Byla I-335-353/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų Kęstučio Gudyno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rimanto Giedraičio ir Janinos Vitunskienės, sekretoriaujant Sonatai Rimkutei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui R. P., trečiųjų suinteresuotų asmenų B atstovui advokatui S. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „S“ skundą dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

3pareiškėjas skundu prašė panaikinti Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m.gruodžio 10 d.sprendimą Nr.T-54-10 ir įpareigoti atsakovą Kalvarijos savivaldybės tarybą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą rengti UAB „S“ specialųjį planą žemės sklype, unikalus Nr.4400-0202-3038, esančio kiaulių komplekso sanitarinėms apsaugos zonoms nustatyti.

4Skunde nurodė, kad nuo 2007 m.pareiškėjas valdo kiaulių penėjimo fermą, esančią Kalvarijos savivaldybėje, Jusevičių kaime, kuri veikia nuo 1977 metų. Kad šiai fermai būrų nustatyta sanitarinės apsaugos zona ( toliau SAZ), pareiškėjas kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės tarybą su prašymu priimti sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo fermai dokumento rengimo. Pareiškėjas vadovavosi Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m.birželio 7d. raštu, kad SAZ ribų nustatymui reikia parengti atitinkamą dokumentą- bendrąjį, specialųjį arba detalųjį planą, bei 2008 m.liepos 22 d. Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento raštu Nr.MRS-2463, nurodančiu SAZ ribų nustatymui būtinumą parengti specialųjį planą.Pats SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo. Atsakovas 2009 m.balandžio 30 d. Tarybos posėdyje priėmė sprendimą neleisti tokį planą rengti. Kauno apygardos teismas 2009 m.lapkričio 16 d. sprendimu šį tarybos sprendimą panaikini ir įpareigojo atsakovą priimti sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo pagal pareiškėjo paraišką. Atsakovas 2009m.gruodžio 10 d. priėmė ginčijamą sprendimą Nr.T-54-10, kuriuo nepritarė pareiškėjo prašymui dėl specialiojo plano rengimo. Pareiškėjas nurodė, kad šis sprendimas neteisėtas, todėl turi būti panaikintas. Nurodė, kad atsakovas neįvykdė Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m.lapkričio 16 d. sprendimu nurodyto įpareigojimo priimti sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo pagal pareiškėjo paraišką, nes atsakovas nesikreipė į pareiškėją dėl papildomų dokumentų gavimo.Tuo pažeista ABTĮ 14 straipsnio 1 dalies nuostata dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumo visiems asmenims. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad Vyriausybės 1992 m.gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 64 punkte numatyta, kad SAZ kiaulių auginimo įmonėms yra 1500 metrų. Ją gali tikslinti Teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus ( bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus), kai jie įvertina teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir juos suderina su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija. Sveikatos apsaugos ministro 2004 m.rugpjūčio įsakymu Nr.V-586 patvirtintų sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir režimo taisyklių 3 punkte numatyta, kad sanitarinės apsaugos zonos ribos nustatomos rengiant bendruosius planavimo dokumentus, specialiuosius bei detaliuosius, o Taisyklių 16 punkte įtvirtinta, kad SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo. Priimtas ginčijamas atsakovo sprendimas pažeidžia pareiškėjo teisę jo valdomai fermai nustatyti SAZ, užkerta kelia netgi pradėti rengti specialiojo teritorijos planavimo dokumentą, kurio rengimo metu būtų išnagrinėtas šio objekto poveikis aplinkai, jo įtaka bendruomenei bei tam tikroje teritorijoje būtų įtvirtintos specialiosios veiklos sąlygos.

5Teisme pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimus.

