Byla 2-1337/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tiketa“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nacionalinis bilietų platintojas“ dėl atsakovų sudarytos bilietų platinimo paslaugų teikimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą CPK XXI1 skyriuje nustatyta tvarka (Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai) prašydamas pripažinti tarp atsakovų UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ (toliau – „Litexpo“) bei UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ sudarytą bilietų platinimo sistemos paslaugų pirkimo sutartį negaliojančia bei taikyti restituciją. Ieškovo nuomone, atsakovas „Litexpo“ privalėjo laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „Tiketa“ keturiolikos dienų nuo nutarties kopijos įteikimo dienos terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

6Teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia atsakovo padarytais viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais ir remiasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normomis. Įvertinęs bylos medžiagą ir viešai prieinamos centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) duomenis, teismas nustatė, kad atsakovo „Litexpo“ 2012 m. kovo 21 d. CVP IS paskelbtos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės galiojo iki 2012 m. spalio 29 d.; 2012 m. spalio 17 d. „Litexpo“ direktoriaus įsakymu Nr. 1-47 nuo 2012 m. spalio 29 d. „Litexpo“ nėra laikoma perkančiąja organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo prasme, todėl bendrovės vykdomiems pirkimams nėra taikomos VPĮ nuostatos; CVP IS atsakovas registruotas kaip tiekėjas, o ne perkančioji organizacija, todėl konstatavo, kad nuo 2012 m. spalio 29 d. atsakovas „Litexpo“ vykdo pirkimus remdamasis CK nuostatomis, ir padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys nagrinėtinas pagal bendrąsias ginčo taisykles. Atsižvelgęs į tai, teismas įpareigojo ieškovą pateikti teismui patikslintą ieškinį, kuris atitiktų CPK 111 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai ir turiniui, taip pat CPK 135 straipsnyje įtvirtintus specialius ieškinio formai ir turiniui keliamus reikalavimus; sukonkretinti aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimus (faktinis ieškinio pagrindas) pagal CK normas, nurodyti ieškinio sumą ir pridėti įrodymus, kad žyminis mokestis sumokėtas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartį ir perduoti klausimą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nutartis neatitinka CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimų, kadangi teismas nenurodė įstatymų ar kitų teisės aktų, kuriais rėmėsi padarydamas išvadą, kad ieškinys nagrinėtinas pagal bendrąsias ginčo taisykles.
  2. Nesutinka su teismo argumentais dėl atsakovo „Litexpo“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nebegaliojimo kaip pagrindo nebelaikyti atsakovą perkančiąja organizacija VPĮ prasme, kadangi supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių galiojimas arba negaliojimas negali būti siejamas su subjekto, kaip perkančiosios organizacijos, statuso nustatymu, nes taisyklės yra rengiamos ir jų galiojimas nustatomas paties subjekto. Taigi priešingai nei subjekto statusas, taisyklių galiojimas visiškai priklauso nuo jo valios. Be to, tokios taisyklės taikomos tik vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus.
  3. Subjekto priskyrimas/nepriskyrimas prie perkančiųjų organizacijų nepriklauso nuo lokalinių norminių teisės aktų; subjektui, faktiškai atitinkančiam VPĮ 4 straipsnio nuostatas, šis įstatymas yra privalomai taikomas nepriklausomai nuo jo valios. VPĮ 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos pareigos – užsiregistruoti ar pakeisti duomenis CVP IS – neatlikimas, reiškia pareigos nevykdymą, tačiau subjekto, kaip perkančiosios organizacijos, statusui įtakos neturi. Pažymi, kad atsakovas „Litexpo“ CVP IS yra registruotas tiek kaip perkančioji organizacija, tiek kaip tiekėjas.
  4. Apeliantas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3 ir nurodo, jog atsakovas „Litexpo“ yra valstybinės svarbos subjektas, kurio viena iš teikiamų paslaugų rūšių yra Lietuvos pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimas, todėl akivaizdu, kad dalis jo vykdomos veiklos neabejotinai turi nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio viešojo intereso tenkinimo požymių. Be to, valstybei priklauso 98,7% akcijų, kurias valdo Ūkio ministerija, valdybos nariai išrinkti valstybės teikimu.
  5. Nurodo, jog neturi galimybės pašalinti Vilniaus apygardos teismo nustatytų trūkumų, kadangi rengiant ieškinį pagal teismo įpareigojimus, ieškinys neturėtų pagrindo – atsakovams sudarius sutartį nesilaikant viešiesiems pirkimams taikomų procedūrų buvo pažeistas VPĮ ir būtent tai yra ieškinio pagrindas.

