Byla 2S-1479-614/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; suinteresuoti asmenys: UAB „Vilkonda group“, UAB „Serona“, antstolis Arminas Naujokaitis

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vakonda group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-16657-129/2016 pagal pareiškėjo UAB „Vakonda group“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; suinteresuoti asmenys: UAB „Vilkonda group“, UAB „Serona“, antstolis Arminas Naujokaitis.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas skunde dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti: 1) antstolio 2016 m. kovo 1 d. patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje, 2) 2016 m. kovo 1 d. patvarkymą dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo, 3) 2016 m. kovo 1 d. patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo, 4) 2016 m. kovo 1 d. Turto aprašą, 5) 2016 m. kovo 17 d. patvarkymą dėl atsakymo į skolininko prašymą; įpareigoti antstolį, vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartį Nr. e2-12428-905/2016, areštuoti UAB „Vakonda group“ priklausančią turtinę teisę – finansinį reikalavimą Valstybinės mokesčių inspekcijos atžvilgiu 39 411,16 Eur sumai. Tuo pačiu pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus pagal 2016 m. kovo 1 d. patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo vykdomojoje byloje, 2016 m. kovo 1 d. patvarkymą dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo, 2016 m. kovo 1 d. patvarkymą dėl turto aprašo bei aprašomo turto įkainojimo, 2016 m. kovo 1 d. Turto aprašą bei 2016 m. kovo 17 d. patvarkymą dėl atsakymo į skolininko prašymą, ir šių dokumentų galiojimą. Nurodo, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindžia pareiškėjo skunde nurodyti argumentai dėl skundžiamų dokumentų neteisėtumo, jų pačių ir juose nurodytų įpareigojimų perteklinio pobūdžio, nukrypimo nuo vykdomojo dokumento, taip pat nepagrįsto ir neteisėto arešto lėšoms bei turtui dydžio.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. kovo 24 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Vakonda group“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies: sustabdė antstolio Armino Naujokaičio vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00360 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo UAB „Vakonda group“ skundas dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų ir įsiteisės šiuo klausimu priimtas (teismo) procesinis sprendimas; likusią prašymo dalį atmetė. Sprendžiant pareiškėjo prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus pagal skundžiamus patvarkymus, pažymėtina, kad iš esmės minėti patvarkymai yra nuosekliai susiję su visu vykdymo procesu (patvarkymu pateikti informaciją, turto areštu, kitų įpareigojimų įvykdymu, siekiant įvykdyti vykdomąjį dokumentą ir pan.), todėl teismas sprendžia, kad šis prašymas savo esme yra prašymas apskritai sustabdyti vykdymo veiksmus. Pareiškėjas savo prašymą grindžia tuo, jog antstolis nepagrįstai priėmė skundžiamus patvarkymus, nukrypimo nuo vykdomojo dokumento, taip pat skundžia ir patį turto arešto mastą. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/16/00360 iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir įsiteisės joje priimtas teismo sprendimas, kadangi teismui išnagrinėjus skundą dėl antstolio veiksmų ir nustačius, kad skundžiami patvarkymai priimti nepagrįstai (dėl turto arešto masto, veiksmų eiliškumo ir pan.), būtų pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, nes vykdomieji veiksmai atlikti nesant tam teisinio pagrindo. Teismas sprendžia, kad pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra susijusios su skundo dalyku ir jų taikymas šiuo atveju yra proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Pareiškėjas taip pat prašo sustabdyti skundžiamų patvarkymų galiojimą. Pažymėtina, kad toks pareiškėjo prašymas teisinėmis pasekmėmis prilygtų antstolių priimtų patvarkymų panaikinimui, tuo tarpu minėtų patvarkymų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas bus sprendžiamas nagrinėjant pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės, ir tik šis teismas spręs, ar palikti galioti minėtus patvarkymus, ar juos panaikinti. Tuo tarpu šių patvarkymų galiojimo sustabdymas dar neišnagrinėjus skundo dėl antstolio veiksmų iš esmės, būtų per ankstyvas, neekonomiškas ir neproporcingas, nes tuo būtų sukeltos teisinės pasekmės, kurios atsirastų tik bylą išnagrinėjus iš esmės ir įsiteisėjus teismo sprendimui, t. y. išsprendus klausimą dėl skundžiamų antstolio patvarkymų teisėtumo ir pagrįstumo, todėl pareiškėjo prašymas šioje dalyje atmestinas (CPK 510 str. 2 d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėjas UAB „Vakonda group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutarties dalį, kuria buvo atmesta pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dalis, šį prašymą patenkinant visiškai. Apelianto teigimu, skunde jis pateikė informaciją, pagrindžiančią skundžiamų antstolio dokumentų neteisėtumą (perteklinį pobūdį, vykdomojo dokumento ribų peržengimą, nepagrįsto ir neteisėto arešto lėšoms bei turtui dydį, antstolio pareigų nevykdymą) ir pareiškėjo teisių pažeidimą. Todėl prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinimas visiškai atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CPK 3 str. 1 d.), užtikrintų šalių lygiateisiškumą, pusiausvyrą, ekonomiškumo ir proporcingumo principus (CPK 145 str. 2 d.), taip pat atitiktų būtinąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas (CPK 144 str.). Skundžiamų dokumentų galiojimo sustabdymas nereikštų jų panaikinimo, nes šie dokumentai bus panaikinti tik juos panaikinus įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu. Taigi, skundžiamų dokumentų galiojimo sustabdymo klausimas nėra tapatus jų panaikinimo klausimui ir bylos išnagrinėjimui iš esmės.

9Suinteresuotas asmuo antstolis Arminas Naujokaitis atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodė, kad, pagal CPK 645 str., skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikimas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Antstolio Armino Naujokaičio procesiniai dokumentai buvo siųsti UAB „Vakonda group“ adresu Vaikų g. 15-2, Vilnius, el. paštu - lukas@vakonda.lt. Nurodytas patvarkymas skolininkui buvo įteiktas, tačiau jokia patvarkymuose prašoma pateikti informacija antstolio Armino Naujokaičio kontoroje gauta nebuvo. Skolininko teiginiai, jog prašymas pateikti informaciją, nurodytą patvarkymuose, yra neteisėtas, nepagrįsti jokiais teisiškai reikšmingais argumentais. Oficialios informacijos apie skolininkui priklausančias lėšas, kurių užtektų ieškinio reikalavimui užtikrinti gauta nėra, skolininkui priklausantis nekilnojamas turtas dėl jam taikomų areštų, hipotekos, ieškinio užtikrinimu taip pat būti negali, todėl skolininko pareiga vykdyti antstolio procesiniuose dokumentuose nurodytus įpareigojimus nėra panaikinta ir privalo būti vykdoma. CPK 585 str. nurodyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymo numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. 2016-03-01 patvarkyme dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo nurodyta, jog informacija antstoliui turi būti pateikta per 3 dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos. Skolininkui informacijos nepateikus, 2016- 03-29 išsiųstas pakartotinis patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo, tačiau UAB „Vakonda group“ informacijos nepateikė bei priežasčių, kodėl to nepadarė per antstolio nurodytą terminą, nenurodė. Taigi pareiškėjas nepateikė jokių teisiškai reikšmingų argumentų, kodėl antstolio Armino Naujokaičio patvarkymai turėtų būti nevykdomi, bei remiasi vien tik skunde dėl antstolio veiksmų nurodytais, bet teismo dar nenagrinėtais argumentais. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priėmė nutartį, kuria pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies.

14Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

15Atskirajame skunde pareiškėjas nurodė, kad jis pateikė informaciją, pagrindžiančią skundžiamų antstolio dokumentų neteisėtumą (perteklinį pobūdį, vykdomojo dokumento ribų peržengimą, nepagrįsto ir neteisėto arešto lėšoms bei turtui dydį, antstolio pareigų nevykdymą) ir pareiškėjo teisių pažeidimą, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti tenkinamas visiškai. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka. Pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t. y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės, ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2323/2013). Apelianto nurodyta informacija yra susijusi su skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimu iš esmės, o ne su preliminariu skundo pagrįstumo vertinimu, todėl, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmosios instancijos teismo ir neturėjo būti vertinama.

16Be to, apeliantas skunde nurodė, jog skundžiamų dokumentų galiojimo sustabdymas nereikštų jų panaikinimo, nes šie dokumentai bus panaikinti tik juos panaikinus įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu. Taigi, skundžiamų dokumentų galiojimo sustabdymo klausimas nėra tapatus jų panaikinimo klausimui ir bylos išnagrinėjimui iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas su tokia apelianto pozicija nesutinka, pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; ir kt.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, sustabdžius vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, tam tikrų antstolio priimtų dokumentų galiojimo sustabdymas yra netikslingas, kadangi jų vykdyti antstolis tokiu atveju negali. Taip pat pažymėtina tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/galiojimo sąlygos jau yra išnykusios, kadangi pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartimi yra išnagrinėtas, skundą atmetant, ir ši nutartis yra įsiteisėjusi.

17Vadovaudamasis išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pareiškėjo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti, todėl atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

18Vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai