Byla 1A-254-116-2011

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vaclovo Iždono, kolegijos teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Girgždžiui, gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės M. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendžio, kuriuo M. R. pritaikius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 38 straipsnį atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 192 str. 2 d. ir byla nutraukta.

3Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. ir 70 str., M. R. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 60 (šešiasdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, juos atliekant per penkis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

4Vadovaujantis BK 72 str. 2 d. 3 p. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija), nuspręsta iš M. R. konfiskuoti 3623,10 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus dvidešimt tris litus ir dešimt centų), esančių AB ( - ) banko sąskaitoje Nr. ( - ).

5Pradėti UAB ( - ) civilinio ieškinio procesas dėl 50 000 (penkiasdešimties tūkstančių) litų kompensacijos ir UAB ( - ) civilinio ieškinio procesas dėl 60 000 (šešiasdešimties tūkstančių) litų kompensacijos nutraukti.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, apeliacinį skundą,

Nustatė

7M. R. vadovaujantis BK 38 str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 192 str. 2 d. dėl to, kad jis pažeisdamas 2003-03-05 LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-1355 15 straipsnio 2 dalies reikalavimą numatantį, kad „bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu“, 73 straipsnio 1 punkto bei 2 punkto reikalavimus, numatančius, kad „autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimu laikomi šie veiksmai: 1) kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudojimas (įskaitant išleidimą, atgaminimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, transliavimą, retransliavimą ar kitokį viešą paskelbimą), ir platinimas be šių teisių subjekto licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos sąlygas); 2) kūrinių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektų neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais“, neteisėtai atgamino, laikė ir platino komerciniais tikslais neteisėtas audiovizualinių kūrinių kopijas, t. y. nuo 2009-06-01 iki 2010-02-18 jam priklausančioje ir administruojamoje internetinėje svetainėje adresu ( - ), kurios IP adresas ( - ), sukūrė vientisą sistemą iš keturių serverių: ( - ) IP adresas ( - ), kuris buvo patalpintas ( - ), Vilniuje, ( - ) IP adresas ( - ), ( - ) IP adresas ( - ), ( - ) IP adresas ( - ), kurie buvo patalpinti UAB ( - ), ( - ) Šiauliuose, juose neteisėtai atgamindamas patalpino 39734 (trisdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt keturis) audiovizualinių kūrinių kopijas (Divix, Xvid, DVDRip, Mpeg4, BDRip formatais), kurių vertė pagal teisėtų kopijų mažmeninio pardavimo kainas 2010-02-18 dieną buvo 393366,60 Lt (trys šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt šeši litai 60 centų), tai yra viršijo 250 MGL dydžio sumą, šias neteisėtas audiovizualinių kūrinių kopijas komerciniais tikslais laikė serveriuose: ( - ) IP adresas ( - ) kuris buvo patalpintas ( - ), Vilniuje, ( - ) IP adresas ( - ), ( - ) IP adresas ( - ), ( - ) IP adresas ( - ), kurie buvo patalpinti UAB ( - ), ( - ), Šiauliuose ir platino už nustatytą mokestį svetainėje ( - ) užsiregistravusiems lankytojams, sudarydamas galimybę jiems neteisėtas kūrinių kopijas peržiūrėti realiu laiku arba parsisiųsti į savo įrenginius, tokiu būdu gavo neteisėtų pajamų 31083,10 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį aštuoniasdešimt tris litus 10 centų).

8Apeliaciniu skundu atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės M. R. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendžio dalį dėl 2250 Lt piniginių lėšų konfiskavimo iš jo (M. R.) sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke ( - ).

9Skunde apeliantas nurodo nesutinkantis su apylinkės teismo nuosprendžiu dalyje dėl konfiskavimo 2 250 Lt, įeinančių į bendrą 3 623,10 Lt, esančių AB banko ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ), konfiskuotą sumą.

10Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė jo (M. R.) banko sąskaitoje esančių piniginių lėšų kilmės. Priimdamas nuosprendį teismas rėmėsi tik tuo, kad M. R. pajamas iš nusikalstamos veikos gavo būtent į AB banko ( - ) sąskaitą Nr. ( - ), į kurią jam pagal sutartį pinigus pervedinėjo ( - ), todėl priėjo išvados, kad visos šioje sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra gautos nusikalstamu būdu, ir jas konfiskavo.

11Nurodo, kad dar nežinodamas apie 2010 m. vasario 23 d. prokuroro nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teises, jis (M. R.) 2010-04-13 iš kitos AB banko ( - ) sąskaitos Nr. ( - ) pervedė 2 250 Lt į banko sąskaitą Nr. ( - ), t. y. į tą banko sąskaitą, į kurioje esančias pinigines lėšas nuosavybės teisės buvo apribotos. Teigia, jog šią aplinkybę patvirtina 2011-04-06 banko sąskaitos išrašas.

12Atkreipia dėmesį, kad 2009-05-12 kreditinės mokėjimo kortelės sutartimi Nr. ( - ) AB bankas ( - ) suteikė jam (M. R.) 2 000 Lt kredito limitą banko sąskaitai Nr. ( - ). Apelianto įsitikinimu, 2011-04-06 banko sąskaitos išrašas rodo, jog jam (M. R.) vykdant 2 250 Lt pavedimą, iš dalies – 1 785,32 Lt sumoje buvo panaudotos iš banko pasiskolintos, o ne nusikalstamu būdu įgytos piniginės lėšos, ir iš dalies – 464,68 Lt sumoje buvo panaudotos jo paties (M. R.) banko sąskaitoje turėtos piniginės lėšos. Byloje nėra jokių įrodymų, kad minėtos lėšos būtų buvusios įgytos nusikalstamu būdu. Tai, kad šios piniginės lėšos negalėjo būti įgytos nusikalstamu būdu, patvirtina ir teismo nustatyta aplinkybė, jog 2010 m. vasario mėnesį serveriai buvo atjungti, taigi, 2010 m. balandžio mėnesį pajamų iš nusikalstamos veikos jis, t. y. M. R., gauti negalėjo. Be to, teismas nustatė, kad pajamas iš nusikalstamos veikos jis gaudavo ne į banko sąskaitą Nr. ( - ), o į banko sąskaitą Nr. ( - ). Mano, kad nurodytos aplinkybės patvirtina, jog 2250 Lt piniginių lėšų dalis, esanti banko ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ), nėra įgyta nusikalstamu būdu, todėl negali būti konfiskuojama.

13Teismo posėdyje atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės M. R. gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti. Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti.

14Apeliacinis skundas tenkinamas.

15Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendis pakeistinas dėl nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikimo bylos aplinkybėms (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 328 str. 3 p.).

16Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, kurios turinį sudaro priverstinis, neatlygintinas iš nusikalstamos veikos gauto, darant nusikalstamą veiką panaudoto ar nusikalstamai veikai daryti suteikto turto paėmimas valstybės nuosavybėn ir kuri skiriama pilnamečiui, nepilnamečiui ar juridiniam asmeniui kartu su bausme, atleidus jį nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, o esant nustatytoms sąlygoms (BK 72 str. 2 d. 1 p., 3 d., 4 d. (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX-2314, įsigal. 2004 m. liepos 13 d. redakcija)) – ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Teismas privalo konfiskuoti: 1) perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai padaryti pinigus ar kitus materialią vertę turinčius daiktus; 2) darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus; 3) iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus.

