Byla eI-7208-244/2016
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Egidijos Puzinskaitės ir Liudmilos Zaborovskos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui, atsakovės atstovui J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skundą atsakovei Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašo panaikinti Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau - ir CPVA) 2016-04-05 sprendimą Nr. 2016 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002“ ir 2015-06-18 sprendimą Nr. 2015/2-4768 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002“.

4Skunde pareiškėja paaiškino, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – ir Projekto vykdytojas) įgyvendino projektą „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002 (toliau – Projektas). Projektu buvo numatoma sukurti interaktyvias bendradarbiavimo lygiu teikiamas vartotojų teisių apsaugos srities elektronines paslaugas. Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą atviro konkurso būdu įvykdė Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas) ir 2014-12-02 su UAB „Inntec“ sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 25-80 (toliau – Pirkimo sutartis). Projekto įgyvendinimo metu viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2014-11-28 raštu Nr. 2014/2-9889 nurodė, kad yra galimi du Projekto įgyvendinimo scenarijai: Projekto vykdytojas turi sudaryti informacinės sistemos kūrimo paslaugų sutartį vėliausiai iki 2014-12-01. Tačiau, net ir sudarius pirkimo sutartį iki šio termino, išlieka labai didelė rizika, kad informacinės sistemos kūrimo veiklos nebus užbaigtos laiku (iki 2015-08-31), todėl pats Projekto vykdytojas ir konkursą laimėsiantis diegėjas turėtų atsakingai įvertinti, ar gali prisiimti įsipareigojimus sukurti informacinę sistemą per šį minimalų laiką, taip pat Projekto vykdytojas turėtų užtikrinti itin aktyvią diegimo veiklų priežiūrą, o CPVA ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas nustatyti griežtas tarpinių etapų datas ir nuolat stebėti jų vykdymą. Jeigu Projekto vykdytojas nespėtų sudaryti informacinės sistemos kūrimo paslaugų sutarties iki 2014-12-01, Projekto vykdymas turi būti nutrauktas, nes nebelieka galimybių jo veiklas įgyvendinti laiku. 2014-12-01 įvyko Projekto vykdytojo viešųjų pirkimų komisijos posėdis, kurio metu Pirkime dalyvaujantys tiekėjai UAB „Inntec“ ir UAB „NetVision SDC“ buvo informuoti apie CPVA 2014-11-28 rašte Nr. 2014/2-9889 nurodytas aplinkybes ir CPVA siūlomus du scenarijus. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkybė, ar Pirkimo sutartį pavyktų įgyvendinti iki 2015-08-31, priklauso išimtinai nuo Pirkime dalyvaujančių tiekėjų, Projekto vykdytojas posėdžio metu pasiteiravo, ar tiekėjai galės prisiimti įsipareigojimus sukurti informacinę sistemą iki 2015-08-31. 2014-12-02 UAB „NetVision SDC“ pranešė, kad atsiima savo pasiūlymą. 2014-12-02 Projekto vykdytojas pabaigė Pirkimo procedūras, nustatė laimėtoją (UAB „Inntec“) ir su juo sudarė Pirkimo sutartį Nr. 25-80 (toliau – ir Sutartis). Pagal Pirkimo sutarties 11.3 p. šalių prievolės turi būti įvykdytos per 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos. Pagal Pirkimo sutarties 11.4 p. Sutartis raštišku šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą ne ilgiau nei 12 (dvylikai) mėnesių, jei bus pratęstas projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002) įgyvendinimo terminas. 2014-12-11 Projekto vykdytojas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu leisti pakeisti Pirkimo sutartyje nustatytą Pirkimo sutarties įgyvendinimo terminą, vietoje 12 mėnesių nustatant, kad Pirkimo sutartis turi būti pabaigta vykdyti iki 2015-08-31. 2015-01-08 Viešųjų pirkimų tarnyba leido pakeisti Pirkimo sutartį numatant, kad visos Pirkimo sutarties prievolės turi būti įvykdytos iki 2015-08-31. Taip pat buvo duotas sutikimas panaikinti ir Pirkimo sutarties 11.4 p., numatantį galimybę pratęsti Pirkimo sutartį.

52015-04-02 CPVA informavo Projekto vykdytoją, kad 2015-03-31 buvo užregistruotas įtariamas pažeidimas, susijęs su Vartotojų teisių informacinės sistemos viešuoju pirkimu. 2015-06-18 CPVA raštu Nr. 2015/2-4768 informavo, kad atlikus pažeidimo tyrimą buvo nustatyta, kad Projekto vykdytojas vykdė derybas su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais ir tokiu būdu pakeitė Pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 3 str. 1 d. ir 43 str. 2 d. CPVA nusprendė nepripažinti 25 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės (1 274 328,07 Eur) išlaidų, kas sudaro 318 582,02 Eur. 2015-07-02 Projekto vykdytojas raštu Nr. 4-6812 Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikė skundą dėl CPVA sprendimo nepripažinti tinkamomis pirkimui skirtų lėšų. 2016-01-15 Lietuvos Respublikos finansų ministerija pripažino Projekto vykdytojo skundą pagrįstu ir kreipėsi į CPVA prašydama atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą. 2016-04-05 CPVA skundžiamu sprendimu (raštu) Nr. 2016 (toliau – Skundžiamas sprendimas) informavo, kad nėra pagrindo pakeisti 2015-06-09 CPVA tyrimo išvados dėl nustatyto pažeidimo ir išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti.

6Pareiškėja teigia, kad pati CPVA 2014-11-28 rašte Nr. 2014/2-9889 nurodė, kad pats Projekto vykdytojas ir konkursą laimėsiantis diegėjas turėtų atsakingai įvertinti, ar gali prisiimti įsipareigojimus sukurti informacinę sistemą per šį minimalų laiką. Projekto vykdytojas, gavęs CPVA 2014-11-28 raštą Nr. 2014/2-9889 ir siekdamas pasirinkti vieną iš dviejų pasiūlytų scenarijų, privalėjo informuoti Pirkime dalyvaujančius tiekėjus apie CPVA pateiktą informaciją. Tik tokiu būdu Projekto vykdytojas galėjo pagrįstai pasirinkti vieną iš dviejų CPVA siūlytų scenarijų. Taigi, pačios CVPA veiksmai, kuriais Projekto dalyvis buvo iš esmės įpareigotas suteikti informaciją apie Projekto vykdymo terminus, lėmė situaciją, kad vėliau CPVA Projekto vykdytojui pritaikė sankcijas už veiksmus, kuriuos atlikti įpareigojo pati CPVA. Projekto vykdytojo atlikti veiksmai, t. y. CPVA įpareigojimo įvykdymas ir Pirkimo dalyvių informavimas apie Projekto įgyvendinimo terminus, nesukėlė Projekto vykdytojui jokių papildomų veiklos apribojimų bei niekaip kitaip neigiamai nepaveikė Projekto vykdytojo statuso bei pareigų. Dėl įvykusio komisijos posėdžio nebuvo pakoreguotos nei Pirkimo sąlygos, nei Pirkimo kaina, nei jokios kitos sąlygos, dėl kurių būtų pablogėjusi Projekto vykdytojo padėtis. Priešingai – po įvykusio viešojo pirkimo komisijos posėdžio Pirkimo dalyviai buvo informuoti apie Projekto realius įgyvendinimo terminus, ir tokiu būdu toliau Pirkime dalyvavę tiekėjai (tie, kurie neatsiėmė pasiūlymų) suvokė, jog turės Pirkimo sutartį įgyvendinti gerokai sparčiau. Dar iki Pirkimo sutarties sudarymo Projekto vykdytojas jau buvo panaudojęs daugiau nei 1 mln. Lt lėšų. Tokio dydžio laisvų lėšų Projekto vykdytojas neturi, todėl sprendimas nutraukti Projektą būtų itin skaudžiai finansiškai atsiliepęs pačiam Projekto vykdytojui. Projektas buvo įgyvendinamas labai sėkmingai bei laiku.

7Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 4 d. nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Priešingai nei yra konstatuota Skundžiamame sprendime, Projekto vykdytojas iki Pirkimo sutarties sudarymo nepakeitė Pirkimo sąlygų, kas reiškia, jog nebuvo Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 4 d. pažeidimo. Projekto vykdytojas iki Pirkimo sutarties sudarymo nekeitė, neaiškino ir netikslino Pirkimo sąlygų. Vietoje to Projekto vykdytojas Pirkime dalyvaujančius tiekėjus tik informavo apie informaciją, gautą iš CPVA – tačiau tokiu informacijos perdavimu nebuvo nei keičiamos, nei aiškinamos Pirkimo sąlygos. Nei per 2014-12-01 viešųjų pirkimų komisijos posėdį, nei po posėdžio nebuvo raštu užfiksuota, jog yra (ar bus) keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos. Taip pat raštu nebuvo aiškinamos Pirkimo sąlygos. Projekto vykdytojas su Pirkimo laimėtoju pasirašė būtent tokią sutartį, kuri buvo numatyta Pirkimo sąlygose. Pirkimo sutartis Nr. 25-80 buvo sudaryta 2014-12-02. Iš Pirkimo sutarties sąlygų matyti, kad sutartis buvo tokia, kokia buvo paskelbta pačiose Pirkimo sąlygose – nebuvo pakeista nei viena sutarties nuostata. Sudaryta sutartis įpareigojo tiek Projekto vykdytoją, tiek tiekėją, todėl abi šalys privalėjo vykdyti sutartį tiksliai pagal jos nuostatas.

8Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Nesant išankstinio Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimo nėra įmanoma pakeisti Pirkimo sutarties (kuri yra sudedamoji Pirkimo sąlygų dalis) sąlygų. Tik 2015-01-08 Viešųjų pirkimų tarnyba leido pakeisti Pirkimo sutartį numatant, kad visos Pirkimo sutarties prievolės turi būti įvykdytos iki 2015-08-31. Pirkimo sutarties sąlygos buvo pakeistos jau po Pirkimo sutarties sudarymo, kai tokiam pakeitimui pritarė Viešųjų pirkimų tarnyba.

9Pareiškėja teigia, kad Skundžiamas sprendimas neatitinka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-01-15 sprendimo ir jame padarytų išvadų. Lietuvos Respublikos finansų ministerija minėtame sprendime konstatavo, kad „Viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. gruodžio 1 d. posėdžio protokole nėra perkančiosios organizacijos susitarimo su tiekėjais, kad pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju bus sudaroma nesilaikant konkurso sąlygose nustatytų paslaugų suteikimo terminų“ (sprendimo 48.2 p.). Ministerija padarė išvadą, kad „aplinkybių visuma nepagrindžia Sprendime inkriminuojamų VPĮ pažeidimu“ (sprendimo 19 psl.), dėl ko ministerija įpareigojo CPVA atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą. Tačiau Skundžiamame sprendime buvo nukrypta nuo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-01-15 sprendime padarytų išvadų ir teiktų nurodymų CPVA.

10Priešingai nei yra konstatuota Skundžiamame sprendime, Projekto vykdytojas nevykdė derybų Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 6 d. prasme. Projekto vykdytojas 2014-12-01 viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu, pasikvietęs dalyvauti abu viešojo pirkimo dalyvius (UAB „Inntec“ ir UAB „NetVision SDC“) tik perteikė informaciją, kurią gavo iš CVPA 2014-11-28 raštu Nr. 2014/2-9889. Informacijos, gautos iš CPVA perteikimas Pirkimo dalyviams, su dalyviais nesudarius jokių susitarimų, negali būti laikomas derybomis. Projekto vykdytojas nesusitikinėjo su Pirkimo dalyviais atskirai, kas reiškia, jog derybos nebuvo vykdomas. 2014-12-01 įvykusiame viešųjų pirkimų komisijos posėdyje tiekėjai jokių pasiūlymų pakeitimų nepateikė ir savo pasiūlymų nepagerino.

11Pareiškėja teigia, kad CPVA nemotyvavo, kodėl buvo konstatuotas skaidrumo principo pažeidimas. CPVA tik nurodė, kad Pirkimų sąlygų po pasiūlymų pateikimo termino keitimas ir derybos su tiekėjas pažeidė skaidrumo principą. Šiuo atveju kaip tik Projekto vykdytojas užtikrino skaidrumo principo įgyvendinimą, t. y. užtikrino, kad kiek įmanoma daugiau informacijos, susijusios su viešuoju pirkimu, būtų pateikta tiekėjams. Skaidrumo principas būtų buvęs pažeistas, jeigu Projekto vykdytojas būtų nuslėpęs esminę su Pirkimu susijusią informaciją, todėl Skundžiamas sprendimas laikytinas nepagrįstu ir turi būti panaikintas.

12Atsakovė Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra prašo skundą atmesti.

13Atsiliepime paaiškino, kad vertinant Perkančiosios organizacijos veiksmų ir iki Pirkimo sutarties sudarymo gauto teisiškai įpareigojančio tiekėjo sutikimo vykdyti prievoles per trumpesnį laiką turinį ir visumą - Perkančioji organizacija de facto vienašališkai pakeitė Pirkimo sąlygas ir vertė su jomis sutikti tiekėjus, darydama įtaką jų apsisprendimui likti Pirkime, nors tiekėjai net negalėjo būti verčiami svarstyti tokių pakeitimų, tiekėjams nebuvo galima duoti suprasti, kad Perkančiajai organizacijai paskelbtose Pirkimo sąlygose numatyti prievolių įvykdymo terminai jai nebėra priimtini. Tiekėjai turėjo pilną teisę į Pirkimo sutarties sudarymą pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas parengtą pasiūlymą (nes būtent jas turėjo įsivertinti teikdami kainos ir techninio pirkimo išpildymo sprendinius), o Perkančioj i organizacija - prievolę tokią sutartį sudaryti (išskyrus, jei pirkimą nutrauktų gavusi VPT sutikimą iš anksto (VPĮ 7 str. 5 d.). Todėl, CPVA sutiko su VPT Dalinio vertinimo išvadoje pateiktu šio Pirkimo vertinimu, kuris įvertintas kaip vykdytas pažeidžiant VPĮ 27 str. 4 d., ir Projekto vykdytojo veiksmus kvalifikavo kaip VPĮ 27 str. 4 d. ir atitinkamai skaidrumo principo pažeidimą.

14Viešųjų pirkimų tarybos 2015 m. sausio 8 d. sutikimas pakeisti Pirkimo sutartį numatant, kad visos Pirkimo sutarties prievolės turi būti įvykdytos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d., negali būti laikomas patvirtinančiu Projekto vykdytojo versiją, kad Pirkimo sąlygos nebuvo pakeistos praėjus pasiūlymų pateikimo terminui. Sutarties termino pratęsimo klausimo nagrinėjimas nebuvo susijęs su Pirkimo metu įvykusiais Projekto vykdytojo veiksmais, tai patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos Dalinio vertinimo išvada, kurioje aiškiai nurodyta, kad Perkančioji organizacija neteisėtai pakeitė Pirkimo sąlygas pažeisdama skaidrumo principą.

15Aplinkybė, kad tiekėjai susitikime dalyvavo kartu niekaip negali patvirtinti derybų teisėtumo. Šiuo atveju svarbiau ne derybų vykdymo būdas, tačiau pats derybų neteisėtumo faktas, draudžiamas VPĮ 43 str. 2 d., t. y. 2014 m. gruodžio 1 d. dalyvių susitikimas, Perkančiosios organizacijos pozicijos reiškimas dėl vienašalio terminu pakeitimo ir priimtinumo, konsultacijos su dalyviais dėl Pirkimo sutarties sąlygų - laikytini VPĮ prasme neleistinomis derybomis atviro konkurso metu, vykdytomis pažeidžiant VPĮ 3 str. 1 d. nustatytą skaidrumo principą. Keičiamomis Pirkimo sąlygomis buvo bloginama tiekėjų padėtis - prievolei įvykdyti nustatomi trumpesni terminai, todėl vykusių derybų faktą patvirtina ne tik paties dialogo vykdymas, bet ir vieno iš tiekėjų pasitraukimas iš Pirkimo (UAB „NetVision SDC“ 2014 m. gruodžio 2 d. raštas Nr. R/14-12-02/1, kuriame aiškiai įvardinti pasitraukimo motyvai) bei laimėjusio tiekėjo Sutikimas įvykdyti sutartį nauju terminu. Perkančioji organizacija ne tik neleistinai darė įtaką tiekėjų apsisprendimui dalyvauti (likti) Pirkime, bet ir nulėmė vieno iš dviejų likusių tiekėjų - UAB ,NetVision SDC“ - pasitraukimą iš Pirkimo.

16CPVA VPĮ 43 str. 2 d. taikytos normos aiškinimas atitinka VPĮ I-III skyrių komentare pateikiamą VPĮ 43 straipsnio 2 dalies išaiškinimą: bet kokios derybos ar dialogas tarp tiekėjų ar perkančiosios organizacijos pirkimo procedūrų metu reikštų, kad perkančioje organizacija nesilaiko atviro konkurso pirkimo būdui taikomų taisyklių ir tokiu būdu pažeidžia VPĮ ir Direktyvos 2004/18/EB reikalavimus. Šiame VPĮ komentare taip pat aiškinama, kad diskusijos taip perkančiosios organizacijos ir tiekėjų gali būti tik techninio pobūdžio klausimais. Svarbiausia, kad šiomis diskusijomis nebūtų pradėtos derybos dėl esminių pirkimo sutarties sąlygų, dėl kurių varžėsi visi konkrečiame pirkime dalyvavę tiekėjai, ar paties tiekėjo pasiūlymo. Pripažintina, kad prievolės įvykdymo terminas - esminė pirkimo dokumentų sąlyga, todėl šio termino pakeitimas pasiūlymų vertinimo metu sąlygojo esminės Pirkimo dokumentų sąlygos pakeitimą, t. y. Projekto vykdytojas nesilaikė VPĮ 27 straipsnio 4 dalyje nustatyto reikalavimo bei 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto viešųjų pirkimų skaidrumo principo.

17Aplinkybė, kad vienas iš tiekėjų - UAB „NetVision SDC“ - atsiėmė savo pasiūlymą, sužinojęs apie iš anksto nepaskelbtą Pirkimo sąlygą - ženklų prievolių įvykdymo termino sutrumpinimą, reiškia, kad šio tiekėjo atžvilgiu buvo pažeistas VPĮ nustatytas skaidrumo principas, kuris buvo pažeistas ir kitų tiekėjų atžvilgiu, nes tiekėjai nebuvo informuoti VPĮ nustatyta tvarka apie pirkimo sąlygas, kuriomis Perkančioji organizacija vadovavosi, vertindama pasiūlymus.

18CPVA, vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taip institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, 10.3,10.3.5 p., Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2008 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 77 p., Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 197 p., esant VPĮ 43 str. 2 d. ir skaidrumo principo pažeidimui pagrįstai ir teisėtai nustatė pažeidimą.

