Byla I-2070-163/2007
Dėl atsakovo nurodymo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Alonos Romanovienės, kolegijos teisėjų Vidos Stonkuvienės ir Irenos Stulpinienės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB Jūrų krovinių kompanija ( - ) atstovams: advokatui Egidijui Morkūnui, advokato padėjėjai Vitai Kilišauskaitei, auditoriui Č. M. , atsakovo Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei Nijolei Šliogerienei, tretiesiems suinteresuotiems asmenism E. A. , G. V. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB Jūrų krovinių kompanijos ( - ) skundą atsakovui Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims E. A. , G. V. dėl atsakovo nurodymo panaikinimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB Jūrų krovinių kompanija ( - ) prašo panaikinti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007-02-19 nurodymą Nr.(21.64-8)-G2-673.

4Pareiškėja skunde nurodo, kad 2006-11-29 Pranešimu apie mokestinį patikrinimą Nr.8-06-41-73 buvo informuoti, jog vadovaujantis LR mokesčių administravimo įstatymo 114 straipsniu pradėtas bendrovės kompleksinis mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas. 2007-02-21 gautas Mokesčių administratoriaus 2007-02-19 nurodymas Nr.(21.64-8)-G2-673, kuriuo nurodoma pateikti paaiškinimus ir atsakymus į klausimus pagal pridedamus klausimynus dėl AB ( - ) ir AB ( - ). Su nurodymu pateiktas klausimynas iš 92 klausimų, nurodant atsakyti į juos iki 2007-02-25 (per dvi darbo dienas po pranešimo gavimo).

5Atliekant mokestinį patikrinimą mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti, kad mokesčių administratorius, atlikdamas administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo atžvilgiu, tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų jam suteiktų įgaliojimų. Mokesčių mokėtojas, be jokių papildomų sąlygų, gali nevykdyti neteisėtų mokesčių administratoriaus nurodymų, įskaitant teisę atsisakyti pateikti informaciją jei nurodymas pateikiamas dėl duomenų, kuriais mokesčių mokėtojas nedisponuoja ir pagal galiojančius teisės aktus kaupti neprivalo. Mokesčių administratorius turi teisę duoti mokesčių mokėtojui privalomus vykdyti nurodymus atvykti pas mokesčių administratorių, jei tai būtina jo funkcijoms vykdyti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais (Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 7p.). Kilus pagrįstam įtarimui, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymo nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, mokesčių administratorius gali nurodyti asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti (MAĮ 33 str. 13 p.). Pradėjus mokestinį patikrinimą bendrovės atžvilgiu, buvo pastebėta, kad patikrinimas atliekamas tendencingai, bendrovė prašoma pateikti dokumentus, kurie visiškai nesusiję su mokesčių apskaičiavimu ir kurių bendrovė nekaupė, nes to daryti neprivalėjo. Grasinant administracine atsakomybe, bendrovė „spaudžiama" pateikti paaiškinimus raštu, ko galiojantis LR mokesčių administravimo įstatymas (MAĮ) nenumato. Įstatymas numato, kad mokesčių administratorius turi teisę nurodyti pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti tik tuo atveju, kai kyla pagrįstas įtarimas, kam asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas. Bendrovei apie jokį mokesčių administratoriaus pagrįstą įtarimą dėl neapmokestintų pajamų ar turto įsigijimo už neapmokestintas lėšas nėra žinoma. Mokesčių administratoriaus teises apibrėžia MAĮ 33 straipsnis. Nei viena iš paminėto straipsnio normų nesuteikia mokesčių administratoriui teisės nurodyti mokesčių mokėtojui pateikti kokius nors paaiškinimus, nurodyti mokesčių mokėtojui apklausinėti savo darbuotojus, o įstatymuose nėra numatyta pareiga darbuotojams tokius paaiškinimus savo darbdaviui duoti.

6Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, pareiškėja daro išvadą, kad mokesčių administratorius (ar jo pareigūnai) siekia ne tiek patikrinti bendrovės sumokėtų mokesčių teisingumą, kiek bendrovę „apkrauti" papildomomis, norminiuose aktuose nenumatytomis, pareigomis, ir bet kokia kaina priskaičiuoti mokėtinų į biudžetą sumų. Mokesčių administratorius savo nurodyme vengia nurodyti konkrečias teisės normas, kuriomis vadovaujasi, nes taip iškeltų viešumon kompetencijos viršijimą.

7Pareiškėjos atstovai prašo tenkinti skundą nurodytų motyvų pagrindu (b.l. 84-85).

8Atsakovas nesutinka su pareiškėjos skundu. Atsiliepime nurodo, kad mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau - MAĮ). Sutinkamai su MAĮ 25, 26 straipsnių nuostatomis, viena iš mokesčių administratoriaus funkcijų yra kontroliuoti, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai. Mokesčių administratoriaus pareigūnas, vadovaudamasis MAĮ 33 straipsnio 1 ir 7 punktų nuostatomis, gali reikalauti mokesčių mokėtojo pateikti paaiškinimus minėtais klausimais. Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VA-93 "Dėl mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 82-2978) 3 p. nustato, jog nurodymus mokesčių mokėtojui ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims turi teisę duoti mokesčių administratoriaus pareigūnas, atlikdamas jam teisės aktų pavestas funkcijas.

9Vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis, mokesčių administratoriaus pareigūnė G. V. , turėdama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 m lapkričio 16 d. įsakymu Nr. Vl-305 "Dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr.Vl-66 "Dėl asmenų, įgaliotų pasirašyti užpildytas mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formas, sąrašo tvirtinimo" pakeitimo" suteiktus įgaliojimus pasirašyti nurodymo formas, atlikdama UAB Jūrų krovinių kompanija ( - ) mokestinį patikrinimą, pateikė 2007-02-21 nurodymą Nr.(21.64-8)-G2-673. Pareiškėjas, negalėdamas įvykdyti duoto mokesčių administratoriaus nurodymo apklausti buvusį darbuotoją, turėjo apie tai pranešti mokesčių administratoriui. Prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovo atstovė Nijolė Šliogerienė nurodė, kad, išskyrus nurodymą apklausti buvusią buhalterę I. K. , mokesčių administratoriaus pareigūnės teisėtai ir pagrįstai davė skundžiamą nurodymą, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Be to, Mokesčių administravimo įstatyme nedraudžiama imti paaiškinimus iš mokesčių mokėtojo, o tai kas nedraudžiama yra leidžiama (b.l. 85).

11Tretysis suinteresuotas asmuo E. A. prašo netenkinti skundo ir atsakovo nurodymo nenaikinti (b.l. 85).

12Tretysis suinteresuotas asmuo G. V. prašo palikti atsakovo nurodymą, nes nėra pagrindo jį panaikinimui (b.l. 85).

13Teismas konstatuoja.

14Skundas tenkintinas.

15Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojų teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus (MAĮ 1 str.1 d).

16Ginčas tarp pareiškėjos ir atstovo kilęs iš mokestinių teisinių santykių, kuriuos reguliuoja viešosios teisės normos. Šioms normoms būdingas subordinacinis (imperatyvus) teisinio reguliavimo metodas, kurio esmė yra ta, kad teisinių santykių subjektų veikla griežtai reglamentuota teisės normose, jų teisės ir pareigos aiškia apibrėžtos, o veikos pasirinkimo laisvės paprastai nėra. Nors mokestiniai teisiniai santykiai pagrįsti asmens pavaldumo principu, tačiau minėto teisinio reguliavimo metodo taikymas riboja valstybinės institucijos subjekto veikos besąlyginį valdingumą, įpareigodamas instituciją, jos pareigūną, realizuojanti valdingus įgalinimus, veikti vadovaujantis bendraisiais viešosios teisės principais, kurių vienas reikšmingiausių – įstatymo viršenybės (teisėtumo) principas, reiškiantis, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, o atlikdamas administracinius veiksmus, susijusius su asmens teisėmis ir laisvėmis, šis subjektas negali peržengti jam įstatymu suteiktos kompetencijos ribų (LR viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 d. 1 p.). Tai pažymėta ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos nutartyje (administracinė byla Nr.A-11-648-2003), administracinėse bylose Nr.A-685-2005, A-127-2007.

17Atsakovo (vietos mokesčių administratoriaus) funkcijos apibrėžtos MAĮ 26 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje išvardintas konkretus mokesčių administratoriaus funkcijų sąrašas, o 2 dalyje nurodoma, kad kitos vietos mokesčių administratoriaus funkcijos numatytos vietos mokesčių administratoriaus nuostatuose, šiame bei kituose įstatymuose ir jų lydimuosiuose teisės aktuose. Iš MAĮ 26 straipsnio normos analizės akivaizdu, kad vietos mokesčių administratoriaus funkcijos iš esmės siejasi su mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole ir jų išieškojimu.

18MAĮ įstatymo 33 straipsnis apibrėžia mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) teises, kuriomis jis turi teisę naudotis, atlikdamas jam pavestas funkcijas. Šioje nuostatoje įžvelgiamas tiesioginis mokesčių administratoriaus teisių ir jam pavestų funkcijų ryšys. Teisės apibrėžtos MAĮ 33 straipsnio 19 – oje punktų. 18 – oje punktų pateiktas administratoriaus teisių sąrašas, išvardijant konkrečius mokesčių administratoriaus galimus veiksmus, nenumatant galimybės šias teises išplėsti. Iš to darytina išvada, kad mokesčių administratorius gali veikti tik šių konkrečių nuostatų ribose, jų neviršydamas. To paties straipsnio (33 str.) 19 punktas nustato mokesčių administratoriaus teisę naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis. Iš šios nuostatos akivaizdu, kad kitos, 1-18 punktuose nenustatytos, teisės turi būti apibrėžtos konkrečiuose įstatymuose, be teisės mokesčių administratoriui (pareigūnui) pačiam savarankiškai nuspręsti dėl savo papildomų teisių. MAĮ 32 straipsnis, nustatydamas mokesčių administratoriaus pareigas, įsakmiai reikalauja, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, nepažeistų mokesčių mokėtojo teisių (2 punktas), tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktų (3 punktas), naudotųsi savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su jam pavestomis funkcijomis (6 punktas), atlikdamas savo funkcijas, stengtųsi kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą (7 punktas) vykdytų kitas šiame ir kituose įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose nustatytas pareigas (8 punktas). Aiškinant visas šias MAĮ nuostatas darytina išvada, kad mokesčių administratoriaus veikla privalo griežtai atitikti įstatymų reikalavimus, būti pagrįsta teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, tiesiogiai susieta su įstatymų pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu. Tik tokia mokesčių administratoriaus veika laikytina teisėta. Tokia pat nuostata išdėstyta ir 2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarime – mokestiniai santykiai yra prievoliniai teisiniai santykiai tarp valstybės ir mokesčių mokėtojo. Mokesčius nustato įstatymai. Tik šios rūšies teisės normų aktuose gali būti nustatytas mokesčių objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai, mokėjimo terminai, išimtys ir lengvatos.

19Ginčijamas nurodymas yra duotas užpildant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-05-13 įsakymu Nr.VA-93 patvirtintą nurodymo formą FR0706. Nurodyme teigiama, kad jis priimtas vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsniu, siekiant tinkamai atlikti šiame įstatyme nustatytas mokesčių administratoriaus pareigas. Šiame individualiame administraciniame akte nėra konkrečių MAI 33 straipsnio, apibrėžiančioų konkrečias administratoriaus teises, punktų. Konkrečias teises kuriomis, kaip teigė mokesčio administratorius , jis pasinaudojo, atsakovas nurodė tik atsiliepime į pareiškėjos skundą teismui – 1, 7 punktuose nustatytas teises. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad mokesčių administratorius vykdė ir to paties įstatymo 25 ir 26 straipsnių nuostatas, kuriose pavedama mokesčių administratoriui kontroliuoti ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokesčiai.

20Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnyje. Šio straipsnio 1 punkte nurodyta, kad mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to ar kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija. Šio straipsnio 7 punkte nurodyta, kad mokesčių administratorius turi teisę duoti mokesčių mokėtojui <...> privalomus vykdyti nurodymus atvykti pas mokesčių administratorių, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais, o pagal 13 punktą, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymo nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, gali nurodyti asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti.

21Ginčijamu nurodymu Klaipėdos AVMI įpareigojo UAB Jūrų krovinių kompaniją ( - ) pateikti užsakymų kopijas atlikti transporto ūkio panaudojimo tyrimą ir analizę (2002-10-21 sutartis), plaukiojančių priemonių kapitalinių įdėjimų tyrimo analizę (2003-11-17 sutartis), gamybos priemonių kapitalinių įdėjimų analizę (2004-09-20 Sutartis Nr.8) ir parengti tipinį dokumentų paketą ES struktūrinių fondų paramai gauti (2004-11-08 Sutartis Nr.9), paimti paaiškinimus iš buvusių ir esamų darbuotojų nurodyme išvardintais klausimais, pateikti savo paaiškinimus nurodyme pateiktais klausimais.

22Dėl užsakymų kopijų pateikimo.

23Nurodymą šioje dalyje atsakovas grindė mokesčių administratoriaus teise gauti iš asmenų funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus apie to ar kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą (MAĮ 33 str. 1 p.). Atsakovo atstovė ir tretieji suinteresuotieji asmenys bylos nagrinėjimo metu papildomai nurodė, kad mokesčių mokėtojui pareigą 10 metų saugoti prašomus pateikti užsakymus numato ir 1997 m. rugpjūčio 15 d. LR archyvų departamento įsakymo Nr.38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 125 punktas. MAĮ įpareigoja mokesčių administratorių nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių (32 str. 2p.) ir tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų (32 str. 3p.). Tokia įstatymo nuostata suponuoja mokesčių administratoriui pareigą neperžengti savo kompetencijos ribų ir nereikalauti mokesčių mokėtojo vykdyti pareigų, kurių jam nenumato galiojantys teisės aktai. 1997 m. rugpjūčio 15 d. LR archyvų departamento įsakymo Nr.38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ 125 punktas numato pareigą 10 metų po įvykdymo saugoti darbų bei paslaugų sutartis, atliktų bei paslaugų aktus ir pažymas. Reikalavimo saugoti užsakymus pagal sudarytas sutartis minėtas norminis aktas nenumato. Tokios pareigos nenumato ir LR buhalterinės apskaitos įstatymas, pagal kurio nuostatas užsakymas nelaikytinas apskaitos dokumentu (BAĮ 2 str. 1d., 19 str.).

24Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų subjektyvi nuomonė dėl užsakymų prilyginimo saugotinoms pažymoms negali būti laikoma imperatyvia mokesčių mokėtojo atžvilgiu, todėl, nesant įstatymiškai įtvirtintos pareigos, toks mokesčio administratoriaus reikalavimas saugoti papildomus dokumentus ir pareikalavus juos pateikti laikytinas įgaliojimu viršijimu.

25Atsižvelgdamas į tai, kolegija laiko, kad Klaipėdos AVMI nurodymas pateikti užsakymus pagal įvykdytas sutartis laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu.

26Dėl įpareigojimo paimti paaiškinimus iš darbuotojų.

27MAĮ numato mokesčių administratoriui teisę gauti iš asmenų funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus apie to ar kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų duomenų bazių informacija (MAĮ 33 str. 1 p.). Tokia teisė yra suteikta betarpiškai pačiam mokesčių administratoriui ir įstatymas nenumato šios teisės delegavimo kitiems asmenims.

28Klaipėdos AVMI įpareigojo UAB Jūrų krovinių kompaniją ( - )paimti paaiškinimus iš savo darbuotojų. Tokiais veiksmais mokesčių administratorius viršijo savo kompetenciją, nes be jokio įstatyminio pagrindo perdavė dalį savo viešojo administravimo įgalinimų (teisę rinkti informaciją) tikrinamam mokesčių mokėtojui. Pažymėtina, kad tikrinama bendrovė, būdama privatus juridinis asmuo, neturėjo jokios teisės mokesčių administratoriaus vardu rinkti jam reikalingą informaciją ar kitus duomenis, o N. K. ir kiti bendrovės darbuotojai neturėjo pareigos tokių paaiškinimų pareiškėjui duoti.

29Atkreiptinas dėmesys į tai, kad N. K. ginčijamo nurodymo pateikimo momentu (2007-02-21) UAB Jūrų krovinių kompanijos ( - )nebedirbo ir jokiais ryšiais su pareiškėju susijusi nebebuvo. Tikrinimo metu VMI pareigūnams buvo pateiktos visos bendrovės darbuotojų darbo sutartys, pareigūnai, prieš pateikdami nurodymą, turėjo galimybę patikrinti, kurie asmenys dirba UAB Jūrų krovinių kompanijoje ( - ) VMI duomenų bazėje bei Sodros duomenų bazėje (MAĮ 33 str. 1p.) ir galėjo tiesiogiai kreiptis į šiuos asmenis bei iš jų gauti mokestiniam patikrinimui reikalingą informaciją.

30Mokesčių administratoriaus nurodymas pareiškėjui paimti paaiškinimus iš N. K. bei kitų bendrovės darbuotojų laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu. Tai teismo posėdžio metu pripažino ir atsakovo atstovė.

31Dėl mokesčio mokėtojo pareigos teikti paaiškinimus.

32Atsakovas ir tretieji suinteresuotieji asmenys savo teisę teikti mokesčių mokėtojui privalomą vykdyti nurodymą grindė MAĮ 33 straipsnio 1 ir 7 punktais. Šie punktai nesuteikia mokesčių administratoriui įgalinimų duoti mokesčių mokėtojui privalomų nurodymų pateikti paaiškinimus vienu ar kitu klausimu. Priešingai, įstatymas numato paaiškinimų teikimą, kaip mokesčių mokėtojo teisę ( MAĮ 126 str. 3 d., 36 str. 6 p.). Vienintelis MAĮ 33 straipsnio 13 punktas numato, kad mokesčių administratorius turi teisę, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad asmens pajamos nėra apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka ar turtas įsigytas už įstatymų nustatyta tvarka neapmokestintas lėšas, nurodyti asmenims pateikti centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta forma ir tvarka paaiškinimus apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti. Tačiau tada duodamas nurodymas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-05-21 įsakymu Nr.VA-102 patvirtintą formą FR0698. Kitomis teisės normomis, suteikiančiomis mokesčių administratoriui tokią teisę, atsakovas ir nurodymą rengę tretieji suinteresuotieji asmenys savo pozicijos nepagrindė, todėl šiuo atveju kolegija konstatuoja Klaipėdos AVMI viršijo įstatymu apibrėžtų funkcijų ribas.

33Mokesčių administratoriaus teisės gauti duomenis negalima tapatinti su teise teikti privalomą vykdyti nurodymą pateikti paaiškinimą. Duomenimis, reikalingais vykdyti mokesčių administratoriaus funkcijas laikytina objektyvi informacija apie juridinius faktus, įvykusias ūkines, finansines operacijas ar kita faktinė informacija, kuri reikalinga mokesčių administratoriui vykdant jo funkcijas, t.y. užtikrinant teisingą mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą bei sumokėjimą (MAĮ 26 str.). Tuo tarpu, mokesčio mokėtojo paaiškinimai yra subjektyvus faktinių aplinkybių vertinimas ir interpretavimas. Be to, tarp mokesčių administratoriaus teisių ir jam pavestų funkcijų turi būti tiesioginis ryšys, t.y. nustatytomis teisėmis turi būti naudojamasi pagrįstai. Ginčijamu nurodymu buvo prašome atsakyti į klausimus, kurių dalis nesusiję nei su mokesčių apskaičiavimu, nei su mokesčių deklaravimu, nei su mokesčių sumokėjimu, nei su buhalterinės apskaitos tvarkymu.

