Byla B2-1798-343/2015
Dėl B UAB „Zanavykas LT“ 2015 03 19 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys VSDFV Kauno skyrius, AB „Kauno energija“, UAB „Tele 2“, G. P., R. K., M. K

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Eglei Klimienei, dalyvaujant pareiškėjų (kreditorės bankroto byloje) atstovams: VMI atstovui A. B., VĮ Turto bankas atstovui R. I., atsakovės B UAB „Zanavykas LT“ atstovei E. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų (trečiųjų asmenų bankroto byloje) VMI, VĮ Turto bankas skundą dėl B UAB „Zanavykas LT“ 2015 03 19 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys VSDFV Kauno skyrius, AB „Kauno energija“, UAB „Tele 2“, G. P., R. K., M. K. ir

Nustatė

2 I. Skundo, atsiliepimų į skundą esmė.

3Kauno apygardos teismas, sutikslinęs duomenis bankroto byloje, nustatė, jog Kauno apygardos teismas 2015 03 20 VMI pakeitė kreditore VĮ Turto bankas, todėl 2015 05 26 nutartimi VMI pakeitė pareiškėją į VĮ Turto bankas. Be to, 2015 05 20 nutartimi Kauno apygardos teismas VMI vėl įtraukė į kreditorių sąrašą tik su kitu kreditoriniu reikalavimu. Todėl ir VMI, kadangi jos skundas nagrinėjamas, laikoma pareiškėja.

4VMI skunde prašo panaikinti B UAB „Zanavykas LT“ 2015 03 19 kreditorių susirinkimo nutarimus (b.l. 3-7). Pareiškėja VMI nurodo, kad pirmuoju klausimu buvo svarstoma administratoriaus ataskaitos patvirtinimas. Buvo nutarta ataskaitą patvirtinti. Ataskaitos patvirtinimas reiškia prievolės įvykdymo priėmimą. Ataskaita gali būti nepatvirtinta, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį. Pirmasis kreditorių susirinkimas, įvykęs 2015 02 05, įpareigojo administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti teisinius ir finansinius įvertinimus su išvadomis dėl sandorių, kurie galimai buvo žalingi įmonės ir jos kreditorių interesams bei turėjo įtakos įmonės nemokumui, t.y. dėl 1000 Lt paramos bokso klubui, dėl 500 000 Lt paskolos su akcininku A. B-B (paskolos gavėju) ir atsakyti į kt. klausimus. Administratorius neatliko visų ĮBĮ 11 str. būtinų veiksmų, 2015 03 19 susirinkime neatsakė į visus VMI klausimus, kadangi B UAB „Zanavykas LT“ atžvilgiu yra vykdomas ikiteisminis tyrimas, todėl yra paimta didžioji dalis įmonės dokumentų ir administratorius neturi galimybės išanalizuoti visus sandorius. Yra galimybė, kad tyrimo metu gali išaiškėti naujų aplinkybių dėl sandorių, kurie buvo priešingi įmonės ir jos kreditorių interesams. Antru darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas dėl turto ir beviltiškų debitorių skolų nurašymo. Administratorius siūlė priimti šį nutarimą motyvuodamas tuo, kad pagal įmonės vadovo pažymą buhalterinis prekių likutis, esantis apskaitoje, buvo nurašytas kaip natūralios netekties nuostolis. VMI nuomone, neturint visumos įmonės buhalterinių apskaitos dokumentų negalima teisingai įvertinti įmonės vadovo pateiktos pažymos teiginių pagrįstumo dėl natūralios netekties nuostolio, todėl didelės vertės trumpalaikio turto nurašymas laikytinas įmonės turto sunaikinimu. Administratoriaus ataskaitą tvirtinti buvo priimtas nutarimas didžiausio kreditoriaus, buvusio įmonės vadovo balsų dauguma. Šiuo nutarimu administratorius atleidžiamas nuo pareigos tinkamai atlikti ĮBĮ 11str. 5d.8p. numatytus reikalavimus patikrinti visus sandorius bei atlikti kitus, su tuo klausimu susijusius veiksmus. Kiti du klausimai, t.y. dėl pritarimo įmonės likvidaciniam balansui ir aktui, dėl prašymo teismui priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos yra betarpiškai susiję su ankstesniais ir gali būti svarstomi tik administratoriui tinkamai įvykdžius pareigas.