19Teismas

konstatuoja:

20Skundas netenkinamas.

21Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centrinės projektų valdymo agentūros 2016-04-05 sprendimo Nr. 2016 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002“ ir 2015-06-18 sprendimo Nr. 2015/2-4768 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002“ teisėtumo.

22Ginčijamais sprendimais atsakovė konstatavo, kad Projekto vykdytojas vykdė derybas su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais ir tokiu būdu pakeitė Pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. ir 43 str. 2 d. CPVA nusprendė nepripažinti 25 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės (1 274 328,07 Eur) išlaidų, kas sudaro 318 582,02 Eur.

23Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

24Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 43 str. 2 d. atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos. Šį įstatymo nuostata reiškia, kad Projekto vykdytojas privalo priimti sprendimą dėl pirkimo laimėtojo ir pirkimo sutarties sudarymo remdamasis išimtinai tiekėjo pateiktu pasiūlymu, kuris gali būti tik paaiškinamas. Be to, sudaryta pirkimo sutartis turi atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus ir tiekėjo pateiktą pasiūlymą.

25Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 6 d. derybos – tai pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija konsultuojasi su pasirinktais tiekėjais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

26Byloje nustatyta, kad Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002, atviro konkurso būdu įvykdė viešąjį Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimą Nr. 141073 ir 2014 m. gruodžio 2 d. su pirkimo laimėtoju UAB „Inntec“ sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 25-80. Atliekant paskesnį Pirkimo dokumentų vertinimą įtarta, kad Projekto vykdytojas, vykdydamas atvirą konkursą, derėjosi su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais pasiūlymų vertinimo metu dėl paslaugų suteikimo termino ir iš esmės pakeitė pirmines, skelbime apie pirkimą ir pirkimo sąlygų specifikacijoje nurodytas, sąlygas. CPVA, atlikusi pažeidimo tyrimą 2015 m. birželio 9 d. surašė pažeidimo tyrimo išvadą bei priėmė sprendimą dėl nustatyto pažeidimo ir išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti. Atsakovė 2015 m. birželio 18 d. rašte Nr. 2015/2-4768 informavo pareiškėją, kad atlikus pažeidimo tyrimą buvo nustatyta, kad Projekto vykdytojas vykdė derybas su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais ir tokiu būdu pakeitė Pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. ir 43 str. 2 d. CPVA nusprendė nepripažinti 25 proc. nuo Pirkimo sutarties vertės išlaidų. 2015-07-02 Projekto vykdytojas raštu Nr. 4-6812 Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikė skundą dėl CPVA sprendimo nepripažinti tinkamomis pirkimui skirtų lėšų. 2016-01-15 Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Ministerija) pripažino Projekto vykdytojo skundą pagrįstu ir kreipėsi į CPVA prašydama atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą.

27Atsakovė atliko pakartotinį pažeidimo tyrimą ir 2016-04-05 CPVA skundžiamu raštu Nr. 2016 informavo pareiškėją, kad nėra pagrindo pakeisti 2015-06-09 CPVA tyrimo išvados dėl nustatyto pažeidimo ir išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti. Atsakovė nurodė, kad Projekto vykdytojas, vykdydamas viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu, vykdė derybas su pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, kurių pasiūlymai buvo neatmesti, ir derėjosi dėl esminės Pirkimo sutarties sąlygos - prievolių įvykdymo termino (t. y. jo sutrumpinimo nuo 12 mėnesių, numatytų Pirkimo dokumentuose, iki 9 mėnesių, sutarties prievoles įvykdant iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.). Tokiais savo veiksmais Projekto vykdytojas iš esmės pakeitė pirmines, skelbime apie Pirkimą ir Pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas, ir tuo pažeidė Pirkimo metu galiojusios VPĮ redakcijos 3 str. 1 d. ir 43 str. 2 d. nuostatas. CPVA tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 318 582,02 Eur.

28Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdydama Ministerijos sprendime nurodytą įpareigojimą atlikti pakartotinį tyrimą, atnaujino pažeidimo tyrimą, pakartotinai išnagrinėjo teisines bei faktines pažeidimo aplinkybes ir priėmė naują sprendimą dėl pažeidimo.

29Pareiškėja teigia, kad situacija, kurią CPVA įvertino kaip neteisėtas derybas ir pirkimo sąlygų pakeitimą, lėmė atsakovės veiksmai.