34Įrodinėjimo našta teisingai apskaičiuojant mokesčio sumą mokesčio patikrinimo metu tenka mokesčių administratoriui (MAĮ 67 str. 1 d.), kuris, nesutikdamas su apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos (MAĮ 67 str.2 d.), neleidžia daryti išvados, kad apskaičiuodamas mokesčius, mokesčių administratorius gali remtis prielaidomis ir spėliojimais.

35Dėl termino nurodymui įvykdyti.

36Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčijamas 2007 m. vasario 19 d. Mokesčių administratoriaus nurodymas UAB Jūrų krovinių kompanijos ( - ) vadovui R. V. buvo įteiktas 2007 m. vasario 21 d. (b.l.23). Nurodymą pareiškėjas turėjo įvykdyti iki 2007-02-25.

37Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklių, patvirtintų 2004 m. gegužės 13 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr.VA-93 8 punkte nurodyta, kad terminą, per kurį mokėtojas/ asmuo privalo įvykdyti mokesčių administratoriaus nurodymą, pareigūnas nustato atsižvelgdamas į optimalų atitinkamiems veiksmams atlikti reikalingą laiką. Šių taisyklių 9 punktas numato, kad mokesčių mokėtojas pareigūno duotą nurodymą privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 10 dienų. Todėl, įvertinus nurodymo apimtis (prašoma atsakyti į 90 klausimų), kolegija laiko, kad mokesčių administratorius ginčijamo nurodymo įvykdymui nepagrįstai nustatė tokį trumpą terminą.

38Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo akto (nurodymo) turinį, daro išvadą, kad toks nurodymas nesusijęs su MAĮ 33 straipsnio 1 ir 7 punktuose apibrėžtų teisių įgyvendinimu. MAĮ 1 punktu suteikiama teisė mokesčių administratoriui (jo pareigūnas), atliekant jam pavestas funkcijas, gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to ar kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija. MAĮ 7 punktas pakankamai aiškiai apibrėžia privalomus vykdyti nurodymus - atvykti pas mokesčių administratorių, jei tai būtina jo funkcijoms vykdyti; duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo, turto bei pajamų deklaravimo bei apskaitos tvarkymo klausimais. Mokesčių administratorius nepateikė įrodymų kaip jo nurodymas siejasi su šiomis įstatymo nuostatomis. Kaip jau minėta tarp mokesčių administratoriaus teisių ir jam pavestų funkcijų turi būti tiesioginis ryšys, t.y. nustatytomis teisėmis turi būti naudojamsi pagrįstai. Kaip matyti iš ginčijamų nurodymų turinio, juose nurodyta tik mokesčio administratoriaus teises nustatanti norma, nenurodant tokių teisių įgyvendinimo pagrindo.

39Kaip jau minėta MAĮ 33 straipsnio 19 punktas, nustatydamas mokesčio administratoriaus teisę naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis, siunčia į kitus teisės aktus, todėl mokesčio administratorius, naudodamais šia nuostata, privalėjo nurodyti konkretų įstatymą, jo normą, kurioje nustatyta teisė reikalauti informacijos nurodytos ginčijamame administraciniame akte, tačiau to nenurodė.

40Nors VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.VA-93 patvirtintos „Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklės” nenumato, kad mokesčių administratoriaus nurodyme turėtų būti nurodyta tiksli priežastis, dėl kurios nurodymas pateiktas, kolegija laiko, kad ginčo teisme metu privalu pagrįsti tokio veiksmo (nurodymo) būtinumą, nes MAĮ mokesčių administratoriaus teises sieja su jo funkcijų ir įstatymo nustatytų uždavinių vykdymu. Teismo pareiga ištirti visas ginčui reikšmingas aplinkybes, tuo tarpu, atsakovas šio veiksmo būtinybės teisme nepagrindė.

41Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kaip vietinio mokesčio administratoriaus, nurodyme, duotame užpildant FR0706 formą, nurodyta, kad nurodymas priimamas vadovaujantis MAĮ 33 straipsniu, todėl jis privalo atitikti šias nuostatas. Kaip nustatyta, mokesčio administratoriaus ginčijamas nurodymas neatitinka MAĮ 33 straipsnio punktų reikalavimų, o atsakovas, duodamas ginčijamą nurodymą, viršijo įstatymo nustatytą kompetenciją, toks nurodymas pripažįstamas neteisėtu ir nepagrįstu, todėl naikintinas.

42Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsniu, 87 - 89 straipsniais, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

44Pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ( - ) skundą patenkinti.

45Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. vasario 19 d. nurodymą Nr.(21.64-8)-G2-673 panaikinti.

46Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 3. pareiškėja UAB Jūrų krovinių kompanija ( - ) prašo panaikinti... 4. Pareiškėja skunde nurodo, kad 2006-11-29 Pranešimu apie mokestinį... 5. Atliekant mokestinį patikrinimą mokesčių mokėtojas turi teisę reikalauti,... 6. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, pareiškėja daro išvadą, kad mokesčių... 7. Pareiškėjos atstovai prašo tenkinti skundą nurodytų motyvų pagrindu (b.l.... 8. Atsakovas nesutinka su pareiškėjos skundu. Atsiliepime nurodo, kad mokesčių... 9. Vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis, mokesčių administratoriaus... 10. Atsakovo atstovė Nijolė Šliogerienė nurodė, kad, išskyrus nurodymą... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo E. A. prašo netenkinti... 12. Tretysis suinteresuotas asmuo G. V. prašo palikti atsakovo... 13. Teismas konstatuoja.... 14. Skundas tenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymas nustato mokesčių... 16. Ginčas tarp pareiškėjos ir atstovo kilęs iš mokestinių teisinių... 17. Atsakovo (vietos mokesčių administratoriaus) funkcijos apibrėžtos MAĮ 26... 18. MAĮ įstatymo 33 straipsnis apibrėžia mokesčių administratoriaus (jo... 19. Ginčijamas nurodymas yra duotas užpildant Valstybinės mokesčių inspekcijos... 20. Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnyje. Šio straipsnio 1 punkte... 21. Ginčijamu nurodymu Klaipėdos AVMI įpareigojo UAB Jūrų krovinių kompaniją... 22. Dėl užsakymų kopijų pateikimo.... 23. Nurodymą šioje dalyje atsakovas grindė mokesčių administratoriaus teise... 24. Trečiųjų suinteresuotųjų asmenų subjektyvi nuomonė dėl užsakymų... 25. Atsižvelgdamas į tai, kolegija laiko, kad Klaipėdos AVMI nurodymas pateikti... 26. Dėl įpareigojimo paimti paaiškinimus iš darbuotojų.... 27. MAĮ numato mokesčių administratoriui teisę gauti iš asmenų funkcijoms... 28. Klaipėdos AVMI įpareigojo UAB Jūrų krovinių kompaniją ( - )paimti... 29. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad N. K. ginčijamo... 30. Mokesčių administratoriaus nurodymas pareiškėjui paimti paaiškinimus iš... 31. Dėl mokesčio mokėtojo pareigos teikti paaiškinimus.... 32. Atsakovas ir tretieji suinteresuotieji asmenys savo teisę teikti mokesčių... 33. Mokesčių administratoriaus teisės gauti duomenis negalima tapatinti su teise... 34. Įrodinėjimo našta teisingai apskaičiuojant mokesčio sumą mokesčio... 35. Dėl termino nurodymui įvykdyti.... 36. Iš bylos medžiagos matyti, kad ginčijamas 2007 m. vasario 19 d. Mokesčių... 37. Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos užpildymo taisyklių,... 38. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamo akto (nurodymo) turinį, daro... 39. Kaip jau minėta MAĮ 33 straipsnio 19 punktas, nustatydamas mokesčio... 40. Nors VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d.... 41. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kaip vietinio... 42. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos... 44. Pareiškėjo UAB Jūrų krovinių kompanijos ( - ) skundą patenkinti.... 45. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007 m. vasario 19 d.... 46. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...