Byla 2A-2063-603/2015
Dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitė, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto ieškovo A. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimo civilinėje byloje ieškovo A. Z. ieškinį atsakovams E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., T. Č., A. N., N. K., M. K., V. K., A. B., J. B., D. S., tretieji asmenys – E. Z. ir VĮ Registrų centras, dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013-01-02 susitarimą (notarinio registro Nr. 20), patvirtintą Vilniaus m. 12 – jo notarų biuro notarės D. S.

3Nurodo, kad asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso 750/12001 dalis žemės sklypo, esančio Vilniaus r., ( - ) sen., ( - ) k., ( - ), unikalus Nr. ( - ). Šiame žemės sklype tam tikriems statiniams statyti yra išduotas statybos leidimas, tačiau statybos nėra baigtos ir teisinė pastatų registracija dar nėra atliekama. Taip pat nurodė, kad jis, praėjus kuriam laikui po nuosavybės įgijimo, sužinojo, jog atsakovai 2013-01-02 yra pasirašę susitarimą, kurį patvirtino Vilniaus m. 12 – ojo notarų biuro notarė D. S.. Teigia, kad šiuo susitarimu atsakovai, jam nedalyvaujant ir susitarimo nepasirašant, be jo žinios susitarė dėl pastatų, esančių minėtame žemės sklype ir pažymėtų plane indeksais 2I1/b; 10I1/b; 5I1/b; 3A1/b; 9I1/b; 1A1/b; 7I1/b‘; 6I1/b; 4I1/b; 8I1/b nuosavybės teisių registracijos ateityje, t.y. atsakovai susitarė, kad jam „priklausys pastatai, pažymėti indeksais 5I1/b“; pažymėjo, kad jis minėtus asmenis nebuvo įgaliojęs jo vardu pasirašyti. Akcentavo, kad ginčijamu atveju 2013-01-02 susitarimui sudaryti nebuvo išreikšta jo valia, šio susitarimo jis nepasirašė, jo sudaryme nedalyvavo, tad šis susitarimas yra niekinis ir negaliojantis.

4Atsakovai E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., N. K. pateikė atsiliepimą, kuriame sutinka ir neprieštarauja, kad ieškovo ieškinys būtų pilnai patenkintas.

5Atsakovė A. B. pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

6Atsiliepime nurodė, ieškovas yra žemės sklypo, esančio Vilniaus r., ( - ) sen., ( - ) k., ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkis pagal 2013-03-04 pirkimo – pardavimo sutartį su N. K.. Ieškovui buvo žinoma, o po šios sutarties sudarymo tapo privaloma ir žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarka, dėl kurios 2012-07-25 šio žemės sklypo bendraturčiai susitarė pasirašydami susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu (notarinio registro Nr. 2793). Apie šį juridinį faktą pažymėta ir minėtoje 2013-03-04 žemės sklypo dalies pirkimo – pardavimo sutartyje. Be to, prie atitinkamos sutarties yra pridėtas ir naudojimosi žemės sklypu tvarkos (sklypo dalių ribų ir jų plotų) nustatymo planas, kuriame akivaizdžiai matyti, kad ieškovui tenkančioje žemės sklypo dalyje atitenka de fakto statomas statinys. Būtent šis statinys ir yra tas, kuris 2013-01-02 susitarime pažymėtas indeksu 5I1/b ir kuris pagal šį susitarimą galėtų būti registruojamas ne kieno nors kito, o ieškovo vardu. Atkreipė dėmesį į tai, kad nepaisant fakto, jog 2013-01-02 susitarimo pasirašymo dieną ieškovas nebuvo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bendraturčiu, tačiau nurodytą dieną ieškovo brolis S. Z. nurodė, kad indeksu 5I1/b pažymėtas pastatas turi atitekti jo broliui, t.y. ieškovui, nes būtent jam ir jo sūnui E. Z. bus parduota 2012-07-25 susitarime „F“ raide pažymėta žemės sklypo dalis. Mano, kad ieškovo ginčijamas susitarimas nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų, jog jį pasirašant buvo elgiamasi sąžiningai. Ieškovas nenurodė kokių nors duomenų, kad jis turi kokių nors turtinių pretenzijų į 2013-01-02 susitarime indeksais 2I1/b, 10I1/b, 3A1/b, 9I1/b, 1A1/b, 7I1/b, 6I1/b, 4I1/b ir 8I1/b pažymėtus statinius.

7Atsakovai – M. K., A. N., V. K., J. B. ir T. Č. pateikė atsiliepimus, kuriuose nesutinka su pareikštu ieškinių, prašo jį atmesti.