30Byloje nustatyta, kad Agentūra dėl Projekto veiklų vėlavimo nuolat teikė priminimus dėl Projekto galimybių būti įgyvendintam laiku. CPVA 2014 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. 2014/2-9889 pakartotinai nurodė su Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimu susijusius terminus, atsižvelgdama į 2012 m. rugpjūčio 16 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002 įgyvendinimo terminus ir realias galimybes sukurti Vartotojų teisių informacinę sistemą projekto įgyvendinimo procese. Projekto vykdytojas viešųjų pirkimų procedūras turėjo atlikti vadovaudamasis VPĮ ir nepažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų principų. CPVA į Projekto vykdytoją dėl vėluojančių veiklų įgyvendinimo ir dėl to kylančios rizikos, kad Projektas nebus įgyvendintas laiku, ne kartą kreipėsi raštu bei rengė susitikimus su Projekto vykdytoju. CPVA 2014 m. liepos 21 d. raštu Nr. 2014/2-6126, atsižvelgiant į tai, jog Pirkimo sutartis dėl teisminių ginčų ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo pasirašyta iki 2014 m. birželio 30 d., buvo paprašyta Projekto vykdytojo pateikti jų siūlomas projekto rizikų suvaldymo priemones, preliminarų projekto veiklų įgyvendinimo grafiką nurodant kritines Projekto datas ir jas pagrįsti. Projekto vykdytojo 2014 m. liepos 28 d. raštu Nr. 4-7203 nurodyta, kad „Tarnyba deda maksimalias pastangas ir imasi visų įmanomų priemonių siekiant įvykdyti projektą, t. y. Projekto vykdytojas prašomos informacijos nepateikė. Projekto vykdytojas Pirkimą paskelbė 2013 m. rugpjūčio 8 d., tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba, gavusi 5 tiekėjų pretenzijas dėl vykdomo Pirkimo, 2013 m. lapkričio 7 d. informavo Projekto vykdytoją apie nustatytus VPĮ pažeidimus (buvo nustatyta, jog konkretūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai neužtikrina VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo laikymosi, yra nepagrįsti, neproporcingi pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją), įpareigojo Projekto vykdytoją pakeisti pirkimo dokumentų nuostatas, neatitinkančias VPĮ reikalavimų, patikslinti pirkimo dokumentus, nustatyti naują pasiūlymų pateikimo terminą ir vokų su techniniais pasiūlymų duomenimis atplėšimo procedūros datą ir laiką.

31Šiuos įpareigojimus Projekto vykdytojas įvykdė ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 4S-5155 sutiko, kad pirkimo procedūros būtų tęsiamos. Tačiau atnaujinus Pirkimo procedūras tiekėjai teikė pretenzijas dėl Projekto vykdytojo pažeidimų, dėl to buvo pradėti du teisminiai ginčai. Projekto vykdytojas nesilaikė VPĮ, ką patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų sprendimai, todėl Pirkimo vykdymo procedūros užsitęsė. CPVA nuolat ragino Projekto vykdytoją imtis priemonių, kad Projektas būtų įgyvendintas laiku. Todėl Projekto vykdytojas nepagrįstai teigia, kad apie Projekto įgyvendinimo laiku rizikas jis sužinojo iš CPVA 2014 m. lapkričio 28 d. rašto Nr. 2014/2-9889. Kadangi Projekto vykdymas užsitęsė dėl nuo Projekto vykdytojo priklausančių priežasčių, todėl pareiškėjos teiginiai dėl Projekto įgyvendinimo, kaip svarbesnio nei viešųjų pirkimų viešojo intereso svarbos, nėra pagrįsti.

32Priešingai nei teigia pareiškėjas, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties termino pratęsimas nepatvirtina, kad CPVA patvirtino, kad Projekto vykdytojas VPĮ pažeidimų nepadarė. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties termino pratęsimas reiškia, kad Projektas negalėjo būti įgyvendintas tinkamai laiku, todėl siekiant suteikti Projekto vykdytojui galimybes įgyvendinti Projektą tinkamai, atsižvelgiant į Struktūrinių fondų 2007-2013 m. programos pasibaigimo terminus, buvo pratęstas finansavimo ir administravimo sutarties įgyvendinimo terminas.

33Pirkimo dalyvių informavimas Pirkimo proceso metu iki Pirkimo sutarties sudarymo apie būtinybę prisiimti trumpesnius sutarties vykdymo terminus, nei numatyta Pirkimo dokumentuose, ir teiravimasis, ar tokius vykdymo terminus tiekėjai galėtų prisiimti, vertintinas kaip pirkimo sąlygų keitimas, vykdytas žodžiu, derantis su tiekėjais ir akivaizdus spaudimas tiekėjams, nekeičiant savo pasiūlymų, iš anksto sutikti su keičiamomis sąlygomis. Atsakovė pagrįstai teigia, kad tiekėjui nesutikus su trumpesniais terminais, Perkančioji organizacija davė suprasti negalėsianti sudaryti Pirkimo sutarties apskritai. Tokiu elgesiu Projekto vykdytojas, vengdamas prisiimti riziką dėl Pirkimo sutarties keitimo po jos sudarymo Pirkimo sutarties vykdymo metu; pirkimo finansavimo Projekto lėšomis visiško ar dalinio netekimo, šią riziką sumažino neleistinai keisdamas Pirkimo sąlygas: iš anksto susitikdamas su dalyviais bei versdamas juos įsipareigoti trumpesniam sutarties vykdymo laikui (nekeičiant tiekėjo pasiūlymo), taip užsitikrindamas būsimo tiekėjo įsipareigojimą/sutikimą būsimam Pirkimo sutarties keitimui (pagal VPĮ 29 str. 4 d. pasiūlymai atviro konkurso būdu vykdomuose pirkimuose po pasiūlymų pateikimo termino negali būti keičiami). Taigi pareiškėja nepagrįstai teigia, kad nekeitė Pirkimo sąlygų pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

