikiamus klausimus suderina. Ieškovai neneigia, kad 2014-05-29 sprendimą priėmę asmenys, tame tarpe ir ( - ), ( - ), atstovai, buvo įgaliotiniais.

9Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovų atstovas palaikė ieškinyje nurodytą poziciją, reikalavimus, prašė ieškinį tenkinti. Jo pasisakymai yra fiksuoti teismo posėdžio protokoluose.

10Atsakovas, jo atstovė bylos nagrinėjimo teisme metu palaikė procesiniuose dokumentuose nurodomas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Jų pasisakymai fiksuoti teismo posėdžių protokoluose.

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 375-oji daugiabučių namų savininkų bendrija buvo įsteigta 1995-11-06 (b.l. 52). Ieškovas Z. M. nuosavybės teise valdo dalį buto, esančio ( - ) (b.l. 84), S. D. butą ( - ), bendrosios jungtinės nuosavybės teise (b.l. 90), o Z. R. B. butą ( - ). Ginčo dėl to, kad ieškovai yra bendrijos nariais, tarp šalių nekilo, nurodomą aplinkybę pagrindžia rašytinė medžiaga (b.l. 118-123).

132005-02-02 Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatai (b.l. 10-18), kuriuose buvo nurodyta, kad daugiabučių namų savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šių patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namų bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namams priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (įstatų 1 p.), o jos steigėjais yra daugiabučių namų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) patalpų savininkai (įstatų 3 p.). Pagal įstatų 27 p. bendrijos organai yra bendrijos narių susirinkimas, kuriam tenka teisė rinkti ir atšaukinti bendrijos pirmininką (įstatų 28.2 p.), ir bendrijos pirmininkas, kuris renkamas 2 metų kadencijai (įstatų 41 p.). Be to, daugiabučiam namui atstovauti vietoj bendrijos narių susirinkimo gali būti šaukiamas įgaliotinių susirinkimas, kuriuos renka bendrijos narių susirinkimas ir perduoda jiems dalį savo teisių ir pareigų (įstatų 27.3, 31 p.). Pagal įstatų 39 p. įgaliotiniams buvo pavestos spręsti visos bendrijos narių susirinkimo funkcijos, išskyrus keisti, papildyti ir tvirtinti bendrijos įstatus (28.1 p.). Įstatuose taip pat buvo įtvirtinta, kad įgaliotinių kandidatūras siūlo ir įgaliotinius renka (po vieną) kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai, įgaliotinių susirinkimas šaukiamas, kai yra išrinkti visi įgaliotiniai, įgaliotiniai renkami 3 metų laikotarpiui (31 p.). Įgaliotinių susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 įgaliotinių (įstatų 35.1 p.). Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad daugiabučiuose namuose ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) yra 17 laiptinių: ( - ) (b.l. 21-22), ( - ) (b.l. 23-24), ( - ) (b.l. 25), ( - ) (b.l. 26), ( - ) (b.l. 27), ( - ) (b.l. 28), ( - ) (b.l. 29), ( - ) (b.l. 30), ( - ) (b.l. 31), ( - ) (b.l. 32). Šios aplinkybės atsakovas byloje neginčijo.

14Iš šalių paaiškinimų, rašytinių įrodymų (b.l. 6-9), liudytojų parodymų nustatyta, kad 2014-05-29 bendrijos patalpose ( - ), vyko 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 8 asmenys – A. B. (( - )), A. M. (( - )), S. P. (( - )), K. A. (( - )), A. Č. (( - )), V. K. (( - )), A. V. (( - )), B. N. (( - )), protokole įvardyti kaip įgaliotiniai, kurie svarstydami klausimą dėl bendrijos pirmininko rinkimo nutarė pirmininku dviejų metų kadencijai iki 2016-05-29 išrinkti A. B.. Atsakovo teigimu, tuo metu dar namo įgaliotiniais buvo p. B. (( - )), p. V. (( - )), p. J. (( - )), p. T. (( - )) ir p. G. (( - )). Vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą teismas konstatuoja, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių tiek šių, tiek ginčo 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkime dalyvavusių asmenų išrinkimo įgaliotiniais faktą iki 2014-05-29 vykusio 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo (CPK 178 str.). Priešingai, iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo gyventojų susirinkimo, įvykusio 2014-04-16, metu namo ( - ), įgaliotiniu buvo išrinktas J. S. (b.l. 49), ne atsakovo nurodytas J., jis buvo perrinktas į V. B. 375-osios daugiabučių namų savininkų ( - ) namo gyventojų susirinkimo, vykusio 2015-06-14, metu (b.l. 113-114). 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo gyventojų susirinkimo, įvykusio 2014-04-14, metu namo ( - ), įgaliotiniu buvo išrinktas J. K. (b.l. 47-48), o ne A. Č.. Įrodymų, kad šis susirinkime priimtas sprendimas buvo pakeistas, J. K. atsisakius eiti įgaliotinio pareigas, nėra (CPK 178 str.). B. N. ( - ), įgaliotine buvo išrinkta 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo 1 laiptinės susirinkimo, įvykusio 2016-01-12, metu (b.l. 107-108), o A. B. – 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) namo 2 laiptinės susirinkimo, įvykusio 2016-01-14, metu (b.l. 110-111). Pažymėtina, kad byloje liudytojais apklaustų A. B., A. Č., A. V., B. N., A. M., Stanislovo P. V. K. parodymų nepakanka nustatyti aplinkybėms apie jų buvimą teisėtais bendrijos namų įgaliotiniais 2014-05-29 vykusio 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo metu. Iš esmės nei vienas iš liudytojų negalėjo paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis ir kada tiksliai jis buvo išrinktas įgaliotiniu iki 2014-05-29 susirinkimo. Pavyzdžiui, liudytojas S. P. patvirtino, kad jis apskritai namo ( - ), įgaliotiniu rinktas nebuvo, o juo tapo dėl pačio domėjimosi namo, kuriame jis gyvena, rūpinimosi. Liudytojas A. V. patvirtino, kad jis yra namo ( - ), įgaliotinis, kuriuo jis buvo išrinktas dar bendrijos įkūrimo metu 1987 m., vėliau perrinktas, tačiau kada nurodyti negalėjo. Liudytojai B. N., A. M. nurodė, kad įgaliotiniais buvo išrinkti namo gyventojų susirinkimuose, vėliau perrinkti, tačiau kada jie tokie vyko, kas kiek metų tiksliai nurodyti negalėjo (CPK 185 str.).

15Ieškovai prašo pripažinti 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo negaliojančiu, nes, ieškovų teigimu, jis buvo priimtas pažeidžiant imperatyvias Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatas ir bendrijos įstatus. Teismas, ištyręs byloje surinktų įrodymų visumą, sutinka, kad ieškovų reikalavimas yra pagrįstas.

16Ginčo sprendimo priėmimo metu galiojęs Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas funkciją rinkti ir atšaukti bendrijos pirmininką priskyrė bendrijos narių visuotiniam susirinkimui, kuris yra aukščiausias bendrijos valdymo organas (9 str. 1 d., 10 str. 1 d. 2 p.). Šis įstatymas taip pat įtvirtino galimybę bendrijos įstatuose numatyti bendrijos narių įgaliotinių susirinkimą, turintį įstatuose nustatytą visuotinio susirinkimo teisių dalį (9 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas turėjo būti šaukiamas, jeigu neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais įstatuose numatytais atvejais (13 str. 1 d.). Byloje nustatyta, kad 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatuose šios bendrijos nariai buvo pavedę spręsti iš esmės visus klausimus, priskirtus visuotiniam bendrijos narių susirinkimui, išskyrus keisti, papildyti ir tvirtinti bendrijos įstatus, įgaliotinių susirinkimui (įstatų 39 p.), kas priskirtina kitam Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 13 str. 1 d. numatytam atvejui. Todėl teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovais, kad prieš šaukiant įgaliotinių susirinkimą turėjo būti sukviestas visuotinis bendrijos narių susirinkimas ir pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Tačiau teismas visiškai sutinka su ieškovais, kad tam, jog įgaliotinių susirinkimas būtų sušauktas bendrijos įstatuose nustatyta tvarka vienam ar kitam klausimui priimti, turi būti išrinkti patys įgaliotiniai.