9Atsakovas „Litexpo“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartį nepakeistą. Palaiko teismo argumentus, kad jis nėra perkančioji organizacija, todėl jam netaikomos VPĮ nuostatos, susijusios su perkančiosios organizacijos teisių ir pareigų nustatymu bei atsakomybe, o nuo 2012 m. spalio 29 d. vykdo pirkimus remdamasis CK normomis. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas rėmėsi „Litexpo“ lokaliniu teisės aktu – direktoriaus 2012 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1-47 „Dėl UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ perkančiosios organizacijos statuso atsisakymo“. Pažymi, kad nei VPĮ, nei jokiuose kituose teisės aktuose nėra nurodyta, kas turėtų nustatyti, ar atitinkamas subjektas atitinka VPĮ 4 straipsnio nuostatas, ar ne. Bendrovės direktorius turėjo visus įgaliojimus priimti sprendimą dėl perkančiosios organizacijos statuso atsisakymo, ne kas kitas, tik pati bendrovė, įvertinusi visas aplinkybes bei VPĮ 4 straipsnio nuostatas, galėjo nuspręsti, ar laikoma perkančiąja organizacija.
  2. Net ir tuo atveju, jei tam tikra „Litexpo“ veikla galėtų būti laikoma skirta viešųjų interesų tenkinimui, tačiau ji nebūtų laikoma turinti nekomercinį ir nepramoninį pobūdį. Atsakovas veikia rinkos sąlygomis konkurencinėje aplinkoje, siekia gauti pelną (toks siekis įtvirtintas įstatuose, strategijoje, kituose dokumentuose), gali būti likviduojamas dėl nemokumo ar veiklos nevykdymo, vykdydamas veiklą susiduria su finansine rizika, todėl darytina išvada, kad visi atsakovo tenkinami poreikiai yra komercinio ir pramoninio pobūdžio.
  3. Apelianto minėtą veiklą – pristatymų pasaulinėse parodose koordinavimą – atsakovas vykdo dalyvaudamas ir laimėdamas kitų perkančiųjų organizacijų viešuosius pirkimus.
  4. Apie sprendimą atsisakyti perkančiosios organizacijos statuso atsakovas informavo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybą, išsiuntė prašymą dėl išregistravimo iš CVP IS; tiekėjus nuolat informuoja, kad nebėra laikomas perkančiąja organizacija.
  5. Atskirajame skunde nenurodoma, kaip būtent perkančiosios organizacijos statuso atsisakymas pažeidė apelianto teises.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

12Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo reikalavimu patikslinti ieškinio faktinį pagrindą pagal CK normas ir išvada, kad ieškinys nagrinėtinas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio. Teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti procesinio dokumento turinio ir formos reikalavimus, nustatytus CPK 111 bei 135 straipsniuose. Tais atvejais, kai procesiniame dokumente nėra nurodyti ieškinio elementai arba jie nurodyti netiksliai, pirmosios instancijos teismas turi teisę nustatyti ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 138 str., 115 str.).

14Ieškovas kreipėsi į teismą CPK XXI1 skyriuje nustatyta tvarka (Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai), prašydamas pripažinti atsakovų sudarytą bilietų platinimo sistemos paslaugos pirkimo sutartį negaliojančia bei taikyti restituciją. Reikalavimas grindžiamas tuo, kad paslaugų pirkimą atsakovas „Litexpo“ turėjo vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, todėl pirkimo pasekmė - sudarytas sandoris yra niekinis ir negaliojantis, kadangi jo sudarymas neatitinka minėto įstatymo nuostatų ir prieštarauja imperatyvioms jo normoms (CK 1.80 str.). Esant tokioms aplinkybėms, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo pareikštas ieškinys yra dėl sandorio nuginčijimo ir jis nagrinėtinas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, todėl pagrįstas teismo įpareigojimas nurodyti ieškinio sumą (CPK 135 str. 1 d. 1 p.) bei sumokėti žyminį mokestį pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus. Vien ta aplinkybė, kad ieškinyje nurodyta, jog jis pareikštas CPK XXI1 skyriuje nustatyta tvarka ir žyminis mokestis sumokėtas pagal specialųjį reglamentavimą, t. y. CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktą, nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškinys nagrinėtinas pagal specialiąsias taisykles, pagal kurias nagrinėjamos bylos, kuriose ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu ir ginčija, kad paslaugų pirkimas nepagrįstai nebuvo vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nes, pasak ieškovo, atsakovas „Litexpo“ yra perkančioji organizacija pagal šiame įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą.

15Ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio, tad šiuo atveju ieškovas laikytinas tikėtinai turintis reikalavimo teisę, o materialinio teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su ieškovo teise į ieškinio reikalavimų patenkinimą, turi būti analizuojamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o ne bylos iškėlimo stadijoje. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai pasisakė dėl atsakovo, kaip viešųjų pirkimų subjekto – perkančiosios organizacijos, statuso. Tokios išvados galimos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Atitinkamai apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su atsakovo, kaip viešųjų pirkimų subjekto, statusu.

16Ieškovui faktinį ieškinio pagrindą nurodžius ieškinio pareiškime ir suformulavus savo reikalavimus, teismo pasiūlymas dėl ieškovo reikalavimų teisinio kvalifikavimo pateikimo yra perteklinis, nes faktiškai tai yra reikalavimas pateikti faktų teisinį vertinimą. Ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui. Tačiau teisinė ieškinio aplinkybių kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškovo nurodytas teisinis ieškinio kvalifikavimas teismui neprivalomas ir šio nesaisto. Šiuo atveju apeliantas teisus, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo įpareigojimu tikslinti ieškinį pagal CK normas bei teigdamas, jog rengiant ieškinį pagal teismo įpareigojimus, t. y. pagal CK normas, ieškinys neturėtų pagrindo.

17Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės yra pagrįsta bei teisėta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), tačiau patikslinama, kokie ieškinio trūkumai šalintini: ieškovas įpareigotinas patikslinti ieškinį nurodant ieškinio sumą (CPK 135 str. 1 d. 1 p.) ir sumokėti atitinkamo dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.) bei pateikti pirmosios instancijos teismui taip patvirtinančius įrodymus. Atskirojo skundo nagrinėjimo metu teismo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti yra pasibaigęs, todėl vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais, ieškovui nustatytinas kitas procesinis terminas teismo reikalavimams įvykdyti.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

20Paskirti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tiketa“ keturiolikos dienų nuo šios apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dienos terminą ištaisyti ieškinio trūkumus – nurodyti ieškinio sumą, už ieškinį sumokėti CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminį mokestį ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą CPK XXI1 skyriuje nustatyta tvarka (Viešųjų... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 21 d. nutartimi nustatė ieškovui... 6. Teismas nurodė, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia atsakovo padarytais... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 9. Atsakovas „Litexpo“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 11. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nustatytas terminas... 12. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo reikalavimu patikslinti... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė kreiptis į teismą... 14. Ieškovas kreipėsi į teismą CPK XXI1 skyriuje nustatyta tvarka (Viešųjų... 15. Ieškinio priėmimo stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai... 16. Ieškovui faktinį ieškinio pagrindą nurodžius ieškinio pareiškime ir... 17. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad skundžiama pirmosios... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 19. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 21 d. nutartį iš esmės palikti... 20. Paskirti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Tiketa“ keturiolikos...