Byla I-2760-789/2016
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Ryčio Krasausko ir Rasos Ragulskytės-Markovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja, dalyvaujant pareiškėjui V. K. (V. K.), atsakovės Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio atstovei Nijolei Vaitiekūnaitei, vertėjai I. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui (trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba ir UAB „Geogidas“) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Nustatė

2Pareiškėjas V. K. 2014-11-17 pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) Vilniaus teritorinio padalinio 2014-10-13 sprendimus Nr. (12.53.-V)2V-1079 ir Nr. (12.53.-V)2V-1080 (toliau – ir Sprendimai) bei įpareigoti atsakovą suderinti žemės sklypų (duomenys neskelbiami) (toliau – ir Žemės sklypai) kadastrinių matavimų planus, 2011-11-11 parengtus UAB „Geogidas“ matininkės K. R. (b. l. 1–4).

3Pareiškėjas skunde paaiškino, kad Z. S. buvo skirtas 2 ha asmeninio ūkio žemės sklypas Liubavos k., Riešės sen., Vilniaus r., už kurį Z. S. sumokėjo valstybės vienkartinėmis išmokomis, tačiau žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Nurodė, kad Vilniaus rajono Pikeliškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Vilniaus apskrities viršininko 2007-08-09 įsakymu Nr.2.3-8342-41, Z. S. suprojektuoti naudojami asmeninio ūkio žemės sklypai (duomenys neskelbiami).

4Pareiškėjas nurodė, kad jis yra Z. S. turto paveldėtojas ir siekia sudaryti asmeninio ūkio Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Paaiškino, kad savo lėšomis parengė Žemės sklypų planą, reikalingą pirkimo-pardavime sutartims sudaryti. Nurodė, kad Departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui pateikė prašymą suderinti Žemės sklypų planus. Departamento Vilniaus teritorinis padalinys Sprendimais atsisakė suderinti Žemės sklypų planus, kadangi Žemės sklypai patenka į inicijuoto skelbti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Liubavo dvaro sodybos – teritoriją.

5Pareiškėjas mano, kad Sprendimai yra nepagrįsti, nes Liubavo dvaro sodybos teritoriją 2014-01-28 tik inicijuota skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu. Teigia, kad Žemės sklypai skirti įstatymo nustatyta tvarka, yra naudojami, už juos sumokėta valstybės vienkartinėmis išmokomis. Nurodė, kad, Departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui atsisakius suderinti Žemės sklypų planus, pažeidžiama jo teisė sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis. Pažymėjo, kad Žemės sklypams nustatyti Nekilnojamųjų kultūros vertybių apribojimai, todėl, pareiškėjui įsigijus minėtus Žemės sklypus, valstybės interesai bus apsaugomi.

6Pareiškėjas teigia, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą leidžiama suderinti valstybės ir fizinių asmenų interesus. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas nurodo, kad Sprendimai naikintini, atsakovė įpareigotina suderinti Žemės sklypų kadastrinių matavimų planus.

7Atsakovas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Žemės sklypai patenka į kultūros paveldo objekto – Liubavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 899), esančios Liubavo k., Riešės šen., Vilniaus r. – teritoriją. Liubavo dvaro sodyba įrašyta į Kultūros vertybių registrą 1992-05-01.

8Patikslino, kad Liubavo dvaro sodybos vertingosios savybės ir teritorijos ribos Kultūros vertybių registre patikslintos Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2009-11-17 aktu Nr. KPD-RM-1299, Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2011-11-29 aktu Nr. KPD-RM-1689, Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-01-28 aktu Nr. KPD-RM-1689/1 ir Departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-09-09 aktu Nr. KPD-RM-1689/2. Nurodė, kad Departamento direktoriaus 2011-06-10 įsakymu Nr. Į-184 Liubavo dvaro sodyba inicijuota skelbti valstybės saugomu objektu. Pažymėjo, kad Departamento direktoriaus 2012-03-16 įsakymu Į-93 priimtas sprendimas pradėti rengti Liubavo dvaro sodybos specialųjį planą, susidedantį iš teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto. Teigia, kad Žemės sklypai negali būti privatizuojami, nes yra yra kultūros paveldo objekto teritorijoje (b. l. 44–45).

9Trečiasis suintersuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) atsiliepime prašė dėl pareiškėjo skundo spręsti teismo nuožiūra. Paaiškino, kad Vilniaus rąjono Pikeliškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Vilniaus apskrities viršininko 2007-08-09 įsakymu Nr. 2.3-8342-41, Z. S. suprojektuoti naudojami asmeninio ūkio Žemės sklypai. Nurodė, kad Žemės sklypai patenka į Liubavo dvaro sodybos teritoriją, kuri Kultūros vertybių registre registruota 1992-05-01. Nurodė, kad Vilniaus rąjono Pikeliškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, patvirtintą Vilniaus apskrities viršininko 2007-08-09 įsakymu Nr.2.3-8342-41, 2007-05-16 spaudu ir parašais suderino Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys (b. l. 56–58).

10Trečiasis suintersuotas asmuo UAB „Geogidas“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

11Teismo posėdyje pareiškėjas nurodė, kad skundą palaiko ir prašė jį tenkinti.

12Atsakovės atstovė Nijolė Vaitiekūnienė teismo posėdyje nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

13Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai.

14Skundas atmestinas.

15Iš bylos duomenų matyti, kad Z. S. 1995-04-05 mokėjimo pranešimu sumokėjo 2400 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis už asmeninio ūkio Žemės sklypus (b. l. 36). Pareiškėjas yra Z. S. palikimo priėmėjas (b. l. 9). Pareiškėjas užsakė Žemės sklypų kadastrinio matavimo planus, kuriuos 2011-11-11 parengė UAB „Geogidas“ (b. l. 25–27, 37–43). Pareiškėjas 2014-09-24 pateikė Žemės sklypų kadastrinio matavimo planus Tarnybai bei Departamentui ir prašė patvirtinti Žemės sklypų formavimą. Tarnyba 2014-10-13 raštu Nr. (12.53.-V)2V-1080 nepritarė Žemės sklypų formavimui ir nurodė, kad pareiškėjas turi Žemės sklypų kadastrinio matavimo planus suderinti su Departamentu (b. l. 72). Departamentas Sprendimuose nurodė, kad žemė negali būti privatizuojama jeigu ji yra kultūros paveldo objektų – buvusių dvarų sodybų – teritorijose, išskyrus šiose teritorijose esančius žemės sklypus prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių. Atsižvelgdamas į tai, Departamentas nepritarė Žemės sklypų formavimui (b. l. 7–8).

16Ginčas byloje kilo dėl Departamento Sprendimų pagrįstumo. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju siekia nuosavybės teise įsigyti Žemės sklypus. Valstybinės žemės sklypų įsigijimas pirkimo-pardavimo būdu yra viena iš žemės reformos sudėtinių dalių, todėl, sprendžiant, ar pareiškėjas gali įsigyti Žemės sklypus minėtu būdu, taikomos Žemės reformos įstatymo nuostatos, galiojusios atsakovės ginčijamų Sprendimų priėmimo metu. Žemės reformos įstatymo (redakcija nuo 2014-07-31 iki 2015-07-31) 5 str. 3 p. nustatyta, kad, vykdant žemės reformą, žemės įsigijimas galimas valstybinę žemę parduodant. Žemės reformos įstatymo 17 str. nustatyta, kad prašymus susigrąžinti nuosavybėn, gauti nuosavybėn neatlygintinai ir pirkti valstybinę žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja ir sprendimus priima Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

17Iš bylos duomenų matyti, kad Tarnyba nepritarė Žemės sklypų formavimui, nes pareiškėjas nesuderino Žemės sklypų kadastrinio matavimo planų su Departamentu. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 16.3 p. nuostatas žemės sklypo planas turi būti suderintas su institucija, atsakinga už saugomas teritorijas, jei žemės sklypas ar jo dalis patenka į saugomas teritorijas.

18Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (redakcija nuo 2013-10-24 iki 2014-12-31) 5 str. Departamentas, be kitų atliekamų funkcijų, administruoja kultūros paveldo objektų tvarkybą, kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą. Departamentas, kaip už kultūros paveldo objektų saugojimą atsakinga institucija, išnagrinėjo pareiškėjo 2014-09-24 prašymus ir priėmė ginčijamus Sprendimus. Sprendimuose Departamentas nurodė, kad nepritaria Žemės sklypų formavimui, nes, vadovaujantis Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p., žemė negali būti privatizuojama (b. l. 7–8). Žemės reformos įstatymo 13 str. apibrėžta, kokia valstybinė žemė negali būti privatizuojama. Šio straipsnio 4 p. nustatyta, kad žemė neprivatizuojama, jeigu ji yra kultūros paveldo objektų – buvusių dvarų sodybų – teritorijose, išskyrus šiose teritorijose esančius žemės sklypus prie privačių gyvenamųjų namų ir kitų namų valdos statinių.

19Pareiškėjas skunde teigia, kad Liubavo dvaro sodybos teritorija 2014-01-28 tik inicijuota skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, todėl jai netaikomas Žemės roformos įstatymo 13 str. 4 p. ribojimas. Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (redakcija nuo 2013-10-24 iki 2014-12-31) 8 str. 12 d. Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši ir į kitus registrus neperregistruojami. Pagal viešojo Kultūros vertybių registro (http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) duomenis Liubavo dvaro sodyba (unikalus objekto kodas 899) Kultūros vertybių registre įregistruota 1992-05-01, įrašyta į laikiną apskaitą Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos 1992-10-14 nutarimu Nr. 179/12.

20Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 str. 14 p. nustatyta, kad kultūros paveldo objektai – tai pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar gali jais būti. Iš Kultūros vertybių registro duomenų matyti, kad Liubavo dvaro sodyba atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 str. 14 p. nustaytus kriterijus ir yra įregistruota viešame kultūros vertybių registre kaip kultūros paveldo objektas. Pagal nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 str. 15 p. kultūros paveldo objekto teritorija - tai kultūros paveldo objekto užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos reikalavimai.

21Pareiškėjas neginčija, kad Žemės sklypai patenka į Liubavo dvaro sodybos teritoriją. Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p. nustatytas draudimas yra imperatyvaus pobūdžio ir jo privalu laikytis. Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p. nustatyto draudimo tikslas – užtikrinti veiksmingą kultūros paveldo objektų apsaugą šiose teritorijose. Tam, kad būtų galima pasinaudoti Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p. įtvirtinta išimtimi privatizuoti žemės sklypą, žemės sklype turi egzistuoti privatus gyvenamasis namas ar kiti namų valdos statiniai. Byloje nėra duomenų, kad Žemės sklypuose yra privatūs gyvenamamieji namai ar kiti namų valdos statiniai, todėl minėta išimtis netaikytina.

22Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad pagal Konstituciją natūrali gamtinė aplinka, gyvūnija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypač vertingos vietovės yra visuotinę reikšmę turinčios nacionalinės vertybės; jų apsauga yra viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucinio Teismo 2005-05-13, 2006-03-14 nutarimai). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo doktriną, nuosekliai laikomasi pozicijos, kad viešasis interesas turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-01-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-79/2014). Kadangi byloje vertinami teisės aktai sietini su žemės reformos proceso įgyvendinimu, Žemės sklypų įsigijimo teisėtumo ir pagrįstumo užtikrinimas neabejotinai sietinas su viešuoju interesu, kad žemės reforma būtų vykdoma pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus, kad būtų derinami visų suinteresuotų asmenų interesai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-03-10 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2003; 2007-12-18 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p. nustatytu ribojimu ginamas viešasis interesas neprivatizuoti žemės, kurioje yra kultūros paveldo objektų ir minėtas teritorijas išsaugoti visuomenės poreikiams.

23Kaip minėta, anksčiau Liubavo dvaro sodyba Kultūros vertybių registre įregistruota 1992-05-01. Pagal Kultūros vertybių registro viešai skelbiamus duomenis matyti, kad Žemės sklypų teritorija patenka į saugomų teritorijų dalį. Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p imperatyviai nustatyta, kad tokia teritorija negali būti privatizuojama, todėl Departamentas, priimdamas Sprendimus, privalėjo vadovautis imperatyviomis Žemės reformos įstatymo 13 str. 4 p. nuostatomis ir neturėjo teisinio pagrindo pritarti Žemės sklypų formavimui.

24Teismas pažymi, kad šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjui galimai padarytos žalos, kilusios dėl to, kad nebėra galimybės sudaryti Žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarties, atlyginimo.

25Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Departamentas, atlikęs tinkamą faktinių aplinkybių vertinimą ir remdamasis teisės aktais, pagrįstai nepritarė Žemės sklypų formavimui. Esant šioms aplinkybėms, nėra pagrindo naikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2014-10-13 sprendimų Nr. (12.53.-V)2V-1079 ir Nr. (12.53.-V)2V-1080. Nustačius, kad priimti Sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinį pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą suderinti žemės sklypų (duomenys neskelbiami) matavimų planus, 2011-11-11 parengtus UAB „Geogidas“ matininkės K. R.

26Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

Nutarė

27Pareiškėjo V. K. skundą atmesti kaip nepgrįstą

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas V. K. 2014-11-17 pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti... 3. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad Z. S. buvo skirtas 2 ha asmeninio ūkio... 4. Pareiškėjas nurodė, kad jis yra Z. S. turto paveldėtojas ir siekia sudaryti... 5. Pareiškėjas mano, kad Sprendimai yra nepagrįsti, nes Liubavo dvaro sodybos... 6. Pareiškėjas teigia, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą leidžiama... 7. Atsakovas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys... 8. Patikslino, kad Liubavo dvaro sodybos vertingosios savybės ir teritorijos... 9. Trečiasis suintersuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Trečiasis suintersuotas asmuo UAB „Geogidas“ atsiliepimo į pareiškėjo... 11. Teismo posėdyje pareiškėjas nurodė, kad skundą palaiko ir prašė jį... 12. Atsakovės atstovė Nijolė Vaitiekūnienė teismo posėdyje nurodė, kad su... 13. Teismo posėdyje trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai nedalyvavo, apie... 14. Skundas atmestinas.... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad Z. S. 1995-04-05 mokėjimo pranešimu sumokėjo... 16. Ginčas byloje kilo dėl Departamento Sprendimų pagrįstumo. Pareiškėjas... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Tarnyba nepritarė Žemės sklypų formavimui,... 18. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo... 19. Pareiškėjas skunde teigia, kad Liubavo dvaro sodybos teritorija 2014-01-28... 20. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 str. 14 p. nustatyta, kad... 21. Pareiškėjas neginčija, kad Žemės sklypai patenka į Liubavo dvaro sodybos... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad pagal... 23. Kaip minėta, anksčiau Liubavo dvaro sodyba Kultūros vertybių registre... 24. Teismas pažymi, kad šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl... 25. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Departamentas,... 26. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str.,... 27. Pareiškėjo V. K. skundą atmesti kaip nepgrįstą... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...