8Minėti atsakovai savo atsiliepimuose iš esmės nurodė analogiškus motyvus, kaip ir atsakovė A. B..

9Trečiasis asmuo – E. Z., pateiktame atsiliepime sutinka ir neprieštarauja, kad ieškovo ieškinys būtų pilnai patenkintas.

10Trečiasis asmuo – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, pateiktame atsiliepime aiškios pozicijos nagrinėjamu klausimu neišreiškė, nurodė, kad ieškinyje nurodyti statiniai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti.

11Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

12Teismo posėdžio metu ieškovas A. Z. ir jo atstovė adv. I. N. reikalavimus pilnai palaikė. Iš esmės nurodė analogiškus motyvus, kurie pateikti ieškinyje.

13Atsakovai T. Č., M. K., V. K. ir J. B. bei jų atstovas adv. A. N. su ieškiniu nesutiko; argumentai analogiški tiems, kurie buvo nurodyti atsiliepimuose, be to, advokatas pasakęs baigiamąją kalbą, pateikė ją raštu.

14Atsakovai K. C. ir S. C. su ieškiniu sutiko.

15Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

16Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatė, kad atsakovai - E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., T. Č., A. N., N. K., M. K., V. K., A. B. ir J. B., 2013-01-02 sudarė susitarimą (1 t., b.l. 6), kuriuo jie sutinka ir neprieštarauja, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), turinčiame 4.8004 ha bendro ploto, esančiame Vilniaus r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., ( - )k, registro Nr. ( - ), esantys pastatai priklausytų ir būtų registruoti sekančia tvarka:

17- S. C. ir K. C. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 2I1/b ir 10I1/b;

18- A. Z. priklausys pastatas, pažymėtas indeksu 5I1/b;

19- T. Č. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 3A1/b ir 9I1/b;

20- A. N. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 1A1/b ir 7I1/b;

21- M. K. ir V. K. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 6I1/b;

22- A. B. ir J. B. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 4I1/b ir 8I1/b; šis susitarimas buvo patvirtintas Vilniaus m. 12-ojo notarų biuro notarės D. S., notarinio registro Nr. 20.

23Teismas, įvertinęs atsakovų sudarytą susitarimą, jo turinį, taip pat vienašalio sandorio esmę, sprendė, kad yra pagrindas atsakovų sudarytą susitarimą kvalifikuoti būtent kaip vienašalį sandorį (o ne kaip dvišalį sandorį (sutartį), kaip laiko ieškovas savo ieškinyje); šiuo atveju neturi reikšmės, kad šį susitarimą pasirašė daugiau negu vienas dalyvis (atsakovai).

24Atsakovai ginčijamo susitarimo pasirašymo metu (2013-01-02) buvo 4.8004 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkiai; ieškovas šio sklypo bendrasavininkiu tapo tik 2013-03-04, t.y. po ginčijamo susitarimo pasirašymo (1 t., b.l. 7 – 9, 44 – 53, 56 – 65 ir kt.). Atsižvelgiant į išdėstytą, į ginčijamo susitarimo turinį, iš kurio matyti, kad žemės sklypo bendrasavininkiai sutinka ir neprieštarauja, jog jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esantys pastatai priklausytų ir būtų registruoti atitinkama tvarka, darytina išvada, kad minėti atsakovai pasirašydami ginčijamą vienašalį sandorį įgyvendino savo, kaip bendraturčių, teisę, numatytą CK 4.75 straipsnyje. Minėti bendrasavininkiai dar anksčiau, t.y. 2012-07-25, buvo sudarę sutartį dėl 4.8004 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarkos (1 t., b.l. 68 - 82). Pagal bylos duomenis, ieškovas dalyvavo bendrasavininkių susirinkimuose, aktyviai veikė jo brolis S. Z., buvo aišku, kad ieškovas ketina įsigyti dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio dalyje būtent ir stovi (statomas) minėtas pastatas. Vėlesni veiksmai šią aplinkybę ir patvirtino, t.y. ieškovas A. Z. 2013-03-04 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo dalį žemės sklypo, kuriame stovi (statomas) minėtas pastatas (1 t., b.l. 44 – 55, 68 – 82, šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai ir kt.).