17Pagal ginčo sprendimo priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 13 str. 3 d. įgaliotiniai turėjo būti išrenkami daugiabučio namo dalies (korpuso, sekcijos) bendrijos narių susirinkimuose, jais galėjo būti tik bendrijos nariai. Iš esmės analogiškos nuostatos, neprieštaraujančios minėtoms Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo normoms, buvo įtvirtintos ir bendrijos įstatų 31 p. Byloje gi liko neįrodyta, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų gyvenamųjų namų statybos bendrijos įgaliotinių susirinkimo metu tokie įgaliotiniai nustatyta tvarka buvo išrinkti, išskyrus J. S., J. K.. Tai leidžia vienareikšmiškai teigti, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų gyvenamųjų namų statybos bendrijos įgaliotinių susirinkimo sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo priėmė ne bendrijos valdymo organas, kuriam visuotinis bendrijos narių susirinkimas buvo delegavęs funkciją rinkti ir atšaukti iš pareigų bendrijos pirmininką. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.81 str. 1 d. juridiniai asmenys įgyvendina civilines teises ir pareigas per savo organuos, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus, konstatuotina, kad bendrijos pirmininko išrinkimas ne bendrijos valdymo organo, veikiančio pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus, pripažintinas prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymų nuostatoms, kas yra pagrindu 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijų įgaliotinių susirinkimą pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 4 d., 2.81 str. 1 d., Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 9 str. 1 d., 13 str. 3 d.

18Nustačius aplinkybę, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotiniais buvo išrinkti tik du asmenys, iš esmės tampa nereikšmingomis kitos šalių plačiau įrodinėtos aplinkybės dėl įgaliotinių skaičiaus bendrijoje, nes bet kuriuo atveju pagal bendrijos įstatus bendrijos įgaliotinių susirinkimas galėjo būti šaukiamas tik tuo atveju, kai yra išrinkti visi bendrijos įgaliotiniai. Šios bendrijos įstatų nuostatos pagrįstumą, neprieštaravimą Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymui patvirtina ir tai, kad pagal įstatymą įgaliotinis suprantamas kaip to paties pastato (ar jo dalies) bendrijos narių išrinktas fizinis asmuo, įgaliotas atstovauti jį išrinkusiems bendrijos nariams (2 str. 2 d., 13 str. 4 d.), jis įgaliotinių susirinkime kiekvienu konkrečiu atveju privalo balsuoti pagal daugumos jo atstovaujamų bendrijos narių valią, pareikštą iš anksto raštu arba kita forma. Nesant išrinkto įgaliotinio, tam tikra dalis bendrijos narių neturi galimybės per savo atstovą išreikšti nuomonės visuotiniams bendrijos narių susirinkimui priskirtais klausimais. Todėl akivaizdu, kad tam, kad toks įgaliotinių susirinkimas būtų organizuojamas, privalo būti išrinkti visi įgaliotiniai.

19Nepaisant to teismas trumpai pasisako dėl klausimų, kuriuos šalys kėlė bylos nagrinėjimo teisme metu, siekdamas išsamiai ir visapusiškai išnagrinėti bylą.