5Teismo posėdžio metu VMI atstovas skundą palaikė. Nurodė, kad esmę sudaro tai, jog nebuvo pateikta išsami ataskaita dėl 500 000 Lt paskolos, paskola įmonei nėra grąžinta. Nesutinka su turto nurašymu dėl D. A. 1 295 Eur skolos, UAB „Kauno marių žuvys“ – 203 Eur skolos, UAB „Vidona“ – 200 Eur skolos. Prašė skundą patenkinti.

6VĮ Turto bankas 2015 05 25 pateikė teismui raštą, kad palaiko VMI skundą (b.l. 63-64).

7Teismo posėdžio metu VĮ Turto bankas atstovas iš esmės palaikė skundo argumentus. Nurodė, kad tinkamai neišnagrinėtas sandoris dėl 500 000 Lt skolos, nes administratorius tik apibendrintai dėl jo pasisako, o nėra aiškus tų pinigų panaudojimas, nėra aišku, kaip tie pinigai būtų panaudoti įmonės veikloje. Dėl skolų nurašymo sutiktų. Skundą prašė tenkinti.

8 Atsiliepime į skundą B UAB „Zanavykas LT“ su skundu nesutinka (b.l.). Nurodo, kad, vykdant 2015 03 19 kreditorių susirinkimą, nebuvo pažeista jo sušaukimo ir vedimo tvarka. Kreditoriams buvo sudaryta galimybė iš anksto susipažinti su susirinkimo medžiaga, buvo pateikti balsavimo raštu biuleteniai. Pareiškėjas nepagrįstai kaip nutarimų neteisėtumo požymį akcentuoja faktą, kad nutarimų priėmimą nulėmė didžiausio kreditoriaus balsavimas. Vien dėl to nutarimai nėra neteisėti. Be to, už skundžiamus nutarimus balsavo ir smulkusis kreditorius AB „Kauno energija“. Tai rodo, jog nebuvo vienašališko sprendimų priėmimo. Dėl darbotvarkės klausimo Nr.1 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ nurodo, jog ĮBĮ 11 str. 3d. 26 p. atskleidžia administratoriaus ataskaitos reikšmę ir turinį. Iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima/ įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. ĮBĮ 23str. 4p. tiesiogiai numato administratoriaus atstatydinimo galimybę kreditorių susirinkimui nepatvirtinus ataskaitos. Ataskaita negali būti netvirtinama, jeigu tokiam sprendimui nėra pakankamai svarių, esminę reikšmę turinčių aplinkybių administratoriaus veiklos netinkamumui konstatuoti. Skunde pareiškėja nurodo, jog administratorius neatliko ĮBĮ 11 str. nurodytų būtinų veiksmų, tačiau neįvardija, kokių konkrečiai. Faktas, kad administratorius patikrino bendrovės sandorius, sudarytus per 36 mėn. laikotarpį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, užfiksuotas dar 2015 02 05 kreditorių susirinkime. Skunde nepagrįstai nurodoma, kad administratorius neturi galimybės išanalizuoti visus sandorius, nes bendrovės dokumentai paimti FNTT. Administratorius nurodė tik tai, kad, norint nustatyti įmonės bankroto priežastis, reikalingi pirminiai įmonės dokumentai, kurie šiuo metu yra perduoti FNTT. 2015 02 05 yra užfiksuota, jog administratorius perėmė įmonės turtą finansinės atskaitomybės, sudarytos nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienai duomenimis, bei visus įmonės dokumentus. Administratorius yra pateikęs kreditoriams patikrintų sandorių aprašą. Administratorius nenustatė priešingų įmonės veiklos tikslams sandorių ir (arba) sandorių, galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Skunde nepagrįstai nurodoma, jog 2015 02 05 kreditorių susirinkime administratorius buvo įpareigotas pateikti teisinius ir finansinius įvertinimus su išvadomis dėl tam tikrų sandorių, nes toks nutarimas nebuvo priimtas. Administratorius, atsižvelgdamas į pareiškėjos VMI iškeltus klausimus, geranoriškai į juos atsakė 2015 03 19 kreditorių susirinkime. 