6Atsakovas prašė skundo nepatenkinti. Atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d.Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis SAZ nustatymo ir režimo taisyklėmis, tokios ribos nustatomos planuojamai ūkinei veiklai, o pareiškėjo valdoma ferma jau vykdo veiklą.Vadovaujantis 1992 m.gegužės 15 d. Vyriausybės nutarimu Nr.343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 punktu, kiaulių kompleksams, kurių pajėgumai nuo12 000 iki 54 000 kiaulių per metus, nustatoma 1500 metrų sanitarinė apsaugos zona, kurioje draudžiama gyvenamųjų ir visuomeninių objektų statyba, dėl ūkinės veiklos nėra gauti gyventojų bei žemės savininkų, gyvenančiu nustatytu atstumu, sutikimai. 2005 metais kiaulių kompleksui atnaujinus veiklą, gamybiniai pajėgumai kelis kartus pradinius pajėgumus, tačiau statinių išplėtimo rekonstrukcija neatlikta, statybos leidimas neišduotas. Ši veikla pradėta vykdyti neatlikus privalomo poveikio aplinkai bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimo. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas išduotas 102 000 vienetų bekonų pajėgumui, nors didžiausias pajėgumas, numatytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 punkte-54 000 vnt., pradėtas šio leidimo panaikinimo procesas.UAB „S“ atsakingi darbuotojai 17 kartų bausti už aplinkosaugos pažeidimus, o Marijampolės visuomenės sveikatos centro atliktais tyrimais nustatyta, kad amoniako koncentracija aplinkiniuose gyvenamuosiuose namuos 2 kartus viršija leistiną. LR aplinkos apsaugos ministerijos 2009 m.vasario 10 d. rašte „Dėl stambių gyvulininkystės kompleksų poveikio“ padaryta išvada, kad dėl tokių kompleksų veiklos Kalvarijos savivaldybė patenka į rizikos vandens telkinių teritoriją. Priimant ginčijamą sprendimą vadovautasi Vietos savivaldos įstatymo 4 ir 13 straipsnių nuostatomis, įtvirtinančiomis vietos savivaldos principus.

7Atsakovo atstovas teisme pritarė atsiliepime išdėstytiems motyvams.

8Trečiųjų suinteresuotų asmenų B atstovas prašė skundą atmesti. Nurodė, kad 2009 m. birželio 18 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kuriuo nustatyta pareiškėjo valdomam kiaulių kompleksui 1500 metrų sanitarinė apsaugos zona. Savo paraiška pareiškėjas siekia koreguoti šiuos atstumus. Tam reikalingas savivaldybės tarybos narių pritarimas. Pripažįsta, kad tarybos sprendimas, kurį 2009 m.lapkričio 16 d. sprengimu panaikino Kauno apygardos administracinis teismas neatitiko tokio lygio dokumentams keliamų reikalavimų, buvo nemotyvuotas. Ginčijamame sprendime išdėstyti nepritarimo motyvai, jis priimtas daugumos tarybos narių balsais ir išreiškia juos rinkusių žmonių valią, todėl nėra jokio teisinio pagrindo priversti tarybos narius balsuoti taip, kaip pageidauja pareiškėjas.

9Skundas netenkintinas.

10Pareiškėjas UAB „ S“ kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės tarybą prašydama leisti rengti specialųjį planą Jusevičių kiaulių komplekso, esančio Jusevičių kaime, Kalvarijos savivaldybėje, tikslu nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (b.l.21).Atsakovas 2009 m.gruodžio 10 d, sprendimu Nr.T-54-10 „Dėl leidimo rengti sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialųjį planą“ nusprendė nepritarti tokio plano rengimui(b.l.18-20).

11Nagrinėjant bylą nustatyta, kad 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr.T-46-39 Kalvarijos savivaldybės taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, kuriuo nustatė 1500 m. pareiškėjo valdomo kiaulių komplekso Jusevičių kaime sanitarinę apsaugos zoną (b.l.51-54).Teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1dalies 3 punkte numatyta, kad specialieji planai rengiami ir tuo atveju, kai būtina detalizuoti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19d. įsakymu Nr.V-586 patvirtintų Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių ( toliau –SAZ Taisyklės) VI skyriaus „SAZ ribų tikslinimas“ 35 punkte numatyta, kad nustatytos ir patvirtintos SAZ ribos gali būti tikslinamos ir atsižvelgiant į SAZ ribų nustatymo proceso dalyvių ir visuomenės siūlymus, jos gali būti didinamos ar mažinamos.

12Iš į bylą pateiktų rašytinių duomenų ir pareiškėjo atstovo paaiškinimų darytina išvada, kad į Kalvarijos savivaldybės tarybą pareiškėjas kreipėsi pritarimo rengti specialųjį planą jau bendruoju teritorijų planavimo dokumentu nustatytų kiaulių komplekso SAR ribų keitimui tikslu įteisinti mažesnes SAZ ribas nei nustatyta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d.sprendimu Nr.T-46-39 patvirtintu bendruoju planu (b.l.60-61 ). Šioje situacijoje skundo nuoroda į Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m.birželio 7d. raštą tuometiniam fermos savininkui UAB „ KB“ ir į Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2008 m. liepos 22 d. nurodymą rengti specialųjį planą SAZ ribų nustatymui nėra aktuali, kadangi tuo metu SAZ ribos dar nebuvo nustatytos.