20Ieškovas šioje byloje ieškinį grindė aplinkybe, kad 2014-05-29 vykusio 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo metu bendrijoje turėjo būti išrinkta 17 įgaliotinių, su kuo nesutikdamas atsakovas teigė, kad bendrijoje visada buvo ir turėjo būti tik 13 įgaliotinių. Teismas, vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą, neturi pagrindo sutikti su atsakovu, nes jo pozicija byloje nepagrįsta įrodymais, prieštarauja bendrijos įstatams (CPK 178, 185 str.). Byloje ne tik nėra įrodymų, kad 13 įgaliotinių 375-ojoje daugiabučių namų savininkų bendrijoje buvo išrinkta 2014-05-29 dienai, bet ir įrodymų, kad tiek įgaliotinių buvo bendrijoje anksčiau. Priešingai, byloje nustatyta, kad 2005-02-02 Juridinių asmenų registre įregistruotuose 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatuose aukščiausias bendrijos valdymo organas – bendrijos narių visuotinis susirinkimas, kuriam suteikta teisė tvirtinti bendrijos įstatus, nutarė, jog bendrijoje įgaliotinius turi rinkti po vieną kiekvieno namo laiptinės patalpų savininkai. Taip pat byloje nustatyta, kad bendrijoje sudarančiose gyvenamuosiuose namuose yra iš viso 17 laiptinių, kas reiškia, jog bendrijoje turi būti išrinkta 17 įgaliotinių. Atsakovas nesutikdamas su šiuo ieškovų argumentu apeliavo į 2012-04-12 Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str., kuris numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms ir veikiančioms daugiabučių namų savininkų bendrijoms šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 13 str. 3 d. reikalavimas bendrijos narių įgaliotinių skaičių nustatyti bendrijos įstatuose netaikomas. Šiais atvejais bendrijos narių įgaliotinių skaičių nustato visuotinis susirinkimas arba bendrijos valdymo organas, vadovaudamasis pakankamo ir proporcingo atstovavimo principu. Teismas sutinka, kad tokia nuostata buvo įtvirtinta 2012-04-12 Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatyme, tačiau nemato pagrindo ją taikyti nagrinėjamam ginčui. Mat šiuo konkrečiu atveju pats visuotinis bendrijos narių susirinkimas dar 2005 m. buvo nustatęs bendrijos narių įgaliotinių skaičių bendrijos įstatuose. Byloje nėra įrodymų, kad šį skaičių visuotinis bendrijos narių susirinkimas ar kitas bendrijos valdymo organas po 2012-04-12 būtų keitęs, kad šis skaičius akivaizdžiai prieštarautų pakankamo ir proporcingo atstovavimo principui, dėl ko teismas turėtų pagrindą ex officio spręsti dėl tokios nuostatos niekingumo CK 1.78 str. 1 d., 2.46 str. 2 d. Todėl kvestionuoti galiojančiuose bendrijos įstatuose visuotinio bendrijos narių susirinkimo nustatytą įgaliotinių skaičių kaip neatitinkantį pakankamo ir proporcingo atstovavimo principo, nekeliant savarankiško reikalavimo dėl tokios įstatuose įtvirtintos nuostatos prieštaravimo teisės aktų reikalavimams, jos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiu, teismo vertinimu, atsakovas šioje byloje negali (CPK 5 str., 2.46 str. 1 d.). Taip pat teismas sutinka su ieškovų argumentais, kad esant byloje nustatytai aplinkybei, jog 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo metu turėjo būti išrinkta 17 bendrijos įgaliotinių, jų susirinkimas laikomas teisėtu, kad jame dalyvauja ne 8, o 11 narių. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 13 str. 5 d. įgaliotinių susirikimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip trys penktadaliai įgaliotinių.