1000 Lt finansinė parama sportui nelaikytina didele suma, todėl objektyviai negalėjo būti įmonės nemokumo priežastimi. Paramos teikimas yra netgi skatinamas valstybės. Paramos teikimo procesas yra sureguliuotas teisės aktais. Dėl 500 000 Lt paskolos nurodo, jog paskolos sandoriai yra įprasti ūkinėje veikloje, šiuo sandoriu bendrovė gavo net 500 000 Lt paskolą, kuri buvo beprocentė. Bendrovė pinigais naudojosi neatlygintinai, nepatyrė jokių išlaidų palūkanų mokėjimui ir tuo pačiu gavo galimybę vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, nestabdyti veiklos. Finansavimą bendrovė būtų galėjusi gauti tik mokėdama rinkos palūkanas bei pateikusi adekvačias užtikrinimo priemones. Administratoriaus nuomone, VMI neįrodė, kad administratoriaus ataskaita už pusantro mėnesio laikotarpį nuo 2015 01 30 iki 2015 03 16 pažeidžia bendrovės ar kreditorių interesus, bei kaip minėtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas. Dėl darbotvarkės klausimo Nr.2 „Dėl turto ir debitorinių beviltiškų įsiskolinimų nurašymo“ nurodo, kad iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nepritaria tik trumpalaikio turto, kurį sudaro kiaulienos skerdiena, nurašymui. Pagal įmonės vadovo pažymą buhalterinis prekių likutis, esantis apskaitoje, buvo nurašytas kaip natūralios netekties nuostoliai. Atsižvelgiant į tai, siūloma nurašyti buhalterinėje apskaitoje esantį trumpalaikį turtą – pirktas prekes, skirtas perpardavimui, bendrai 16 221,88 Eur. Trumpalaikio turto trūkumas buvo nustatytas perimant bendrovės turtą. Bendrovės vadovas pateikė pažymą, atitinkančią teisės aktų reikalavimus ir paaiškinančią trūkumo susidarymo priežastis. Įvertinus pažymoje pateiktą informaciją ir vadovo paaiškinimus (trūkumas kaupėsi nuo 2011 01 01 iki 2014 10 03, apyvarta siekė 533 101,07 kg, natūralios netekties nuostolis per visą tą laikotarpį susidarė 9 391 kg, neviršijo įprastinio), turto pobūdį – mėsa (galimas nudžiūvimas, t.y. svorio netekimas), nesant įrodymų apie turto pasisavinimą, nėra pagrindo turto nenurašyti. Turto faktiškai nėra, bendrovė neturi jokių galimybių tą turtą realizuoti ar kitaip panaudoti kreditorių interesais. Pareiškėjo nepritarimas buhalteriniam turto nurašymui yra neracionalus ir niekuo nepaaiškinamas. Pažymi, kad trumpalaikio turto nurašymas esant jo faktiniam trūkumui, nustatytam nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, yra buhalterinis veiksmas ir neužkerta kelio patraukti atsakomybėn kaltuosius asmenis, jeigu ateityje paaiškėtų aplinkybės, rodančios turto vagystę, pasisavinimą, iššvaistymą ar kitokius priešingus bendrovės interesams veiksmus. Dėl darbotvarkės klausimo Nr. 3 „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui“ ir dėl darbotvarkės klausimo Nr.4 „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos“ nurodo, kad įmonė bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto pripažinta Kauno apygardos teismo 2015 03 09 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015 03 17. Administratorius yra atlikęs visus veiksmus, kurie numatyti ĮBĮ, bendrovė veiklos nevykdo, darbuotojų nėra, galiojančių sutarčių nėra, dokumentai rengiami perdavimui saugoti į archyvą, todėl nėra jokių kliūčių tvirtinti įmonės likvidacinį balansą, likvidavimo aktą bei teikti teismui prašymą dėl įmonės veiklos pripažinimo pabaigta. Priešingu atveju nebus pasiektas bankroto proceso tikslas – operatyvumas, bus didinamos administravimo išlaidos. Pažymi, kad likvidavimo aktas turi būti partikslintas pagal 2015 03 19 kreditorių susirinkimo įpareigojimus. Tik tada bus teikiamas prašymas teismui priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos. Pareiškėja nepateikė jokių nesutikimo argumentų, tik nurodė, kad nutarimo vykdymas yra susijęs su kitais nutarimais, kuriuos ji ginčija. Ryšio pareiškėja neatskleidė.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, jog buvo pateikta sandorių analizė, 500000Lt įmonei paskolino jos akcininkas A.Boroda-Borodaitis.