13SAZ Taisyklių 38 punkte numatyta, kad kompetentingos institucijos ( šioje situacijoje- visuomenės sveikatos centras apskrityje), atsižvelgdamas į naudojamų technologijų tobulumą arba geriausio gamybos būdo įgyvendinimą, bei kitus veiksnius, taip pat atsižvelgdamos į motyvuotus planavimo organizatorių, planavimo dokumentų rengėjų , statytojų (užsakovų), statinio projektuotojų ir visuomenės siūlymus, priima privalomą sprendimą dėl SAZ mažinimo. Vadovaujantis SAZ Taisyklių 39.1 punktu šios ribos gali būti mažinamos, kai įgyvendinus žmonių sveikatos saugos ir aplinkos apsaugos priemones, atlikus taršos tyrimus gyvenamojoje aplinkoje, įvertinus ūkio subjekto monitoringo (stebėsenos) duomenis, nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje tarša ne didesnė kaip nustatyta teisės norminiuose aktuose. Kompetentinga įstaiga, priėmus sprendimą dėl SAZ ribų didinimo ar mažinimo, pateikia jį SAZ naudotojui ar savivaldybei, patvirtinusiai SAZ ribų nustatymo dokumentą. Vadovaujantis SAZ Taisyklių 41 punkto nuostatomis, SAZ ribos tikslinamos parengiant ir patvirtinant SAZ ribų nustatymo dokumentą pagal šių taisyklių reikalavimus, o 16 punkte numatyta, kad SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo.

14Ginčas byloj kilęs dėl atsakovo teisės priimti sprendimą dėl nepritarimo specialiojo plano rengimui ir tokio sprendimo atitikimo įstatymų keliamiems reikalavimas.

15Nepagrįstas pareiškėjo motyvas, kad ginčijamas sprendimas priimtas pažeidžiant Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnio reikalavimus. Iš prijungtos prie šio administracinės bylos Nr.I-797-406/09 duomenų matyti, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m.lapkričio 16 d. sprendimu panaikino atsakovo analogišką sprendimą dėl to, kad jis neatitiko administraciniam aktui keliamų reikalavimų- buvo nemotyvuotas, todėl įpareigojo atsakovą dar kartą spręsti pareiškėjo keliamą klausimą ir priimti sprendimą. Jokio imperatyvaus nurodymo koks turi būti sprendimas teismas neįvardino.

16Viešojo administravimo įstatymas, jo 8 straipsnis administraciniam aktui kelia bendrus teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimus. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis ( faktais) ir teisės aktų normomis, t.y. jis turi būti motyvuotas. Įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Ginčijamame 2009 m. gruodžio 10d. atsakovo sprendime Nr.T-54-10 išdėstyti motyvai, kuriais remiantis atsakovas atmetė pareiškėjo prašymą pritarti specialiojo plano rengimui, nurodė konkretų atsisakymo įstatyminį pagrindą. Išdėstyta, kad vadovaujantis SAZ Taisyklėmis, šios ribos nustatomos planuojamai ūkinei veiklai, o šiuo atveju ji jau vykdoma nuo 2005 metų ir pradėta neatlikus privalomų poveikio aplinkai bei poveikio visuomenės sveikatai vertinimų nesilaikant LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatų; išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas 102 tūkstančio bekonų pajėgumui per metus, kai tuo tarpu Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 73 punkte numatytas didžiausias pajėgumas 54 tūkstančiai vienetų per metus, o nustatoma SAZ yra 1500 m., vykdomai ūkiniai veiklai šio akto 74 punkto pagrindu negauti gyventojų bei žemės savininkų, gyvenančių nurodytu atstumu, sutikimai, pradėta šio TIPK leidimo panaikinimo teisminė procedūra. Taip pat nurodyta, kad tyrimais nustatyta, jog amoniako koncentracija aplinkui esančiuose gyvenamuose namuose viršija 2 kartu leistiną normą, atsakingi UAB „S“ darbuotoja 17 kartų bausti už aplinkosaugos pažeidimus, o LR aplinkos ministerija 2009 m.vasario 10 d. rašte Kalvarijos savivaldybę įvardijo kaip patenkančią į rizikos vandens telkinių teritoriją dėl veikiančių stambių gyvulininkystės kompleksų.

