Byla Ik-2680-815/2012
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Baranausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų UAB „Ecoservice“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Veolia Environmental Services Lietuva“, UAB „Švara visiems“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Tvar.com“, UAB „Ekonovus“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „VAATC“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo priimtas pareiškėjų ieškinys, kuriuo jie prašė:

41) pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė su ieškovais laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 15 d. iki 2008 m. sausio 14 d. sudarytas sutartis dėl viešosios atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;

52) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284 „Dėl Tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo ir dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“ bei visus jį įgyvendinančius aktus;

63) taikyti laikinąsias apsaugos priemones– sustabdyti atliekų šalinimo Vilniaus apskrities regioniniame sąvartyne (( - ) kaimas, ( - ) seniūnija, Elektrėnų savivaldybė) tarifo, taikomo Vilniaus miesto atliekų tvarkymo operatoriams, pakėlimą pagal minėtą sprendimą Nr. 1-284 iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

7Ieškovai nurodė, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 7.38 ir kitus punktus, savivaldybės atliekų operatorius – tai atliekų tvarkymo įmonė, laimėjusi savivaldybės organizuotą atrankos konkursą (komunalinių atliekų surinkimo, pervežimo ir perdavimo naudoti ar šalinti paslaugų operatoriaus konkursą), kurio pagrindu tarp šios atliekų tvarkymo įmonės ir savivaldybės yra sudaroma paslaugų teikimo sutartis. Visi ieškovai yra atliekų tvarkymo operatoriai, viešosios paslaugos teikimo sutartys su bendrovėmis buvo sudarytos laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 15 d. iki 2008 m. sausio 14 d. Pažymėjo, kad sutarčių 20 punktas imperatyviai nustatė, jog „savivaldybė nustato įkainius ir tarifus už atliekų šalinimą ir kitas savivaldybės organizuojamas paslaugas <...>. Savivaldybė turi teisę padidinti mokėtinos sumos dydį tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu ir ta pačia suma padidinami komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs įkainiai (tarifai)“. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. 1-284 padidino į regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų atliekų priėmimo tarifą nuo 46,80 Lt be PVM iki 69,60 Lt be PVM, tačiau nepadidino komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų įkainių (tarifų) ir tokiu būdu pažeidė sutartimis priimtus įsipareigojimus. Manė, kad sprendimas didinti „vartų“ mokestį, nedidinant mokesčių teršėjams, savo esme pažeidžia Atliekų tvarkymo įstatyme ir 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų įtvirtintą principą „teršėjas moka“.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. vasario 22 d. nutartimi bylą perdavė pagal teismingumą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjų reikalavimas pripažinti, kad atsakovas pažeidė su bendrovėmis sudarytas sutartis yra pagrindinis ir šie santykiai yra sutartiniai, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio kodekso 1.138 straipsnis). Skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimas Nr. 1-284 yra norminis administracinis aktas, tačiau jis nebuvo tinkamai paskelbtas, todėl administraciniam teismui beliktų spręsti, ar atsakovas pažeidė su bendrovėmis sudarytas sutartis, o tai nėra administracinės bylos nagrinėjimo dalykas.

10Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

11Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

13Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas numato, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas yra savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos) savivaldybių funkcijos. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį, savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Savivaldybė arba savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus teisės aktų nustatyta tvarka (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnis). Savivaldybė su atrinktais atliekų tvarkymo operatoriais sudaro sutartis dėl atliekų tvarkymo paslaugos teikimo.

14Nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjų ir atsakovo buvo sudarytos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartys. Pareiškėjai pirmuoju ieškinio reikalavimu prašo pripažinti, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, priimdamas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284, kuriuo padidino į regioninį komunalinių atliekų tvarkymo sąvartyną pristatomų atliekų priėmimo tarifą, pažeidė šias su pareiškėjais sudarytas sutartis. Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis yra civilinė, o ginčo šalis šiuo atveju sieja sutartiniai teisiniai santykiai. Todėl pirmasis ieškinio reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio.

15Nors pareiškėjai antruoju ieškinio reikalavimu prašo panaikinti savivaldybės administravimo subjekto, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą Nr. 1-284 „Dėl Tarybos 2009-07-15 sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo ir dėl įgaliojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime“, tačiau šis reikalavimas susijęs su minėtu ieškinio pirmuoju reikalavimu sutartinių teisinių santykių srityje. Todėl darytina išvada, kad ginče dominuoja civiliniai teisiniai aspektai, dėl ko šis ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis).

16Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1736 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

18Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

19Bylą pagal pareiškėjų UAB „Ecoservice“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Veolia Environmental Services Lietuva“, UAB „Švara visiems“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB „Tvar.com“, UAB „Ekonovus“ skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „VAATC“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

20Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai