Byla AS-525-127-12
Dėl delspinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką atsiskaityti bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Anatolijaus Baranovo,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos I. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos I. P. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl delspinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką atsiskaityti bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja I. P. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama priteisti jos naudai iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 79,42 Lt dydžio delspinigius bei vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, kuris sudaro 85 482,81 Lt, bei bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl delspinigių, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

7II.

82012 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjos atskirasis skundas, kuriuo ji prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį ir perduoti klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taip pat atskirajame skunde suformuluotas prašymas, kuriuo prašoma atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

9Nurodo, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido labai nedaug (8 dienos, iš kurių dvi buvo nedarbo dienos). Be to, pareiškėja pirmosios instancijos teismo nutartį gavo tik 2011 m. gruodžio 29 d., o dėl didelio advokato užimtumo nebuvo galimybės iki švenčių surašyti atskirąjį skundą įstatymo nustatytu laiku. Taip pat teigia, jog teismas pažeidė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 107 straipsnio nuostatas, nes laiku (ne vėliau kaip per tris dienas nuo nutarties priėmimo dienos) neišsiuntė teismo nutarties nuorašo. Neatnaujinus termino atskirajam skundui paduoti, būtų pažeista jos teisė į teisminę gynybą, negalint apskųsti pirmosios instancijos teismo nutarties.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti netenkintinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

13ABTĮ 149 straipsnio 2 dalis nustato, jog atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo. Kaip matyti iš nurodytos nuostatos, terminas atskirajam skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kada paskelbiama skundžiama nutartis. Išimtis iš šios taisyklės yra įtvirtinta ABTĮ 149 straipsnio 3 dalyje, kuri nustato, jog tuo atveju, jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šią nuostatą, yra nurodęs (byla Nr. AS858-269/2010), kad ji taikytina tik, kai atitinkami klausimai teismo sprendžiami rašytinio proceso tvarka, šalių nekviečiant, jų pranešimais ar šaukimais apie teismo posėdžio vietą ir datą neinformuojant. Tuo tarpu tai, kad šalys į bylos nagrinėjimą neatvyko, neturi įtakos priimtos teismo nutarties apskundimo tvarkai (byla Nr. AS756-179/2008).

14Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, jog atskirasis skundas visais atvejais, nepaisant to, ar šalis dalyvavo paskelbiant skundžiamą nutartį, turi būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo, išskyrus atvejus, kai byla įstatymo numatytais atvejais nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Kadangi šiuo atveju skundžiama nutartis buvo priimta ne rašytinio proceso tvarka, bylą išnagrinėjus teismo posėdyje ir šalims pranešus apie nutarties paskelbimo datą ir laiką, atskirasis skundas dėl priimtos nutarties turėjo būti paduotas per 7 dienas nuo jos paskelbimo.

15Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis paskelbta 2011 m. gruodžio 22 d., todėl atskirasis skundas, ką pripažįsta ir pati pareiškėja, turėjo būti paduotas iki 2011 m. gruodžio 29 d. Pareiškėja atskirąjį skundą teismui išsiuntė 2012 m. sausio 6 d. (b.l. 45), t .y. praleidusi nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti.

16Prašydama atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo teismui terminą, pareiškėja nurodo, kad jis praleistas nežymiai, skundžiama nutartis jos gauta tik 2012 m. gruodžio 29 d., o advokatas dėl didelio krūvio nespėjo surašyti atskirojo skundo. Be to, pirmosios instancijos teismas jai pavėluotai išsiuntė nutarties nuorašą.