17Byloje nustatyta, kad parreiškėjo valdoma ferma 2005 metais atnaujino veiklą. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnyje ( toliau- Įstatymas) planuojama ūkinė veikla apibudinama kaip numatoma vykdyti veikla. Prieš pradedant vykdyti veiklą, apimančią naujų statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (mąsto) ar rūšies pakeitimą, turi būti atliekama įstatymu numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Byloje nustatyta, kad padidėjus auginamų kiaulių skaičiui komplekse (produkcijos kiekio pasikeitimas), turėjo būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo būtino, tačiau ši procedūra neatlikta, ūkinės veiklos vykdytojas dėl tokios procedūros nesikreipė (b.l.25-27). Pareiškėjo motyvas, kad norėto rengti specialiojo plano procedūromis kaip tik siekta atlikti tokią poveikio aplinkai vertinimo procedūrą yra nepagrįstas, kadangi nurodytos Įstatymo nuostatos tokią procedūrą apibudina kaip ūkinės veiklos dalį, todėl darytina išvada, kad ši procedūra įmanoma ne vien tik teritorijų planavimo procese. Aukščiau konstatuota, kad esant bendruoju Kalvarijos savivaldybės planu nustatytoms kiaulių komplekso SAZ riboms, įmanomas tik jų keitimas.Tiek jų padidinimas, tiek sumažinimas galimas tik vadovaujantis minėtų SAZ Taisyklių VI skyriaus nuostatomis, t.y. tik esant kompetentingų institucijų išvadoms apie tokio proceso būtinumą, o tokių duomenų byloje nėra.

18Kaip minėta, SAZ Taisyklių 16 punktas numato, kad SAZ ribų nustatymo procesas pradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl SAZ ribų nustatymo dokumento rengimo.Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Iš pateikto į bylą 2009 m.gruodžio 10 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžio protokolo matyti, kad svarstant minėtą klausimą, už nepritarimą pareiškėjo iniciatyvai balsavo 15 tarybos narių ir 2 balsavime susilaikė (b.l. 63-68). SAZ Taisyklių 16 punkte akcentuota, kad minėtas procesas pradedamas tarybos sprendimu, t.y.kai yra pozityvi tarybos narių valia tokiam sprendimui. Savivaldybės tarybos narys yra nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas, todėl už savo veiklą yra atsakingas ir atskaitingas rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Tai leidžia padaryti išvadą, kad vykdant rinkėjų valią, galimas ir priešingas minėto proceso vertinimas, kuris nėra draudžiamas SAZ ribų nustatymo procesą reguliuojančių teisės normų, o vadovaujantis vietos savivaldos principais ( Įstatymo 4 straipsnis), tokio draudimo ir negali būti.

19Vadovaujantis šiais motyvais darytina išvada, kad priimtas ginčijamas atsako 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimas Nr.T-54-10 atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, t.y. yra motyvuotas ir pagrįstas teisės aktų normomis, priimtas nepažeidžiant teisės aktais numatytų procedūrų, todėl jį naikinti nėra pagrindo.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 87 str., 88 str. 1 d. 1 p. teismas,

Nutarė

21Pareiškėjo UAB „ S“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų... 3. pareiškėjas skundu prašė panaikinti Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009... 4. Skunde nurodė, kad nuo 2007 m.pareiškėjas valdo kiaulių penėjimo fermą,... 5. Teisme pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimus.... 6. Atsakovas prašė skundo nepatenkinti. Atsiliepime į pareiškėjo skundą... 7. Atsakovo atstovas teisme pritarė atsiliepime išdėstytiems motyvams.... 8. Trečiųjų suinteresuotų asmenų B atstovas prašė skundą atmesti. Nurodė,... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Pareiškėjas UAB „ S“ kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės tarybą... 11. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr.T-46-39... 12. Iš į bylą pateiktų rašytinių duomenų ir pareiškėjo atstovo... 13. SAZ Taisyklių 38 punkte numatyta, kad kompetentingos institucijos ( šioje... 14. Ginčas byloj kilęs dėl atsakovo teisės priimti sprendimą dėl nepritarimo... 15. Nepagrįstas pareiškėjo motyvas, kad ginčijamas sprendimas priimtas... 16. Viešojo administravimo įstatymas, jo 8 straipsnis administraciniam aktui... 17. Byloje nustatyta, kad parreiškėjo valdoma ferma 2005 metais atnaujino... 18. Kaip minėta, SAZ Taisyklių 16 punktas numato, kad SAZ ribų nustatymo... 19. Vadovaujantis šiais motyvais darytina išvada, kad priimtas ginčijamas atsako... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Pareiškėjo UAB „ S“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...