34Vertinant Perkančiosios organizacijos veiksmų ir iki Pirkimo sutarties sudarymo gauto teisiškai įpareigojančio tiekėjo sutikimo vykdyti prievoles per trumpesnį laiką turinį ir visumą - pareiškėja vienašališkai pakeitė Pirkimo sąlygas ir vertė su jomis sutikti tiekėjus, darydama įtaką jų apsisprendimui likti Pirkime. Tiekėjai turėjo pilną teisę į Pirkimo sutarties sudarymą pagal paskelbtas Pirkimo sąlygas parengtą pasiūlymą, o Perkančioj i organizacija - prievolę tokią sutartį sudaryti. Viešųjų pirkimų tarybos 2015 m. sausio 8 d. sutikimas pakeisti Pirkimo sutartį numatant, kad visos Pirkimo sutarties prievolės turi būti įvykdytos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d., negali būti laikomas patvirtinančiu Projekto vykdytojo versiją, kad Pirkimo sąlygos nebuvo pakeistos praėjus pasiūlymų pateikimo terminui. Sutarties termino pratęsimo klausimo nagrinėjimas nebuvo susijęs su Pirkimo metu įvykusiais Projekto vykdytojo veiksmais, tai patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos Dalinio vertinimo išvada, kurioje nurodyta, kad Perkančioji organizacija neteisėtai pakeitė Pirkimo sąlygas pažeisdama skaidrumo principą.

35Prievolės įvykdymo terminas - esminė pirkimo dokumentų sąlyga, todėl šio termino pakeitimas pasiūlymų vertinimo metu sąlygojo esminės Pirkimo dokumentų sąlygos pakeitimą, t. y. Projekto vykdytojas nesilaikė VPĮ 27 straipsnio 4 dalyje nustatyto reikalavimo bei 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto viešųjų pirkimų skaidrumo principo. Keičiamomis Pirkimo sąlygomis buvo bloginama tiekėjų padėtis - prievolei įvykdyti nustatomi trumpesni terminai (ši aplinkybė turi esminės įtakos ne tik pasiūlymo kainai, bet ir apskritai tiekėjų interesui ir galimybėms prisiimti sutartinius įsipareigojimus). Tai, kad vienas iš tiekėjų negalėjo jų priimti, nekeisdamas savo pasiūlymo, tik patvirtina termino, kaip esminės Pirkimo ir Pirkimo sutarties sąlygos buvimą. Aplinkybė, kad tiekėjai susitikime dalyvavo kartu negali patvirtinti derybų teisėtumo. Šiuo atveju svarbus derybų neteisėtumo faktas, draudžiamas VPĮ 43 str. 2 d. 2014 m. gruodžio 1 d. dalyvių susitikimas, Perkančiosios organizacijos pozicijos reiškimas dėl vienašalio terminu pakeitimo ir priimtinumo, konsultacijos su dalyviais dėl Pirkimo sutarties sąlygų pagrįstai atsakovės laikytini VPĮ prasme neleistinomis derybomis atviro konkurso metu, vykdytomis pažeidžiant VPĮ 3 str. 1 d. nustatytą skaidrumo principą. Atsakovė pagrįstai teigia, kad keičiamomis Pirkimo sąlygomis buvo bloginama tiekėjų padėtis - prievolei įvykdyti nustatomi trumpesni terminai, vykusių derybų faktą patvirtina ir vieno iš tiekėjų pasitraukimas iš Pirkimo bei laimėjusio tiekėjo sutikimas įvykdyti sutartį nauju terminu. Taigi atsakovė neleistinai darė įtaką tiekėjų apsisprendimui dalyvauti (likti) Pirkime ir nulėmė vieno iš dviejų likusių tiekėjų - UAB ,NetVision SDC“ - pasitraukimą iš Pirkimo. Bet kokios derybos ar dialogas tarp tiekėjų ar perkančiosios organizacijos pirkimo procedūrų metu reikštų, kad perkančioje organizacija nesilaiko atviro konkurso pirkimo būdui taikomų taisyklių ir tokiu būdu pažeidžia VPĮ ir Direktyvos 2004/18/EB reikalavimus.

36Vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Aplinkybė, kad vienas iš tiekėjų atsiėmė pasiūlymą, sužinojęs apie iš anksto nepaskelbtą Pirkimo sąlygą - prievolių įvykdymo termino sutrumpinimą, reiškia, kad šio tiekėjo atžvilgiu buvo pažeistas VPĮ nustatytas skaidrumo principas, kuris buvo pažeistas ir kitų tiekėjų atžvilgiu, nes tiekėjai nebuvo informuoti VPĮ nustatyta tvarka apie pirkimo sąlygas, kuriomis Perkančioji organizacija vadovavosi, vertindama pasiūlymus.

37Byloje nustatyta, kad Projekto vykdytojas faktiškai pakeitė Pirkime nustatytas pirmines sąlygas ir vykdė neteisėtas derybas pažeisdamas skaidrumo principą. Projekto vykdytojo pažeidimai padaryti jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl šiame etape atlikti informavimo veiksmai buvo neteisėti, atgrasantys tiekėjus nuo dalyvavimo viešajame pirkime, šie veiksmai sukėlė skaidrumo principo pažeidimą.

38Teismas daro išvadą, kad Centrinės projektų valdymo agentūros 2016-04-05 sprendimas Nr. 2016 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002“ ir 2015-06-18 sprendimas Nr. 2015/2-4768 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002“ yra pagrįsti ir teisėti, naikinti sprendimus remiantis pareiškėjos skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė pažeidė pagrindines procedūras ir taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimų pagrįstumą.

39Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

41Atmesti pareiškėjos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skundą kaip nepagrįstą.

42Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašo panaikinti... 4. Skunde pareiškėja paaiškino, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 5. 2015-04-02 CPVA informavo Projekto vykdytoją, kad 2015-03-31 buvo... 6. Pareiškėja teigia, kad pati CPVA 2014-11-28 rašte Nr. 2014/2-9889 nurodė,... 7. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 4 d. nesibaigus pirkimo pasiūlymų... 8. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. pirkimo sutarties sąlygos... 9. Pareiškėja teigia, kad Skundžiamas sprendimas neatitinka Lietuvos... 10. Priešingai nei yra konstatuota Skundžiamame sprendime, Projekto vykdytojas... 11. Pareiškėja teigia, kad CPVA nemotyvavo, kodėl buvo konstatuotas skaidrumo... 12. Atsakovė Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra prašo... 13. Atsiliepime paaiškino, kad vertinant Perkančiosios organizacijos veiksmų ir... 14. Viešųjų pirkimų tarybos 2015 m. sausio 8 d. sutikimas pakeisti Pirkimo... 15. Aplinkybė, kad tiekėjai susitikime dalyvavo kartu niekaip negali patvirtinti... 16. CPVA VPĮ 43 str. 2 d. taikytos normos aiškinimas atitinka VPĮ I-III skyrių... 17. Aplinkybė, kad vienas iš tiekėjų - UAB „NetVision SDC“ - atsiėmė savo... 18. CPVA, vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,... 19. Teismas... 20. Skundas netenkinamas.... 21. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centrinės projektų valdymo agentūros... 22. Ginčijamais sprendimais atsakovė konstatavo, kad Projekto vykdytojas vykdė... 23. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. perkančioji organizacija... 24. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 43 str. 2 d. atvirame konkurse derybos tarp... 25. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 6 d. derybos – tai pirkimo būdas,... 26. Byloje nustatyta, kad Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą... 27. Atsakovė atliko pakartotinį pažeidimo tyrimą ir 2016-04-05 CPVA skundžiamu... 28. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdydama Ministerijos sprendime nurodytą... 29. Pareiškėja teigia, kad situacija, kurią CPVA įvertino kaip neteisėtas... 30. Byloje nustatyta, kad Agentūra dėl Projekto veiklų vėlavimo nuolat teikė... 31. Šiuos įpareigojimus Projekto vykdytojas įvykdė ir Viešųjų pirkimų... 32. Priešingai nei teigia pareiškėjas, Projekto finansavimo ir administravimo... 33. Pirkimo dalyvių informavimas Pirkimo proceso metu iki Pirkimo sutarties... 34. Vertinant Perkančiosios organizacijos veiksmų ir iki Pirkimo sutarties... 35. Prievolės įvykdymo terminas - esminė pirkimo dokumentų sąlyga, todėl šio... 36. Vienas iš skaidrumo principo turinio elementų yra perkančiosios... 37. Byloje nustatyta, kad Projekto vykdytojas faktiškai pakeitė Pirkime... 38. Teismas daro išvadą, kad Centrinės projektų valdymo agentūros 2016-04-05... 39. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjos skundas atmestinas kaip... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 41. Atmesti pareiškėjos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skundą... 42. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...