10II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

112015 02 05 įvyko B UAB „Zanavykas LT“ kreditorių susirinkimas (b.l. 9-26). Antru darbotvarkės klausimu buvo svarstoma „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“. Buvo priimtas nutarimas: “Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 10 03 iki 2015 01 30“.

122015 03 19 įvyko B UAB „Zanavykas LT“ kreditorių susirinkimas (b.l. 27-34). Šiame susirinkime buvo priimti nutarimai 4 darbotvarkės klausimais. Darbotvarkės klausimu Nr.1 „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“ buvo priimtas nutarimas: „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2015 01 30 iki 2015 03 16“.

13Darbotvarkės klausimu Nr.2 „Dėl turto ir debitorinių beviltiškų įsiskolinimų nurašymo“ buvo priimtas nutarimas: „1. Nurašyti buhalterinėje apskaitoje esantį B UAB „Zanavykas LT“ priklausantį trumpalaikį turtą – pirktas prekes, skirtas perpardavimui, bendrai 16 221,88 Eur sumai. 2. Reikalavimo teises į administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytų 10 B UAB „Zanavykas LT“ debitorių skolas pardavinėti už 50 proc. skolos dydžio kainą 2 savaites. Nepardavus per 2 savaites neparduotas skolos reikalavimo teises parduoti pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą. Skolos reikalavimo teises parduoti be varžytynių, apie jų pardavimą skelbiant viešai. 3.Tikslinti buhalterinę apskaitą dėl administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytų 3 debitorinių skolų bendrai 385,68 Eur sumai. 4. Nurašyti administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytą skolininko E. G. skolą 1,54Eur sumai“.

14Darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui“ buvo priimtas nutarimas: „Pritarti administratoriaus paruoštam B UAB „Zanavykas LT“ likvidavimo akto ir balanso projektams“.

15Darbotvarkės klausimu Nr.4 „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos“ buvo priimtas nutarimas: „Įpareigoti administratorių, įvykdžius 2015 03 19 kreditorių susirinkimo įpareigojimus, patikslinti likvidavimo aktą ir balansą ir pateikti prašymą teismui priimti sprendimą dėl B UAB „Zanavykas LT“ pabaigos“.

16III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas

17Bankrutuojančios įmonės kreditorių teises bankroto byloje nustato ĮBĮ 21 straipsnis. Šio straipsnio 2 dalies 1 punktas nurodo, kad kreditoriai, kurių finansinius reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Tik kreditorių visuma sprendžia esminius bankroto procedūrų taikymo klausimus. Klausimai sprendžiami balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkimuose. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik ginant kreditorių visumos teises, o ne pavieniai. Kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami balsų dauguma, tačiau kreditorius gali ir nesutikti su priimtu nutarimu. Todėl jam yra suteikta teisė skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, su kuriais jis nesutinka (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Tačiau kreditorius turi bendrą pareigą elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti teise (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Teismų suformuota praktika leidžia daryti išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti panaikinti išimtinais atvejais, t.y. kai pažeidžiamos imperatyvios teisės normos, įmonės ir (ar) kreditorių interesai ir (ar) jiems daroma žala.