17Kaip jau minėta, ABTĮ 149 straipsnio 2 dalis atskirojo skundo padavimo terminą aiškiai ir konkrečiai sieja su nutarties paskelbimu, todėl pareiškėjos argumentai dėl vėlesnio nutarties nuorašo gavimo negali paneigti būtinybės šiuo atveju taikyti būtent ABTĮ 149 straipsnio 2 dalies nuostatas. Be to, nustatyta, jog pareiškėjos atstovas dalyvavo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. teismo posėdyje (b.l. 30), jis buvo pasirašytinai supažindintas su informacija apie procesinio sprendimo paskelbimo datą, laiką ir vietą (b.l. 32). Todėl pareiškėja, siekdama tinkamai įgyvendinti ir apginti savo galimai pažeistas teises, taip pat turėjo imtis veiksmų, siekiant įgyvendinti teisę į apskundimą. Pabrėžtina, jog ABTĮ aiškiai reglamentuoja procesinius terminus ir nors asmeniui yra suteikiama teisė į teisminę gynybą, ši teisė turi būti tinkamai įgyvendinama, laikantis procesinių reikalavimų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, šiuo atveju procesinių reikalavimų dėl atskirojo skundo padavimo teismui terminų nebuvo tinkamai laikomasi.

18Pažymėtina, jog byloje esančiame Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. lydraštyje (b.l. 40) nurodyta, kad skundžiamos nutarties nuorašas pareiškėjai išsiųstas 2011 m. gruodžio 23 d. Todėl nors konkreti nutarties nuorašo išsiuntimo data nėra nurodyta ant voko, kuriuo pareiškėjai toks nuorašas išsiųstas (b.l. 44), byloje nėra pagrindo vienareikšmiškai sutikti su pareiškėjos teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas neįvykdė reikalavimo ne vėliau kaip per tris dienas nuo nutarties priėmimo dienos (ABTĮ 107 str.). Be to, net jeigu ir būtų pagrindas sutikti, kad šis reikalavimas buvo pažeistas, pareiškėja, 2011 m. gruodžio 29 d. gavusi skundžiamos nutarties nuorašą, atskirąjį skundą teismui išsiuntė tik 2012 m. sausio 6 d., praėjus 8 dienoms po nutarties nuorašo gavimo, kas, atsižvelgiant į atskirųjų skundų padavimo teismui terminus, negali būti laikoma nežymiu atskirojo skundo padavimo teismui termino parleidimu. Priešingai, terminas buvo praleistas pakankamai žymiai, o šis praleidimas negali būti pateisintas dideliu advokato darbo krūviu arba švenčių dienomis.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėja praleido atskirojo skundo padavimo teismui terminą dėl priežasčių, kurios negali būti pripažintos svarbiomis. Pastebėtina, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjos atskirąjį skundą ir nustatęs, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas, privalėjo persiųsti atskirąjį skundą kartu su jame pateiktu prašymu dėl termino atnaujinimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o ne jį nutartimi priimti. Tačiau tokia pažaida, remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais, šiuo atveju nevertintina kaip esminė, sudaranti pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

20ABTĮ 148 straipsnis nustato, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Pagal ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 dalį, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Jeigu šie trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (ABTĮ 134 str. 7 d.).

21Todėl pirmosios instancijos teismui priėmus pareiškėjos atskirąjį skundą, o apeliacinės instancijos teismui nustačius, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymo ir atnaujinti atskirojo skundo padavimo teismui terminą, apeliacinis procesą pagal pareiškėjos atskirąjį skundą nutrauktinas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 148 straipsniu, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 7 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

23pareiškėjos I. P. prašymo netenkinti, atsisakyti atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties paduoti.

24Apeliacinį procesą pagal pareiškėjos I. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties panaikinimo nuraukti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja I. P. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi... 7. II.... 8. 2012 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas... 9. Nurodo, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido labai nedaug (8... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti netenkintinas,... 13. ABTĮ 149 straipsnio 2 dalis nustato, jog atskirieji skundai paduodami per tą... 14. Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, darytina išvada, jog... 15. Skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis paskelbta 2011... 16. Prašydama atnaujinti praleistą atskirojo skundo padavimo teismui terminą,... 17. Kaip jau minėta, ABTĮ 149 straipsnio 2 dalis atskirojo skundo padavimo... 18. Pažymėtina, jog byloje esančiame Vilniaus apygardos administracinio teismo... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėja... 20. ABTĮ 148 straipsnis nustato, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti... 21. Todėl pirmosios instancijos teismui priėmus pareiškėjos atskirąjį... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. pareiškėjos I. P. prašymo netenkinti, atsisakyti... 24. Apeliacinį procesą pagal pareiškėjos I. P. atskirąjį... 25. Nutartis neskundžiama....