Byla I-2299-162/2007
Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007-06-21 sprendimo sustabdyti mokestinį patikrinimą panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Remigijaus Armino, Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Vaidai Vasiliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ atstovams advokatui Egidijui Morkūnui ir advokato padėjėjai Vitai Kilišauskaitei, atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei Nijolei Šliogerienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui V.B., 2007 m. rugsėjo 25 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios kacinės bendrovės Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai bei trečiajam suinteresuotam asmeniui V.B. dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007-06-21 sprendimo sustabdyti mokestinį patikrinimą panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo V.B. 2007 m. birželio 21 d. sprendimą sustabdyti UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ mokestinį patikrinimą.

4Nurodo, kad Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos AVMI), vykdydama 2006 m. lapkričio 29 d. pavedimą, atliko UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ patikrinimą. Klaipėdos AVMI viršininko pavaduotojas 2007 m. birželio 21 d. vykdomą mokestinį patikrinimą sustabdė ir apie tai informavo bendrovę. Buvo nurodyta ši mokestinio patikrinimo sustabdymo priežastis – informacijos gavimas iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų ir kitų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų.

5Mano, kad mokestinio patikrinimo sustabdymas yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl šių priežasčių. Pirma, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo VI skyrius, reglamentuojantis mokestinio patikrinimo tvarką, eigą ir rezultatų įforminimą, nenumato tokio mokesčių administratoriaus veiksmo, kaip mokestinio patikrinimo sustabdymas. Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 36 punktas numato mokesčių administratoriui teisę sustabdyti mokestinį patikrinimą, tačiau joks poįstatyminis norminis aktas negali suteikti mokesčių administratoriui daugiau teisių, nei tai buvo padaryta įstatymu. Poįstatyminiais aktais gali būti reguliuojama įstatymų įgyvendinimo tvarka, įgyvendinamos konkrečios mokesčių įstatymų normos. Tuo tarpu ginčijamu atveju mokesčių administratoriaus teisė sustabdyti mokestinį patikrinimą įtvirtinta tik paties mokesčių administratoriaus išleistame poįstatyminiame akte, t.y. centrinio mokesčių administratoriaus viršininko įsakyme. Nagrinėjant ginčą teismas turi patikrinti, ar byloje taikytinas aktas neprieštarauja Konstitucijai. Teigia, kad Taisyklių nuostatos dėl mokesčių administratoriaus teisės sustabdyti mokestinį patikrinimą neatitinka Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatų, nepagrįstai išplečia mokesčių administratoriaus teises. Antra, mokesčių administratorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, privalo stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą. Bendrovės mokestinis patikrinimas vyksta daugiau nei šeši mėnesiai. Jis ne kartą buvo tęsiamas tai grindžiant įvairiomis aplinkybėmis. Dabar mokestinis patikrinimas sustabdomas neapibrėžtam terminui – iki bus gauta informacija iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų ir kitų teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų. Teisinės valstybės principas reikalauja, kad viešojo administravimo subjektai tiksliai vykdytų įstatymo reikalavimus ir be pateisinamo būtinumo nevaržytų asmens teisių. Teigia, jog pasinaudojant formaliu motyvu mokestinis patikrinimas vilkinamas, kas leidžia pagrįstai manyti, jog taip siekiama suderinti patikrinimo rezultatus su kitų, su bendrove susijusių įmonių, atliekamų patikrinimų rezultatais. Nurodo, jog bendrovė atsakovui pateikė visus dokumentus, todėl pagrįstai turi teisę tikėtis greito ir objektyvaus patikrinimo rezultatų įforminimo.

6Pareiškėjo atstovai prašo skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais, patenkinti.

7Atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį, kaip nepagrįstą, atmesti atsiliepime į skundą nurodytais motyvais. Teigia, jog Mokesčių administravimo įstatymo 134 straipsnyje nurodyta, kad detalią mokestinio patikrinimo atlikimo, jo rezultatų įforminimo ir patvirtinimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius, suderinęs su finansų ministru. Įgyvendindamas mokesčių administravimo įstatymu suteiktą teisę, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 „Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtino mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles. Nurodo, kad atsakovas pagal 2006 m. lapkričio 29 d. pavedimą atlieka pareiškėjo mokestinė patikrinimą. Atliekant mokestinį patikrinimą, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. vasario 14 d. raštu kreipėsi į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti informaciją, susijusią su pareiškėjo akcininku P.J.ir UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“. Teigia, kad Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašomos informacijos dar nepateikė, nes P.J. skundžia Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmus. Taip pat nurodo, jog atliekant patikrinimą, pareiškėjui 2007 m. vasario 19 d. buvo duotas nurodymas, dėl kurio panaikinimo Klaipėdos apygardos administraciniame teisme vyko byla ir priimtas sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka, todėl ir šiuo pagrindu (dėl informacijos gavimo iš kompetentingų institucijų) mokestinis patikrinimas buvo stabdomas.

8Tretysis suinteresuotas asmuo prašo skundo netenkinti analogiškais atsakovo atstovės išdėstytais motyvais.

9Teisėjų kolegija konstatuoja.

10Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojo 2007 m. birželio 21 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta sustabdyti UAB Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ mokestinį patikrinimą.

11Skundžiamą sprendimą prašoma panaikinti vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsniu bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 144 ir 146 straipsniais, tačiau nenurodytas joks Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatytas skundžiamų aktų panaikinimo pagrindas.

12Pareiškėjo skundo turinio bei paaiškinimų, duotų bylos nagrinėjimo metu pagrindu, darytina išvada, kad prašymas panaikinti sprendimą iš esmės grindžiamas dviem argumentais – teisė mokesčių administratoriui sustabdyti mokestinį patikrinimą nenumatyta Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme bei mokestinio patikrinimo sustabdymo motyvų nepagrįstumu.

13Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ) nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo bei mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką (1 straipsnis).

14Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime yra pažymėjęs, kad pagal Konstituciją mokesčiai, kaip piniginė prievolė valstybei, gali būti nustatomi tik Seimo priimtu įstatymu (Konstitucijos 67 straipsnio 15 punktas, 127 straipsnio 3 dalis), tačiau tam, kad mokesčiai būtų tinkamai mokami ir surenkami, nepakanka mokesčius, kaip prievolę valstybei, vien nustatyti. Būtina taip pat nustatyti jų mokėjimo tvarką, kuri inter alia apima mokesčių administravimo procedūras, mokesčių apskaičiavimo metodiką ir kt. Taigi mokesčių santykių teisinis reguliavimas – tai ne tik mokesčių nustatymas, bet ir mokesčių įstatymų įgyvendinimo tvarkos nustatymas. Teisinis mokesčių reguliavimas – ne tik jų nustatymas įstatymais, bet ir šių įstatymų įgyvendinimo tvarka, kuri gali būti reguliuojama ir poįstatyminiais aktais (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. kovo 15 d. nutarimas). Poįstatyminiai aktai – tai teisės aktai, priimami remiantis įstatymais, jiems neprieštaraujantys, juos konkretizuojantys ir užtikrinantys jų įgyvendinimą.

15Mokestinis patikrinimas reglamentuojamas MAĮ VI skyriuje. MAĮ 134 straipsnis nustato VI skyriaus nuostatų įgyvendinimo tvarką. Šiame straipsnyje numatyta, kad detalią mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius, suderinęs su finansų ministru. Mokestinių patikrinimų atlikimo metodikas tvirtina centrinis mokesčių administratorius. Centrinis mokesčių administratorius yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įstatymo 19 straipsnio 1 punktas).

16Įgyvendindamas įstatymu (MAĮ) suteiktą teisę, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr.VA-87 patvirtino Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisykles (toliau – Taisyklės), nustatančias mokesčių administratoriaus pareigūnų vykdomų mokesčių mokėtojų mokestinio patikrinimo atlikimo, mokestinio patikrinimo metu surinktos informacijos, nustatytų faktų įforminimo bei patvirtinimo procedūras. Taisyklių III skirsnis, reglamentuojantis tikrinimo procedūras, numato mokestinio patikrinimo sustabdymą. Taisyklių 36 punkte inter alia nustatyta, jog mokestinis patikrinimas gali būti sustabdomas tais atvejais, kai jam užbaigti reikia informacijos iš kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų, kitų teritorinių valstybinių mokesčio inspekcijų ar centrinio mokesčių administratoriaus, ir tokiu laikotarpiu mokestinis patikrinimas faktiškai nėra atliekamas. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių mokestinis patikrinimas buvo sustabdytas, mokestinis patikrinimas turi būti nedelsiant atnaujintas ir užbaigtas.

17Aptartųjų argumentų pagrindu pripažįstamas nepagrįstu pareiškėjo teiginys, jog poįstatyminiu teisės aktu negalėjo būti nustatytas mokestinio patikrinimo sustabdymas. Apie mokesčio administratoriaus teisę sustabdyti mokestinį patikrinimą vadovaujantis Taisyklių 36 punktu yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. birželio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A14-564/07.

18Klaipėdos AVMĮ viršininko pavaduotojo 2007 m. birželio 21 d. sprendimu pagal 2006 m. lapkričio 29 d. pavedimą tikrinti Nr. 8.-06-41-73 atliekamas UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ mokestinis patikrinimas buvo sustabdytas, nurodant sustabdymo priežastį – dėl informacijos gavimo iš kitų Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų ir kitų teritorinių valstybinių mokesčio inspekcijų (b.l. 24). Ši mokestinio patikrinimo sustabdymo priežastis yra numatyta Taisyklėse. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007 m. vasario 14 d. raštu Nr. (7.9)-D2-1814 kreipėsi į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama ryšium su vykdomu UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ mokestiniu patikrinimu pateikti informaciją apie P.J. vykdytus sandorius su UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ bei P.J. turėtas akcijas kitose įmonėse (b.l. 29). Atsakovo atstovės (b.l. 86-88) bei trečiojo suinteresuoto asmens (b.l. 88-89) paaiškinimais nustatyta, kad iš Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atsakymas į prašymą iki šiol negautas, nes P.J. skundžia mokestinį patikrinimą atliekančios institucijos veiksmus, o duomenys apie P.J. vykdytus sandorius būtini mokesčių apskaičiavimui. Rašytine bylos medžiaga įrodo, jog P.J. 2007 m. vasario 9 d. Panevėžio apygardos administraciniam teismui padavė skundą, kuriuo prašo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą dėl dokumentų bei paaiškinimų pateikimo (b.l. 71-75, 80), 2007 m. liepos 19 d. kreipėsi į šį teismą, prašydamas panaikinti mokestinio patikrinimo sustabdymą (b.l. 62-63). Pareiškėjo atstovas advokatas Egidijus Morkūnas (b.l 84-86) paaiškino, jog bylos Panevėžio apygardos administraciniame teisme dar neišnagrinėtos. Klaipėdos apygardos administraciniame teisme 2007 m. liepos 9 d. išnagrinėta byla pagal UAB Jūrų krovinių kompanijos „Kabotažas“ skundą dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. vasario 19 d. nurodymo Nr. (21.64-8)-G2-673 panaikinimo (b.l. 55-61). Minėtoje byloje ginčijamas nurodymas susijęs su pareiškėjo atliekamu mokestiniu patikrinimu (b.l. 67). Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, jog proceso dėl nurodymo panaikinimo baigtis yra svarbi, nes nuo to priklausys, ar Klaipėdos apskrities valdybinė mokesčių inspekcija, atlikdama pareiškėjo mokestinį patikrinimą, galės gauti papildomus įrodymus, todėl mokestinis patikrinimas buvo stabdomas ir nurodant pagrindą – informacijos gavimas iš Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų (Klaipėdos apygardos administracinio teismo įsiteisėjusį sprendimą administracinėje byloje Nr.I-2070-163/2007 m.). Tokiu būdu atsakovas pagrindė atlikto veiksmo – mokestinio patikrinimo sustabdymo faktinį pagrindą.

19MAĮ 32 straipsnis, nustatydamas mokesčio administratoriaus pareigas, įsakmiai reikalauja, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas nepažeistų mokesčių mokėtojo teisių (2 punktas), tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktų (3 punktas), naudotųsi savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su jam pavestomis funkcijomis (6 punktas), atlikdamas savo funkcijas, stengtųsi kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą (7 punktas). Pripažįstamas nepagrįstu pareiškėjo argumentas dėl teisių suvaržymo, nes pareiškėjo bei atsakovo atstovų paaiškinimais nustatyta, jog jokie dokumentai iš bendrovės nepaimti, bendrovė jais gali laisvai disponuoti, mokesčių administratoriaus pareigūnai bendrovėje nesilanko ir bendrovės veiklos netrukdo.

20Darytina išvada, kad mokesčių administratoriaus veiksmas – mokestinio patikrinimo sustabdymas atitinka įstatymų reikalavimus, pagrįstas teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis bei yra tiesiogiai susietas su pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu. Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą bei faktines bylos aplinkybes skundas pripažįstamas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

21Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovė Jūrų krovinių kompanija „Kabotažas“ skundą, kaip nepagrįstą, atmesti.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą, arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos... 4. Nurodo, kad Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau –... 5. Mano, kad mokestinio patikrinimo sustabdymas yra neteisėtas ir nepagrįstas... 6. Pareiškėjo atstovai prašo skundą, remiantis jame išdėstytais motyvais,... 7. Atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė su... 8. Tretysis suinteresuotas asmuo prašo skundo netenkinti analogiškais atsakovo... 9. Teisėjų kolegija konstatuoja.... 10. Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Klaipėdos... 11. Skundžiamą sprendimą prašoma panaikinti vadovaujantis Administracinių... 12. Pareiškėjo skundo turinio bei paaiškinimų, duotų bylos nagrinėjimo metu... 13. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ)... 14. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2003 m. lapkričio 17 d. nutarime... 15. Mokestinis patikrinimas reglamentuojamas MAĮ VI skyriuje. MAĮ 134 straipsnis... 16. Įgyvendindamas įstatymu (MAĮ) suteiktą teisę, Valstybinės mokesčių... 17. Aptartųjų argumentų pagrindu pripažįstamas nepagrįstu pareiškėjo... 18. Klaipėdos AVMĮ viršininko pavaduotojo 2007 m. birželio 21 d. sprendimu... 19. MAĮ 32 straipsnis, nustatydamas mokesčio administratoriaus pareigas,... 20. Darytina išvada, kad mokesčių administratoriaus veiksmas – mokestinio... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos... 22. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovė Jūrų krovinių kompanija... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...