18Pareiškėjos nenurodo, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo metu nebuvo laikomasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, todėl teismas daro išvadą, jog procedūrinių pažeidimų nebuvo. Pareiškėjos tik nurodo, kad skundžiamų nutarimų priėmimą nulėmė didžiausio kreditoriaus, kuris yra buvęs įmonės vadovas, balsavimas. Įstatyme nėra atskirai aptarta situacija, kaip balsuojama, kai daugiau kaip pusę visų patvirtintų reikalavimų sumos turi vienas kreditorius. Įstatymas nurodo, jog nutarimai kreditorių susirinkime priimami balsų dauguma. Todėl dominuojančio kreditoriaus spendimas balsuoti už vienokį ar kitokį nutarimą nėra tokio nutarimo neteisėtumo požymis. Taip pat nėra jokios teisės normos, kuri nustatytų, jog buvęs įmonės direktorius negali būti tos įmonės kreditoriumi. Šiuo atveju yra svarbus kreditorinio reikalavimo pagrindimas. Taip pat nėra teisės normos, kuri uždraustų buvusiam direktoriui balsuoti. Pažymėtina tokia svarbi aplinkybė, jog pareiškėjos net nenurodė jokių argumentų dėl dominuojančio kreditoriaus nesąžiningumo ar suinteresuotumo balsuojant kreditorių susirinkime. Taigi, teismas daro išvadą, jog ginčijami nutarimai buvo priimti ĮBĮ nustatyta tvarka.

19Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti panaikinami esant tam tikroms sąlygoms: 1) ginčijamas nutarimas turi prieštarauti imperatyvioms ĮBĮ, kitų teisės aktų nuostatoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams ir 2) ginčijamas nutarimas turi pažeisti įmonės ar jos kreditorių teisėtus interesus.

20Dėl nutarimo pirmu darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“. Pareiškėjos, nesutikdamos su šiuo nutarimu nurodo tokius argumentus: pirmasis kreditorių susirinkimas, įvykęs 2015 02 05, įpareigojo administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti teisinius ir finansinius įvertinimus su išvadomis dėl sandorių, kurie galimai buvo žalingi įmonės ir jos kreditorių interesams bei turėjo įtakos įmonės nemokumui, t.y. dėl 1000 Lt paramos bokso klubui, dėl 500 000 Lt paskolos su akcininku Algirdu Boroda-Borodaičiu (paskolos gavėju) ir atsakyti į kt. klausimus. Administratorius neatliko visų ĮBĮ 11 str. būtinų veiksmų, 2015 03 19 susirinkime neatsakė į visus VMI klausimus, kadangi B UAB „Zanavykas LT“ atžvilgiu yra vykdomas ikiteisminis tyrimas, todėl yra paimta didžioji dalis įmonės dokumentų ir administratorius neturi galimybės išanalizuoti visus sandorius. Yra galimybė, kad tyrimo metu gali išaiškėti naujų aplinkybių dėl sandorių, kurie buvo priešingi įmonės ir jos kreditorių interesams. Teismo posėdžio metu buvo patikslinta, jog neišanalizuotas sandoris dėl 500 000 Lt paskolos, paskola įmonei negrąžinta.

21Teismas, išanalizavęs įrodymus, nesutinka su pareiškėjų argumentais ir štai dėl ko: pirma, pareiškėjos nepagrįstai nurodo, jog pirmasis kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti teisinius ir finansinius įvertinimus su išvadomis dėl sandorių, kurie galimai buvo žalingi įmonės ir jos kreditorių interesams bei turėjo įtakos įmonės nemokumui, t.y. dėl 1000 Lt paramos bokso klubui, dėl 500 000 Lt paskolos su akcininku Algirdu Boroda-Borodaičiu (paskolos gavėju) ir atsakyti į kt. klausimus. Pirmasis B UAB „Zanavykas LT“ kreditorių susirinkimas įvyko 2015 02 05 (b.l. 9-26). Antru darbotvarkės klausimu buvo svarstomas klausimas „Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“. Buvo priimtas nutarimas: “Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 10 03 iki 2015 01 30“. Administratoriaus ataskaitoje buvo pateikta įmonės sandorių, sudarytų per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo analizė. Atlikęs šių sandorių analizę, administratorius nurodė, jog nenustatė įmonei žalingų sandorių. Administratoriaus ataskaita buvo patvirtinta. Šio nutarimo VMI neskundė. Joks nutarimas, kuris įpareigotų administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti teisinius ir finansinius įvertinimus su išvadomis dėl sandorių, kurie galimai buvo žalingi įmonės ir jos kreditorių interesams bei turėjo įtakos įmonės nemokumui, t.y. dėl 1000 Lt paramos bokso klubui, dėl 500 000 Lt paskolos su akcininku Algirdu Boroda-Borodaičiu (paskolos gavėju) ir atsakyti į kt. klausimus nebuvo duotas. Pažymėtina, jog teismo posėdžio metu pareiškėjos sutiko, jog 1000 Lt paramos sandoris nebuvo žalingas įmonei. Pareiškėjos tik kelia klausimą dėl to, kad įmonei negrąžinta 500 000 Lt paskola. Tačiau akivaizdu, jog pareiškėjų atstovai klysta, nes 500 000 Lt įmonė ne skolino, o pati gavo kaip paskolą. Paskolos sandoriai yra įprasti ūkinėje veikloje, šiuo sandoriu bendrovė gavo beprocentę paskolą. Bendrovė pinigais naudojosi neatlygintinai, nepatyrė jokių išlaidų palūkanų mokėjimui ir tuo pačiu gavo galimybę vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, nestabdyti veiklos. Finansavimą bendrovė būtų galėjusi gauti tik mokėdama rinkos palūkanas bei pateikusi adekvačias užtikrinimo priemones. Jokių kitokių aplinkybių patvirtinančių, jog administratorius neatliko ĮBĮ 11 straipsnyje nurodytų būtinų veiksmų, pareiškėjos nenurodo.

22Teismo vertinimu, skunde nepagrįstai nurodoma, kad administratorius neturi galimybės išanalizuoti visus sandorius, nes bendrovės dokumentai paimti FNTT. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog administratorius nurodė tik tai, kad, norint nustatyti įmonės bankroto priežastis, reikalingi pirminiai įmonės dokumentai, kurie šiuo metu yra perduoti FNTT. 2015 02 05 yra užfiksuota, jog administratorius perėmė įmonės turtą finansinės atskaitomybės, sudarytos nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienai duomenimis, bei visus įmonės dokumentus. Administratorius yra pateikęs kreditoriams patikrintų sandorių aprašą. Pastabos dėl patikrintų sandorių 2015 02 05 kreditorių susirinkime tvirtinant administratoriaus ataskaitą nebuvo pareikštos. Patvirtinę administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2014 10 03 iki 2015 01 30, kreditoriai tuo pačiu patvirtino ir pripažino, jog administratorius tinkamai įvykdė pareigą patikrinti įmonės sandorius už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo.

23ĮBĮ 11 str. 3d. 26 p. atskleidžia administratoriaus ataskaitos reikšmę ir turinį. Iš esmės ataskaita yra informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. ĮBĮ 23 str. 4 p. tiesiogiai numato administratoriaus atstatydinimo galimybę kreditorių susirinkimui nepatvirtinus ataskaitos. Ataskaita negali būti netvirtinama, jeigu tokiam sprendimui nėra pakankamai svarių, esminę reikšmę turinčių aplinkybių administratoriaus veiklos netinkamumui konstatuoti. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytą, sprendžia, jog pareiškėjos neįrodė, kad administratoriaus ataskaita už pusantro mėnesio laikotarpį nuo 2015 01 30 iki 2015 03 16 pažeidžia bendrovės ar kreditorių interesus, ar kaip minėtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės aktų nuostatas, ar kad administratorius atliko kokius nors netinkamus veiksmus, todėl skundą šioje dalyje atmeta.

24Dėl nutarimo antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto ir debitorinių beviltiškų įsiskolinimų nurašymo“. Pareiškėjos, nesutikdamas su šiuo nutarimu nurodo tokius argumentus: administratorius siūlė priimti šį nutarimą motyvuodamas tuo, kad pagal įmonės vadovo pažymą buhalterinis prekių likutis, esantis apskaitoje, buvo nurašytas kaip natūralios netekties nuostolis. Neturint visumos įmonės buhalterinių apskaitos dokumentų negalima teisingai įvertinti įmonės vadovo pateiktos pažymos teiginių pagrįstumo dėl natūralios netekties nuostolio, todėl didelės vertės trumpalaikio turto nurašymas laikytinas įmonės turto sunaikinimu. VMI atstovas, be to, nesutinka su turto nurašymu dėl D. A. 1 295 Eur skolos, UAB „Kauno marių žuvys“ – 203 Eur skolos, UAB „Vidona“ – 200 Eur skolos.

25Teismas su šiais argumentais nesutinka ir štai dėl ko: antru darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas: „1. Nurašyti buhalterinėje apskaitoje esantį B UAB „Zanavykas LT“ priklausantį trumpalaikį turtą – pirktas prekes, skirtas perpardavimui, bendrai 16 221,88 Eur sumai. 2. Reikalavimo teises į administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytų 10 B UAB „Zanavykas LT“ debitorių skolas pardavinėti už 50 proc. skolos dydžio kainą 2 savaites. Nepardavus per 2 savaites neparduotas skolos reikalavimo teises parduoti pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą. Skolos reikalavimo teises parduoti be varžytynių, apie jų pardavimą skelbiant viešai. 3.Tikslinti buhalterinę apskaitą dėl administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytų 3 debitorinių skolų bendrai 385,68 Eur sumai.4. Nurašyti administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodytą skolininko E. G. skolą 1,54 Eur sumai“. Taigi, D. A. 1 295 Eur skola, UAB „Kauno marių žuvys“ – 203 Eur skola, UAB „Vidona“ – 200 Eur skola nebuvo nurašytos, bet jas nutarta parduoti. Teismas sprendžia, jog pareiškėjų atstovai matomai nebuvo tinkamai susipažinę su skundžiamais nutarimais. Pažymėtina, jog VĮ Turto bankas netgi sutiko, kad šios skolos būtų nurašytos. Antra, pareiškėjos nesutinka su trumpalaikio turto nurašymu. Pagal įmonės vadovo pažymą buhalterinis prekių likutis, esantis apskaitoje, buvo nurašytas kaip natūralios netekties nuostoliai. Atsižvelgiant į tai, ir buvo siūloma nurašyti buhalterinėje apskaitoje esantį trumpalaikį turtą – pirktas prekes, skirtas perpardavimui, bendrai 16 221,88 Eur. Administratorius nurodė, jog trumpalaikio turto trūkumas buvo nustatytas perimant bendrovės turtą. Bendrovės vadovas pateikta pažyma atitinka teisės aktų reikalavimus ir paaiškina trūkumo susidarymo priežastis. Įvertinus pažymoje pateiktą informaciją ir vadovo paaiškinimus (trūkumas kaupėsi nuo 2011 01 01 iki 2014 10 03, apyvarta siekė 533 101,07kg, natūralios netekties nuostolis per visą tą laikotarpį susidarė 9 391 kg, neviršijo įprastinio), turto pobūdį – mėsa (galimas nudžiūvimas, t.y. svorio netekimas). Turto faktiškai nėra, bendrovė neturi jokių galimybių tą turtą realizuoti ar kitaip panaudoti kreditorių interesais. Trumpalaikio turto nurašymas esant jo faktiniam trūkumui dėl natūralios netekties, nustatytam nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, yra buhalterinis veiksmas ir neužkerta kelio patraukti atsakomybėn kaltuosius asmenis, jeigu ateityje paaiškėtų aplinkybės, rodančios turto vagystę, pasisavinimą, iššvaistymą ar kitokius priešingus bendrovės interesams veiksmus. Todėl teismas atmeta pareiškėjų argumentus, kad, neturint visumos įmonės buhalterinių apskaitos dokumentų, negalima teisingai įvertinti įmonės vadovo pateiktos pažymos teiginių pagrįstumo dėl natūralios netekties nuostolio, todėl didelės vertės trumpalaikio turto nurašymas laikytinas įmonės turto sunaikinimu.

26Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus argumentus, sprendžia, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu, todėl skundą šioje dalyje atmeta.

27Dėl nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir balansui“ ir dėl nutarimo ketvirtu darbotvarkės klausimu „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos“. Nesutikdamos su šiais nutarimais pareiškėjos nurodo, jog šie klausimai yra betarpiškai susiję su ankstesniais ir gali būti svarstomi tik administratoriui tinkamai įvykdžius pareigas. Teismo vertinimu, panaikinti nutarimus šiais klausimais nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Pareiškėja nepateikė jokių nesutikimo argumentų, tik nurodė, kad nutarimo vykdymas yra susijęs su kitais nutarimais, kuriuos ji ginčija, tačiau ryšio neatskleidė. Be to, teismas konstatavo, kad nenaikintini nutarimai pirmais dviem klausimais.

28Reziumuodamas teismas skundo argumentus pripažįsta nepagrįstais, daro išvadą, jog pareiškėjos neįrodė, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ, kitų teisės aktų nuostatoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams ir pažeidžia įmonės ar jos kreditorių teisėtus interesus, todėl skundą atmeta.

29IV. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

30Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 8d. nutartimi (b.l. 38-39), t.y. buvo sustabdytas B UAB „Zanavykas LT“ 2015 03 19 kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas. Skundą atmetus, panaikinamos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str.).

31V. Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų nėra pateikta.

33Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

34skundą atmesti.

35Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartimi.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2. I. Skundo, atsiliepimų į skundą esmė.... 3. Kauno apygardos teismas, sutikslinęs duomenis bankroto byloje, nustatė, jog... 4. VMI skunde prašo panaikinti B UAB „Zanavykas LT“ 2015 03 19 kreditorių... 5. Teismo posėdžio metu VMI atstovas skundą palaikė. Nurodė, kad esmę sudaro... 6. VĮ Turto bankas 2015 05 25 pateikė teismui raštą, kad palaiko VMI skundą... 7. Teismo posėdžio metu VĮ Turto bankas atstovas iš esmės palaikė skundo... 8. Atsiliepime į skundą B UAB „Zanavykas LT“ su skundu nesutinka (b.l.).... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nurodė, jog buvo pateikta sandorių... 10. II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 11. 2015 02 05 įvyko B UAB „Zanavykas LT“ kreditorių susirinkimas (b.l.... 12. 2015 03 19 įvyko B UAB „Zanavykas LT“ kreditorių susirinkimas (b.l.... 13. Darbotvarkės klausimu Nr.2 „Dėl turto ir debitorinių beviltiškų... 14. Darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Dėl pritarimo įmonės likvidavimo aktui ir... 15. Darbotvarkės klausimu Nr.4 „Dėl prašymo pateikimo teismui priimti... 16. III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas... 17. Bankrutuojančios įmonės kreditorių teises bankroto byloje nustato ĮBĮ 21... 18. Pareiškėjos nenurodo, kad skundžiamo kreditorių susirinkimo metu nebuvo... 19. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, jog kreditorių susirinkimo... 20. Dėl nutarimo pirmu darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus veiklos... 21. Teismas, išanalizavęs įrodymus, nesutinka su pareiškėjų argumentais ir... 22. Teismo vertinimu, skunde nepagrįstai nurodoma, kad administratorius neturi... 23. ĮBĮ 11 str. 3d. 26 p. atskleidžia administratoriaus ataskaitos reikšmę ir... 24. Dėl nutarimo antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto ir debitorinių... 25. Teismas su šiais argumentais nesutinka ir štai dėl ko: antru darbotvarkės... 26. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus argumentus, sprendžia, kad nėra nei... 27. Dėl nutarimo trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl pritarimo įmonės... 28. Reziumuodamas teismas skundo argumentus pripažįsta nepagrįstais, daro... 29. IV. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 30. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos Kauno apygardos teismo 2015 m.... 31. V. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų nėra pateikta.... 33. Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str.,... 34. skundą atmesti.... 35. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos skundžiama atskiruoju skundu...