21Vertindamas atsakovo argumentus, kad ieškovai visą laiką žinojo, kas yra namų, kuriuose jie nuosavybės teise valdo butus, įgaliotiniai, turėjo galimybę teirautis ir domėtis bendrijos veikla, tame tarpe bendrijos pirmininko rinkimo klausimu, tačiau to patys nedarė, teismas pažymi, kad nurodomi argumentai nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Į bylą atsakovas nepateikė įrodymų, liudijančių kada tiksliai ir kokiu būdu A. M. buvo išrinktas namo ( - ), įgaliotiniu, o kada A. V. – namo ( - ), įgaliotiniu, tokių aplinkybių išsamiai paaiškinti ir nurodyti negalėjo ir patys šie asmenys, apklausti byloje liudytojais. Todėl teigti, kad ieškovai galėjo įgyvendinti savo kaip bendrijos narių teises dalyvauti bendrijos valdyme per bendrijos įstatuose nustatyta tvarka išrinktus įgaliotinius, teismas neturi pagrindo. Tuo labiau, kad byloje nėra įrodymų, kurie leistų teismui teigti, kad iki ginčo 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo asmenys, dalyvavę susirinkime kaip bendrijos įgaliotiniai, būtų informavę bendrijos narius apie numatomą svarstyti bendrijos pirmininko rinkimo klausimą, siūlę teikti savo nuomonę šiuo klausimu, rengę tuo klausimu susitikimus gyvenamuosiuose namuose ar jų dalyse ir pan. Kaip jau minėta, Lietuvos Respublikos gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas įpareigojo įgaliotinius kiekvienu konkrečiu klausimu įgaliotinių susirinkime balsuoti pagal daugumos jo atstovaujamų bendrijos narių valią, pareikštą iš anksto raštu arba kita forma (13 str. 4 d.).

22Atsakovas byloje prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad šioje byloje taikytinas 3 mėnesių ieškinio senaties terminas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 str. 4 d., kurį ieškovai yra praleidę. Tokį argumentą atsakovas grindė ne tik tuo, kad jie, būdami bendrijos nariais, turėjo galimybę aktyviai domėtis bendrijos veikla, bet ir tuo, kad dar 2015 m. kovo mėn. pradžioje ieškovai atsakovo pirmininko buvo informuoti apie 2015-03-03 vyksiantį 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimą. Teismas, vertindamas byloje surinktų įrodymų visumą, sutinka, kad Z. R.-B., Z. M. ir S. D. 2015-03-03 – 2015-03-05 buvo informuoti apie 2015-03-03 vyksiantį 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkimą (b.l. 128, 130-133). Tačiau teismas nesutinka, kad ši aplinkybė sudaro pagrindą teigti, kad 2015-03-03 ieškovai žinojo ar turėjo žinoti apie 2014-05-29 įvykusį 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimą, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl bendrijos pirmininko išrinkimo. Atkreiptinas dėmesys, kad informacija apie tai, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimas perrinko bendrijos pirmininku A. B., apskritai nebuvo paviešinta Juridinių asmenų registre (CPK 179 str. 3 d.). Argumentai dėl bendrijos pirmininko A. B. perrinkimo tinkamumo 2014-05-29, jį perrenkant neišrinktiems įgaliotiniams, kitų bendrijos narių buvo išsakyti ne 2015-03-20 375-osios daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos narių visuotiniame susirinkime, kuris neįvyko, o 2015-05-22 375-osios daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos visuotinio susirinkimo metu (b.l. 71-76), kuriame dalyvavo Z. R.-B. ir S. D. (b.l. 77-81), ką liudija į bylą pateiktas šio susirinkimo protokolas. Tai visiškai pagrindžia ieškovų argumentus, kad nuo to momento jiems iškilo abejonės dėl jų galimai pažeistų teisių, kurias sąžiningai įgyvendindami, jie 2015-06-30, 2015-07-02 kreipėsi į ieškovą su prašymu pateikti bendrijos narių ar įgaliotinių susirinkimo protokolus, kurių pagrindu buvo išrinktas bendrijos pirmininkas (b.l. 19-20). Byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų teismui teigti, kad ieškovai su jų ginčijamu 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo sprendimu dėl bendrijos pirmininko išrinkimo buvo supažindinti anksčiau nei pateikė prašymus tokį sprendimą pateikti (CPK 178 str.). Byloje nėra pateikta taip pat įrodymų, kurie leistų teigti, kad šis ieškovų ginčijamas atsakovo sprendimas buvo paviešintas bendrijai priklausančių gyvenamųjų namų skelbimų lentose, o jeigu paviešintas – tai kada (CPK 185 str.). Bendro pobūdžio liudytojų paaiškinimų, kad tam tikri atsakovo sprendimai, o galimai ir šis buvo skelbiamas minėta tvarka, nepakanka tokiai aplinkybei nustatyti. Taigi, įvertinus tai, kad šis ieškinys teisme buvo pateiktas 2015-08-06 (b.l. 1), teismas bet kuriuo atveju neturi jokio pagrindo konstatuoti, kad ieškovai ieškinį šioje byloje pateikė praleidę atsakovo nurodomą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą (CK 2.82 str. 4 d., 1.127 str., CPK 185 str.).

23Ieškovai byloje atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų pastatų savininkų bendrijų įstatymo 23 str. 3 d.), todėl šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis – 41 Eur, valstybės naudai priteistinas iš atsakovo (CPK 96 str.). Ieškovai patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų į bylą nepateikė. Atsakovas byloje patyrė 160 Eur už atsiliepimo byloje parengimą (b.l. 98-99), 115 Eur už tripliko parengimą (b.l. 100-101). Kadangi ieškinys patenkintas, šios bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų atsakovo naudai nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.). Valstybė šioje byloje patyrė 9,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, kurios priteistinos valstybės naudai iš atsakovo (CPK 96 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teisėja

Nutarė

25Ieškovų Z. R.-B., asmens kodas ( - ) Z. M., asmens kodas ( - ) ir S. D., asmens kodas ( - ) ieškinį tenkinti.

26Pripažinti atsakovo 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas 125115157, 2014-05-29 bendrijos narių įgaliotinių susirinkime priimtą sprendimą dėl bendrijos pirmininko išrinkimo negaliojančiu.

27Priteisti iš atsakovo 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, juridinio asmens kodas 125115157, 50,36 Eur (penkiasdešimt Eur 36 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos mokesčio kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. ieškovai Z. R.-B., Z. M. ir S. D. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu... 3. Ieškinyje ieškovai nurodo, kad gyvenamųjų namų ( - ), ( - ), ( - ), ( - ),... 4. Ieškinyje ieškovai taip pat nurodo, kad Lietuvos Respublikos daugiabučių... 5. Atsakovas byloje pateikė atsiliepimą (b.l. 37-40), kuriuo su pateiktu... 6. Atsakovas atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovas niekada neprieštaravo... 7. 2015-10-12 nutartimi paskyrus pasirengimą bylos nagrinėjimui paruošiamųjų... 8. Atsakovas pateikė tripliką (b.l. 66-70), kuriame palaikė atsiliepime... 9. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovų atstovas palaikė ieškinyje nurodytą... 10. Atsakovas, jo atstovė bylos nagrinėjimo teisme metu palaikė procesiniuose... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 375-oji daugiabučių... 13. 2005-02-02 Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti 375-osios... 14. Iš šalių paaiškinimų, rašytinių įrodymų (b.l. 6-9), liudytojų... 15. Ieškovai prašo pripažinti 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų... 16. Ginčo sprendimo priėmimo metu galiojęs Lietuvos Respublikos daugiabučių... 17. Pagal ginčo sprendimo priėmimo metu galiojusio Lietuvos Respublikos... 18. Nustačius aplinkybę, kad 2014-05-29 375-osios daugiabučių namų savininkų... 19. Nepaisant to teismas trumpai pasisako dėl klausimų, kuriuos šalys kėlė... 20. Ieškovas šioje byloje ieškinį grindė aplinkybe, kad 2014-05-29 vykusio... 21. Vertindamas atsakovo argumentus, kad ieškovai visą laiką žinojo, kas yra... 22. Atsakovas byloje prašė taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad šioje byloje... 23. Ieškovai byloje atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teisėja... 25. Ieškovų Z. R.-B., asmens kodas ( - ) Z. M., asmens kodas ( - ) ir S. D.,... 26. Pripažinti atsakovo 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos,... 27. Priteisti iš atsakovo 375-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos,... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...