Byla 2VP-1168-325/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduotas nagrinėti iš naujo, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis G. K., K. M., D. M

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas susipažinęs su 2016-06-16 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuria Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-04-29 nutartis panaikinta ir pareiškėjo skundas (prašymas) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduotas nagrinėti iš naujo, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys antstolis G. K., K. M., D. M.

Nustatė

2Kretingos rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. R., prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Nurodo, jog Kretingos rajono apylinkės teisme išduotas teismo vykdomasis raštas. Antstolio G. K. padėjėja M. Č. pradėjo priverstinio vykdymo procedūrą pagal išduotą vykdomąjį raštą neteisėtai, kadangi neįteikė raginimo Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka. Nurodo, jog išieškomos sumos kiekvienoje vykdomojoje byloje yra po 400,00 Eur. Prašo vykdomosiose bylose taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus kol bus išspręsti skundai dėl antstolio veiksmų.

32016-06-16 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi Kretingos rajono apylinkės teismo 2016-04-29 nutartis panaikinta ir pareiškėjo skundas (prašymas) dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4Prašymas netenkintinas.

5CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti, todėl teismas skunde nurodytus argumentus vertina preliminariai, kiek tai būtina sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Nurodė, jog antstolės padėjėjai M. Č. pradėjus priverstinį išieškojimą, jis buvo tarnybinėje komandiruotėje Vakarų Europoje, todėl raginimas jam nebuvo įteiktas, kartu pateikė pažymą iš darbovietės bei skundų nuorašus dėl antstolio veiksmų.

7Teismas susipažinęs su vykdomąja byla Nr. ( - ), kurioje išieškotoja D. M., skolininkas V. R., dėl 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo nustatė, kad vykdomoji byla yra užbaigta, vykdomasis dokumentus grąžintas Kretingos rajono apylinkės teismui visiškai jį įvykdžius. Darytina išvada, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užbaigtoje vykdomojoje byloje netenka prasmės, kadangi nėra galimybės sustabdyti jau įvykdyto išieškojimo, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), netenkintinas.

8Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) nustatyta, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą. kurioje išieškotojas yra K. M., skolininkas V. R., dėl 400,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo. Teismas pažymi, kad 2016-06-20 Kretingos rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-824-325/2016 dėl antstolio veiksmų, pareiškėjo skundas paliktas nenagrinėtu, pareiškėjui nepašalinus skundo trūkumų. CPK 7 straipsnyje yra įtvirtinta byloje dalyvaujančių asmenų pareiga sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Be to pabrėžtina, jog vykdymo veiksmų sustabdymas susijęs su tam tikrų apribojimų išieškotojo atžvilgiu taikymu, todėl spręsdamas prašymą sustabdyti išieškojimo veiksmus, teismas privalo siekti, kad būtų užtikrinama išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyra, kad ši priemonė nebūtų taikoma nepagrįstai, bet užtikrinama tiek išieškotojo, tiek ir skolininko teisių ir turtinių interesų apsauga. Pareiškėjas, prašydamas sustabdyti vykdymo veiksmus savo prašymo nemotyvuoja, pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinys yra praktiškai analogiškas pareiškėjo skundui dėl antstolio veiksmų. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti pagrįstą išvadą, jog šiuo atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje, kad nesiėmus šių priemonių teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ar kad nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeisti pareiškėjo interesai ar jiems padaryta nepataisoma žala (CPK 12 straipsnis, 144 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis). Vien skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nėra absoliutus pagrindas stabdyti vykdomąją bylą ar atskirus vykdymo veiksmus. Nepagrįstas išieškojimo sustabdymas gali neproporcingai pažeisti išieškotojo teises ir teisėtus interesus. Atsižvelgiant į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, konstatuotina, kad šiuo atveju, nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

9Esant išdėstytoms aplinkybėms ir atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, siekiant užtikrinti teismo procesinio sprendimo įvykdymą, tačiau tuo pačiu nepažeisti suinteresuotų asmenų interesų, vadovaujantis ekonomiškumo principu, pareiškėjo prašymas netenkintinas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 147 straipsnis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 144, 147, 151 straipsniais,

Nutarė

11prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai