Byla eB2-1901-601/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Termodoras“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs ieškovo M. Š. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB ,,Termodoras“,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad tarp jo ir UAB ,,Termodoras“ 2011-04-04 buvo sudaryta darbo sutartis. Atsakovas nevykdo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu. Atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui darbo užmokesčio už 2016-04, 2016-08; 2016-09; 2016-10; 2016-11; 2016-12 ir 2017-02 mėnesius, taip pat išmokų už nepanaudotas atostogas. Taip pat pažymėjo, kad įmonė yra nemoki.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t. t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Tam, jog išsiaiškinti įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo mėn. 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2172/2013).

7Teismas UAB ,,Termodoras“ bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia vadovaujantis civilinėje byloje pareiškėjo M. Š., UAB ,,Termodoras“ direktoriaus A. K. pateiktais, taip pat teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

8Juridinių asmenų registro duomenimis matyti, kad įmonė 2011 m. vasario 15 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, nuo įmonės įregistravimo momento įmonės vadovu buvo ir direktoriaus pareigas ėjo A. K.. Iš VĮ ,,Registrų centras“ duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto. Iš įmonės direktoriaus pateiktų preliminarių finansinės atskaitomybės dokumentų 2017-04-24 matyti, kad įmonės turtas iš viso sudaro 60 858,90 Eur sumą, iš jų ilgalaikis turtas sudaro 3 881 Eur sumą, o trumpalaikis turtas 56 977,90 Eur. Ilgalaikį turtą 3 881 Eur sumai sudaro: programinė įranga SES2004, du lengvieji automobiliai, mobilus telefonas, nešiojamas kompiuteris ir kita įranga bei prietaisai. Trumpalaikį turtą didžiąja dalimi sudaro per vienerius metus gautinos sumos 52 621,10 Eur. Įmonės direktorius pateikė įmonės debitorių sąrašą, tarp kurių, kaip nurodo pats direktorius, yra UAB ,,Pentacom“ su didžiausiu debitoriniu reikalavimu 25 229,22 Eur sumai, nurodytam debitoriui iškelta bankroto byla. Taigi, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad įmonės turimas turtas iš esmės yra mažavertis, didžiąją dalį sudaro gautinos sumos (tame tarpe ir iš bankrutuojančios įmonės), teismo vertinimu ši į įmonės balansą įrašyto turto rūšis ir jo vertė iš esmės nepagrindžia geros įmonės turtinės padėties.

9Iš pateikto balanso duomenų matyti, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro

1091 269,92 Eur sumą, visa suma sudaro per vienerius metus mokėtiną sumą ir įsipareigojimus. Įmonės direktorius nurodo, kad iš nurodytos įsipareigojimų sumos 46 611,68 Eur skolos mokėjimas kreditoriams yra atidėtas, tačiau nurodydamas šią aplinkybę, atsakovės vadovas nepateikia jokių objektyvių įrodymų. Be to, teismo vertinimu, vien tik skolos atidėjimo faktas nepatvirtina geros įmonės finansinės padėties. Vien tik skolos mokėjimo atidėjimo faktas, nesant kitų objektyvių įrodymų apie galimus įmonės finansinių sunkumų sprendimų būdus, neleidžia daryti išvados, kad įmonė yra moki.

11A. K. nurodo, kad pradelsta suma tiekėjams sudaro 23 714,23 Eur. Nurodo, kad finansiniai sunkumai yra laikini, susiję su vienu didžiausių įmonės debitoriumi, mano, kad dalį lėšų susigrąžins iš UAB ,,Pentacom“ debitoriaus. Tačiau teismo vertinimu, skolos susigrąžinimas iš bankrutuojančios įmonės, kurioje UAB ,,Termodoras“ su 25 229,22 Eur suma įrašytas į trečios eilės kreditorių sąrašą, pilna apimtimi mažai tikėtinas. Taigi, atsakovės vadovo argumentas dėl įmonės finansinės situacijos gerinimo, susiejant ją su didžiausiu įmonės debitoriumi (bankrutuojančiu), iš esmės nepagrįstas. Be to, įmonės vadovas nurodo, kad įmonė aktyviai dirba su kreditoriais, ieškodama įvairių galimybių grąžinti lėšas, tačiau toks atsakovės vadovo argumentas yra iš esmės deklaratyvus ir niekuo nepagrįstas.