25Teismas darė išvadą, kad atsakovams, kaip žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkiams, įgyvendinant CK 4.75 straipsnyje nustatytą teisę, sudarant ginčijamą susitarimą, t.y. vienašalį sandorį, trečiųjų asmenų (šiuo atveju ieškovo A. Z.) valia tokio susitarimo sudarymui iš esmės neturėjo jokios teisinės reikšmės, nes jie nebuvo šio susitarimo šalimi. Ieškovas negalėjo dalyvauti ir pasirašyti tokio susitarimo dar ir dėl to, kad jis ginčijamo susitarimo pasirašymo metu nebuvo žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkis. Atsakovai pasirašydami ginčijamą susitarimą, t.y. sudarydami vienašalį sandorį, nenusprendė ir negalėjo nuspręsti dėl ieškovo teisių, nes, minėta, iš vienašalio sandorio atsiranda pareigos jį sudariusiam asmeniui, tuo tarpu kitiems asmenims iš vienašalio sandorio pareigos atsiranda tik įstatymų nustatytais atvejais arba kai tie asmenys sutinka. Tad nagrinėjamu atveju ieškovui A. Z. iš šio sudaryto vienašalio sandorio galėtų atsirasti pareigos tik jeigu jis pats su tuo sutiktų. Priešingu atveju, ieškovui šis susitarimas nesukels jokių teisinių pasekmių.

26Teismas ex officio nenustatė, kad atsakovų sudarytas sandoris yra niekinis.

27Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

28Nurodo, kad teismas nepagrįstai laikė, kad atsakovai, sudarydami ginčijamą susitarimą įgyvendino savo teisę numatytą CK 4.75 str., nes tokia išvada neatitinka CK 4.75 str. nurodyto teisinio reglamentavimo, dėl ko nepagrįstai sprendė, kad ginčijamas 2013-01-02 susitarimas yra vienašalis sandoris. Nagrinėjamu atveju yra sudarytas daugiašalis susitarimas, kuriame išdėstyti susitarimai sukelia teisines pasekmes visiems jį pasirašiusiems asmenims. Apelianto valia dėl tokio susitarimo nebuvo išreikšta.

29Teismas nepasisakė dėl notarės duotų paaiškinimų, jog ji tvirtino tik šalių parašus, dokumento turinio nerengė, jokių dokumentų neprašė, o apie tai, kokias teises ir pareigas bei teisines pasekmes sukuria ginčo dokumentas atsakyti negalėjo.

30Atsakovė notarė D. S. atsileipime į apeliacinį skundą nurodė, kad su skundu nesutinka. Atsiliepimą į apeliacinį skundą iš esmės grindė pirmos instancijos teismo sprendimo teisiniais argumentais. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju apeliantas nenurodė jokio teisinio pagrindo, kuriuo ginčo susitarimas galėtų būti pripažintas negaliojančiu.

31Atsakovai T. Č., A. N., M. K., V. K., J. B. ir A. B. atsileipime į apeliacinį skundą nurodė, kad su skundu nesutinka.

32Nurodė, kad sprendimas yra teisingas ir teisėtas. Ieškovo be teisinio ir faktinio pagrindo ginčytas susitarimas visiškai atitiko naudojimosi tvarką, todėl tokiu susitarimu ieškovo interesai nebuvo pažeisti. Be to, teismo posėdžio metu ieškovas negalėjo paaiškinti ginčijamo susitarimo žalą jo teisėms ir teisėtiems interesams.

33Apeliacinis skundas atmestinas.

34Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

35E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., T. Č., A. N., N. K., M. K., V. K., A. B. ir J. B., būdami 4.8004 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), bendrasavininkiai, 2013-01-02 sudarė susitarimą (1 t., b.l. 6), kuriuo jie sutinka ir neprieštarauja, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), turinčiame 4.8004 ha bendro ploto, esančiame Vilniaus r. sav., ( - ) sen., ( - ) k., ( - )k, registro Nr. ( - ), esantys pastatai priklausytų ir būtų registruoti sekančia tvarka: S. C. ir K. C. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 2I1/b ir 10I1/b; A. Z. priklausys pastatas, pažymėtas indeksu 5I1/b; T. Č. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 3A1/b ir 9I1/b; A. N. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 1A1/b ir 7I1/b; M. K. ir V. K. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 6I1/b; A. B. ir J. B. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 4I1/b ir 8I1/b; šis susitarimas buvo patvirtintas Vilniaus m. 12-ojo notarų biuro notarės D. S., notarinio registro Nr. 20. Apeliantas minėto sklypo bendrasavininkiu tapo tik 2013-03-04, t.y. po ginčijamo susitarimo pasirašymo (1 t., b.l. 7 – 9, 44 – 53, 56 – 65 ir kt.). Taip pat nustatyta, kad minėto žemės sklypo bendrasavininkai 2012-07-25, buvo sudarę sutartį dėl 4.8004 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r., unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarkos (1 t., b.l. 68 - 82), pagal kurią susitarta, jog keturi bendrasavininkai, tame tarpe N. K., bendrai naudojasi žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „F“, kuriame būtent ir yra pastatas, pažymėtas indeksu 5I1/b, dėl kurio priskirtinumo apeliantui ir susitarė atsakovai ginčo susitarime. Pažymėtina, kad žemės sklypo dalyje plane pažymėta indeksu „F“, pastatas, pažymėtas indeksu 5I1/b, yra vienintelis pastatas.

36Remiantis CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl bendraturčių naudojimosi bendrąja daline nuosavybe priklausančiu turtu tvarkos bei šios teisės įgyvendinimo principų yra nuosekliai išplėtota ir gausi. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N. L. v. O. S., bylos Nr. 3K-3-572/2004; 2006 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. A. v. D. Š., bylos Nr. 3K-3-576/2006; 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. Ž. v. M. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-355/2010; kt.).

37Kaip nustatyta byloje, tuo metu, kai buvo sudarytas apelianto ginčijamas 2013-01-02 susitarimas, žemės sklypo savininkai buvo atsakovai E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., T. Č., A. N., N. K., M. K., V. K., A. B. ir J. B.. Atsižvelgiant į ginčo susitarimo turinį bei formą, laikytina, kad faktiškai atsakovai siekė notarine tvarka patvirtinti bendrą tarpusavio susitarimą dėl jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esančių, tačiau neįregistruotų, statinių pasiskirstymo tarpusavyje. Tuo metu, kai buvo pasirašomas ginčijamas 2013-01-02 susitarimas, viena sklypo bendrasavininkių buvo N. K., kuri, pasirašydama minėtą susitarimą, taip pat pritarė ir sutiko su tokiu statinių pasiskirstymu tarp bendrasavininkų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, toks atsakovų sudarytas susitarimas laikytinas kaip viena iš nuosavybės teise priklausančio daikto valdymo teisės įgyvendinimo formų. Akivaizdu, jog aukščiau nurodyti asmenys, būdami turto savininkais, turėjo teisę sudaryti tokį susitarimą.

38Dėl ginčo susitarimo kvalifikavimo, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai ginčo susitarimą kvalifikavo kaip vienašalį sandorį, todėl šie teisiniai motyvai šalintini. Tačiau taip pat nesutiktina su apelianto pozicija, jog ginčo susitarimas yra dvišalis sandoris.

39Pagal įstatyme įtvirtintą apibrėžtį sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnis); sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas (CK 1.136 straipsnio 2 dalis); sudarydami sandorius asmenys, veikdami civilinių teisinių santykių dalyvių autonomijos principo pagrindu, įgyvendina savo civilinį teisnumą. Įvertinus byloje esančius duomenis, ginčo susitarimo formą ir turinį, jame išreikštą šalių valią, atsižvelgiant į tai, kad susitarimo šalims kyla teisiniai padariniai į skirtingus objektus, tačiau iš esmės šalys siekė bendro tikslo – susitarti ir juridiškai įforminti neprieštaravimą tokiam susitarimui, apeliacinės instancijos teismas, sprendžia, jog ginčo susitarimas vertintinas kaip daugiašalis sandoris.

40Dėl aplinkybės, jog minėtame susitarime įrašytas ieškovas, vertinimo, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas nepateikia baigtinio, išsamaus sandorių sąrašo, todėl galimi sandoriai, nors ir nenumatyti CK, tačiau neprieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms. Išnagrinėjus bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo vertinimu, jog ginčijamu sandoriu nebuvo nuspręsta dėl apelianto teisių ir pareigų. Pasirašydama susitarimą N. K. nusprendė dėl jos nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, jo dalyje, kuria ji naudojasi su dalimi kitų atsakovų pagal jų sudarytą naudojimosi tvarką, esančio neregistruoto pastato priklausomumo. Ji nusprendė ir visi kiti sklypo bendrasavininkiai sutiko, jog pagal N. K. išreikštą valią šį pastatą valdys ir nuosavybės teises į jį galės įgyvendinti apeliantas. Tokio turinio susitarimą pasirašydami kiti žemės sklypo bendrasavininkiai sutiko su tokia N. K. valia ir jai neprieštaravo. Tuo tarpu, apeliantas, įgijęs nuosavybės teisę į sklypą, turi teisę pasirinkti ar naudotis ir priimti tokią N. K. ginčo susitarime išreikštą valią ar ne. Ginčo susitarimas ne apriboja, o kaip tik užtikrina apelianto teisę į pastatą prieš kitus bendrasavininkus. Kaip teisingai nurodė pirmos instancijos teismas, nagrinėjamu atveju apeliantui iš šio sudaryto sandorio galėtų atsirasti pareigos tik jeigu jis pats su tuo sutiktų, priešingu atveju, apeliantui šis susitarimas nesukels jokių teisinių pasekmių, be to, apeliantas, siekdamas pastatą (statomą) įteisinti ir atlikęs visus privalomus ir būtinus veiksmus jo įteisinimui, galės pasinaudoti atsakovų sandoriu sukurtomis teisinėmis pasekmėmis, tuo tarpu, jeigu apelianto interesas yra kitoks, tai šis susitarimas jo neįpareigoja.

41Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, jog vien tai, kad atsakovai susitarime nurodė, kad jie sutinka ir neprieštarauja, jog jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esantis pastatas, pažymėtas indeksu 5I1/b, ateityje priklausytų ir būtų registruotas apelianto vardu, nereiškia, kad atsakovai susitarė dėl apelianto teisių ir jog šis susitarimas, dar gi visas, turi būti pripažintas negaliojančiu.

42Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

43Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad iš esmės pirmos instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nustatyti trūkumai sprendimo esmės ir bylos baigties nekeičia. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013-01-02 susitarimą... 3. Nurodo, kad asmeninės nuosavybės teisėmis priklauso 750/12001 dalis žemės... 4. Atsakovai E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., N. K.... 5. Atsakovė A. B. pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Atsiliepime nurodė, ieškovas yra žemės sklypo, esančio Vilniaus r., ( - )... 7. Atsakovai – M. K., A. N., V. K., J. B. ir T. Č. pateikė atsiliepimus,... 8. Minėti atsakovai savo atsiliepimuose iš esmės nurodė analogiškus motyvus,... 9. Trečiasis asmuo – E. Z., pateiktame atsiliepime sutinka ir neprieštarauja,... 10. Trečiasis asmuo – VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, pateiktame... 11. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nustatyta tvarka ir terminu atsiliepimų į... 12. Teismo posėdžio metu ieškovas A. Z. ir jo atstovė adv. I. N. reikalavimus... 13. Atsakovai T. Č., M. K., V. K. ir J. B. bei jų atstovas adv. A. N. su... 14. Atsakovai K. C. ir S. C. su ieškiniu sutiko.... 15. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu ieškinį... 16. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais... 17. - S. C. ir K. C. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 2I1/b ir 10I1/b;... 18. - A. Z. priklausys pastatas, pažymėtas indeksu 5I1/b;... 19. - T. Č. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 3A1/b ir 9I1/b;... 20. - A. N. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 1A1/b ir 7I1/b;... 21. - M. K. ir V. K. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 6I1/b;... 22. - A. B. ir J. B. priklausys pastatai, pažymėti indeksais 4I1/b ir 8I1/b; šis... 23. Teismas, įvertinęs atsakovų sudarytą susitarimą, jo turinį, taip pat... 24. Atsakovai ginčijamo susitarimo pasirašymo metu (2013-01-02) buvo 4.8004 ha... 25. Teismas darė išvadą, kad atsakovams, kaip žemės sklypo, unikalus Nr. ( -... 26. Teismas ex officio nenustatė, kad atsakovų sudarytas sandoris yra niekinis.... 27. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m.... 28. Nurodo, kad teismas nepagrįstai laikė, kad atsakovai, sudarydami ginčijamą... 29. Teismas nepasisakė dėl notarės duotų paaiškinimų, jog ji tvirtino tik... 30. Atsakovė notarė D. S. atsileipime į apeliacinį skundą nurodė, kad su... 31. Atsakovai T. Č., A. N., M. K., V. K., J. B. ir A. B. atsileipime į... 32. Nurodė, kad sprendimas yra teisingas ir teisėtas. Ieškovo be teisinio ir... 33. Apeliacinis skundas atmestinas.... 34. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 35. E. Š., V. Š., L. L., R. L., S. C., K. C., D. M., J. M., T. Č., A. N., N. K.,... 36. Remiantis CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, bendrosios dalinės... 37. Kaip nustatyta byloje, tuo metu, kai buvo sudarytas apelianto ginčijamas... 38. Dėl ginčo susitarimo kvalifikavimo, apeliacinės instancijos teismas... 39. Pagal įstatyme įtvirtintą apibrėžtį sandoriais laikomi asmenų veiksmai,... 40. Dėl aplinkybės, jog minėtame susitarime įrašytas ieškovas, vertinimo,... 41. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, jog vien tai, kad atsakovai... 42. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 43. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 45. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti...