Byla 2S-540-653/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. Č., M. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės pareiškėjos A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutarties, kuria skundas dėl antstolio veiksmų atmestas civilinėje byloje Nr. 2-37792-728/2013 pagal pareiškėjos A. G. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. Č., M. K.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė antstolio aktą 2013-07-31 kaip nepagristą, todėl neteisėtą panaikinti. Nurodė, kad 2013-07-31 antstolio padėjėjas A. V. surašė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo aktą vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/02494, kurio konstatavo, kad skolininkė A. G. nevykdo antstolio 2013-07-18 patvarkymo. Antstolis vadovaujasi nepasirašytu išieškotojo M. K. pranešimu, taip pat vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolis būtų vykdęs pareigą bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos institucija ir apie tai, kad antstolio padėjėjas yra įgaliotas surašyti aktą.

4Antstolis V. Č., vadovaudamasis CPK 510 str. 2 d., išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, 2013-09-13 priėmė patvarkymą, kuriuo atsisakė patenkinti skundą ir persiuntė skundą nagrinėti teismui. Patvarkyme antstolis nurodo, kad sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktas surašytas vadovaujantis nepasirašytu M. K. raštu, gautu elektroniniu paštu. Su M. K. buvo bendrauta elektroniniu paštu ir anksčiau, todėl nekilo jokių abejonių, kad raštą pateikė išieškotojas, tuo labiau, kad jo asmenybę galima nustatyti pagal siuntėjo elektroninį paštą. Vaikų teisių apsaugos skyriui, vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 25 p., išsiųstas pranešimas, kad priimta vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 nutartis Nr. 2-3968-391/2013, kuria nustatyta M. K., bendravimo su dukra E. K. tvarka. Antstolis pažymi, kad pateiktoje nutartyje yra nustatyta tėvo bendravimo tvarka su dukra ir nėra numatyta dukrą perduoti tėvui, todėl jokių veiksmų su nepilnamečiu vaiku nebuvo numatyta atlikti. Taigi skolininkės skunde nurodytų veiksmų, išreikalaujant informacijos ir veiksmų derinimo su vaiko gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos institucijomis nebuvo būtinumo atlikti. Taip pat nurodo, kad organizuojant antstolių padėjėju veiklą, įstatymų nustatyta tvarka išduodami antstolių įgaliojimai. Antstolis atsako už antstolio padėjėjų veiksmus ir vykdo jų kontrolę.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi skundą atmetė.

6Teismas iš teismui pateikto skundo turinio ir vykdomosios bylos Nr. 0116/13/02494 nustatė, kad antstolio V. Č. kontoroje vykdoma 2013-07-17 pateikta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 nutartis Nr. 2-3968-391/2013, kuria nustatyta išieškotojo M. K. bendravimo su dukra E. K. tvarka. Siekiant įvykdyti minėta vykdomąjį dokumentą, skolininkei A. G. (K.) 2013-07-18 įteiktas patvarkymas, kuriuo skolininkė įpareigota vykdyti minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria nustatyta išieškotojo M. K. bendravimo su dukra E. K. tvarka. Skolininkė A. G. (K.) įpareigota ne vėliau kaip per tris dienas informuoti antstolį V. Č. apie teismo sprendimo įvykdymą. 2013-07-18 registruotu paštu Vaikų teisių apsaugos skyriui išsiųstas pranešimas, kad priimta vykdyti aukščiau minėta nutartis. 2013-07-30 gautas išieškotojo pranešimas, kuriame išieškotojas M. K. nurodo, jog skolininkė A. G. (K.) Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties Nr. 2-3968-391/2013 nevykdo, nesilaiko nutartyje nustatytos bendravimo su dukra tvarkos, nesudaro sąlygų išieškotojui susitikti su dukra E. K..

7Teismas iš vykdomosios bylos medžiagos nustatė, kad vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti tam teisę turintis asmuo, vykdomasis dokumentas gali būti vykdomas antstolio V. Č., pateikto vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus.

8Su M. K. antstolis nuolat bendravo elektroniniu paštu, todėl tai yra laikytina nusistovėjusia jų bendravimo tvarka ir nesudaro pagrindo abejoti, kad būtent M. K. atsiuntė nurodytą raštą. Teismas pažymėjo, kad skolininkė savo skunde nenurodo, jog M. K. nepasirašytame rašte yra tikrovės neatitinkančių aplinkybių.

9Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Sprendimų vykdymo instrukcijos 25 p. įtvirtinta, kad vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku), kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis kreipiasi į vaiko gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl turimos informacijos pateikimo. Vaikų teisių apsaugos skyriui antstolis išsiuntė pranešimą, kad priimta vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-18 nutartis Nr. 2-3968-391/2013, kuria nustatyta M. K. bendravimo su dukra E. K. tvarka. Pateiktoje nutartyje yra nustatyta tėvo bendravimo tvarka su dukra, ir nėra numatyta dukrą perduoti tėvui, todėl jokių veiksmų su nepilnamečiu vaiku nebuvo numatyta atlikti.

10Organizuojant antstolių padėjėjų veiklą, įstatymų nustatyta tvarka išduodami antstolių įgaliojimai. Antstolis atsako už antstolio padėjėjų veiksmus ir vykdo jų kontrolę, todėl laikytina, kad antstolio padėjėjas A. V. veikė turėdamas visus įgalinimus, jo veiksmai teisėti ir pagrįsti, tai patvirtina ir antstolis.

11Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas teisės normomis ir bet kokie antstolio neteisėti veiksmai gali būti skundžiami, todėl savo pažeistas teises skolininkas turi teisę ginti CPK 510 str. nustatyta tvarka. Aptariamu atveju nepateikta jokių antstolio neteisėtus veiksmus pagrindžiančių įrodymų, todėl teigti, jog antstolis pažeidė pareiškėjos teises ar teisėtus interesus nėra jokio pagrindo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą (b.l. 20-24), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, jog teismas be pagrindo vertino antstolio veiksmus (profesinėje veikioje išieškotojo tapatybę nustato ir priima sprendimus vykdymo procese naudodamasis paprasto elektroninio pašto adresu) kaip tinkamą nusistovėjusią bendravimo tvarką, t.y. kaip teisėtus ir nepažeidžiančius Antstolių įstatymo 2 str., 3 str. nuostatas. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad antstolis dėl savo veiklos specifikos ir jai keliamų reikalavimų privalo užtikrinti vykdymo veiksmų teisėtumą (LAT 2005-09-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008; LAT2008-05-23 nutartis civ. b. Nr.3K-3-305/2008.)

14LR CPK normos, vykdymo procese nenumato galimybės atlikti teisinius veiksmus nepasirašyto dokumento pagrindu ir nurodo ginčo šalies, antstolio, skolininko, išieškotojo, jų atstovų pareigą pasirašyti (CPK 111 str., 216 str., 287 str., 631 str., 646 str.). LR Teisingumo ministro įsakymu patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijoje (toliau - SVI) taip pat nurodyta pareiga vykdymo procese dalyvaujančio asmens tapatybės identifikavimui (pvz. SVI 29 p.. 88 p.. 97 p.. 107 p.). Teismas, konstatavęs, kad antstolis, priimdamas sprendimą nepasirašyto dokumento pagrindu, elgėsi teisėtai ir pagrįstai, pažeidė Antstolių įstatymo 2 str. 1 d. nuostatas, nes tokie antstolio veiksmai pažeidė kitų vykdymo proceso dalyvių (skolininko) teises bei teisėtus interesus, jog vykdymo procesas vyks teisėtai, nešališkai, nepažeidžiant proceso dalyvių lygiateisiškumo principo, todėl teismo sprendimas prieštarauja CPK 6 str., 17 str. nuostatoms.

15Teismas nepagrįstai vertino antstolio veiksmus kaip teisėtus, nes 2013-07-31 surašydamas Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo aktą vykdomojoje byloje Nr.0116/13/02494, antstolis neatliko jokių veiksmų, siekdamas nustatyti aplinkybes, susijusias su galimu teismo sprendimo nevykdymu, neištyrė sprendimo nevykdymo aplinkybes, nenustatė visų būtinų laktų, kurie leisiu konstatuoti teismo sprendimo nevykdymą. Todėl teismas nepagrįstai nenustatė antstolio pareigos vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principų pažeidimo (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

16SVI 25 p. nurodyta, kad vykdant kitus nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku) (teismo sprendimus, kuriais nustatoma vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka ir kt.), apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis praneša vaiko gyvenamosios vietos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese, antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.

17Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku), kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis kreipiasi į vaiko gyvenamosios vielos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl turimos informacijos pateikimo. Antstoliui prašant ši informacija turi būti pateikta raštu. Prireikus antstolis su valstybinės vaiko teisiu apsaugos institucijos atstovu aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį ir jų vykdymo tvarką išnagrinėjęs turimą medžiagą antstolis priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Šis patvarkymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną siunčiamas proceso šalims ir valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

18Teismas netinkamai vertino bylos įrodymus dėl antstolio veiksmų, reglamentuotų SVI 25 p. ir padarė nepagrįstą išvadą, jog antstolis, išsiųsdamas raštą Vilniaus m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl priimtos vykdyti 2013-02-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr.2-3968- 391/2013, kuria nustatyta tėvo ir vaiko bendravimo tvarka, tinkamai vykdė savo pareigas, netyrė ir nesiaiškino ar išieškotojas tinkamai vykdė teismo patvirtintą savo pareigą suderinti abipusiu sutarimu su skolininku bendravimo su vaiku tvarką, ar išieškotojo veiksmai nebuvo išimtinai vienašališki ir nepagrįsti šalių bendradarbiavimo principu, ar vaikas norėjo/nenorėjo bendrauti su tėvu (išieškotoju), todėl bendravimo laikas turėjo būti perkeliamas į kitą sutartą dieną (2013-07-18 antstolio patvarkymo 3.2. p., 3.3.p.).

19Nesutinka su teismo argumentu, kad minėta nutartimi nėra numatytas vaiko perdavimas tėvui (išieškotojui), todėl vadovaujantis SVI 25 p. antstoliui nėra pagrindo bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos institucija, nes teismo nutartimi numatytas bendravimas tarp tėvo (išieškotojo) ir vaiko. Minėtu teismo sprendimu patvirtinta išieškotojo ir vaiko bendravimo tvarka nenustatant konkrečios bendravimo vietos, nedalyvaujant tretiesiems asmenims, tik nurodant vaiko paėmimo ir grąžinimo laiko ribas, todėl faktiškai susitikimo metu skolininkas nustatytam laikui perduoda vaiką išieškotojui. Esant tokioms aplinkybėms antstolis privalėjo vadovautis SVI 25 p. nuostatomis ir bendradarbiauti bei konsultuotis su vaiko teisių apsaugos institucija vertinant galimą teismo sprendimo nevykdymo egzistavimą ir jo aplinkybes.

20SVI 25 p. įtvirtintas teisinis reguliavimas numato vaiko teisių apsaugos institucijų dalyvavimo vykdymo procese, o vadovaujantis galiojančiais teisės aktais vaiko interesai pripažįstami prioritetiniais (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4str. 1 p.. 4 s t r. 7 p.. 11 str. 43 str. 3 d., Vaiko teisių konvencijos 3str. 1 d., 18 str. 1 d., 27 str. 1 d., 39 str.), todėl antstolis privalėjo įsitikinti išieškotojo pateiktame nepasirašytame pranešime nurodytų aplinkybių buvimu, įvertinti skolininko pateiktus argumentus dėl išieškotojo nurodytų aplinkybių buvimo ar nebuvimo, esant poreikiui kreiptis į atitinkamas vaiko teisių apsaugos institucijas ir tik įvertinus bei atsižvelgus į visas svarbias aplinkybes konstatuoti ar išieškotojo nurodytos aplinkybės egzistavo bei sudarė pagrindą surašyti aktą. Byloje nėra įrodymų, kad antstolis atliko bet kokius aktyvius tiriamuosius ar vertinamuosius veiksmus siekdamas nustatyti išieškotojo bei skolininko nurodytų aplinkybių buvimą bei patikimumą, o teismas nepagrįstai konstatavo antstolio veiksmų teisėtumą Antstolių įstatymo 3 str. 1 d., LR CPK 634 str. prasme. Antstolio pareiga būti aktyviam vykdymo procese suponuoja ir aukštesnės instancijos teismų praktika aiškinai antstolio pareigų apimtis bei pareigą būti aktyviam siekiant nepažeisti skolininko interesų (LAT 2007-02-07 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-75/2007; 2007-04-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-136/2007).

21Teismas nepagrįstai apsiribojo formaliu motyvu, kad SVI 23 p. nereikalauja aktyvių antstolio veiksmų nevykstant vaiko perdavimo tėvui procedūros, todėl mano, kad teismas netinkamai vertino bylos įrodymus, todėl padarė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą dėl antstolio veiksmų teisėtumo SVI 25 p. apimtimi.

22Teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolio padėjėjas veikė jam suteiktų įgaliojimų ribose. Teismų praktikoje suformuota, kad antstolio padėjėjas, atlikdamas veiksmus vykdomojoje byloje neprivalo pateikti skolininkui savo įgaliojimų patvirtinančio dokumento (LApT 2011-06-13 nutartis civ.byloje Nr. 2SA- 9-1-302/2011). Rašytinis antstolio įgaliojimas privalo būti vykdomojoje byloje. Tokio įgaliojimo nebuvimas pažeidžia imperatyvias Antstolių įstatymo 30 str. 1 d. nuostatas, kuriose imperatyviai nurodyta, kad antstolio padėjėjas turi teisę veikti antstolio vardu tik esant rašytiniam antstolio įgaliojimui. Tiek civilinėje byloje Nr. 2-37792-728/2013, tiek vykdomojoje byloje Nr.0116/13/02494 nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog antstolis V. Č. įgaliojo antstolio padėjėją atlikti tam tikrus veiksmus. Dėl šios priežasties atmeta kaip prieštaraujanį civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje esantiems įrodymams (jų nebuvimui) teismo argumentas, kad jis ištyrė visus civilinėje byloje ir vykdomojoje byloje esančius įrodymus ir padarė išvadą, jog antstolis jokių vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė. Priešingai nei konstatavo teismas, byloje nėra įrodymų, kad 2013-07-18 antstolio patvarkymas Nr. 0116/13/02494, 2013-07- 31 antstolio aktas buvo surašyti ir pasirašyti antstolio V. Č. įgalioto asmens. Asmens, neturinčio tinkamų įgaliojimų, surašyti dokumentai vykdomojoje byloje yra neteisėtas ab initio.

23Teismas nepasisakė dėl esminės vykdymo proceso aplinkybės - kad skolininkui buvo pateiktas 2013-07-17 antstolio V. Č. patvarkymas vykdomojoje byloje Nr.0116/13/02494 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, pasirašytas pavaduojančio antstolio D. M., tačiau nei skolininkui nei į Vilniaus miesto apylinkės teisme esančią civilinę bylą Nr.2-33827-933/2013 nebuvo pateiktas antstolį V. Č. vykdomojoje byloje pavaduojančio antstolio D. M. suteiktas rašytinis įgaliojimas antstolio padėjėjui A. V. veikti pavaduojančio antstolio vardu ir suteikiamų įgaliojimų apimtis (Antstolių įstatymo 30 str. 3 d.). Teismas nepasisakė ir dėl pareiškėjos nurodytos aplinkybės, jog vykdomojoje byloje Nr.0116/13/02494 yra to paties antstolio (V. Č.) vardu pasirašyti dokumentai su visiškai skirtingais parašais, todėl kyla pagrįstos abejonės dėl antstolio padėjėjo turimų įgaliojimų teisėtumo.

24Teismas aukščiau nurodytų antstolio padėjėjo įgaliojimų gavimo, jų apimties, minėtų įgaliojimų pagrindu atliktų veiksmų vykdomojoje byloje teisėtumo netyrė, dėl jų nepasisakė ir tokiu būdu pažeidė LR CPK 176-179 str., 183 str., 185 str. įtvirtintas įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančias nuostatas (LR CPK 329 str. 1 d.).

25Teismas šiurkščiai pažeidė pareiškėjos teises tinkamai ginti savo pažeistas teises (CPK 5 str. 1 cl), t.y. gauti ir susipažinti su visais bylos dokumentais, nes teismas neinformavo ir/ar nepateikė pareiškėjai antstolio V. Č. patvarkymo, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, nepersiuntė minėto antstolio patvarkymo pareiškėjai ir taip pažeidė LR CPK 510 str. 1 d. nuostatas. Skundžiamos nutarties motyvai yra identiški antstolio patvarkyme nurodytiems motyvams bei jų formuluotėms ir ši aplinkybė patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas netyrė civilinėje ir vykdomojoje byloje esančių rašytinių įrodymų ir taip pažeidė CPK 14 str. nuostatas.

26Nesutinka su teismo argumentu, kad skundas netenkinamas tuo pagrindu, jog pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių antstolio veiksmų neteisėtumą. Pareiškėja nurodė skundo pagrindus, motyvus bei jas patvirtinančias aplinkybes, kurios yra užfiksuotos vykdomojoje byloje, todėl papildomų įrodymų, kurių nebūtų antstolio vykdomojoje byloje, neteikė, nes jie būtų pertekliniai bei nesusiję su bylos esme. Atsižvelgus į tai, kad antstolio veikla yra griežtai reglamentuota ir visi antstolio veiksmai yra fiksuojami vykdomojoje byloje, skundžiamo antstolio veiksmo atveju nurodytoje byloje papildomų įrodymų nėra. Todėl teismo motyvas dėl pareiškėjos skundo nepagrįstumo nesant pateiktiems įrodymams atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, teismas buvo nenuoseklus, nes skundžiamoje nutartyje teismas pasisakė, jog tyrė vykdomosios bylos ir civilinės bylos medžiagą, t.y. analizavo įrodymus (LR CPK 177 str.)

27Išieškotojas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.30) prašo atskirąjį skundą atmesti.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

30Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria skundas dėl antstolio veiksmų atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

31Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog teismas nepagrįstai vertino antstolio bendravimą su išieškotoju elektroniniu paštu kaip nusistovėjusią jų bendravimo tvarką, todėl antstolis pagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus nepasirašyto išieškotojo pranešimo pagrindu; byloje nėra antstolio padėjėjo įgaliojimų.

32Nors išieškotojo prašymai, pareiškimai antstoliui turi būti pasirašyti išieškotojo ar jo atstovo, tačiau tuo atveju, jei išieškotojas nurodo savo elektroninį paštą antstoliui pateikdamas vykdomąjį dokumentą kaip vieną iš susisiekimo su juo priemonių, ir tokia bendravimo forma nusistovi, pažeidimas, antstoliui priimant nepasirašytą elektroniniu paštu atsiųstą išieškotojo prašymą (pareiškimą), vertintinas kaip formalus. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog M. K. antstolis nuolat bendravo elektroniniu paštu, todėl tai yra laikytina nusistovėjusia jų bendravimo tvarka ir nesudaro pagrindo abejoti, kad būtent M. K. atsiuntė nurodytą raštą. Dėl to atmestinas apeliantės argumentas, jog teismas nepagrįstai vertino antstolio bendravimą su išieškotoju elektroniniu paštu kaip nusistovėjusią jų bendravimo tvarką, ir todėl antstolis pagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus nepasirašyto išieškotojo pranešimo pagrindu.

33Pažymėtina ir tai, kad Antstolių įstatymo 30 str. numato antstolio padėjėjo teises ir pareigas, Antstolių įstatymo 30 str. 1 d. numatyta, kad antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu atlikti procesinius veiksmus, teikti šio Įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nurodytas paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų skaičiavimą. Skiriant pavaduojantįjį antstolį, pavaduojamojo antstolio padėjėjas privalo gauti pavaduojančiojo antstolio rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu atliekant šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus Antstolių įstatymo 30 str. 3 d. Tačiau nei Antstolių įstatymo 30 str., nei kitose minėto įstatymo normose nėra imperatyvaus reikalavimo, antstolio padėjėjo įgaliojimus segti į vykdomąsias bylas. Dėl šių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliantės argumentą, jog byloje nėra antstolio padėjėjo įgaliojimų, todėl asmens, neturinčio tinkamų įgaliojimų, surašyti dokumentai vykdomojoje byloje yra neteisėtas ab initio.

34Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog antstolis be pagrindo nesivadovavo SVI 25 p. nuostatomis ir nesikreipė į vaiko teisių apsaugos tarnybą.

35Civilinio proceso kodekso 585 str. 1 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, kaip ir teismo priimti procesiniai sprendimai, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi. CPK 771 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą.

36Nagrinėjamu atveju buvo vykdomas nepiniginio pobūdžio sprendimas.

37Pažymėtina, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 25 p. numatyta, jog sprendimai dėl vaikų perdavimo vykdomi CPK 764 straipsnyje nustatyta tvarka, o vykdant kitus nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku) (teismo sprendimus, kuriais nustatoma vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka ir kt.), apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis praneša vaiko gyvenamosios vietos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese, antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.

38Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku), kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis kreipiasi į vaiko gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl turimos informacijos pateikimo. Jei vaikas gyvena kitoje savivaldybėje nei išieškotojas, prireikus gali būti kreipiamasi ir į išieškotojo gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją. Antstoliui prašant ši informacija turi būti pateikta raštu. Prireikus antstolis su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovu aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį ir jų vykdymo tvarką. Išnagrinėjęs turimą medžiagą antstolis priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Šis patvarkymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną siunčiamas proceso šalims ir valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Jeigu skolininkas nevykdo antstolio patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka (SVI 25 p.).

39Iš vykdomosios bylos Nr. 2-3968-391/2013 medžiagos matyti, kad 2013-07-22 antstolio kontoroje buvo gautas skolininkės A. G. raštas dėl teismo sprendimo vykdymo (vykd. b.l.10-11), kuriame nurodyta, jog skolininkė vykdo teismo sprendimą, tačiau išieškotojas kelia jai nepriimtinas sąlygas, mažametis vaikas (dukra) išieškotojo (tėvo) bijo, nes nematė beveik metus laiko, yra prisirišęs prie skolininkės; taip pat pažymėta, jog skolininkės manymu, tik kompetentingi vaiko teisių apsaugos specialistai gali teikti išvadas ar vaikas yra traumuojamas susitikimo su tėvu metu ir ar dukrą galima iškart perduoti tėvui atsižvelgiant į jos amžių, į tai, kiek laiko ji nematė tėvo ir kokiomis aplinkybėmis matė jį paskutinį kartą.

40Taigi, skolininkė išreiškė pageidavimą, jog vaiko susitikimo su tėvu metu dalyvautų kompetentingas asmuo, galintis įvertinti tokio susitikimo poveikį vaikui, todėl siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą antstolis patvarkymu turėjo kviesti psichologą (SVI 25 p.). Antstolis, nors apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis pranešė vaiko gyvenamosios vietos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai (vykd. b.l.8) (SVI 25 p.), tačiau nesiaiškino skolininkės nurodytų aplinkybių, vadovaudamasis išimtinai išieškotojo 2013-07-30 elektroniniame laiške nurodytomis aplinkybėmis (vykd. b.l.12-13) surašė 2013-07-31 sprendimo nevykdymo aktą (vykd.b.l.14).

41Dėl aptartų motyvų, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad sprendimo nevykdymas buvo konstatuotas tik iš išieškotojo M. K. paaiškinimų antstolio pažeidžiant Civilinio proceso kodekso nuostatas. Kadangi surašytas aktas neišsiaiškinus visų aplinkybių, darytina išvada, kad jis neatitinka CPK 771 str. 1 d. reikalavimų, negali būti pripažintas atitinkančiu Sprendimų vykdymo instrukcijoje aktams dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus nustatytus reikalavimus, todėl yra niekinis. Ta aplinkybė, jog išieškotojas nurodė, jog jam nesudaromos sąlygos bendrauti su vaiku, neatleidžia antstolio nuo pareigos tinkamai vykdyti įstatymų reikalavimus, o nustatant bendravimo su vaiku tvarkos pažeidimų priežastis, išsamiai ir visapusiškai ištirti suinteresuotų asmenų paaiškinimus.

42Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ne tik nustatant bendravimo tvarką, bet ir viso sprendimo vykdymo metu yra būtina atsižvelgti į vaiko interesus, kadangi nacionaliniai ir tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pabrėžtinai akcentuoja visiems asmenims taikomą reikalavimą – visur ir visada, imantis bet kokių su vaikais susijusių veiksmų, pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus (CPK 764 str.).

43Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkinamas ir skundžiama teismo nutartis naikintina, o klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjos A. G. skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas ir panaikintinas 2013-07-31 vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/02494 antstolio padėjėjo A. V. surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo aktas (CPK 337 str. 1 d.2 p.).

44Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

45Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti.

46Pareiškėjos A. G. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti ir panaikinti 2013-07-31 vykdomojoje byloje Nr. 0116/13/02494 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo aktą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. I. Ginčo esmė... 3. pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė antstolio aktą 2013-07-31... 4. Antstolis V. Č., vadovaudamasis CPK 510 str. 2 d., išnagrinėjęs... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 30 d. nutartimi skundą... 6. Teismas iš teismui pateikto skundo turinio ir vykdomosios bylos Nr.... 7. Teismas iš vykdomosios bylos medžiagos nustatė, kad vykdomąjį dokumentą... 8. Su M. K. antstolis nuolat bendravo elektroniniu paštu, todėl tai yra... 9. Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos... 10. Organizuojant antstolių padėjėjų veiklą, įstatymų nustatyta tvarka... 11. Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas teisės normomis ir bet kokie... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą (b.l. 20-24), kuriuo prašo... 14. LR CPK normos, vykdymo procese nenumato galimybės atlikti teisinius veiksmus... 15. Teismas nepagrįstai vertino antstolio veiksmus kaip teisėtus, nes 2013-07-31... 16. SVI 25 p. nurodyta, kad vykdant kitus nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus,... 17. Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai... 18. Teismas netinkamai vertino bylos įrodymus dėl antstolio veiksmų,... 19. Nesutinka su teismo argumentu, kad minėta nutartimi nėra numatytas vaiko... 20. SVI 25 p. įtvirtintas teisinis reguliavimas numato vaiko teisių apsaugos... 21. Teismas nepagrįstai apsiribojo formaliu motyvu, kad SVI 23 p. nereikalauja... 22. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolio padėjėjas veikė jam suteiktų... 23. Teismas nepasisakė dėl esminės vykdymo proceso aplinkybės - kad skolininkui... 24. Teismas aukščiau nurodytų antstolio padėjėjo įgaliojimų gavimo, jų... 25. Teismas šiurkščiai pažeidė pareiškėjos teises tinkamai ginti savo... 26. Nesutinka su teismo argumentu, kad skundas netenkinamas tuo pagrindu, jog... 27. Išieškotojas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.30) prašo atskirąjį... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 29. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 30. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog teismas... 32. Nors išieškotojo prašymai, pareiškimai antstoliui turi būti pasirašyti... 33. Pažymėtina ir tai, kad Antstolių įstatymo 30 str. numato antstolio... 34. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia tais argumentais, jog antstolis be... 35. Civilinio proceso kodekso 585 str. 1 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimai... 36. Nagrinėjamu atveju buvo vykdomas nepiniginio pobūdžio sprendimas.... 37. Pažymėtina, jog Sprendimų vykdymo instrukcijos 25 p. numatyta, jog... 38. Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai... 39. Iš vykdomosios bylos Nr. 2-3968-391/2013 medžiagos matyti, kad 2013-07-22... 40. Taigi, skolininkė išreiškė pageidavimą, jog vaiko susitikimo su tėvu metu... 41. Dėl aptartų motyvų, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 42. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ne tik nustatant bendravimo... 43. Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirasis skundas tenkinamas ir skundžiama... 44. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas ... 45. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį panaikinti.... 46. Pareiškėjos A. G. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti ir panaikinti...