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2010 m. vasario 23 d. nutarimu, patikslintu 210 m. balandžio 19 d. nutarimu, buvo laikinai apribota M. R. nuosavybės teisė į pinigus, esančius AB ( - ) banko sąskaitoje Nr. ( - ) (2 t. 1, 5 b. l.). Minėtos sąskaitos išrašas liudija, kad 2010 m. birželio 16 d. joje buvo 3623,10 Lt (2 t. 12-25 b. l.), o šio išrašo apžiūros protokole užfiksuota, kad į M. R. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) iš UAB ( - ) pagal sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nuo 2009 m. birželio 8 d. iki 2010 m. vasario 25 d. bendrai buvo pervesta 31 083,10 Lt (2 t. 26-28 b. l.). Skundžiamu nuosprendžiu nuspręsta iš M. R. konfiskuoti 3623,10 Lt, esančių AB banko ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ), motyvuojant tuo, kad yra pagrindas manyti, jog minėtos banko sąskaitoje esančios piniginės lėšos buvo gautos nusikalstamu būdu. Skunde M. R. nurodė, kad teismas nepagrįstai nusprendė konfiskuoti jo banko sąskaitoje esančias visas pinigines lėšas 3623,10 Lt sumoje, kaip gautas nusikalstamu būdu. Tiek iš byloje esančio aukščiau minėto banko sąskaitos išrašo, tiek iš apelianto kartu su skundu pateiktų kreditinės mokėjimo kortelės sutarties kopijos bei 2010 m. balandžio 13 d. sąskaitos išrašo kopijos (3 t. 134, 135 b. l.) akivaizdu, kad M. R. 2009 m. gegužės 12 d. AB bankas ( - ) suteikė 2000 Lt kredito limitą banko sąskaitai Nr. ( - ). Išrašai iš banko sąskaitų patvirtina M. R. skunde nurodytą aplinkybę, kad jis 2010 m. balandžio 13 d. iš savo sąskaitos Nr. (duomenys neskelbtini) į sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 2250 Lt (2 t. 25 b. l., 3 t. 135 b. l.). Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su apelianto skundo teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai analizavo M. R. banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančius duomenis ir nepagrįstai konstatavo, kad visos minėtoje sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra gautos nusikalstamu būdu. Taigi, teismo išvados dėl M. R. banko sąskaitoje Nr. ( - ) esančių visų piniginių lėšų įgijimo neatitinka bylos aplinkybių. Kaip jau minėta, baudžiamasis įstatymas suteikia teismui teisę konfiskuoti tik tuos pinigus, kurie gauti iš nusikalstamos veikos, o ne legaliu būdu. Todėl apylinkės teismo nuosprendis dėl neteisingai nustatyto M. R. konfiskuotinų piniginių lėšų dydžio keičiamas.

18Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendžio įžanginėje dalyje neteisingai nurodytas bylos numeris – Nr. 1-799-716/2010 vietoje Nr. 1-64-716/2011, taip pat ne kartą neteisingai nurodyta nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto asmens pavardė – „R.“ vietoje R. (3 t., 124-127 b. l.). Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad iš bylos duomenų akivaizdu, jog nuosprendis priimtas byloje Nr. 1-64-716/2011 ir šioje byloje įtariamuoju bei kaltinamuoju buvo patrauktas ir nuteistas vienas asmuo – M. R., a. k. ( - ) (2 t. 80, 115-119 b. l., 3 t. 124-127 b. l.), nuosprendis dėl minėtų rašybos netikslumų nelaikytinas neteisėtu ir nepagrįstu, o šios klaidos ištaisytinos apeliacinės instancijos teismo nutartimi.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 3 p., 332 str.,

Nutarė

20Laikyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendis priimtas baudžiamojoje byloje Nr. 1-64-716/2011 ir šiuo nuosprendžiu yra atleistas M. R., a. k. ( - ).

21Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendį pakeisti.

22Iš M. R. konfiskuotinų jo piniginių lėšų, esančių AB ( - ) banko sąskaitoje Nr. ( - ) dydį sumažinti iki 1 373,10 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų septyniasdešimt trijų litų ir dešimties centų).

23Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Vadovaujantis BK 67 str. 2 d. ir 70 str., M. R. paskirta baudžiamojo poveikio... 4. Vadovaujantis BK 72 str. 2 d. 3 p. (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314... 5. Pradėti UAB ( - ) civilinio ieškinio procesas dėl 50 000 (penkiasdešimties... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, apeliacinį skundą,... 7. M. R. vadovaujantis BK 38 str. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 8. Apeliaciniu skundu atleistasis nuo baudžiamosios atsakomybės M. R. prašo... 9. Skunde apeliantas nurodo nesutinkantis su apylinkės teismo nuosprendžiu... 10. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netyrė jo (M. R.) banko sąskaitoje... 11. Nurodo, kad dar nežinodamas apie 2010 m. vasario 23 d. prokuroro nutarimą... 12. Atkreipia dėmesį, kad 2009-05-12 kreditinės mokėjimo kortelės sutartimi... 13. Teismo posėdyje atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės M. R. gynėjas... 14. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 15. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendis pakeistinas... 16. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės... 18. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d.... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 20. Laikyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendis... 21. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. nuosprendį pakeisti.... 22. Iš M. R. konfiskuotinų jo piniginių lėšų, esančių AB ( - ) banko... 23. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....