12Pažymėtina, kad sunkią įmonės finansinę padėtį patvirtina ir pateiktas preliminarus įmonės balansas už ataskaitinį 2016-01-01 – 2016-12-31 laikotarpį, iš kurio matyti, kad įmonės turtas iš viso sudarė 57 297,51 Eur sumą, didžioji dalis turto yra per vienerius metus gautinos sumos (44 508,49 Eur), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė – 95 014,96 Eur. Įmonės veikla nurodytu ataskaitiniu 2016 m. laikotarpiu buvo nuostolinga - 4 965,20 Eur. Pažymėtina, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2016 m., t. y. tiek 2016-12-31 balansas, tiek pelno (nuostolių) ataskaita, Juridinių asmenų registrui nėra pateiktos (teismui pateiktos tik preliminarios versijos). Įsiskolinimas Sodrai sudaro 1 359,81 Eur, įmonėje dirba 3 darbuotojai. Taigi nurodytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad, įvertinus įmonės turimo faktinio turto apimtį bei įsipareigojimų dydį, įmonės finansinė padėtis atitinka nemokumo sąvoką, kadangi jos į įmonės balansą įrašytų įsipareigojimų dydis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 p.).

13Teismas atkreipia dėmesį, kad įmonės vadovas, teikdamas atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Termodoras“, prašo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti, kas reiškia, kad nesutinka, jog įmonei būtų keliama bankroto byla. Tačiau iš jo atsiliepimo matyti, kad dar 2017-01-25, jis, kaip nurodo, matydamas sunkėjančią įmonės ekonominę veiklą, sukvietė akcininkų susirinkimą, kuriame kėlė klausimą dėl įmonės bankroto iniciavimo, kas reiškia, kad 2017 m. sausio mėnesį, įmonės vadovo pozicija buvo priešinga nei atsiliepime į ieškinį, ir susirinkimo iniciavimo momentu įmonės vadovas įžvelgė įmonės nemokumo sąlygas.

14Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB ,,Termodoras“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų

15(IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.). Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo

169 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, UAB ,,Termodoras“ keltina bankroto byla.

17Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB ,,AUDATA“ (sąrašo eilės numeris B-JA026), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

18Iškėlus UAB ,,Termodoras“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

19Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d., teismas

Nutarė

20Iškelti UAB ,,Termodoras“ (įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), Kaunas) bankroto bylą.

21Paskirti UAB ,,Termodoras“ administratoriumi UAB ,,AUDATA“ (sąrašo eilės numeris B-JA026).

22Uždėti UAB ,,Termodoras“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

24Nustatyti, kad UAB ,,Termodoras“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

25Įpareigoti UAB ,,Termodoras“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

26Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

27Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

28Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Ieškovas nurodė, kad tarp jo ir UAB ,,Termodoras“ 2011-04-04 buvo sudaryta... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 6. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas –... 7. Teismas UAB ,,Termodoras“ bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia... 8. Juridinių asmenų registro duomenimis matyti, kad įmonė 2011 m. vasario 15... 9. Iš pateikto balanso duomenų matyti, kad įmonės mokėtinos sumos ir... 10. 91 269,92 Eur sumą, visa suma sudaro per vienerius metus mokėtiną sumą ir... 11. A. K. nurodo, kad pradelsta suma tiekėjams sudaro 23... 12. Pažymėtina, kad sunkią įmonės finansinę padėtį patvirtina ir pateiktas... 13. Teismas atkreipia dėmesį, kad įmonės vadovas, teikdamas atsiliepimą dėl... 14. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB ,,Termodoras“... 15. (IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.). Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos... 16. 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės... 17. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 18. Iškėlus UAB ,,Termodoras“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 19. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d.,... 20. Iškelti UAB ,,Termodoras“ (įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), Kaunas)... 21. Paskirti UAB ,,Termodoras“ administratoriumi UAB ,,AUDATA“ (sąrašo eilės... 22. Uždėti UAB ,,Termodoras“ (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir... 23. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 24. Nustatyti, kad UAB ,,Termodoras“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip... 25. Įpareigoti UAB ,,Termodoras“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios... 26. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 27. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 28. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...